Kategoriarkiv: Rapporter og planer

Damregister for Oslo

Karpedammen på Akershus festning

Lars-Evan Pettersson, pensjonert ingeniør fra NVE og aktiv i Miljøprosjekt Ljanselva, påtok seg i 2017 å oppjustere Oslo Elveforums damregister.

Bakgrunnen er at Ida Hvoslef i Oslo Elveforum for en del år siden laget et register over alle dammer (vannflater) i Oslos bydeler. Hun sendte ballen videre til Petterson, som med sin hydrologbakgrunn syntes dette var interessant.

Lars-Evan Petterson har valgt å gå gjennom hele det eksisterende registeret for å komplettere med nye dammer, endre status på tdammer som har forsvunnet siste ti år, og generelt vurdere all informasjon.

I tillegg har han komplettert med en del ny informasjon (damlengde, høyde over havet, beliggenhet i forhold til det nasjonale vassdragsregisteret, nedbørfeltareal, eventuell demning).

Dette er en svært interessant oversikt som vi gjerne vil dele med andre.

– Hvis lokalkjente kan komplettere/korrigere beskrivelsen av dammene, er jeg takknemlig for det, sier Petterson.

Last opp damregisteret her.

 

Handlingsprogram for økt byliv i Oslo sentrum

Økt byliv

Plan- og bygningsetaten (PBE) har lagt fram et foreløpig utkast til handlingsprogram for økt byliv i Oslo sentrum. Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) har i et felles merknadsbrev datert 16. mai 2017 gitt en grundig tilbakemelding med merknader til handlingsprogrammets overordnede romlige strategier og konkretiseringen av disse innenfor delområdene 11–13, dvs. Grønland, Vaterland, Oslo S, Bjørvika, Bispevika og Sørenga.

De to foreningene støtter den romlige strategien om å supplere dagens overvekt av forbindelser øst–vest med en rekke nye forbindelser nord–sør slik at det etableres et nettverk av forbindelser som kan styrke bylivet, bidra til økt samspill og gi synergieffekter mellom målpunkter i sentrum, og løfte fram og videreutvikle skjulte byromskvaliteter. Behovet for bedre forbindelser nord–sør er ekstra stort innenfor delområdene 11–13 der Galleri Oslo / Bussterminalen og sporområdet på Oslo S i dag utgjør en kraftig barriere mellom Vaterland/Grønland og Bjørvika/Bispevika.

I merknadsbrevet etterlyses tiltak for å gjenåpne Akerselva fra Vaterlandsparken til nordsiden av sporområdet på Oslo S, jf. at Oslo bystyre vedtok gjenåpning i september 2015 i forbindelse med behandlingen av kommuneplanen. Det argumenteres også for å rive Nylandsveien og etablere en gangkulvert langs Akerselva under sporområdet.

Les hele merknadsbrevet.

Utkast til handlingsprogram for økt byliv i Oslo sentrum

Kommuneplan 2015 – Oslo mot 2030

Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske styringsdokument for den videre utviklingen i byen.

Et utkast til kommuneplan ble lagt ut til offentlig ettersyn 11.02.2014. Det kom til sammen inn 241 uttalelser til planutkastet, fra statlige og kommunale virksomheter, frivillige organisasjoner, interessegrupper og enkeltpersoner. Byrådet la frem forslag til kommuneplan for Oslo 15.04.2015. Foreliggende kommuneplan for Oslo ble vedtatt av Oslo bystyre 23.09.2015 (sak 262).

Les del 1 av planen her.

Strategikart mot 2030.

Strategikart mot 2050.

Les del 2 av planen her – juridisk arealdel.

Plan- og temakart i tilknytning til planen.

Strategi for overvannshåndtering i Oslo 2013-2030

I Oslo ønsker vi å gi vannet tilbake sin plass i byen

Hvis vi i større grad tar hånd om overvannet over bakken i åpne og fleksible flerbruksløsninger kan vi både utsette risikoen for at vi får oversvømmelser, og sørge for at overvannet gjør mindre skade når det regner kraftig. Byutviklingen gir oss unike muligheter i de områdene som skal bygges om og gjøre plass til flere mennesker, og de mulighetene må vi ta vare på. Samtidig må vi jobbe for å løse de utfordringene overvannet skaper for oss som allerede bor her.

Å åpne lukkede elver og bekker, bruke grønne tak og grønne og gjennomtrengelige flater istedenfor tett asfalt, er bare noen av tiltakene som kan gjøre oss bedre rustet til å takle stadig mer regnvær. I tillegg må vi utnytte de grønne arealene vi allerede har.
Oslos strategi for overvannshåndtering peker ut den retningen vi ønsker å gå og hva vi må jobbe videre med for å komme i mål. Det er et langsiktig arbeid å endre dagens praksis og i løpet av de neste to årene skal en handlingsplan som konkretiserer hva vi må gjøre hvor og når, være på plass.

Strategi-for-overvannshåndtering-i-Oslo-2013-2030