Velkommen til seminar om forvaltning av urbane vassdrag

Foto: John Tibballs

Torsdag 19. april 2018 kl. 08.30–16.30
CIENS Forum, Forskningsparken – Oslo Science Park, Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Seminaret og lunsj er gratis

Påmelding innen 11. april: tinyurl.com/vassdrag2018 

Les seminarprogram

Målet med seminaret er få frem kunnskap og erfaringer for å forbedre forvaltningen av våre urbane vassdrag.

Asker, Bærum og Oslo kommuner har mange vassdrag som renner gjennom bymessig bebyggelse. De «urbane deler» av vassdragene utsettes for påvirkning fra mange brukere. Redusert opplevelsesverdi, tap av biologisk mangfold og forurensning blir ofte resultatet.

Mye godt arbeid gjøres for å bedre forholdene. Og mange aktører er involvert: kommuner, miljømyndigheter i stat og fylke, grunneiere og utbyggere, beboere og ideelle organisasjoner som de tre elvefora. Godt samarbeid er nøkkelen for å lykkes!

Seminaret tar for seg ansvarsfordelingen og fokuserer på praktisk forvaltning i de tre kommunene: Hvordan forvalter Asker, Bærum og Oslo sine vassdrag? Klarer vi å forene urbane kvaliteter med biologisk mangfold?

Hva kan vi lære av restaureringer og tiltak som er gjennomført? Hvilke gode eksempler har vi på praktisk samarbeide mellom kommuner, utbyggere, grunneiere og ideelle organisasjoner?

 

Skrevet i Arrangementer | Legg igjen en kommentar

Årsmøte i Hoffselvens venner torsdag 15.3.2018

Hoffselvens venner inviterer til åpent årsmøte torsdag 15.3.2018 på Ullern Frivilligsentral i Hoffsveien 29 kl 19.

Møtet åpner med et foredrag fra jordskiftekandidat Magnus Braate i Bymiljøetaten. Han vil snakke om arbeidet med å lage et sammenhengende turvei/turstinett langs byens, og særlig vårt, vassdrag. Alle vi som elsker det rennende vannet, vil jo gjerne dele det med flere! Det er samtidig mange utfordringer med å få øke fremkommeligheten til bekkene og elvene.

Vi merket tursti på vestsiden av Bjørnebodammen/Nedre Smestaddam i 2017

På årsmøtet får du styrets beretning for 2017, regnskap og budsjett med planer for 2018. Det er også valg på enkelte styremedlemmer, deriblant leder. Hoffselvens venner har sterkt behov for ny rekruttering, så om du bare kommer for å se hva dette er, ønskes du hjertelig velkommen.

Hoffselven har både venner, facebookvenner og medlemmer. Alle velkomne. De som har betalt medlemskontingent har stemmerett på årsmøtet. Kontingent kr 100 (eller mer, hvis du ønsker) kan betales på stedet.

Og skulle du ha lyst til å delta på dugnad, er neste mandag 7. mai kl 10.00. Oppmøte ved sittebenken vis a vis Dronningfossen, ved Hoffsveien 29. Ta på arbeidsklær og -hansker, og ta gjerne med hageredskaper.
Først og fremst: velkommen torsdag 15.3. kl 19.00

Skrevet i Arrangementer, Hoffselven | Legg igjen en kommentar

Velkommen til årsmøte

Oslo Elveforum avholder årsmøte onsdag 14. mars 2018
i driftsbygningen på Abildsø gård, Enebakkveien 210, 0680 Oslo

Kollektivt: Buss 70 til Alleen holdeplass eller T-banen (Bergkrystallen) til Ryen eller Manglerud holdeplass. Ca. 3 minutter å gå fra Alleen holdeplass og 15 minutter fra T- bane.

Med bil: Innkjøring fra Plogveien. Parkering på gården. Driftsbygningen ligger ved parkeringsplassen før hovedbygningen.

Tidsplan:

17.00 – 17.45: Amund Kveim, leder i Østensjøvannets Venner, orienterer om Besøkssenter våtmark Oslo – Bakkehavn ved Østensjøvannet og Lilløyplassen ved Storøykilen på Fornebu.  Der land møter vann – utforskning og læring om dyre- og plantelivet i bynær våtmark. Bakgrunn, organisering og aktiviteter.

18.00 – 18.30: Byrådssekretær Daniel Rees (MDG) taler om Oslos miljøutfordringer

18.30 – 19.00: Enkel bevertning.

19.00: Oslo Elveforums leder, Per Østvold, åpner årsmøtet.

Forslag til saksliste for årsmøtet:

  1. Konstituering A. Godkjenning av innkalling og saksliste. B. Valg av møteleder og sekretær. C. Valg av to personer til å underskrive årsmøteprotokollen.
  2. Årsberetning for 2017.
  3. Regnskap for 2017, herunder revisors rapport.
  4. Budsjett 2018.
  5. Valg.
    A. Valgkomiteen legger fram sin innstilling på leder, styremedlemmer og varamedlemmer.
    B. Valg av valgkomite.

Samtlige medlemsgrupper oppfordres til å stille med minst to personer.

Påmelding sendes til: post@osloelveforum.no

Last opp sakspapirene

Velkommen!

Skrevet i Arrangementer | Legg igjen en kommentar

– En stor seier for alle elvevenner

Slik kan Treschows gate 16 bli i 2020

Slik kan Treschows gate 16 bli i 2020

Den langvarige kampen for skole og et bredt grøntdrag langs Akerselva på eiendommen Treschows gate 16 ble kronet med seier under bystyrets behandling av plansaken 28. februar.

Resultatet ble enda bedre enn vi kunne drømt om, sier Are Eriksen, leder i Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV). 

H, V, KrF og F stemte for å sende saken tilbake til byrådet, men fikk ikke noen av de andre partiene med seg på dette.

Byrådspartiene A, MDG og SV trengte støtte fra Rødt (R) for å få flertall for forslaget om skole og et bredt grøntdrag langs elva. R utnyttet sin vippeposisjon og fikk byrådspartiene med på å redusere byggevolumet med 2 500 m2 og byggehøyden med fire meter sammenlignet med byrådets forslag. Les videre

Skrevet i Akerselva, Uttalelser | Legg igjen en kommentar

En bussterminal over Oslo S bør ikke få bussatkomst fra Nylandsbrua

Ruters alternativ 1 for ny bussterminal på Oslo S - uten tilleggsarealer

Ruters alternativ 1 – uten tilleggsarealer

– En eventuell ny bussterminal over Oslo S bør ikke få bussatkomst fra Nylandsbrua ettersom dette gjør det umulig å rive Nylandsbrua på strekningen fra Schweigaards gate til Dronning Eufemias gate, noe som i sin tur blokkerer mulighetene for å gjenåpne Akerselvas tvillingkulvert både nord for og sør for jernbanens sporområde.
Dette skriver Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) i en fellesuttalelse til Plan- og bygningsetaten (PBE) datert 14. februar 2018.

Det er Ruter som har foreslått å etablere en ny bussterminal over perrongområdet på Oslo S. Planforslaget med bussterminal på tvers av sporområdet baserer seg på Områdeprogrammet for Oslo S og hovedanbefalingen i rapport fra Plansamarbeidet for kollektivknutepunktet Oslo S.

Rapporten konkluderte med at et kompakt knutepunkt hvor Oslo S blir utvidet med bussterminal er det beste for de reisende, samtidig som det var betydelig usikkerhet knyttet til fundamentering og trafikale konsekvenser i anleggsperioden. KVU Oslo-Navet anbefaler at det bygges nye bussterminaler på Lysaker og Bryn, og at regionbussene får endeholdeplass der.

Bane NOR har fremmet innsigelser til deler av Ruters planforslag, blant annet fordi det vil føre til svært store ulemper for togpassasjerene i byggeperioden.

Les hele uttalelsen fra OE og MAV

Saksinnsyn

Les artikkel i Aftenposten: Den nye bussterminalen gjør det vanskeligere å gjenåpne Akerselva. 

Skrevet i Akerselva, Uttalelser | Legg igjen en kommentar

Leirskallen – tursti

Kommunen har planlagt å utbedre stien fra Leirskallen til Rådyrveien og lage ny bro i Leirskallhellinga. Det skal komme sitte- og lekeplasser. Rekker de det i 2018?  Se kart.

Skrevet i Ljanselva-blogg | Legg igjen en kommentar

– Hovinbekken må bli den nye Hovinbyens signatur!

Illustrasjon planprogram Ensjø

Redigert illustrasjon fra planprogram Ensjø – Valle Hovin

Plan- og bygningsetaten (PBE) i Oslo la i desember 2017 fram Planprogrammet med veiledende plan for offentlige rom (VPOR) for Hasle og Valle Hovin.  Planprogrammet skal gi anbefalinger for bl.a. bystruktur, arealbruk og utnyttelse for etterfølgende detaljplaner.

I en uttalelse til planen datert 12. februar 2018 viser Hovinbekkgruppa til Oslo Elveforums merknader til Strategisk plan for Hovinbyen fra 18 mars 2016. Oslo Elveforum var svært positive til de hovedgrepene som ble lagt i denne planen, med Hovinbekken som et tydelig element gjennom hele området. Ikke minst la planen vekt på Hovinbekken som en sammenhengende blågrønn korridor fra marka til fjorden:

«Hovinbekken skal gjenåpnes og danne en ny byøkologisk korridor mellom Oslofjorden og Lillomarka.»

«Det skal skapes en fullstendig blågrønn forbindelse mellom Marka og Fjorden».

Sidsel Andersen

– Vi følger med spenning det videre arbeidet. Gjenåpning av Hovinbekken i en flott og  tilgjengelig trasé blir en nøkkel for å gjennomføre de gode intensjonene i den strategiske planen for Hovinbyen. Oslo Elveforum gleder seg, sammen med byens befolkning, over at Hovinbekken nå blir åpnet på mange strekninger. Dette blir også lagt merke til langt utover byens grenser.

– Hovinbekken må bli den nye Hovinbyens signatur, avslutter brevet fra Hovinbekkgruppa, som er undertegnet av Sidsel Andersen (bildet).

Les hele brevet fra Hovinbekkgruppa

Saksinnsyn hos PBE 

Skrevet i Hovinbekken, Uttalelser | Legg igjen en kommentar

Vinterdag på Sagstua 4.2.

Bilder 2018.

Skrevet i Ljanselva-blogg | Legg igjen en kommentar

Seminar om forvaltning av urbane vassdrag

Asker, Bærum og Oslo Elveforum arrangerer vassdragsseminar torsdag 19. april. Målet med seminaret er få frem kunnskap og erfaringer om modeller for praktisk samarbeid for å bedre forvaltningen av våre urbane vassdrag.

Torsdag 19. april 2018 kl. 0830 – 1630

CIENS Forum, Forskningsparken – Oslo Science Park,
Gaustadalléen 21, 0349 Oslo

Asker, Bærum og Oslo kommuner har mange vassdrag som renner gjennom bymessig bebyggelse. Disse urbane vassdragene utsettes for påvirkning fra mange brukere. Dette kan føre til redusert opplevelsesverdi, tap av biologisk mangfold og forurensning.

Mye godt arbeid gjøres for å bedre forholdene. Mange aktører er involvert: kommuner, miljømyndigheter i stat og fylke, grunneiere og utbyggere, og ideelle organisasjoner som våre tre elvefora. Godt samarbeid er et nøkkelen for å lykkes!

Seminaret tar for seg ansvarsfordelingen og fokuserer på praktisk forvaltning i de tre kommunene: Hvordan forvalter Asker, Bærum og Oslo sine vassdrag? Hva kan vi lære av restaureringer og tiltak som er gjennomført? Hvilke gode eksempler har vi på praktisk samarbeide mellom kommuner, utbyggere, grunneiere og idéelle organisasjoner?

Påmelding sendes på epost til ida.fossum@getmail.no 
Oppgi navn, adresse, telefonnummer og epost-adresse.

Last opp programmet for seminaret (pdf)

Seminarkomité

Ida Fossum Tønnessen, rådgiver Oslo Elveforum
Unn Orstein, leder Asker Elveforum
John Tibballs, leder Lysakervassdragets Venner
Haakon Thaulow, sivilingeniør Thaulow Consult
Bo Wingård, leder Bærum Elveforum  

 

Skrevet i Arrangementer | Legg igjen en kommentar

– VPOR Lysakerbyen ikke god nok!

Lysakerbyen

Lysakerbyen

 

– Vår hovedkonklusjon at plandokumentet i sin nåværende form er for upålitelig vassdragsfaglig sett til å kunne være retningsgivende for bindende vedtak fra kommunenes side, skriver Lysakervassdragets Venner i et merknadsbrev til Veiledende plan for offentlig rom (VPOR) Lysakerbyen datert 19. januar.

Lysakervassdragets venner fått ansvar for å gjennomgå planforslaget på vegne av Bærum Elveforum og Oslo Elveforum.

VPOR Lysakerbyen

Bærum og Oslo har i fellesskap utarbeidet en overordnet plan for offentlige rom på Lysaker – Lilleaker, kalt VPOR Lysakerbyen. Planen inngår som en av flere større planer for byutvikling langs fjorden, kalt Fjordbyen vest. VPOR Lysakerbyen er retningsgivende for arealer i begge kommuner og gir et felles overordnet grunnlag for å utvikle området som by, lokalsenter og knutepunkt.

Mangel på innsyn underveis

John Tibballs, styreleder i Lysakervassdragets Venner, har vært elveforumenes saksbehandler.

– Dessverre har det faktum at arbeid har foregått i fellesskap mellom kommunene, blitt brukt som begrunnelse for å unnta planen offentlighet frem til høring, forteller John Tibballs.

– Ved flere anledninger har vi forsøkt å få innsyn i planprosessen. Siden 2015 er det blitt lansert flere nye, omfattende prosjekter og løsningen for Fornebubanen er blitt konkretisert på en måte som totalt har endret forutsetningene for utviklingen av byrommet i det planområdet. At det siden 2015 ikke er blitt innkalt til ny rådslaging med  lokalbefolkningen og interesseorganisasjoner, er en svakhet ved planarbeid som har slått ut i kvaliteten på planen som nå er lagt frem, understreker Tibballs.

Les hele merknadsbrevet fra foreningene.

Planinnsyn.

 

Skrevet i Lysakerelva, Uttalelser | Legg igjen en kommentar