Kategoriarkiv: Uttalelser

Planprogram for ny t-banetunnel – innspill og merknader

Planleggingen av en ny T-banetunnel fra Majorstuen til Tøyen med mulig forlengelse til Bryn, er i gang. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for ny T-banetunnel og nye stasjoner for å møte befolkningsveksten i Oslo og Akershus.

Oslo Elveforum arbeider for å gjenåpne lukkede elve- og bekkestrekninger og gjøre byens vassdrag friske og rene, og for at det etableres grønne parkdrag med turveier og stier langs elver og bekker.

I vårt merknadsbrev til KVU Oslo-Navet trakk vi fram en rekke potensielle konflikter mellom blågrønn infrastruktur og regiontog, S-bane, T-bane og trikk, og fant det i den forbindelse naturlig også å kommentere trasévalget for ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum.

Våre kommentarer til forslag til planprogram for ny T-banetunnel er dermed en oppfølging av vårt høringsinnspill til KVU Oslo-Navet.

Les merknadsbrevet fra Oslo Elveforum datert 26.10.2017

Les høringssvaret fra Oslo Elveforum datert 13.5.2016

Saksinnsyn

Ruter: Ny t-banetunnel gjennom Oslo sentrum 

 

 

PBE vil overkjøre bystyrets reguleringsplan for Bispekilen

Oslo Elveforum har i et brev av 18. oktober 2017 til Byrådsavdeling for byutvikling påpekt at Plan- og bygningsetaten (PBE) har planer om å overkjøre bystyrets reguleringsplan for Bispekilen.

Oslo Elveforum anbefalte i brev av 15. mai 2017 til byutviklingsbyråden at Bispekilen utformes i samsvar med kart og bestemmelser for S-4724, kun med noen få og små justeringer, i all hovedsak grunnet konstruksjonsmessige forhold.

Fortsett å lese PBE vil overkjøre bystyrets reguleringsplan for Bispekilen

Riving av Brenneriveien 9 er helt uakseptabelt

Illustrasjon fra saksinnsyn hos PBE

Puls Arkitekter har på vegne av Allemanns AS bestilt oppstartsmøte for detaljregulering av Brenneriveien 9, som i dag består av tre bygningsdeler: to teglbygg som ligger med langsiden mot elva, deriblant utestedet BLÅ, og et tverrgående bygg mot nord. Bygget mot nord planlegges revet og erstattet av et nytt bygg med 9 etasjer.

Brenneriveien 9 er en del av den gamle tekstilfabrikken Indigo. Første etasje er i bruk som lager for KEM (Kunstnernes eget materialutsalg), mens resten er i bruk som lydstudio og kontorlokaler for naboen Blå.

Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) reagerer svært negativt på plansaken.

Fortsett å lese Riving av Brenneriveien 9 er helt uakseptabelt

Byggeplanene ved Radiumhospitalet

Oslo Elveforum har i et merknadsbrev av 4. oktober 2017 uttalt seg om Oslo Universitetssykehus’ planer for videre utbygging av Radiumhospitalet.

Planområdet inkluderer deler av Mærradalen for å vurdere løsninger for bru og gangvei mot Ullernåsen T-banestasjon. Første byggetrinn omfatter ikke ny bebyggelse ut mot Mærradalen (S-4586 – naturvernområde, friområde, turvei), kun riving av noe bygningsmasse over kote 64 (bygg E – 3 650 m2 BTA) mot bekkedalen nord i planområdet for å anlegge snuplass for helsebussene og for å etablere en bred åpning i bygningsmassen øst–vest. Andre byggetrinn omfatter både ombygging og riving av eksisterende bygg mot Mærradalen i vest (bygg A, B og C), samt oppføring av ny bebyggelse ut mot Mærradalsbekken.

Her beveger man seg inn i et meget følsomt område med betydelige verneverdier knyttet til landskap, vegetasjon og fisk, påpeker Oslo Elveforum.

Les hele merknadsbrevet her.

Saksinnsyn

Oppstart av arbeid med detaljreguleringsplaner for Lohavn

Oslo Elveforum har følgende innspill til oppstart av planarbeid for Loallmenningen og for D-feltene nord og sør for Loallmenningen og indre del av havnebassenget i Lohavn:

  • For å sikre visuell kontakt mellom Middelalderparken og Hovedøya bør Loallmenningen holdes åpen i full regulert bredde uten noen form for bebyggelse eller tekniske innretninger
  • Regulert siktkorridor langs Rostockgata bør ikke blokkeres av den nye skolebygningen
  • Vi er enige med PBE i at regulert byggegrense mot Sørengkaia i felt D2 bør beholdes slik at Sentralparken på Sørenga får tilstrekkelig bredde
  • Vi er enige med PBE i at skoletomta ikke er stor nok til å etablere en skole med 1 170 elever, selv med forslagsstillernes utvidelse av felt D2 mot øst
  • Dersom det skal bygges en skole for hele 1 170 elever, bør felt D2 utvides ytterligere mot øst og Rostockgata forskyves enda lenger østover enn foreslått av UDE, HAV E og BI
  • Dagens gang- og sykkelvei langs østsiden av Kong Håkon 5.s gate bør snarest videreføres på bru over jernbanesporene på Loenga, hengt utvendig på nye Sørenga bru (gamle Sørenga bru bør rives), og føres opp til Kongsveien (og Kongshavn VGS) via Mosseveien 24
  • Når Rostockgatas søndre del skal bygges, bør det samtidig etableres gang- og sykkelvei i Rostockgatas forlengelse over jernbanesporene og Mosseveien og opp til Kongsveien og Kongshavn VGS

Les hele innspillsbrevet.

Planprogram Schweigaardsgate 35-51

I et brev til Plan- og bygningsetaten (PBE) av 19. september 2017 har Oslo Elveforum uttalt seg om byggeplanene for Schweigaardsgate 35-51. I brevet heter det blant annet:

Det medfører ikke riktighet at et middelaldervannspeil ved Hovinbekkens os «i det alt vesentlige vil bli liggende utenfor planområdet». Verken Oslo Elveforum eller Bydel Gamle Oslo har foreslått å etablere vannspeil utenfor planområdet i forbindelse med utbyggingsplanene for Schweigaards gate 35–51 mfl. Som det fremgår av illustrasjonen på side 5 i Oslo Elveforums uttalelse (dok. 25), ønsker vi at vannspeilet i sin helhet legges innenfor planområdet for Schweigaards gate 35–51 mfl., dvs. der Hovinbekken rant ut i sjøen i middelalderen. Oslo Elveforum kommer ikke til å foreslå noen utvidelse av dette middelaldervannspeilet før jernbanesporene inn mot Oslo S eventuelt senkes eller flyttes en gang langt inn i fremtiden.

Les hele brevet..

Redskapsfabrikken i Nydalen må bevares

Illustrasjon fra planforslaget

I Nydalen ønsker Avantor å omregulere den gamle redskapsfabrikken i Nydalsveien 32 B. Redskapsfabrikken er et bevaringsverdig teglsteinsbygg fra 1876, og et av de siste gjenværende monumenter etter Nydalens stolte industriarv. Dette var opprinnelig en spikerfabrikk, og ble senere ombygd og påbygd med en redskapsfabrikk. Planområdet ligger inntil Akerselva.

Ifølge Avantors planer skal industribygningen i hovedsak bevares, men påbygges med tre boligtårn på 7, 8 og 17 etasjer med ca. 110 leiligheter totalt. I varselet om oppstart av arbeidet med detaljregulering og offentlig ettersyn av forslag til planprogram, skriver arkitektfirmaet COWI AS at «planforslaget vurderes å kunne komme i konflikt med kulturmiljø som er vernet».

Fortsett å lese Redskapsfabrikken i Nydalen må bevares

Byrådet bør forkaste planforslaget for Oslo Plaza

PBE vil tillate et 30 m høyt bygg i sørenden av Vaterlandsparken, kun 6–7 m fra Akerselva (alternativ 2). Utbygger ønsker å bygge dobbelt så høyt (alternativ 1A). Begge alternativene vil skyggelegge Akerselva, Vaterlandsparken og områdene øst for elva i langt større grad og over langt større deler av døgnet enn i dag.

I et felles merknadsbrev av 22. juni 2017 til Byrådsavdeling for byutvikling om forslaget til detaljregulering for Sonja Henies plass 3 mfl. (Oslo Plaza) anbefaler Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) at byrådet forkaster både forslagsstillers alternativ 1A og PBEs alternativ 2. Konsekvensutredningens alternativ 1B er også helt uakseptabelt, mener de to foreningene.

I et omfattende merknadsbrev heter det blant annet:

«Alle alternativene er i strid med § 13.3 Vassdrag i Kommuneplan 2015 om at «innenfor en sone på minimum 20 meter fra vannkant for hovedløp […] bør det ikke oppføres ny bebyggelse, nye anlegg eller gjøres vesentlige terrenginngrep». Byrådet bør klargjøre overfor etatene at tilbygg og påbygg til eksisterende bebyggelse er å anse som «ny bebyggelse» […], ikke som gammel bebyggelse.»

I brevet heter det videre at foreslått bebyggelse ut mot Akerselva vil danne «en dominerende vegg i Vaterlandsparken som svekker byrommets kvaliteter og reduserer utsynet mot sør», og at «vind- og solforholdene forverres radikalt med planforslaget».

Les hele merknadsbrevet

Saksinnsyn

Les også merknadsbrev av 5. mai 2015

Les også merknadsbrev av 20.4.2016

Les også merknadsbrev av 18.10.2016

– Trikkeholdeplassen mellom Olaf Ryes plass og Nybrua må beholdes

Illustrasjon i planforslaget

Plan- og bygningsetaten har sendt Bymiljøetatens forslag om å omregulere Thorvald Meyers gate til kollektivgate og Grüners gate til gatetun/gågate ut på høring. Hensikten med planforslaget er å sikre bedre fremkommelighet for trikk og bedre forhold for gående og byliv. Bymiljøetaten foreslår å legge ned Schous plass holdeplass, mens Plan- og bygningsetaten anbefaler at holdeplassen opprettholdes.

I et felles merknadsbrev fra Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) til forslaget, kommenterer de to foreningene Bymiljøetatens forslag om å legge ned trikkeholdeplassen på Schous plass:

«Det bør fortsatt være en trikkeholdeplass mellom Olaf Ryes plass og Nybrua, enten på Schous plass som i dag, eller rett sør for Korsgata hvor gatetverrsnittet i Thorvald Meyers gate er bredere. For personer som er dårlige til bens, er det helt avgjørende at trikkeholdeplassen beholdes. Jf. at byrådet våren 2017 bestemte seg for å gjenåpne Jomfrubråten holdeplass til tross for at Ruters målinger viste at det i gjennomsnitt kun var 1,8 reisende til/fra Jomfrubråten pr. avgang. Begrunnelsen var at Oslo skal være en eldrevennlig by. Passasjergrunnlaget er langt større rundt Schous plass på Grünerløkka, og også her er det mange eldre som er avhengige av trikken.»

– Det er på høy tid at gjenåpning av Torshovbekken settes på dagsordenen

De to foreningene synes det er beklagelig at gjenåpning av Torshovbekken fra Schous plass til Akerselva ikke utredes i tilknytning til denne plansaken, og viser til at Torshovbekken er den av sidebekkene til byens ti elver som det er aller viktigst å gjenåpne:

«Det er på høy tid at etatene setter gjenåpning av Torshovbekken på dagsordenen. At bekken ikke går i en egen overvannsledning, men i felles ledning med spillvann (AF-ledning), bør ikke stoppe en realisering av dette viktige gjenåpningsprosjektet. PBE, BYM og VAV bør utarbeide en strategi for gjenåpning av Torshovbekken og andre bekkestrekninger der vannet i dag går i AF-ledninger. En bør vurdere å fremskynde en separering av hele eller deler av avløpsnettet langs Torshovbekken, slik at mesteparten av overvannet kan ledes til en gjenåpnet bekk og ikke lenger belaste avløpsnettet.»

Les hele merknadsbrevet

Les mer om reguleringsforslaget

Torshovbekken bør gjenåpnes fra Schous plass til Nybrua