Alle innlegg av Sverre

Elvedugnad

«Rusken-dugnad ved Ljanselva 26. april 2017. Fra venstre sees Trine Johnsen, Arne Lunde, Åse Julsvik, Arild Hagness, Ida Elisabeth Hvoslef, Lars-Evan Petterson, Per Julsvik og Kjell Hatteland.»
«Skolene langs Ljanselvvassdraget har gjennom adopsjonsavtalen forpliktet seg på å rydde sine områder. Å rydde langs elvene og bekkene (elve-Rusken) er en fin aktivitet som mange skoler velger å knytte sammen med skole-Rusken. HER finner du bl.a. skoler og områdene til skolene samt når adopsjonsavtalen ble inngått underskrevet av Oslos ordfører, skolens rektor og Oslo Elveforum. Der lovet skolen å verne om Ljanselvassdraget ved å oppleve og bli kjent med natur- og kulturverdiene, ta hensyn til planter, dyr og kulturminner og melde fra om ulovlig forurensning og holde vann og strandkanter fri for søppel.»
Kontaktperson Trine Johnsen, mobil 986 69 253.

Påskeskole

Miljøprosjekt Ljanselva var i påsken vertskap på Sagstua for ca. 30 elever i 1. til 3.klasse fra Aktivitetsskolen Nordstrand. Stor stas i nydelig vårvær.  Åse, Sverre, Arne og Leif bød på bål, grill,pølser og saft.  Leif viste bilder og fortalte om elv, og Åse fortalte eventyr om vår lokale bever.

Turstien i Liadalen fornyes

Det er følgende arbeider som skal utføres på deler av strekningen mellom Storåsveien og Hallager IdrettsPark:

· Oppbygging av nytt bærelag slik at turstien blir mer fremkommelig på alle årstider, også etter større nedbørsmengder. Vil samtidig gjøre turstien kjøresterk (ifm. brøyting og annen drift).

· Nytt toppdekke med 0-20 subbus (grus).

· Rehabilitering av eksisterende dreneringspunkt, samt nyetablering av noen dreneringspunkt for å lede overvann bort fra turstien. Gjelder totalt ca. 12 dreneringspunkter.

· Beskjæring langs turstien. Herunder åpning av lyspunkter, samt kantbeskjæring langs turstien for å åpne opp for lys og luft. Vil også gjøre den videre driften av turstien enklere. Inkluderer også felling av enkelte trær som vil legges igjen i terrenget pga. hensyn til biologisk mangfold.

· Opprensking av døde trær, grener og søppel i elveløpet. For å sikre at det eksisterende elveløpet ikke tettes igjen, samt at søppel ikke samles opp på slike punkter, vil vi fjerne flere hindringer.  Vi vil her ta noen av de punktene som er mest kritiske og som er tilgjengelige med maskin. Men det vil fortsatt være flere steder/punkter som vi ikke får tatt pga. tilgjengelighet/kapasitet.

· Bymiljøetatens lysseksjon vil også foreta en fullstendig oppgradering av lysanlegget på strekningen så snart turstien er fremkommelig etter våre arbeider.

· Vann– og avløpsetaten har også tettet en (eller muligens flere) lekkasje(r) i en overvannskum langs turstien.

Det er BYMiljøetaten som «eier» og drifter området langs Ljanselva.

Oslo Miljøpris 2013

Hederlig omtale til Trine Johnsen

På Bymiljøkonferansen 2013 fikk Trine Johnsen, Oslo Elveforum, hederlig omtale i forbindelse med utdeling av Oslo Miljøpris 2013 mandag 10. juni i Oslo rådhus. Det var byråd Ola Elvestuen som foretok overrekkelsen. Her er juryens begrunnelse:

Femti skoler har adoptert et oslovassdrag – I 2013 kan Oslo feire, med Trine Johnsen som hovedaktør, at hele femti skoler har inngått avtale om å adoptere en del av et oslovassdrag. Trine Johnsen har en brøkstilling som betales av Oslo Elveforum og Oslo Omland Friluftsråd. Hennes innsats i Elveadopsjonsprosjektet og ellers i sitt engasjement for å ivareta og styrke Oslos blågrønne struktur går langt utover det hun rekker i betalt arbeidstid. Hun har vært og er aktiv i frivillig arbeid blant annet gjennom foreninger som Østmarkas venner og Oslo elveforum og prosjekter som Miljøprosjekt Ljanselva og oppbyggingen av Sagstua lærings- og opplevelsessenter. I tillegg har hun bidratt i en rekke publikasjoner om byens vassdrag. Hun har et vinnende vesen og har siden tidlig på 80-tallet brukt sitt engasjement til å «vinne venner for vann».