Gjersrudbekk-utslipp

Gjersrudbekken som er en sidebekk til Ljanselva, er rammet av et alvorlig  giftutslipp.  Amoniakkoppløsning på avveier har utslettet bunndyr- og fiskeliv i bekken  og trolig skadet  Ljanselva nedenfor Hauketo. Se kortrapport fra NIVA og pressemelding fra Energigjenvinningsetaten.

Se pressemelding med kommentar fra Miljøprosjekt Ljanselva her.

I slutten av september ble det satt ut fisk fra Ljanselva.

Forurenserne på tiltalebenken for miljøforurensing.

Skrevet i Ljanselva-blogg | Legg igjen en kommentar

Smestad skole adopterer

Oslo Elveforum gratulerer Smestad skole som har adoptert Hoffselva!

Skolen tar ansvar for vassdraget (inkludert Holmenbekken og Makrellbekken) fra Ring 3 til utløpet ved Sjølyst innerst i Bestumkilen.

Skolen og folk i nærmiljøet kan gjerne ta kontakt med personene på bildet vedr. informasjon om Hoffselva. Fra venstre på bildet sees Egil Baanerud, Julie Løddesøl, Sigurd Tønsberg og Eivind Bødtker fra Hoffselvens Venner – de hjalp elevene over elva før adopsjonen fant sted.

Adopsjonsbrevet var på forhånd signert av ordfører Fabian Stang og rektor Yngvil Hestenes skrev under adopsjonsbrevet sammen med Trine Johnsen fra Oslo Elveforum.

Elever, lærere og foreldre ved Smestad skole lover å

  • bli kjent med og oppleve natur- og kulturverdiene
  • lære å ta hensyn til planter, dyr og kulturminner
  • lære å melde fra om ulovlig forurensning og holde vann og strandkanter fri for søppel.

Skolen har bestemt at 3. trinn skal arbeide spesielt med Hoffselva. Vi tror de vil få mange gode opplevelser og mye lærdom – og ønsker lykke til!

 

Skrevet i Elveadopsjon, Hoffselven | Merket med | Legg igjen en kommentar

Hoffselven – min elv

Hans Fredrik Horn har kartlagt hele vassdraget som utgjør Hoffselven, med åpne og gjemte bekker.

1. Hoffselven

Den egentlige Hoffselven starter der tilførselsbekkene møtes, rett øst for Hoff gård i Ullern bydel. Området her er relativt utilgjengelig nede i en ravine med tett skog på alle kanter. Det gjør det vanskelig å få øye på den fine fossen, Dronningfossen, like ovenfor bekkemøtet. Området her er regulert til friområde, men tilhører Hoff gård.

Drøye hundre meter lenger ned kommer man til Hoffsdammen. Dette er en kunstig dam som er helt gjengrodd i løpet av de seneste 25 år og ikke lenger fortjener betegnelsen «dam». Men som følge av demningen får vi en fin foss som bringer elven ned i en ny ravine. Her finner vi rester etter en gammel mølle.

Les videre

Skrevet i Hoffselven | Legg igjen en kommentar

Apalløkka skole adopterte

Bilde av Apaløkka skoles adopsjon av Alnaelva

Alnavassdraget 23. april 2013 og har ansvar for Vesletjern og Vesletjernbekken som ligger flott til, rett ved siden av skolen! Selv om det var mye is på vannet hentet elever fra 8. trinn vannprøver og lærte om ph, oksygen, turbiditet og fikk måle konduktivitet. Vesletjern viste seg å være svært rent!

Skolens rektor, Jørgen Torp og Trine Johnsen fra Oslo Elveforum skrev under adopsjonsbrevet som på forhånd var signert av Oslos ordfører Fabian Stang. Skolen mottok undervisningsmateriell og ramme til adopsjonsbrevet som skal henge på veggen på skolen. Tor Holtan-Hartwig og Karsten Sølve Nilsen fra Oslo Elveforum og Alnaelvas Venner underviste i vannmåling og fortalte om Alnaelva som gir rike muligheter for god undervisning i mange fag.

Skrevet i Alnaelva, Elveadopsjon | Legg igjen en kommentar

Kart til undervisning

Det er mange kart på denne hjemmesiden, dem finner du her.

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus har laget naturkart for mange områder og flere av elvene. Se hjemmesiden noa.no.

Skrevet i Elveadopsjon, Kart, Turguider | Legg igjen en kommentar

Alna-undervisning

Oslo og Omland Friluftsråd har laget et undervisningsopplegg ved Alnaelva.

Se opplegg her.

Vedlegg:      1) vannkvalitet registreringsskjema     2) geologi oversikt

Skrevet i Alnaelva, Elveadopsjon | Legg igjen en kommentar

Oksygenmåler til disposisjon

for Vanndetektivene og Oslo Elveforum!

Vann- og avløpsetaten har anskaffet en ny oksygenmåler. Den gamle er fullt brukbar og blir nå utlånt til Oslo Elveforum. Det er en håndholdt måler som veier drøye 3 kg. Vi takker! Elvegruppene og Vanndetektivene vil nå ta den i bruk i arbeidet med å verne om og forbedre vannmiljøet i osloelvene.

Oksygenmåling i elv og bekk – en spennende og nyttig virksomhet. Oppløst oksygen er viktig både for fisk og for det øvrige livet i elva/vannet/dammen. Jo mer oppløst oksygen, desto bedre trivsel og vekst.

Prosent oppløst oksygen er et viktig mål for vannkvalitet. Kaldt vann kan holde på mer oksygen enn varmt vann. For eksempel er vann på 28 gr Celsius 100% mettet med oksygen når måleren viser 8 ppm. Ved vanntemperatur på 8 grader Celsius kan vannet inneholde opp til 12 ppm før det er mettet med oksygen.

Mange bakterier og mye råtnende planter kan forårsake fall i oksygeninnholdet. Dette kan svekke livsbetingelsene for vannplanter og dyr.

Merk: Betegnelsen ppm står for «part per million». I vanntesting brukes ppm også om milligram per liter(mg/l). En bruksanvisning finner du her.

Skrevet i Elveadopsjon | Legg igjen en kommentar

Østensjøvannets Venner

ØstensjøvannetØstensjøvannets Venner arbeider for vern og forsvarlig skjøtsel av Østensjøområdet miljøpark som inkluderer Østensjøvannet naturreservatet, det omkringliggende natur- og kulturlandskap, herunder Østensjø og Abildsø gård som er fredet etter kulturminneloven.

Østensjøvannets Venner ble opprettet i 1983, først som en «løs gruppe», fra 1988 som forening. Foreningen har i 2018 over 3000 medlemmer. Det er observert ca. 230 fuglearter ved vannet, 45 – 50 arter hekker der hvert år. Området har et rikt planteliv med ca. 440 arter.

Østensjøvannets venner er tilsluttet Oslo Elveforum.

Les mer på Østensjøvannets Venners egen nettside.

Skrevet i Østensjøvannet | Legg igjen en kommentar

Harald er nominert til Frivillighetsprisen

Harald Lundstedt. Foto: Østlandets Blad

Oppegård kommune har nominert Harald Lundstedt som kandidat til den nasjonale Frivillighetsprisen 2012, melder Østlandets Blad den 21. august 2012.

Det er Frivillighet Norge som arrangerer jakten på gode kandidater til prisen. Landets kommuner er oppfordret til å foreslå en eller flere gode kandidater.

Harald Lundstedt fikk tildelt Oppegård kommunes Frivillighetspris for 2011 under et arrangement i januar i år, og ordføreren mener han er rett person til å nomineres for den nasjonale prisen. Lundstedt har lagt ned et hav av timer med frivillig arbeid gjennom en lang årrekke.

Han har først og fremst gjort en betydelig innsats for Gjersjøelvprosjektet som han var med og startet i 1991. Her har han bidratt med det meste både når det gjelder anlegging av fisketrapper i elva, og gjenreising av kulturminner, som oppgangssaga og arbeiderboligene som har blitt museum.

Han bruker også mye av sin tid til å guide interesserte som vil se saga i bruk, samt arrangerer elvevandring. I tillegg til den glødende interessen for Gjersjøelva, er Harald Lundstedt også en ivrig forkjemper for natur- og friluftsliv, og tar gjerne en kamp for å sikre at også kommende generasjoner skal få tilgang til friluftsliv i sin hjemkommune.

Den siste tiden har Lundstedt viet mye tid til planlegging av en ny tursti langs Gjersjøelva, en turopplevelse med innslag av broer for å krysse elva. Dette forteller Østlandets Blad.

Skrevet i Gjersjøelva | Legg igjen en kommentar

Nye klopper

ved Leirskallen. Nå er stien mot øst forbedret. Hjertelig takk til ØX-gruppen!

Skrevet i Ljanselva-blogg | Legg igjen en kommentar