La Akerselva leve!

– Er det et høyhus oppå Akerselva som Oslo skal skryte av i miljøhovedstadsåret?

Da Oslo ble kåret til Europas miljøhovedstad 2019, berømmet EU-kommisjonen Oslo «for å arbeide systematisk for å gjenåpne lukkede elver og bekker». Rosen er vel fortjent. Faktisk er det gjennomført 14 elve- og bekkeåpningsprosjekter i Oslo siden 2004. Flere står foran gjennomføring eller er under utredning. Om noen år ser vi for oss at det skal gå gode turstier langs samtlige 10 hovedelver og -bekker, og at parkområdene langs elvene skal være blant Oslos viktigste rekreasjonsområder.

Akerselva Miljøpark er én av Oslos naturperler; elsket av Oslos befolkning og et berømt turistmål. På denne bakgrunn er det helt uforståelig at Plan- og bygningsetaten (PBE) har anbefalt et nybygg som ligger helt inntil og delvis over elva; i strid med kommuneplanens retningslinje om en byggefri sone på minimum 20 meter langs elvene.

70 meter høy bygning

Det er eiendomsselskapet Avantor som ønsker å bygge en 70 meter høy bygning på Gullhaug torg i Nydalen. Det vi kan være enige om, er at Nydalen egner seg godt til fortetting. Og det er ikke vanskelig å forstå at mange ønsker seg en leilighet med utsikt over Akerselva. Men når store deler av bygningen skal ligge innenfor 20-metersgrensen, og deler av den planlegges lagt oppå Akerselva, er det grunn til å reagere. Planforslaget, som nå ligger til politisk behandling hos byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG), vil gjøre det umulig å gjenåpne Akerselva på dette stedet. I tillegg stjeler en slik utbygging av vårt felles rekreasjonsområde langs elva.

I strid med 20-metersregelen

PBE har selv påpekt at «planforslaget er i strid med kommuneplanens retningslinje om at bebyggelse ikke skal plasseres nærmere enn 20 meter til Akerselva», og at det vil bli umulig å gjenåpne Akerselva i elvas historiske løp dersom høyhuset bygges. PBE kunne ha lagt til at planforslaget er i strid med kommunens mål om å «gjenåpne flest mulig av Oslos lukkede bekke- og elvestrekninger for å kunne håndtere klimaendringene med mer og kraftigere regn, og gjøre Oslo til en attraktiv, blågrønn by». Utrolig nok har PBE likevel anbefalt planforslaget.

Dessverre er det mer regelen enn unntaket at PBE anbefaler planforslag som bryter med kommuneplanens retningslinje om en byggefri sone på minimum 20 meter langs elvene. Men et så alvorlig brudd på retningslinjen som dette, har vi tidligere ikke opplevd.

Mange er kritiske

En rekke tunge høringsinstanser har vært sterkt kritiske til at planforslaget bryter med 20-metersregelen, blant annet Bydel Nordre Aker, Bydel Sagene, Byantikvaren, Vann- og avløpsetaten og Bymiljøetaten. Sistnevnte «fraråder foreslått utbygging både fordi det planlegges å bygge svært nærme Akerselva, og videre fordi det søkes om påslipp av store mengder overvann til elva».

Pinlig sak

Denne plansaken kan bli en pinlig sak for byrådet under feiringen av miljøhovedstadsåret. Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner har på det innstendigste oppfordret byrådet til ikke å følge PBEs anbefaling i denne saken. Det rødgrønne byrådet må forkaste Avantors planforslag, slik at vi også i fortsettelsen kan heve fanen som Europas miljøhovedstad.

Torsdag 7. mars kl. 12.00-12.45 arrangerer Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner en demonstrasjon på Gullhaug torg i Nydalen mot byggeplanene.

Alle er velkomne til å delta. 

Gullhaug torg 2 a
Illustrasjon i plandokument
Skrevet i Akerselva, Arrangementer | Legg igjen en kommentar

Fuglekassesnekring

Skrevet i Ljanselva-blogg | Legg igjen en kommentar

Gjenåpning av Frognerelva mellom Frøen og Frognerparken?

Ruter har lagt fram forslag til ny stasjon på Majorstuen. Den skal legges under bakken, og dermed frigjøres sporområdet ved stasjonen. Nærmere halvparten av dette er tenkt til park. Det er gode nyheter for alle elvevenner. Gjennom den foreslåtte parken renner en gjenåpnet Frognerelv. Og det er ingen arbeidsulykke, for i alle de fire utbyggingsalternativene figurerer den samme blågrønnes strukturen.

Les videre
Skrevet i Frognerelva | Legg igjen en kommentar

– Byrådet bør forkaste planforslaget for Gullhaug torg 2 A

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner oppfordrer på det innstendigste byrådet til å anbefale bystyret å forkaste forslaget til detaljregulering for Gullhaug Torg 2 A i Nydalen.

Det er Avantor som har lagt fram en plan om å bygge et høyhus på 70 meter på Gullhaug torg – delvis over Akerselva. Utbygger innrømmer at planforslaget er i strid med kommuneplanens retningslinjer for byggefri avstand på 20 meter til Akerselva.

– Er det et vedtak om å bygge et høyhus oppå Akerselva som Oslo skal skryte av i 2019?

  • Planforslaget er i strid med bystyrets høyhusvedtak fra 2005. Bystyrets høyhusstrategi tillater ikke høyhus i Nydalen.
  • Planforslaget er i strid med byrådets og bystyrets forutsetninger for å tillate et tårn på Gullhaug torg i planvedtaket fra 2010: et minimalt fotavtrykk. Arbeiderpartiet, Rødt og Kristelig Folkeparti støttet ikke forslaget om å tillate et tårn i Nydalen.
  • Planforslaget er i strid med kommunens målsetting i styringsdokumentet «Prinsipper for gjenåpning av elver og bekker i Oslo» om «å gjenåpne flest mulig av Oslos lukkede bekke- og elvestrekninger», og i strid med retningslinjen i KDP Akerselva miljøpark om at «åpning av elva bør knyttes til definerte utbyggingsetapper». Planforslaget gjør det umulig å gjenåpne Akerselva på et senere tidspunkt.
  • Planforslaget er i strid med den bindende bestemmelsen i kommuneplanens § 13.3 Vassdrag om at «åpne strekninger av elver, bekker, vann og dammer skal opprettholdes». I planforslaget lukkes et åpent parti av Akerselva i hele elvas bredde.
  • Planforslaget er i strid med retningslinjen i kommuneplanens § 13.3 Vassdrag om at «innenfor en sone på minimum 20 meter fra vannkant for hovedløp […] bør det ikke oppføres ny bebyggelse, nye anlegg eller gjøres vesentlige terrenginngrep». Planforslaget tillater Avantor å bygge et høyhus oppå Akerselva.
  • Gjeldende reguleringsplan fra 2010 er bedre enn planforslaget, men bør avløses av en plan i tråd med Arbeiderpartiets, Rødts og KrFs stemmegivning i 2010, dvs. uten bebyggelse.
  • Det at forslaget er et forbildeprosjekt i FutureBuilt-programmet, er ingen grunn til å gi dette planforslaget særbehandling. Som navnet «Det skulle bare mangle» på Bjørvika-konferansen 24. januar 2019 tilsier, en konferanse som byrådsleder Raymond Johansen åpnet, skulle det bare mangle at en i 2019 ikke har høye klimaambisjoner for nye bygg.
  • • EU-kommisjonen kåret Oslo til Europas miljøhovedstad i 2019 under henvisning til at «Oslo was commended for working systematically to re-open waterways». Er det et vedtak om å bygge et høyhus oppå Akerselva som Oslo skal skryte av i 2019?

Dette skriver de to foreningene i et brev av 12. februar 2019 til Byrådsavdeling for byutvikling.

Saksinnsyn


Skrevet i Akerselva, Uttalelser | Legg igjen en kommentar

Utformingen av Bispekilen er svært viktig

– Oslo Elveforum og Alnaelvas Venner setter stor pris på at det nå er konkludert med at «Bispekilen bør få en utforming med sjøvann så langt inn i kanalen som Statens Vegvesen kan akseptere», dvs. 20 meter fra Kong Håkon 5.s gate, og at overgangspartiet mellom sjøvannskilen og eksisterende rør under gata utformes med vannfall og ett, horisontalt vannspeil. Dette skriver de to foreningene i et fellesbrev til Norconsult.

Bjørvika Utbyggings visjon om  Bispekilen
Bjørvika Utbyggings visjon for Bispekilen

Skrevet i Ukategorisert, Uttalelser | Merket med | Legg igjen en kommentar

Broer på Hauketo – Innspill vedr. bystyrets byutviklingsstrategi til samfunnsdel av den nye kommuneplanen 30.01.2019.

Brev sendt gruppeledere i Oslo bystyre 29.01.2019.

Ljanselva fra Skullerud og ned til Hauketo er beskyttet med en egen vernbestemmelse, plan S-3986, på grunn av det rike biologiske mangfoldet og befolkningstettheten i Søndre Nordstrand og Nordstrand som omgir elva. Her kommer folkehelseperspektivet inn. Turvei E9 går fra marka til fjorden langs Ljanselva og blir mye brukt. Ved Hauketo møter Ljanselva Gjersrudbekken og Prinsdalsbekken. Unntaket der vernebestemmelsen ikke gjelder, er en forbindelse i Hauketo-området ved Ljabru Hovedgård vest for steinhvelvbroen ”Ljabru” fra 1804.  

Her er elveløpet svaktrennende og blir sett av mange. Denne biten er viktig for sammenhengen av elva som en levedyktig sone. 

Les videre
Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Oslo Elveforum arkiv i byarkivet

Oslo Eleveforums papirarkiv siden oppstarten i år 2000 er nå avlevert byarkivet!

Arkivet er registrert og publisert på arkivportalen.no, og er tilgjengelig for besøkende på byrarkivets lesesal i Maridalsveien 3, 0178 Oslo. Arkivet er registrert som A-70334: Oslo Elveforum og er registrert inn i aksesjon AKS-2018/047.

Les videre
Skrevet i Nyheter, Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Velkommen til Vinterdag på Sagstua

Skrevet i Ljanselva-blogg | Legg igjen en kommentar

Trine Johnsen er ambassadør for miljøhovedstaden!

Trine Johnsen har vært primus motor i Miljøprosjekt Ljansevla og i Oslo Elveforum. Nå er hun miljøambassadør i Oslo Europeisk Miljøhovedstad 2019. Se filmen om henne her!

Skrevet i Nyheter, Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Påklager vedtak om utbygging av Stasjonsallmenningen Sør

Bjørvika Infrastruktur vil erstatte det ca. 20 x 40 m store vannbassenget med et fonteneanlegg som består av en rekke dyser, jf. denne illustrasjonen.
Bjørvika Infrastruktur vil erstatte det ca. 20 x 40 m store vannbassenget med et fonteneanlegg som består av en rekke dyser, jf. denne illustrasjonen.

Oslo Elveforum har i et brev av 7. januar 2019 påklaget Plan- og bygningsetatens (PBE) vedtak av 17. desember 2018 om rammetillatelse for Stasjonsallmenningen Sør i Bispevika. I rammetillatelsen gir PBE dispensasjon fra bestemmelsene for felt E6 i «§ 14 Vann, sjø» i bebyggelsesplan 5808, vedtatt av byutviklingskomiteen 12. mars 2008.

I klagen ber Oslo Elveforum om at PBEs vedtak endres slik at sjøen trekkes inn i Stasjonsallmenningen, og at sjøvannskilen så langt det er mulig utformes i samsvar med de opprinnelige planene for dette byrommet.

Les også merknadsbrevet av 31. oktober 2018.

Skrevet i Ukategorisert, Uttalelser | Merket med | Legg igjen en kommentar