Kategoriarkiv: Uttalelser

– Hovinbekken må bli den nye Hovinbyens signatur!

Illustrasjon planprogram Ensjø
Redigert illustrasjon fra planprogram Ensjø – Valle Hovin

Plan- og bygningsetaten (PBE) i Oslo la i desember 2017 fram Planprogrammet med veiledende plan for offentlige rom (VPOR) for Hasle og Valle Hovin.  Planprogrammet skal gi anbefalinger for bl.a. bystruktur, arealbruk og utnyttelse for etterfølgende detaljplaner.

I en uttalelse til planen datert 12. februar 2018 viser Hovinbekkgruppa til Oslo Elveforums merknader til Strategisk plan for Hovinbyen fra 18 mars 2016. Oslo Elveforum var svært positive til de hovedgrepene som ble lagt i denne planen, med Hovinbekken som et tydelig element gjennom hele området. Ikke minst la planen vekt på Hovinbekken som en sammenhengende blågrønn korridor fra marka til fjorden:

«Hovinbekken skal gjenåpnes og danne en ny byøkologisk korridor mellom Oslofjorden og Lillomarka.»

«Det skal skapes en fullstendig blågrønn forbindelse mellom Marka og Fjorden».

Sidsel Andersen

– Vi følger med spenning det videre arbeidet. Gjenåpning av Hovinbekken i en flott og  tilgjengelig trasé blir en nøkkel for å gjennomføre de gode intensjonene i den strategiske planen for Hovinbyen. Oslo Elveforum gleder seg, sammen med byens befolkning, over at Hovinbekken nå blir åpnet på mange strekninger. Dette blir også lagt merke til langt utover byens grenser.

– Hovinbekken må bli den nye Hovinbyens signatur, avslutter brevet fra Hovinbekkgruppa, som er undertegnet av Sidsel Andersen (bildet).

Les hele brevet fra Hovinbekkgruppa

Saksinnsyn hos PBE 

– VPOR Lysakerbyen ikke god nok!

Lysakerbyen
Lysakerbyen

 

– Vår hovedkonklusjon at plandokumentet i sin nåværende form er for upålitelig vassdragsfaglig sett til å kunne være retningsgivende for bindende vedtak fra kommunenes side, skriver Lysakervassdragets Venner i et merknadsbrev til Veiledende plan for offentlig rom (VPOR) Lysakerbyen datert 19. januar.

Lysakervassdragets venner fått ansvar for å gjennomgå planforslaget på vegne av Bærum Elveforum og Oslo Elveforum.

VPOR Lysakerbyen

Bærum og Oslo har i fellesskap utarbeidet en overordnet plan for offentlige rom på Lysaker – Lilleaker, kalt VPOR Lysakerbyen. Planen inngår som en av flere større planer for byutvikling langs fjorden, kalt Fjordbyen vest. VPOR Lysakerbyen er retningsgivende for arealer i begge kommuner og gir et felles overordnet grunnlag for å utvikle området som by, lokalsenter og knutepunkt.

Mangel på innsyn underveis

John Tibballs, styreleder i Lysakervassdragets Venner, har vært elveforumenes saksbehandler.

– Dessverre har det faktum at arbeid har foregått i fellesskap mellom kommunene, blitt brukt som begrunnelse for å unnta planen offentlighet frem til høring, forteller John Tibballs.

– Ved flere anledninger har vi forsøkt å få innsyn i planprosessen. Siden 2015 er det blitt lansert flere nye, omfattende prosjekter og løsningen for Fornebubanen er blitt konkretisert på en måte som totalt har endret forutsetningene for utviklingen av byrommet i det planområdet. At det siden 2015 ikke er blitt innkalt til ny rådslaging med  lokalbefolkningen og interesseorganisasjoner, er en svakhet ved planarbeid som har slått ut i kvaliteten på planen som nå er lagt frem, understreker Tibballs.

Les hele merknadsbrevet fra foreningene.

Planinnsyn.

 

Vil ha blågrønn trase som forbinder Østensjøområdet med Alna miljøpark

Østensjøvannet
Østensjøvannet

Østensjøvannets Venner har uttalt seg om planene som Sporveien AS har lagt fram om å oppgradere Østensjøbanen på strekningen mellom Etterstad og Hellerud.

– Det er ønskelig å tilrettelegge for en blågrønn trase som forbinder Østensjøområdet miljøpark med Alna miljøpark. En slik trase forutsetter etablering av turvei og hel eller delvis åpning av
Østensjøbekken som krysser planområdet, uttaler Østensjøvannets Venner i et brev av 15. januar 2018 til COWI.

Foreningen skriver at den i utgangspunktet har en viss forståelse for at Sporveien ikke anser bekkeåpning og etablering av turvei som liggende innenfor sitt ansvarsområde. Men påpeker at dagens sporveistrase er en av de viktigste hindringene for en fremtidig bekkeåpning.

– En forutsetning for å kunne lykkes med å få bekken opp i dagen er således at man ved ethvert prosjekt som berører traseen legger til rette for at dette i fremtiden blir gjennomførbart. Det er med andre ord ikke nok at tiltaket ikke forverrer mulighetene. Av denne årsak har vi derfor tatt opp denne saken i forbindelse med alle
reguleringssaker som direkte eller indirekte påvirker mulighetene for fremtidig bekkeåpning, uttaler foreningen.

Også Alnaelvas Venner har uttalt seg til fordel for gjenåpning av Østensjøbekken.

Les hele brevet fra Østensjøvannets Venner

Saksinnsyn 

 

Østensjøbekken bør gjenåpnes

Illustrasjon av Østensjøbekken
Illustrasjon av Østensjøbekken

I forbindelse med at Sporveien AS har lagt fram planer om å oppgradere Østensjøbanen på strekningen mellom Etterstad og Hellerud, har Alnaelvas Venner uttalt seg om forslaget til detaljregulering.

I et brev til rådgivingsselskapet COWI datert 14. januar 2018 viser foreningen til at den allerede i 2011 ba Plan- og bygningsetaten om å ivareta et viktig poeng i KDP Alna Miljøpark, nemlig gjenåpning av Østensjøbekken.

– Planarbeidet som nå pågår gir en mulighet til å tilrettelegge for gjenåpning som ikke vil komme igjen i vår levetid, skriver leder Vidr Berget i Alnaelvas Venner.

Foreningen påpeker at en bekkeåpning må utredes, og være et
premiss for arbeid med broer og banelegeme gjennom området.

Les hele brevet fra Alnaelvas Venner

Les innspillet fra 2011 om Østensjøbekken

Saksinnsyn

 

 

 

Hovinbekken bør gjenåpnes i sin historiske trasé fram til strandlinjen år 1300

Illustrasjon Schweigaards

I brev av 5. juni 2017 kom Oslo Elveforum med innspill til oppstart av detaljregulering og forslag til planprogram for Schweigaards gate 35–51 mfl. Sentrale punkter i brevet er bl.a. at:

 • Hovinbekken bør gjenåpnes i sin historiske trasé fram til strandlinjen år 1300 hvor det etableres et middelaldervannspeil
 • Det bør etableres gang- og sykkelforbindelse fra Klosterenga til Akerselva via planområdet
 • En bør prioritere et bredt landskapsrom og et stort vannspeil fremfor høy tomteutnyttelse
 • Planprogrammet bør konsekvensutrede løsninger med vannspeil og redusert bruksareal.

Punktene ble fulgt opp i brev til Plan- og bygnings-etaten (PBE) av 19. september 2017. I brevet konkluderte Oslo Elveforum slik:

 • Ved fastsettelsen av planprogrammet bør PBE legge inn «Etablering av middelaldervannspeil ved Hovinbekkens os» som et eget undertema under «Håndtering av vann», slik både bydelen og vi har bedt om. Føringer må sikre at temaet utredes grundig, og ikke kun i det omfang som forslagsstiller selv anser som relevant.
 • Ved fastsettelsen av planprogrammet bør PBE kreve at det utredes en løsning med ca. 7 000 m2 BRA, slik Oslo Elveforum har bedt om, eventuelt at det også utredes en løsning med ca.
  10 000 m2 BRA. Dette er helt nødvendig for at konsekvensutredningen skal ha noen reell verdi, dvs. for at den kommende plansaken skal bli tilstrekkelig opplyst.

I et brev til Byrådsavdeling for byutvikling datert 5. januar 2018 følges dette ytterligere opp:

 • Oslo Elveforum anmoder Byrådsavdeling for byutvikling om å legge inn undertemaet «Eventuell reetablering av et middelaldervannspeil» som andre undertema under det planfaglige temaet «Håndtering vann» i planprogrammet, dvs. etter undertemaet «Evt. gjenåpning av Hovinbekken».
 • Byrådsavdelingen bør be PBE sikre i planprogrammet at forslagsstiller må konsekvensutrede minst ett alternativ med
  7 000 – 10 000 m2 BRA ny bebyggelse.
 • Oslo Elveforum håper en lykkes med å finne en annen midlertidig tomt for Sentrum brannstasjon enn Schweigaards gate 35–51 mfl.

Les brevet av 5.1.2018

Les brev av 19.9.2017

Les brev av 5.6.2017

Saksinnsyn

 

Protesterer på byggesak ved Voksenåsbekken

Nils Colletts Vogs vei 8
Foto fra byggesøknad

Oslo Elveforum og Mærradalsbekkens Venner har i en fellesuttalelse av 21/12 2017  lagt inn protest mot en byggesak i Nils Collets Vogts vei 8 D. På nevnte adresse er det søkt om tillatelse til  oppføring av tomannsbolig på eiendom som i dag er bebygd med en enebolig, to uthus og to garasjer. Avstanden til Voksenåsbekken mot vest er kun på 10 meter.

Bymiljøetaten har i en uttalelse vist til gjeldende Kommuneplan av 23.09.2015, som gir retningslinjer for byggefrie belter på 20 og 12 meter til hhv. hoved- og sidevassdrag.  Bymiljøetaten viser også til at bekken er lukket under garasjene som ligger helt inntil hverandre på aktuell eiendom og naboeiendommen. Slike bekkelukkinger er erfaringsmessig utsatt for stor risiko ved hendelser med kraftig regnvær.

På tross av at Bymiljøetaten fraråder omsøkte plassering med avstand til Voksenåsbekken, har Plan- og bygningsetaten valgt å godkjenne byggesøknaden.

– Vi tør minne om hva som skjedde litt lenger ned i Voksenåsbekken i august 2016, hvor store deler av gangveien ble skyllet bort av de store nedbørsmengdene som falt den gang, grunnet rør under gangvei, hvor rørene var for trange. Den samme situasjonen kan oppstå her, skriver de to foreningene.

Les hele brevet her.

Saksinnsyn

 

.

 

Vil bruke friområdet langs Akerselva som skolegård

Oslo kommune har kjøpt den østre delen av Frysjaveien 31, dvs. den delen av Frysjaveien 31 som ligger ut mot Akerselva. Undervisningsbygg har planer om å bygge en barneskole (Frysja skole) for 840 elever på eiendommen. For å få tilstrekkelig med utearealer for elevene har Undervisningsbygg foreslått å regulere ca. 2 500 m2 av grøntarealene langs Akerselva til bebyggelse og anlegg og bruke området som skolegård for elevene.

Forslaget er i strid både med reguleringen til friområde i Kommunedelplan Akerselva miljøpark (1990) og med arealformålet elvepark i den veiledende planen for offentlige rom på Frysja som bystyret vedtok i sommer. Jf. det brede grønne beltet langs vestsiden av Akerselva på kartskissen ovenfor.

Det er det rødskraverte området på kartskissen nedenfor som Undervisningsbygg ønsker å endre fra grøntområde til skolegård.

I et felles brev av 27. november 2017 har Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner protestert på planene. Vi har foreslått at kommunen også kjøper den vestre delen av Frysjaveien 31, slik at utearealene for elevene blir store nok selv uten å ta av grøntområdene langs Akerselva. Den vestre delen av Frysjaveien 31 (det hvite området merket 59/726 på kartskissen) er ubebygd og brukes i dag som parkeringsplass for biler.

Også Plan- og bygningsetaten anbefaler å utvide tomta vestover mot Frysjaveien i stedet for å legge beslag på grøntområdene langs elva for å øke skolegårdens størrelse.

Les hele uttalelsen

Saksinnsyn

Uakseptabelt planforslag i Brenneriveien 11

Foto av planforslag Brenneriveien 11
SIOs planforslag for Brenneriveien 11

I Brenneriveien 11 (ved Grünerbrua) ønsker Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SIO) å bygge 311 studentboliger i 6-13 etasjer. Eksisterende bebyggelse skal rives. Planforslaget er i strid med kommuneplanen 2015, og har vakt sterke reaksjoner i lokalmiljøet.

Plan- og bygningsetaten (PBE) mener foreslåtte byggehøyder vil gi svært negative konsekvenser for opplevelsen av landskapsrommet, kulturminneverdiene og grøntarealene langs Akerselva miljøpark og anbefaler ikke SIOs forslag.

Plan- og bygningsetaten fremmer et alternativt forslag (planalternativ 2) som er noe mer i tråd med kommuneplanens høydebestemmelser og kommunedelplanen for Akerselva, og som tar hensyn til natur- og kulturminneverdier. Begge alternativer er lagt ut til offentlig ettersyn.

– Florerer av feil

Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) har i et merknadsbrev datert 24. november 2017 framført sterk kritikk av PBEs kvalitetssikring av planforslaget, og påviser at det florerer av feil i illustrasjonene, reguleringsbestemmelsene og plankartene.

Bredden på det byggefrie beltet mot Akerselva er i strid med Kommuneplan 2015. Planforslaget er dessuten mangelfullt illustrert.

OEs og MAVs konklusjon er at planforslaget bør legges ut til nytt offentlig ettersyn.

Kan ikke anbefales

– Vi vil ikke under noen omstendighet kunne anbefale PBEs alternativ 2 før bygningsmassen er trukket betydelig lenger tilbake fra Akerselva. Jf. at det ikke er noen forskjell mellom alternativ 1 og alternativ 2 hva gjelder byggegrensen mot granittmuren/Akerselva. Det byggefrie beltet langs elva er altfor smalt. Ikke minst gjelder dette for partiet mellom bygg F og Akerselva, fastslår de to foreningene i sin uttalelse.

Les hele uttalelsen.

Saksinnsyn

 

Mærradalen må skånes

Radiumhospitalet - utvidet plangrense
Radiumhospitalet – utvidet plangrense

I forbindelse med planlagt utbygging av Radiumhospitalet har Plan- og bygningsetaten (PBE)  foreslått å utvide planområdet slik at det også omfatter deler av Mærradalen, som er regulert til spesialområde naturvernområde.

I en uttalelse datert 25. november 2017 sier Oslo Elveforum at foreningen  ikke kan støtte at den søndre delen av det arealet som i S-4856 er regulert til spesialområde naturvernområde, benyttes som midlertidig trafikkområde. Dette ville innebære et kraftig og irreversibelt inngrep i et vernet område. Et naturvernområde med store nasjonale verdier knyttet til landskap og biologisk mangfold lar seg ikke istandsette etter at det har vært benyttet som trafikkområde.

Oslo Elveforum viser blant annet til uttalelsene ved oppstart fra Fylkesmannen, Bymiljøetaten og Norsk Ornitologisk Forening om de store verneverdiene og det viktige naturmangfoldet i Mærradalen. Med litt smidighet må trafikkutfordringene, etter Oslo Elveforums syn, kunne løses innenfor de plangrensene som ble oppstartsvarslet 6. september 2017.

Les hele uttalelsen fra Oslo Elveforum

Saksinnsyn

 

Planprogram for ny t-banetunnel – innspill og merknader

Planleggingen av en ny T-banetunnel fra Majorstuen til Tøyen med mulig forlengelse til Bryn, er i gang. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for ny T-banetunnel og nye stasjoner for å møte befolkningsveksten i Oslo og Akershus.

Oslo Elveforum arbeider for å gjenåpne lukkede elve- og bekkestrekninger og gjøre byens vassdrag friske og rene, og for at det etableres grønne parkdrag med turveier og stier langs elver og bekker.

I vårt merknadsbrev til KVU Oslo-Navet trakk vi fram en rekke potensielle konflikter mellom blågrønn infrastruktur og regiontog, S-bane, T-bane og trikk, og fant det i den forbindelse naturlig også å kommentere trasévalget for ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum.

Våre kommentarer til forslag til planprogram for ny T-banetunnel er dermed en oppfølging av vårt høringsinnspill til KVU Oslo-Navet.

Les merknadsbrevet fra Oslo Elveforum datert 26.10.2017

Les høringssvaret fra Oslo Elveforum datert 13.5.2016

Saksinnsyn

Ruter: Ny t-banetunnel gjennom Oslo sentrum