Nye klopper

ved Leirskallen. Nå er stien mot øst forbedret. Hjertelig takk til ØX-gruppen!

Skrevet i Ljanselva-blogg | Legg igjen en kommentar

Holmlia vannmiljø

Se artikkel i «Avisen vår» – mars -12.

Kart over Holmlias gjemte og åpne bekker:

Kart i stort, utskriftsvennlig format.

Skrevet i Ljanselva-blogg | Legg igjen en kommentar

Ørret i kamp

Medio oktober registrerte vi flere oppvandrede eksemplarer av sjørret nederst i Liadalen. De hadde betydelige skader i hoderegionen som sannsynligvis var  forårsaket av innbyrdes kamp om gyteplass eller som følge av arbeid med å grave gyteplasser. Et 67 cm langt eksemplar ble fanget, avlivet og levert til Veterinærinstituttet av vassdragskonsulent Kjetil Lønborg Jensen i Bymiljøetaten, som har sendt oss følgende rapport.

Skrevet i Ljanselva-blogg | Legg igjen en kommentar

Voksenopplæring

Tur med fremmedspråklige venner som vil lære språk og norsk friluftsliv.

I samarbeid med Oslo og Omland Friluftsråd har Miljøprosjekt Ljanselva og Oslo Elveforum tidligere hatt vandringer for Skullerud Voksenopplæring. Denne gangen ønsket vi at tilbudet skulle inneholde mer læring om friluftsliv. I tillegg til informasjon om natur og kulturverdier som vi opplevde på vandringen fra Nøklevann langs Ljanselva, hadde Leif Bertnes i Miljøprosjekt Ljanselva laget et foredrag med bilder for å understreke hva friluftsliv er og betyr for nordmenn. Alle var da samlet på Skullerudstua. Leif hadde til og med smaksprøver på multer, jordbær, bringebær og blåbær. Ganske pedagogisk! I tillegg til Leif Bertnes, stilte Ida Hvoslef, Arne Lunde og Trine Johnsen fra Miljøprosjekt Ljanselva.

Skrevet i Ljanselva-blogg | Legg igjen en kommentar

Byøkologisk program Oslo kommune 2011-2016

Vedtatt av bystyret 23. mars 2011.
VISJON OG HOVEDMÅL:
Oslo skal være et bærekraftig bysamfunn der alle har rett til ren luft, rent vann og tilgang på gode friområder.

Les hele programmet her.

Skrevet i Rapporter og planer | Legg igjen en kommentar

Villfisk

Mattilsynet gir tillatelse til å flytte villfisk fra Ljanselva til Prinsdalsbekken – se tillatelsen.

Skrevet i Ljanselva-blogg | Legg igjen en kommentar

Voksen skole adopterer Mærradalsbekken

Voksen skole adopterte Mærradalsbekken 16. november 2010. Skolen har spesielt ansvar for bekken i området fra Bogstad Camping og forbi Voksen kirkegård til den forsvinner i rør ved Jarbakkveien.

Alle skolens elever var tilstede på fellessamling som hadde tema «Vann» denne dagen. Filmen til Oslo Elveforum ble vist og elevene fremførte flotte sanger og foredrag om emnet. Rektor og Oslo Elveforums leder skrev under på Voksen skoles adopsjonsbrev for Mærradalsbekken som var signert av Oslos ordfører Fabian Stang.

Skrevet i Elveadopsjon, Mærradalsbekken | Legg igjen en kommentar

Blågrønn hovedstad – jubel og gråt for Oslos elver

Jubel og gråt Blågrønn hovedstad Nytt liv for Oslos elver, bekker, vann, dammer og våtmarker.

Boken for Oslofolk og andre med interesse for naturen. Hva er skjedd med Oslos elver og bekker i de senere år? Flott gavebok til salgs for bare kr. 100.-

Oslos ti elver, bekker og vann med omgivelser er langsomt i ferd med å bli levende, blågrønne oaser for byens befolkning i sterk kontrast til de illeluktende søppelmottakerne de var på 50-60-tallet. Oslo Elveforum har vært en pådriver og igangsetter i ti år for dette arbeidet i nært samspill med kommunale etater og politikere. Dette markeres nå med en flott bok med en mengde bilder fra virksomheten.

I boka trekkes linjer tilbake til norsk miljøhistories spede barndom som bakgrunn for dagens aktive elvearbeid og mangfoldige opplysningsvirksomhet. Ved siden av bekke- og elveåpningsarbeid, står opplysningsarbeid overfor de unge gjennom skolene sentralt, ikke minst arbeid med elveadopsjon. 35 skoler har i dag adoptert en del av en elv eller en bekk.

Et viktig kapittel i boken er: ”Verktøy for planleggere og hageeiere”, med veiledning til profesjonelle og amatører om forvaltning av det blågrønne livet i bekkedaler og vann – med bakgrunn i lovverk og godt skjønn.

Resultater av felles innsats er oppsummert i et større kapittel; ”Oslo-områdets ti elver – hva har skjedd og hva vil skje i fremtiden”.

Forfattergruppe

Boken er laget av en forfattergruppe innen Oslo Elveforum med Ida Elisabeth Hvoslef som hovedredaktør og med assistanse av Frithjof Funder. Den tar sikte på både aktive politikere lokalt og sentralt i byen, informanter og interesserte Oslo-beboere med viktig informasjon og som bakgrunn for arbeidet med å utvikle byens blågrønne struktur i årene som kommer.

Hvorfor ordet ”gråt” i boktittelen?

  • I løpet av siste hundre år er to tredeler av Oslos elver og bekker (ca. 200 km) lagt i rør. Det er en miljøtragedie for hovedstaden i bekke- og elvelandet Norge.
  • Oslo-elvenes anonyme og uskjønne møte med fjorden kaller på en stor rehabiliteringsinnsats.
  • Vi savner ennå på mange hold en tilstrekkelig god forståelse og respekt for verdien av naturmangfoldet i vassdragene. Godtfolk må snart forstå at en elv/bekk er noe langt mer enn en væskemenge på vei mot havet. Rehabiliterte eller nyanlagte vannløp må normalt behandles som en levende organisme.
Skrevet i Elvegruppene | Legg igjen en kommentar

Tursti i Prinsdal?

Miløprosjekt Ljanselva har i flere år arbeidet for å få til en enkel turvei langs Prinsdalsbekken. Vi tenker oss en gangvei langs bekken fra Ljabrudiagonalen ved Hauketo jernbanestasjon og sydover – i første omgang til betongbroen over dalen ved Lerdal/Berglyveien. Dette vil bl a bidra til å forkorte og forskjønne gangveien til og fra jernbanen betydelig.

Friluftsetaten har stilt midler til disposisjon slik at Oslo Elveforum/Miljøprosjekt Ljanselva kan gjennomføre prosjektet dels som dugnad. Etaten forutsetter at terreng og vegetasjon skal skånes i størst mulig grad utenfor turveitraseen. Det er også en forutsetning at Friluftsetaten skal merke hvilke trær som eventuelt kan fjernes.
Av ulike grunner som vi ikke har vært herre over, har framdriften vært tregere vi ønsket. Nå har vi håp om at første del av entreprisen – opp til stedet der bekken kommer ut av fjellet i et rør – blir ferdig i løpet av våren 2011.

Skrevet i Ljanselva-blogg | Legg igjen en kommentar

Dammer i Oslo

Som et ledd i arbeidet med å lage en samlet registrering av overvanns-forekomster i Oslo, har Oslo Elveforum  gjennom et omfattende arbeid laget en samlet oversikt over byens åpne og en del historiske dammer.

Med dammer tenker vi både på vannspeil som er skapt i elver og bekker ved demninger og andre forbygninger, på andre vannspeil med større bredde enn det vanlige elveløpet, på fordrøynings- og rensedammer, dammer i private hager og de mange dammene som
historisk lå ved bondegårdene for brannslukking, vanning av dyr, skjæring av is eller bare som pryddammer. Mange av disse er lukket eller gjenfylt, men vi opplever flere som viktige historiske minner – eller som ’huller i bakken’ med tidvis vannspeil fra nedbør, grunnvann eller drikkevannsledninger.

Grunnlaget er utarbeidet i 2009 av landskapsarkitekt  Ida Hvoslef som et frivillig arbeid i nært samarbeid med Friluftsetaten og Vann- og avløpsetaten. Begge etater opererer med egne damoversikter ut fra sine faglige behov. Oppdatert 2017 av Lars-Evan Petterson.

Den oversikten inneholder mange flere dammer enn i etatenes oversikter. Deltakere i arbeidsgrupper og foreninger i Oslo Elveforum har også bidratt med lokalkunnskap og befaring i felten.

Vårt mål er å komme fram til en samlet oversikt som kan tjene som et redskap for planleggere og utbyggere, politikere sentralt og lokalt og interesserte byborgere som er opptatt av å  bevare/rehabilitere byens blågrønne miljø.

Dam-info – forklaring om innholdet i oversikten.

Velg dammer ut fra bydel:

Andersendammen ved Nordstrand skole

Andersendammen ved Nordstrand skole

Skrevet i Bekke- og damregister | Legg igjen en kommentar