Kategoriarkiv: Elveadopsjon

Levende vassdrag

Levende Vassdrag er utviklet i samarbeid med Oslo Elveforum, Bærum Elveforum, Asker Elveforum og Oslofjordens Friluftsråd.

Levende Vassdrag omfatter aktiviteter om vann og vassdrag for grunnskoler og videregående skoler. På Levende vassdrags nettside finner du undervisningsopplegg knyttet til feltundersøkelser og forskningsoppgaver, og informasjon om elveadopsjon.

Gå til Levende vassdrag.

Uranienborg skole adopterer Frognerelven


 

 

Uranienborg skole adopterte Frognerelva 4. april 2014 med ansvar for området fra Frognerparken til utløpet i Frognerkilen. Alle skolens elever og lærere (700) var tilstede under seremonien som foregikk i praktfull vær ute i skolegården.

Først informerte eleven Klara skolebarna og ungdommene om opplevelser de kan få ved elva. Klara var en av vinnerne i Levende Vassdrag-konkurransen 2013 (- se videoen elevene laget på www.levendevassdrag.no ). Klara ga ordet videre til Trine Johnsen som fortalte om forpliktelsene ved elveadopsjon. Hun gjennomførte så «seremonien» sammen med rektor Randi Tallaksen som skrev under på adopsjonsbrevet som allerede var signert av Oslos ordfører Fabian Stang. Skolen mottok undervisningsmateriell og ramme til adopsjonsbrevet som skal henge synlig på skolen.

Så tok Rusken-general Jan Hauger ordet og fortalte at Oslo er nominert til å bli europeisk miljøby og at alle kan hjelpe til så Oslo vinner i 2016. Han snakket videre om «Elverusken» og viktigheten av å passe på Frognerelva slik at den er ren og ryddig.

Deretter fikk lærer Brit Elin Dobbe blomster av rektor for arbeidet hun har nedlagt for skolen gjennom et prosjekt der det er lagt inn vassdragsrelatert undervisning på alle trinn i forskjellige fag i henhold til kunnskapsløftet. Programmet vil ligge fast fra år til år slik at alle elevene får samme vassdragsrelaterte undervisning i naturfag, matematikk, kunst og kultur og språkfag.  Det er å håpe at dette glimrende opplegget kan spres til andre skoler!

Etter taler og seremonier ble det satt på musikk over høyttaleranlegget som inspirerte barna i skolegården til umiddelbart å danse rundt i lange rekker til «What does the fox say». Det var festlig!

Smestad skole adopterer

Oslo Elveforum gratulerer Smestad skole som har adoptert Hoffselva!

Skolen tar ansvar for vassdraget (inkludert Holmenbekken og Makrellbekken) fra Ring 3 til utløpet ved Sjølyst innerst i Bestumkilen.

Skolen og folk i nærmiljøet kan gjerne ta kontakt med personene på bildet vedr. informasjon om Hoffselva. Fra venstre på bildet sees Egil Baanerud, Julie Løddesøl, Sigurd Tønsberg og Eivind Bødtker fra Hoffselvens Venner – de hjalp elevene over elva før adopsjonen fant sted.

Adopsjonsbrevet var på forhånd signert av ordfører Fabian Stang og rektor Yngvil Hestenes skrev under adopsjonsbrevet sammen med Trine Johnsen fra Oslo Elveforum.

Elever, lærere og foreldre ved Smestad skole lover å

  • bli kjent med og oppleve natur- og kulturverdiene
  • lære å ta hensyn til planter, dyr og kulturminner
  • lære å melde fra om ulovlig forurensning og holde vann og strandkanter fri for søppel.

Skolen har bestemt at 3. trinn skal arbeide spesielt med Hoffselva. Vi tror de vil få mange gode opplevelser og mye lærdom – og ønsker lykke til!

 

Apalløkka skole adopterte

Bilde av Apaløkka skoles adopsjon av Alnaelva

Alnavassdraget 23. april 2013 og har ansvar for Vesletjern og Vesletjernbekken som ligger flott til, rett ved siden av skolen! Selv om det var mye is på vannet hentet elever fra 8. trinn vannprøver og lærte om ph, oksygen, turbiditet og fikk måle konduktivitet. Vesletjern viste seg å være svært rent!

Skolens rektor, Jørgen Torp og Trine Johnsen fra Oslo Elveforum skrev under adopsjonsbrevet som på forhånd var signert av Oslos ordfører Fabian Stang. Skolen mottok undervisningsmateriell og ramme til adopsjonsbrevet som skal henge på veggen på skolen. Tor Holtan-Hartwig og Karsten Sølve Nilsen fra Oslo Elveforum og Alnaelvas Venner underviste i vannmåling og fortalte om Alnaelva som gir rike muligheter for god undervisning i mange fag.

Oksygenmåler til disposisjon

for Vanndetektivene og Oslo Elveforum!

Vann- og avløpsetaten har anskaffet en ny oksygenmåler. Den gamle er fullt brukbar og blir nå utlånt til Oslo Elveforum. Det er en håndholdt måler som veier drøye 3 kg. Vi takker! Elvegruppene og Vanndetektivene vil nå ta den i bruk i arbeidet med å verne om og forbedre vannmiljøet i osloelvene.

Oksygenmåling i elv og bekk – en spennende og nyttig virksomhet. Oppløst oksygen er viktig både for fisk og for det øvrige livet i elva/vannet/dammen. Jo mer oppløst oksygen, desto bedre trivsel og vekst.

Prosent oppløst oksygen er et viktig mål for vannkvalitet. Kaldt vann kan holde på mer oksygen enn varmt vann. For eksempel er vann på 28 gr Celsius 100% mettet med oksygen når måleren viser 8 ppm. Ved vanntemperatur på 8 grader Celsius kan vannet inneholde opp til 12 ppm før det er mettet med oksygen.

Mange bakterier og mye råtnende planter kan forårsake fall i oksygeninnholdet. Dette kan svekke livsbetingelsene for vannplanter og dyr.

Merk: Betegnelsen ppm står for «part per million». I vanntesting brukes ppm også om milligram per liter(mg/l). En bruksanvisning finner du her.

Voksen skole adopterer Mærradalsbekken

Voksen skole adopterte Mærradalsbekken 16. november 2010. Skolen har spesielt ansvar for bekken i området fra Bogstad Camping og forbi Voksen kirkegård til den forsvinner i rør ved Jarbakkveien.

Alle skolens elever var tilstede på fellessamling som hadde tema «Vann» denne dagen. Filmen til Oslo Elveforum ble vist og elevene fremførte flotte sanger og foredrag om emnet. Rektor og Oslo Elveforums leder skrev under på Voksen skoles adopsjonsbrev for Mærradalsbekken som var signert av Oslos ordfører Fabian Stang.