Kategoriarkiv: Mærradalsbekken

Protesterer på byggesak ved Voksenåsbekken

Nils Colletts Vogs vei 8
Foto fra byggesøknad

Oslo Elveforum og Mærradalsbekkens Venner har i en fellesuttalelse av 21/12 2017  lagt inn protest mot en byggesak i Nils Collets Vogts vei 8 D. På nevnte adresse er det søkt om tillatelse til  oppføring av tomannsbolig på eiendom som i dag er bebygd med en enebolig, to uthus og to garasjer. Avstanden til Voksenåsbekken mot vest er kun på 10 meter.

Bymiljøetaten har i en uttalelse vist til gjeldende Kommuneplan av 23.09.2015, som gir retningslinjer for byggefrie belter på 20 og 12 meter til hhv. hoved- og sidevassdrag.  Bymiljøetaten viser også til at bekken er lukket under garasjene som ligger helt inntil hverandre på aktuell eiendom og naboeiendommen. Slike bekkelukkinger er erfaringsmessig utsatt for stor risiko ved hendelser med kraftig regnvær.

På tross av at Bymiljøetaten fraråder omsøkte plassering med avstand til Voksenåsbekken, har Plan- og bygningsetaten valgt å godkjenne byggesøknaden.

– Vi tør minne om hva som skjedde litt lenger ned i Voksenåsbekken i august 2016, hvor store deler av gangveien ble skyllet bort av de store nedbørsmengdene som falt den gang, grunnet rør under gangvei, hvor rørene var for trange. Den samme situasjonen kan oppstå her, skriver de to foreningene.

Les hele brevet her.

Saksinnsyn

 

.

 

Mærradalen må skånes

Radiumhospitalet - utvidet plangrense
Radiumhospitalet – utvidet plangrense

I forbindelse med planlagt utbygging av Radiumhospitalet har Plan- og bygningsetaten (PBE)  foreslått å utvide planområdet slik at det også omfatter deler av Mærradalen, som er regulert til spesialområde naturvernområde.

I en uttalelse datert 25. november 2017 sier Oslo Elveforum at foreningen  ikke kan støtte at den søndre delen av det arealet som i S-4856 er regulert til spesialområde naturvernområde, benyttes som midlertidig trafikkområde. Dette ville innebære et kraftig og irreversibelt inngrep i et vernet område. Et naturvernområde med store nasjonale verdier knyttet til landskap og biologisk mangfold lar seg ikke istandsette etter at det har vært benyttet som trafikkområde.

Oslo Elveforum viser blant annet til uttalelsene ved oppstart fra Fylkesmannen, Bymiljøetaten og Norsk Ornitologisk Forening om de store verneverdiene og det viktige naturmangfoldet i Mærradalen. Med litt smidighet må trafikkutfordringene, etter Oslo Elveforums syn, kunne løses innenfor de plangrensene som ble oppstartsvarslet 6. september 2017.

Les hele uttalelsen fra Oslo Elveforum

Saksinnsyn

 

Byggeplanene ved Radiumhospitalet

Oslo Elveforum har i et merknadsbrev av 4. oktober 2017 uttalt seg om Oslo Universitetssykehus’ planer for videre utbygging av Radiumhospitalet.

Planområdet inkluderer deler av Mærradalen for å vurdere løsninger for bru og gangvei mot Ullernåsen T-banestasjon. Første byggetrinn omfatter ikke ny bebyggelse ut mot Mærradalen (S-4586 – naturvernområde, friområde, turvei), kun riving av noe bygningsmasse over kote 64 (bygg E – 3 650 m2 BTA) mot bekkedalen nord i planområdet for å anlegge snuplass for helsebussene og for å etablere en bred åpning i bygningsmassen øst–vest. Andre byggetrinn omfatter både ombygging og riving av eksisterende bygg mot Mærradalen i vest (bygg A, B og C), samt oppføring av ny bebyggelse ut mot Mærradalsbekken.

Her beveger man seg inn i et meget følsomt område med betydelige verneverdier knyttet til landskap, vegetasjon og fisk, påpeker Oslo Elveforum.

Les hele merknadsbrevet her.

Saksinnsyn

Dugnad ved Mærradalsbekken

2016 dugnad Mærradalsbekken

Dugnaden ble holdt 5. september 2016 i regi av Oslo Elveforum, Røa vel, Bymiljøetaten og Etat for Eiendom og utbygging. Mærradalen mannskor international sang for oss, og leder Røa vel stillte med kaffe og boller, Ida F. Tønnessen var dugnadsleder. 20 glade mennesker med sakser, river og motorsager stillte opp og gjorde en kjempeinnsats. Humøret på topp, og tilbakemeldinger fra publikum er fornøyde brukere. Bildene taler sitt tydelige språk. God omtale i lokalpressen.

2015 dugnad Mærradalsbekken

2015: et samarbeidsprosjekt mellom Oslo Elveforum, Røa vel og Bymiljøetaten, noe sponset av Statnett. Dugnaden var støttet av Voksen skole som stillte med juniorkorps til glede og underholdning, Voksenspeiderne, Frivillighetssentralen. 15 stykker jobbet aktivt på mandag og 7 stk samt 8 gutter i Voksenspeidern jobbet godt, slik at mye ble gjort til glede for oss alle. Forbipasserende turgåere ga uttykk for begeistring og glede over ryddeaksjonen. Området ble ryddet uten motorisert hjelp på grunn av hekkesesongen for et rikt fugleliv. Mye ble gjort og humøret – tross regnet – var på topp

Mærradalsbekken

Mærradalsbekken løper fra ovenfor Bogstad Camping ned til sitt utløp i Bestumkilen. Og fra dens øverste del og ned til Ullernchausséen kan man følge bekken hele veien på en opparbeidet sti / turvei.

Mærradalsbekken

Opprinnelsen til navnet Mærradalen er noe usikker, men man antar at enten kommer det fra at folk slapp hestene (mærrene) sine inn den trange dalen her, eller så kommer navnet av Mariadalen (munkene i middelalderen gikk sikkert gjennom dalen inn til sine eiendommer rundt Bogstad).

Mærradalsbekken dannes av mindre bekker fra Voksenlia. Fra oversiden av Bogstad Camping renner den gjennom et koselig skogsområde ned til Røahagan, nedenfor Voksen kirke, der Hovseterdalen begynner. Og nye bekker kommer til hele veien. Det er opparbeidet en natur langs bekken her.

Under utbyggingen av Hovseterområdet på begynnelsen av 1970-tallet ble bekken lagt i rør i Hovseterdalen, en strekning på ca. 900 m. En del av den utgravede massen fra utbyggingen ble fylt oppå og det ble opparbeidet en flott park med opplyst asfaltert turvei. Men dessverre har dette også medført at det ved større nedbørsmengder enkelte steder blir svært fuktig da den naturlige dreneringen ikke fungerer som den skal.

Vi vil arbeide intenst for at Oslo Kommune gjennomtenker den gode gjenåpningsplan som ble utarbeidet i februar 1998. Denne gjenåpningen ser ut til å være på et av de mest egnete steder i Oslo. Vannet vil renne gjennom et parkdrag som kan få en kvalitetshevning ved å ha rennende vann i sin akse.

På sydsiden av Sørkedalsveien blir bekken igjen sluppet ut i det fri og renner i sitt naturlige leie gjennom skogen helt ned til Ullernchausseen ved Radiumhospitalet.Og i denne delen av dalen har man klart å ta vare på urskogen med sjeldne planter som blærestarr, falkebregne og grønnburke. Det er også opparbeidet en gruslagt turvei på denne strekningen.

Fra Ullernchausseen og ned til sitt utløp i Bestumkilen renner bekken også åpent. For det meste i sitt naturlige leie, men her har den bebyggelsen tett innpå seg.
Merradalsbekken er dessverre den verst forurensede av alle elver og bekker i Oslo. Dette skyldes først og fremst feil på avløpsnettet, både i form av feilkoblinger, ødelagte rør og for liten kapasitet.

Offentlige etater og folk flest får etter hvert øynene mer og mer opp for behovet for å ta vare på våre bekker og elver. Og for at naturen skal klare seg selv må vi legge forholdene til rette for at dyrene skal klare seg, enten det gjelder insekter, fisker, fugler eller andre dyr. Under Sjølystveien er det laget en kulvert for bekken. Men denne er laget med flat bunn som gjør at den nesten bestandig er for grunn til at fisken skal kunne slippe inn. Dessuten har Vann- og avløpsetaten en målestasjon på innsiden av Sjølystveien som gjør det helt umulig for fisk å komme inn i de nedre deler av bekken.

Les Ida Fossum Tønnessens turguide.

Voksen skole adopterer Mærradalsbekken

Voksen skole adopterte Mærradalsbekken 16. november 2010. Skolen har spesielt ansvar for bekken i området fra Bogstad Camping og forbi Voksen kirkegård til den forsvinner i rør ved Jarbakkveien.

Alle skolens elever var tilstede på fellessamling som hadde tema «Vann» denne dagen. Filmen til Oslo Elveforum ble vist og elevene fremførte flotte sanger og foredrag om emnet. Rektor og Oslo Elveforums leder skrev under på Voksen skoles adopsjonsbrev for Mærradalsbekken som var signert av Oslos ordfører Fabian Stang.