Kategoriarkiv: Akerselva

Alle innlegg om Akerselva skal ha denne kategorien. Tilsvarende kategorier er laget for de andre elvegruppene.

Vil bruke friområdet langs Akerselva som skolegård

Oslo kommune har kjøpt den østre delen av Frysjaveien 31, dvs. den delen av Frysjaveien 31 som ligger ut mot Akerselva. Undervisningsbygg har planer om å bygge en barneskole (Frysja skole) for 840 elever på eiendommen. For å få tilstrekkelig med utearealer for elevene har Undervisningsbygg foreslått å regulere ca. 2 500 m2 av grøntarealene langs Akerselva til bebyggelse og anlegg og bruke området som skolegård for elevene.

Forslaget er i strid både med reguleringen til friområde i Kommunedelplan Akerselva miljøpark (1990) og med arealformålet elvepark i den veiledende planen for offentlige rom på Frysja som bystyret vedtok i sommer. Jf. det brede grønne beltet langs vestsiden av Akerselva på kartskissen ovenfor.

Det er det rødskraverte området på kartskissen nedenfor som Undervisningsbygg ønsker å endre fra grøntområde til skolegård.

I et felles brev av 27. november 2017 har Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner protestert på planene. Vi har foreslått at kommunen også kjøper den vestre delen av Frysjaveien 31, slik at utearealene for elevene blir store nok selv uten å ta av grøntområdene langs Akerselva. Den vestre delen av Frysjaveien 31 (det hvite området merket 59/726 på kartskissen) er ubebygd og brukes i dag som parkeringsplass for biler.

Også Plan- og bygningsetaten anbefaler å utvide tomta vestover mot Frysjaveien i stedet for å legge beslag på grøntområdene langs elva for å øke skolegårdens størrelse.

Les hele uttalelsen

Saksinnsyn

Uakseptabelt planforslag i Brenneriveien 11

Foto av planforslag Brenneriveien 11
SIOs planforslag for Brenneriveien 11

I Brenneriveien 11 (ved Grünerbrua) ønsker Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SIO) å bygge 311 studentboliger i 6-13 etasjer. Eksisterende bebyggelse skal rives. Planforslaget er i strid med kommuneplanen 2015, og har vakt sterke reaksjoner i lokalmiljøet.

Plan- og bygningsetaten (PBE) mener foreslåtte byggehøyder vil gi svært negative konsekvenser for opplevelsen av landskapsrommet, kulturminneverdiene og grøntarealene langs Akerselva miljøpark og anbefaler ikke SIOs forslag.

Plan- og bygningsetaten fremmer et alternativt forslag (planalternativ 2) som er noe mer i tråd med kommuneplanens høydebestemmelser og kommunedelplanen for Akerselva, og som tar hensyn til natur- og kulturminneverdier. Begge alternativer er lagt ut til offentlig ettersyn.

– Florerer av feil

Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) har i et merknadsbrev datert 24. november 2017 framført sterk kritikk av PBEs kvalitetssikring av planforslaget, og påviser at det florerer av feil i illustrasjonene, reguleringsbestemmelsene og plankartene.

Bredden på det byggefrie beltet mot Akerselva er i strid med Kommuneplan 2015. Planforslaget er dessuten mangelfullt illustrert.

OEs og MAVs konklusjon er at planforslaget bør legges ut til nytt offentlig ettersyn.

Kan ikke anbefales

– Vi vil ikke under noen omstendighet kunne anbefale PBEs alternativ 2 før bygningsmassen er trukket betydelig lenger tilbake fra Akerselva. Jf. at det ikke er noen forskjell mellom alternativ 1 og alternativ 2 hva gjelder byggegrensen mot granittmuren/Akerselva. Det byggefrie beltet langs elva er altfor smalt. Ikke minst gjelder dette for partiet mellom bygg F og Akerselva, fastslår de to foreningene i sin uttalelse.

Les hele uttalelsen.

Saksinnsyn

 

Riving av Brenneriveien 9 er helt uakseptabelt

Illustrasjon fra saksinnsyn hos PBE

Puls Arkitekter har på vegne av Allemanns AS bestilt oppstartsmøte for detaljregulering av Brenneriveien 9, som i dag består av tre bygningsdeler: to teglbygg som ligger med langsiden mot elva, deriblant utestedet BLÅ, og et tverrgående bygg mot nord. Bygget mot nord planlegges revet og erstattet av et nytt bygg med 9 etasjer.

Brenneriveien 9 er en del av den gamle tekstilfabrikken Indigo. Første etasje er i bruk som lager for KEM (Kunstnernes eget materialutsalg), mens resten er i bruk som lydstudio og kontorlokaler for naboen Blå.

Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) reagerer svært negativt på plansaken.

Fortsett å lese Riving av Brenneriveien 9 er helt uakseptabelt

Redskapsfabrikken i Nydalen må bevares

Illustrasjon fra planforslaget

I Nydalen ønsker Avantor å omregulere den gamle redskapsfabrikken i Nydalsveien 32 B. Redskapsfabrikken er et bevaringsverdig teglsteinsbygg fra 1876, og et av de siste gjenværende monumenter etter Nydalens stolte industriarv. Dette var opprinnelig en spikerfabrikk, og ble senere ombygd og påbygd med en redskapsfabrikk. Planområdet ligger inntil Akerselva.

Ifølge Avantors planer skal industribygningen i hovedsak bevares, men påbygges med tre boligtårn på 7, 8 og 17 etasjer med ca. 110 leiligheter totalt. I varselet om oppstart av arbeidet med detaljregulering og offentlig ettersyn av forslag til planprogram, skriver arkitektfirmaet COWI AS at «planforslaget vurderes å kunne komme i konflikt med kulturmiljø som er vernet».

Fortsett å lese Redskapsfabrikken i Nydalen må bevares

Byrådet bør forkaste planforslaget for Oslo Plaza

PBE vil tillate et 30 m høyt bygg i sørenden av Vaterlandsparken, kun 6–7 m fra Akerselva (alternativ 2). Utbygger ønsker å bygge dobbelt så høyt (alternativ 1A). Begge alternativene vil skyggelegge Akerselva, Vaterlandsparken og områdene øst for elva i langt større grad og over langt større deler av døgnet enn i dag.

I et felles merknadsbrev av 22. juni 2017 til Byrådsavdeling for byutvikling om forslaget til detaljregulering for Sonja Henies plass 3 mfl. (Oslo Plaza) anbefaler Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) at byrådet forkaster både forslagsstillers alternativ 1A og PBEs alternativ 2. Konsekvensutredningens alternativ 1B er også helt uakseptabelt, mener de to foreningene.

I et omfattende merknadsbrev heter det blant annet:

«Alle alternativene er i strid med § 13.3 Vassdrag i Kommuneplan 2015 om at «innenfor en sone på minimum 20 meter fra vannkant for hovedløp […] bør det ikke oppføres ny bebyggelse, nye anlegg eller gjøres vesentlige terrenginngrep». Byrådet bør klargjøre overfor etatene at tilbygg og påbygg til eksisterende bebyggelse er å anse som «ny bebyggelse» […], ikke som gammel bebyggelse.»

I brevet heter det videre at foreslått bebyggelse ut mot Akerselva vil danne «en dominerende vegg i Vaterlandsparken som svekker byrommets kvaliteter og reduserer utsynet mot sør», og at «vind- og solforholdene forverres radikalt med planforslaget».

Les hele merknadsbrevet

Saksinnsyn

Les også merknadsbrev av 5. mai 2015

Les også merknadsbrev av 20.4.2016

Les også merknadsbrev av 18.10.2016

– Almetrærne i Sannergata 1-3 trenger en luftsikringsplan

På grunn av feil opplysninger om bruttoareal og høydeangivelser i tidligere utsendte høringsdokumenter, har planforslaget for Sannergata 1-3 vært på begrenset høring. Planområdet ligger helt inn til Paulus sykehjem og friområdet mot elva innenfor Akerselva Miljøpark.

Byutviklingskomiteen som skal behandle saken, kan velge mellom tre alternativer: Alternativ 1 er utarbeidet av Arcasa arkitekter AS på vegne av Sannergata 3 AS. Alternativ 1 har hovedformål boliger eller sykehjem. Plan- og bygningsetaten har, etter anmodning fra Byrådsavdeling for byutvikling, fremmet et alternativ 2, med hovedformål sykehjem/omsorgsboliger med lavere utnyttelse og høyder. Stor-Oslo Eiendom AS har lansert et alternativ 3 med betydelig økt volum. Det er i alternativ 2 at Plan- og bygningsetaten (PBE) har gitt feil opplysninger.

Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) har i et fellesbrev datert 5. juni 2017 kommentert endringene i planforslagets alternativ 2.

«Det er positivt at regulert høyde mot sørvest er redusert fra kote 42,2 til kote 39,5. Dette gjør at enkelte av trekronene til almetrærne i det regulerte friområdet langs Akerselva kan beskjæres noe mindre enn det som hadde vært nødvendig med regulert høyde opp til kote 42,2. Vi understreker at det bare er øverste del av tretoppene som nå unngår beskjæring. Jf. våre tidligere brev om at det med byggegrense lagt kun 5 m fra plangrensen vil være umulig å sikre almetrærne langs gangveien i samsvar med § 3.4 i reguleringsbestemmelsene. Marksikringsplanen som kreves i henhold til § 4,  vil ikke kunne sikre almetrærne. Verken i marken der deler av rotstrukturen vil måtte kappes, eller i lufta der betydelige deler av trekronene for flere av trærne vil måtte skamferes. Det er behov for en «luftsikringsplan». Dette skriver de to foreningene i sitt merknadsbrev.

Les hele brevet.

Saksinnsyn hos PBE.

Sannergata 1-3: Almetrærne må sikres ved utbygging

Friområdet og trærne langs Akerselva må sikres ved utbygging av Sannergata 1-3