Kategoriarkiv: Akerselva

Alle innlegg om Akerselva skal ha denne kategorien. Tilsvarende kategorier er laget for de andre elvegruppene.

Riving av Brenneriveien 9 er helt uakseptabelt

Illustrasjon fra saksinnsyn hos PBE

Puls Arkitekter har på vegne av Allemanns AS bestilt oppstartsmøte for detaljregulering av Brenneriveien 9, som i dag består av tre bygningsdeler: to teglbygg som ligger med langsiden mot elva, deriblant utestedet BLÅ, og et tverrgående bygg mot nord. Bygget mot nord planlegges revet og erstattet av et nytt bygg med 9 etasjer.

Brenneriveien 9 er en del av den gamle tekstilfabrikken Indigo. Første etasje er i bruk som lager for KEM (Kunstnernes eget materialutsalg), mens resten er i bruk som lydstudio og kontorlokaler for naboen Blå.

Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) reagerer svært negativt på plansaken.

Fortsett å lese Riving av Brenneriveien 9 er helt uakseptabelt

Redskapsfabrikken i Nydalen må bevares

Illustrasjon fra planforslaget

I Nydalen ønsker Avantor å omregulere den gamle redskapsfabrikken i Nydalsveien 32 B. Redskapsfabrikken er et bevaringsverdig teglsteinsbygg fra 1876, og et av de siste gjenværende monumenter etter Nydalens stolte industriarv. Dette var opprinnelig en spikerfabrikk, og ble senere ombygd og påbygd med en redskapsfabrikk. Planområdet ligger inntil Akerselva.

Ifølge Avantors planer skal industribygningen i hovedsak bevares, men påbygges med tre boligtårn på 7, 8 og 17 etasjer med ca. 110 leiligheter totalt. I varselet om oppstart av arbeidet med detaljregulering og offentlig ettersyn av forslag til planprogram, skriver arkitektfirmaet COWI AS at «planforslaget vurderes å kunne komme i konflikt med kulturmiljø som er vernet».

Fortsett å lese Redskapsfabrikken i Nydalen må bevares

Byrådet bør forkaste planforslaget for Oslo Plaza

PBE vil tillate et 30 m høyt bygg i sørenden av Vaterlandsparken, kun 6–7 m fra Akerselva (alternativ 2). Utbygger ønsker å bygge dobbelt så høyt (alternativ 1A). Begge alternativene vil skyggelegge Akerselva, Vaterlandsparken og områdene øst for elva i langt større grad og over langt større deler av døgnet enn i dag.

I et felles merknadsbrev av 22. juni 2017 til Byrådsavdeling for byutvikling om forslaget til detaljregulering for Sonja Henies plass 3 mfl. (Oslo Plaza) anbefaler Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) at byrådet forkaster både forslagsstillers alternativ 1A og PBEs alternativ 2. Konsekvensutredningens alternativ 1B er også helt uakseptabelt, mener de to foreningene.

I et omfattende merknadsbrev heter det blant annet:

«Alle alternativene er i strid med § 13.3 Vassdrag i Kommuneplan 2015 om at «innenfor en sone på minimum 20 meter fra vannkant for hovedløp […] bør det ikke oppføres ny bebyggelse, nye anlegg eller gjøres vesentlige terrenginngrep». Byrådet bør klargjøre overfor etatene at tilbygg og påbygg til eksisterende bebyggelse er å anse som «ny bebyggelse» […], ikke som gammel bebyggelse.»

I brevet heter det videre at foreslått bebyggelse ut mot Akerselva vil danne «en dominerende vegg i Vaterlandsparken som svekker byrommets kvaliteter og reduserer utsynet mot sør», og at «vind- og solforholdene forverres radikalt med planforslaget».

Les hele merknadsbrevet

Saksinnsyn

Les også merknadsbrev av 5. mai 2015

Les også merknadsbrev av 20.4.2016

Les også merknadsbrev av 18.10.2016

– Almetrærne i Sannergata 1-3 trenger en luftsikringsplan

På grunn av feil opplysninger om bruttoareal og høydeangivelser i tidligere utsendte høringsdokumenter, har planforslaget for Sannergata 1-3 vært på begrenset høring. Planområdet ligger helt inn til Paulus sykehjem og friområdet mot elva innenfor Akerselva Miljøpark.

Byutviklingskomiteen som skal behandle saken, kan velge mellom tre alternativer: Alternativ 1 er utarbeidet av Arcasa arkitekter AS på vegne av Sannergata 3 AS. Alternativ 1 har hovedformål boliger eller sykehjem. Plan- og bygningsetaten har, etter anmodning fra Byrådsavdeling for byutvikling, fremmet et alternativ 2, med hovedformål sykehjem/omsorgsboliger med lavere utnyttelse og høyder. Stor-Oslo Eiendom AS har lansert et alternativ 3 med betydelig økt volum. Det er i alternativ 2 at Plan- og bygningsetaten (PBE) har gitt feil opplysninger.

Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) har i et fellesbrev datert 5. juni 2017 kommentert endringene i planforslagets alternativ 2.

«Det er positivt at regulert høyde mot sørvest er redusert fra kote 42,2 til kote 39,5. Dette gjør at enkelte av trekronene til almetrærne i det regulerte friområdet langs Akerselva kan beskjæres noe mindre enn det som hadde vært nødvendig med regulert høyde opp til kote 42,2. Vi understreker at det bare er øverste del av tretoppene som nå unngår beskjæring. Jf. våre tidligere brev om at det med byggegrense lagt kun 5 m fra plangrensen vil være umulig å sikre almetrærne langs gangveien i samsvar med § 3.4 i reguleringsbestemmelsene. Marksikringsplanen som kreves i henhold til § 4,  vil ikke kunne sikre almetrærne. Verken i marken der deler av rotstrukturen vil måtte kappes, eller i lufta der betydelige deler av trekronene for flere av trærne vil måtte skamferes. Det er behov for en «luftsikringsplan». Dette skriver de to foreningene i sitt merknadsbrev.

Les hele brevet.

Saksinnsyn hos PBE.

Sannergata 1-3: Almetrærne må sikres ved utbygging

Friområdet og trærne langs Akerselva må sikres ved utbygging av Sannergata 1-3