Vannportalen

Vannportalen gir deg høve til å følgje med i myndigheitene sitt arbeid med heilskapleg vassforvaltning.

IMG_4971

På Vannportalen.no finn du informasjon om arbeidet med å gjennomføre forskrifta om rammer for vassforvaltninga i Noreg (vannforskriften) og anna arbeid knytt til EU sitt rammedirektiv for vatn (vanndirektivet).

Vannportalen

Skrevet i Vassdragsforvaltning | Legg igjen en kommentar

Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag

Det er utarbeidet en egen forskrift med retningslinjene for vernede vassdrag.

Les forskriften her.

Skrevet i Vassdragsforvaltning | Legg igjen en kommentar

Strategi for overvannshåndtering i Oslo 2013-2030

I Oslo ønsker vi å gi vannet tilbake sin plass i byen

Hvis vi i større grad tar hånd om overvannet over bakken i åpne og fleksible flerbruksløsninger kan vi både utsette risikoen for at vi får oversvømmelser, og sørge for at overvannet gjør mindre skade når det regner kraftig. Byutviklingen gir oss unike muligheter i de områdene som skal bygges om og gjøre plass til flere mennesker, og de mulighetene må vi ta vare på. Samtidig må vi jobbe for å løse de utfordringene overvannet skaper for oss som allerede bor her.

Å åpne lukkede elver og bekker, bruke grønne tak og grønne og gjennomtrengelige flater istedenfor tett asfalt, er bare noen av tiltakene som kan gjøre oss bedre rustet til å takle stadig mer regnvær. I tillegg må vi utnytte de grønne arealene vi allerede har.
Oslos strategi for overvannshåndtering peker ut den retningen vi ønsker å gå og hva vi må jobbe videre med for å komme i mål. Det er et langsiktig arbeid å endre dagens praksis og i løpet av de neste to årene skal en handlingsplan som konkretiserer hva vi må gjøre hvor og når, være på plass.

Strategi-for-overvannshåndtering-i-Oslo-2013-2030

Skrevet i Rapporter og planer | Legg igjen en kommentar

Tor Holtan-Hartwig

Miljøprosjekt Ljanselvas stifter og mangeårige leder døde 5. juli. Se nekrologen.

1.10.2013 var det markering ved Tors minnebenk ved Sagdammen/Sagstua –  referat og bilder.

Skrevet i Ljanselva-blogg | Legg igjen en kommentar

Oslo Miljøpris 2013

Hederlig omtale til Trine Johnsen

På Bymiljøkonferansen 2013 fikk Trine Johnsen, Oslo Elveforum, hederlig omtale i forbindelse med utdeling av Oslo Miljøpris 2013 mandag 10. juni i Oslo rådhus. Det var byråd Ola Elvestuen som foretok overrekkelsen. Her er juryens begrunnelse:

Femti skoler har adoptert et oslovassdrag – I 2013 kan Oslo feire, med Trine Johnsen som hovedaktør, at hele femti skoler har inngått avtale om å adoptere en del av et oslovassdrag. Trine Johnsen har en brøkstilling som betales av Oslo Elveforum og Oslo Omland Friluftsråd. Hennes innsats i Elveadopsjonsprosjektet og ellers i sitt engasjement for å ivareta og styrke Oslos blågrønne struktur går langt utover det hun rekker i betalt arbeidstid. Hun har vært og er aktiv i frivillig arbeid blant annet gjennom foreninger som Østmarkas venner og Oslo elveforum og prosjekter som Miljøprosjekt Ljanselva og oppbyggingen av Sagstua lærings- og opplevelsessenter. I tillegg har hun bidratt i en rekke publikasjoner om byens vassdrag. Hun har et vinnende vesen og har siden tidlig på 80-tallet brukt sitt engasjement til å «vinne venner for vann».

Skrevet i Ljanselva-blogg | Legg igjen en kommentar

Gjersrudbekk-utslipp

Gjersrudbekken som er en sidebekk til Ljanselva, er rammet av et alvorlig  giftutslipp.  Amoniakkoppløsning på avveier har utslettet bunndyr- og fiskeliv i bekken  og trolig skadet  Ljanselva nedenfor Hauketo. Se kortrapport fra NIVA og pressemelding fra Energigjenvinningsetaten.

Se pressemelding med kommentar fra Miljøprosjekt Ljanselva her.

I slutten av september ble det satt ut fisk fra Ljanselva.

Forurenserne på tiltalebenken for miljøforurensing.

Skrevet i Ljanselva-blogg | Legg igjen en kommentar

Smestad skole adopterer

Oslo Elveforum gratulerer Smestad skole som har adoptert Hoffselva!

Skolen tar ansvar for vassdraget (inkludert Holmenbekken og Makrellbekken) fra Ring 3 til utløpet ved Sjølyst innerst i Bestumkilen.

Skolen og folk i nærmiljøet kan gjerne ta kontakt med personene på bildet vedr. informasjon om Hoffselva. Fra venstre på bildet sees Egil Baanerud, Julie Løddesøl, Sigurd Tønsberg og Eivind Bødtker fra Hoffselvens Venner – de hjalp elevene over elva før adopsjonen fant sted.

Adopsjonsbrevet var på forhånd signert av ordfører Fabian Stang og rektor Yngvil Hestenes skrev under adopsjonsbrevet sammen med Trine Johnsen fra Oslo Elveforum.

Elever, lærere og foreldre ved Smestad skole lover å

  • bli kjent med og oppleve natur- og kulturverdiene
  • lære å ta hensyn til planter, dyr og kulturminner
  • lære å melde fra om ulovlig forurensning og holde vann og strandkanter fri for søppel.

Skolen har bestemt at 3. trinn skal arbeide spesielt med Hoffselva. Vi tror de vil få mange gode opplevelser og mye lærdom – og ønsker lykke til!

 

Skrevet i Elveadopsjon, Hoffselven | Merket med | Legg igjen en kommentar

Hoffselven – min elv

Hans Fredrik Horn har kartlagt hele vassdraget som utgjør Hoffselven, med åpne og gjemte bekker.

1. Hoffselven

Den egentlige Hoffselven starter der tilførselsbekkene møtes, rett øst for Hoff gård i Ullern bydel. Området her er relativt utilgjengelig nede i en ravine med tett skog på alle kanter. Det gjør det vanskelig å få øye på den fine fossen, Dronningfossen, like ovenfor bekkemøtet. Området her er regulert til friområde, men tilhører Hoff gård.

Drøye hundre meter lenger ned kommer man til Hoffsdammen. Dette er en kunstig dam som er helt gjengrodd i løpet av de seneste 25 år og ikke lenger fortjener betegnelsen «dam». Men som følge av demningen får vi en fin foss som bringer elven ned i en ny ravine. Her finner vi rester etter en gammel mølle.

Les videre

Skrevet i Hoffselven | Legg igjen en kommentar

Apalløkka skole adopterte

Bilde av Apaløkka skoles adopsjon av Alnaelva

Alnavassdraget 23. april 2013 og har ansvar for Vesletjern og Vesletjernbekken som ligger flott til, rett ved siden av skolen! Selv om det var mye is på vannet hentet elever fra 8. trinn vannprøver og lærte om ph, oksygen, turbiditet og fikk måle konduktivitet. Vesletjern viste seg å være svært rent!

Skolens rektor, Jørgen Torp og Trine Johnsen fra Oslo Elveforum skrev under adopsjonsbrevet som på forhånd var signert av Oslos ordfører Fabian Stang. Skolen mottok undervisningsmateriell og ramme til adopsjonsbrevet som skal henge på veggen på skolen. Tor Holtan-Hartwig og Karsten Sølve Nilsen fra Oslo Elveforum og Alnaelvas Venner underviste i vannmåling og fortalte om Alnaelva som gir rike muligheter for god undervisning i mange fag.

Skrevet i Alnaelva, Elveadopsjon | Legg igjen en kommentar

Kart til undervisning

Det er mange kart på denne hjemmesiden, dem finner du her.

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus har laget naturkart for mange områder og flere av elvene. Se hjemmesiden noa.no.

Skrevet i Elveadopsjon, Kart, Turguider | Legg igjen en kommentar