EUs vanndirektiv og vannforskriften

EUs rammedirektiv for vann, vanndirektivet, er et av de viktigste miljødirektivene i Europa. Direktivet gir konkrete miljømål som vi er forpliktet å nå. Det viktigste verktøyet er helhetlige vannforvaltningsplaner i hver vannregion, på linje med resten av EU.

Norge har tatt vanndirektivet inn i EØS-avtalen, og hovedmålet med gjennomføringen er å sikre bærekraftig vannbruk i alt kystvann og vassdrag.

Vanndirektivet fastsetter miljømål som skal sikre en helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene. Direktivet er tatt inn i norsk rett gjennom forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften).

Formålet er å beskytte – og om nødvendig forbedre – miljøtilstanden i alle elver, innsjøer, grunnvann og kystnære områder. Forurensning skal fjernes og andre tiltak skal settes inn der det trengs for å styrke miljøtilstanden gjennom målrettede tiltak.

EUs vanndirektiv

Skrevet i Vassdragsforvaltning | Legg igjen en kommentar

Vannsiden

DSC_0030

Vannsiden gir grunnleggende informasjon om norsk vannforvaltning og veiledning for den som vil gjøre noe for norsk vannmiljø. Her samles nyttig informasjon for alle som jobber for at miljø og friluftsliv skal bli tatt hensyn til i forvaltningen av norske vann.

Vannsiden

 

Skrevet i Vassdragsforvaltning | Legg igjen en kommentar

Innvandrere på tur

I juni og september hadde vi farverikt fellesskap med to grupper fra Skullerud voksenopplæring på «norsk tur» i Østmarka. Les mer om  innvandrere!
Skrevet i Ljanselva-blogg | Legg igjen en kommentar

Utenom asfalten

Fra Bestumkilen til Voksenkollen.

Kan det være mulig? Nemlig å vandre fra Bestumkilen til Voksenkollen uten å måtte gå på asfalt? Ja, men bare hvis man ser litt stort på det. Turen som er beskrevet nedenfor, må nok innom asfalten på drøye 10 % av strekningen. Denne flotte trimturen midt i våre hjemlige trakter er det relativt få som kjenner i sin helhet. Når jeg har valgt ut denne strekningen, er det både fordi den følger Hoffselven («Min elv») og fordi hele strekningen i kommunebyråkratiet til sammen utgjør en enhet med arbeidstittel «Turvei A5». Den fortjener et bedre navn. Derfor utfordrer jeg Vinderen Historielag til å arrangere en navnekonkurranse for stien, selvsagt med både jury og premier. Ja, for store deler av den ca. 10 km lange strekningen er sti, ikke egnet for barnevogner. Turen går fra Bestumkilen, oppover langs elven, Oslos sjette største vassdrag, til Midtstuen. Her forlater den både bekken og byggesonen og går til toppen av Holmenkollen. Turvei A5 går videre gjennom byggesonen til Lillevann eller Voksenkollen st. Traséen er svært dårlig merket, derfor er det best å ha med kjentmann.

Les videre

Skrevet i Hoffselven | Legg igjen en kommentar

Uranienborg skole adopterer Frognerelven


 

 

Uranienborg skole adopterte Frognerelva 4. april 2014 med ansvar for området fra Frognerparken til utløpet i Frognerkilen. Alle skolens elever og lærere (700) var tilstede under seremonien som foregikk i praktfull vær ute i skolegården.

Først informerte eleven Klara skolebarna og ungdommene om opplevelser de kan få ved elva. Klara var en av vinnerne i Levende Vassdrag-konkurransen 2013 (- se videoen elevene laget på www.levendevassdrag.no ). Klara ga ordet videre til Trine Johnsen som fortalte om forpliktelsene ved elveadopsjon. Hun gjennomførte så «seremonien» sammen med rektor Randi Tallaksen som skrev under på adopsjonsbrevet som allerede var signert av Oslos ordfører Fabian Stang. Skolen mottok undervisningsmateriell og ramme til adopsjonsbrevet som skal henge synlig på skolen.

Så tok Rusken-general Jan Hauger ordet og fortalte at Oslo er nominert til å bli europeisk miljøby og at alle kan hjelpe til så Oslo vinner i 2016. Han snakket videre om «Elverusken» og viktigheten av å passe på Frognerelva slik at den er ren og ryddig.

Deretter fikk lærer Brit Elin Dobbe blomster av rektor for arbeidet hun har nedlagt for skolen gjennom et prosjekt der det er lagt inn vassdragsrelatert undervisning på alle trinn i forskjellige fag i henhold til kunnskapsløftet. Programmet vil ligge fast fra år til år slik at alle elevene får samme vassdragsrelaterte undervisning i naturfag, matematikk, kunst og kultur og språkfag.  Det er å håpe at dette glimrende opplegget kan spres til andre skoler!

Etter taler og seremonier ble det satt på musikk over høyttaleranlegget som inspirerte barna i skolegården til umiddelbart å danse rundt i lange rekker til «What does the fox say». Det var festlig!

Skrevet i Elveadopsjon, Frognerelva | Merket med | Legg igjen en kommentar

Vannportalen

Vannportalen gir deg høve til å følgje med i myndigheitene sitt arbeid med heilskapleg vassforvaltning.

IMG_4971

På Vannportalen.no finn du informasjon om arbeidet med å gjennomføre forskrifta om rammer for vassforvaltninga i Noreg (vannforskriften) og anna arbeid knytt til EU sitt rammedirektiv for vatn (vanndirektivet).

Vannportalen

Skrevet i Vassdragsforvaltning | Legg igjen en kommentar

Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag

Det er utarbeidet en egen forskrift med retningslinjene for vernede vassdrag.

Les forskriften her.

Skrevet i Vassdragsforvaltning | Legg igjen en kommentar

Strategi for overvannshåndtering i Oslo 2013-2030

I Oslo ønsker vi å gi vannet tilbake sin plass i byen

Hvis vi i større grad tar hånd om overvannet over bakken i åpne og fleksible flerbruksløsninger kan vi både utsette risikoen for at vi får oversvømmelser, og sørge for at overvannet gjør mindre skade når det regner kraftig. Byutviklingen gir oss unike muligheter i de områdene som skal bygges om og gjøre plass til flere mennesker, og de mulighetene må vi ta vare på. Samtidig må vi jobbe for å løse de utfordringene overvannet skaper for oss som allerede bor her.

Å åpne lukkede elver og bekker, bruke grønne tak og grønne og gjennomtrengelige flater istedenfor tett asfalt, er bare noen av tiltakene som kan gjøre oss bedre rustet til å takle stadig mer regnvær. I tillegg må vi utnytte de grønne arealene vi allerede har.
Oslos strategi for overvannshåndtering peker ut den retningen vi ønsker å gå og hva vi må jobbe videre med for å komme i mål. Det er et langsiktig arbeid å endre dagens praksis og i løpet av de neste to årene skal en handlingsplan som konkretiserer hva vi må gjøre hvor og når, være på plass.

Strategi-for-overvannshåndtering-i-Oslo-2013-2030

Skrevet i Rapporter og planer | Legg igjen en kommentar

Tor Holtan-Hartwig

Miljøprosjekt Ljanselvas stifter og mangeårige leder døde 5. juli. Se nekrologen.

1.10.2013 var det markering ved Tors minnebenk ved Sagdammen/Sagstua –  referat og bilder.

Skrevet i Ljanselva-blogg | Legg igjen en kommentar

Oslo Miljøpris 2013

Hederlig omtale til Trine Johnsen

På Bymiljøkonferansen 2013 fikk Trine Johnsen, Oslo Elveforum, hederlig omtale i forbindelse med utdeling av Oslo Miljøpris 2013 mandag 10. juni i Oslo rådhus. Det var byråd Ola Elvestuen som foretok overrekkelsen. Her er juryens begrunnelse:

Femti skoler har adoptert et oslovassdrag – I 2013 kan Oslo feire, med Trine Johnsen som hovedaktør, at hele femti skoler har inngått avtale om å adoptere en del av et oslovassdrag. Trine Johnsen har en brøkstilling som betales av Oslo Elveforum og Oslo Omland Friluftsråd. Hennes innsats i Elveadopsjonsprosjektet og ellers i sitt engasjement for å ivareta og styrke Oslos blågrønne struktur går langt utover det hun rekker i betalt arbeidstid. Hun har vært og er aktiv i frivillig arbeid blant annet gjennom foreninger som Østmarkas venner og Oslo elveforum og prosjekter som Miljøprosjekt Ljanselva og oppbyggingen av Sagstua lærings- og opplevelsessenter. I tillegg har hun bidratt i en rekke publikasjoner om byens vassdrag. Hun har et vinnende vesen og har siden tidlig på 80-tallet brukt sitt engasjement til å «vinne venner for vann».

Skrevet i Ljanselva-blogg | Legg igjen en kommentar