Prinsdal

Skrevet i Ljanselva-blogg, Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Riv både Galleri Oslo og Nylandsbrua!

Oslo S-området med Akerselva gjenåpnet

Etatenes forslag om å rive Nylandsbrua fra Hausmanns gate til Oslo Plaza gjør det mulig å anlegge denne flotte parken på østsiden av elva ved Vaterlandsparken, men skal Akerselva kunne åpnes ned til sporområdet, må Nylandsbrua også rives videre sørover. (Foto: Illustrasjon fra plansaken.)

– Forslaget om å rive Galleri Oslo støttes på det varmeste, skriver Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) i et merknadsbrev datert 4. juni 2018 til Plan- og bygningsetaten (PBE). Brevet er en reaksjon på forslaget til tiltaksliste for byrom i Oslo S-området som er utarbeidet av PBE og flere andre etater i Oslo kommune.

De to foreningene er positive til at det er utarbeidet ei tiltaksliste for byrom i Oslo S-området, men anser at mange av byromstiltakene er uheldige og frykter at tiltakslista vil legge for sterke føringer på den fremtidige utformingen av byrommene.

I tillegg til å støtte premisset om å rive Galleri Oslo ønsker de to foreningene å rive hele Nylandsbrua fra Hausmanns gate til Dronning Eufemias gate.

De to hovedgrepene som etatene har valgt – det å legge en ny bussterminal over jernbanesporene og det å beholde Nylandsbrua fra vestre rampe til Dronning Eufemias gate for å kunne legge bussatkomsten til terminalen fra brua – gjør det umulig å gjenåpne Akerselva ned til sporområdet, påpeker foreningene.

Å rive hele Nylandsbrua gir ikke større trafikale utfordringer enn etatenes forslag om å beholde brua fra Oslo Plaza (vestre rampe) og sørover. Valget burde derfor være enkelt. Fjernes hele Nylandsbrua, vil Akerselva kunne åpnes i en bredde på 15–25 meter i et bredt, grønt turdrag både de 210 meterne fra Oslo Plaza ned til nordsiden av sporområdet og de 75 meterne fra Dronning Eufemias gate opp til Trelastgata på sørsiden av sporområdet.

– Vi minner her om at dagens tre byrådspartier A, SV og MDG under byutviklingskomiteens behandling av Områdeprogrammet for Oslo S den 12. september 2012 (sak 124) i en merknad ga uttrykk for at komitemedlemmene fra A, SV og MDG «ønsker at det igangsettes et arbeid for å finne fram til alternative trafikale løsninger for området, slik at riving av Nylandsbrua kan realiseres», skriver de to foreningene i merknadsbrevet.

– En enstemmig komite klargjorde samtidig at «hensynet til åpningen av Akerselva og en bred byggefri korridor må prioriteres», mens komiteens flertall, medlemmene fra A, SV, MDG, V og H, bemerket at «Akerselva med grønnstruktur må gis tilstrekkelig plass fra Vaterlandsparken til sporområdet». Dette er ikke fulgt opp i etatenes forslag til tiltaksliste for byrom i Oslo S-området, påpeker de to foreningene.

Les hele brevet

Saksinnsyn

 

Skrevet i Akerselva, Uttalelser | Legg igjen en kommentar

Majorstuen skole adopterer Frognerelven


Majorstuen skole adopterr Frognerelven
Ved en høytidelighet i skolegården med alle skolelever i 1.-7. klasse til stede fikk Majorstuen skole i dag overlevert adopsjonsbrev fra Oslo Elveforum. Majorstuen skole har adoptert en del av Frognerelven.

På bildet over ser vi fra venstre Marianne Stenberg, rektor ved Majorstuen skole,  Trine Johnsen, styremedlem i Oslo Elveforum, og Marianne Borgen, Oslos ordfører. Foto: Rusken / BYM.

De siste ni årene har Oslo Elveforum bidratt til at 57 skoler har adoptert en elve- eller bekkestrekning (eller et vannmiljø). Skolene forplikter seg til å:

– oppleve og bli kjent med natur- og kulturverdiene

– ta hensyn til planter, dyr og kulturminner

– melde fra om ulovlig forurensning og holde vann og strandkanter fri for søppel.

Adopsjons-skolene skal være aktive, og adopsjons-ordningen skal være forpliktende.


Skrevet i Elveadopsjon | Legg igjen en kommentar

Turguide Ljanselva

Skrevet i Ljanselva-blogg | Legg igjen en kommentar

Turguiden

Små og store, to- og firbente var med på lanseringsturen langs Ljanselva 30. mai.

Skrevet i Ljanselva-blogg | Legg igjen en kommentar

Vassdragene må få et sterkere vern i kommuneplanen

Byen med de ti elver

I et brev til byrådet i Oslo foreslår Oslo Elveforum at vassdragene må få et sterkere vern i kommuneplanen når den nå skal revideres.

Vår erfaring fra de drøyt to og et halvt årene som er gått siden kommuneplanen ble vedtatt, er at det er mer regelen enn unntaket at Plan- og bygningsetaten (PBE) anbefaler planforslag som bryter med retningslinjen om byggefrie belter på minimum 20 meter fra vannkant for hovedløp og minimum 12 meter fra vannkant for sideløp. Ofte omtales ikke engang retningslinjen i planforslaget, eller først etter at temaet er tatt opp i innspillsbrev ved planoppstart eller merknadsbrev ved offentlig ettersyn. Dette skriver Oslo Elveforum i brevet som er datert 14. mai 2018.

«Bør» er for svakt

Det er kommuneplanens § 13.3 som regulerer bygging langs Oslos elver og bekker. Dagens retningslinje fastsetter at «Innenfor en sone på minimum 20 meter fra vannkant for hovedløp og minimum 12 meter fra vannkant for sideløp bør det ikke oppføres ny bebyggelse, nye anlegg eller gjøres vesentlige terrenginngrep.» Ordet «bør» er for svakt, og må erstattes med «skal», foreslår Oslo Elveforum, og ber om at retningslinjen omgjøres til en bestemmelse. Samtidig fremmes en lang rekke andre forslag til forbedret vern av byens vassdrag.

– Praktiseringen av kommuneplanens § 13.3 Vassdrag har vist at det er behov for å styrke denne paragrafen i forbindelse med revisjonen av kommuneplanen.

100-årsperspektiv

Are Eriksen

Are Eriksen

I forvaltningen av byens vassdrag må vi tenke i et 100-årsperspektiv, skriver Oslo Elveforum. Oslos blågrønne årenett fra Marka til fjorden skal være rekreasjonsområder for en raskt voksende befolkning – ikke bare i vår tid, men i mange generasjoner fremover. Samtidig må vi i all planlegging ta høyde for klimaendringer og behovet for å ta unna enorme mengder med regnvann.

Skal vi klare dette, er det viktig at vassdragsregimet i § 13.3 ikke uthules bit for bit. En forutsetning for å unngå dette er at tiltak som er i strid med § 13.3 ikke behandles som byggesak, men synliggjøres for offentligheten i form av plansak slik at befolkningen og byens folkevalgte selv får mulighet til å ta stilling til om det virkelig skal gis dispensasjon fra kommuneplanens vassdragsbestemmelser i den aktuelle saken.

Are Eriksen (bildet) har vært Oslo Elveforums utreder i saken.

Les hele innspillsbrevet her

Les kommuneplanens juridiske arealdel

Skrevet i Uttalelser, Vassdragsforvaltning | Legg igjen en kommentar

Bli med på elvevandring langs Gaustadbekken og Frognerelven

Vinderenfossen

Vinderenfossen

Frognerelvens venner inviterer til elvevandring søndag 6. mai fra klokken 13. Turen starter ved vannspeilet i Forskningsparken, Gaustadalléen 23 B.  For å komme dit, kan du ta t-bane eller trikk til Forskningsparken.

Turen går langs Gaustadbekken og deretter langs Frognerelven til Frognerkilen.

En stolt leder i Frognerelvens Venner, Øyvind Fjeld.

Øyvind Fjeld

– Tema for turen er gjenåpning, forteller Øyvind Fjeld, som er leder i Frognerelvens Venner. Under turen vil vi orienterer nærmere om tre viktige gjenåpningsprosjekter. Det første er gjenåpning av Gaustadbekken ved Forskningsparken. Deretter vil vi se på mulighetene for gjenåpning i Frøenområdet dersom planene om Fornebubanen videreføres. Og det siste store prosjektet som Frognerelvens Venner er opptatt av, er gjenåpning av Frognerelvens nedre del mot Frognerkilen.

– Turen vil vare et par timers tid, litt avhengig av hvor mange vi blir. Vi tilpasser tempoet til de som deltar. Og det er ikke nødvendig å være medlem i Frognerelvens Venner for å delta. Alle er velkomne, og det er ingen påmelding, presiserer Øyvind Fjeld.

Skrevet i Arrangementer, Frognerelva | Legg igjen en kommentar

Behovsplan for idrett og friluftsliv

Behovsplan idrett og friluftsliv

Illustrasjon fra Bymiljøetatens høringsdokument

Bymiljøetatens forslag til behovsplan for idrett og friluftsliv 2019-2028 ble sendt ut på høring i mars 2018. Oslo Elveforum har utarbeidet et omfattende høringssvar basert på innspill fra elvegruppene. Saksbehandlere i Oslo Elveforum har vært Leif Bertnes og Frithjof Funder.

Behovsplanen er et styringsverktøy som skal synliggjøre behovet for nye anlegg, arealer, turveier og friluftslivsområder knyttet til idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.

Behovsplanen rulleres annethvert år og fremmes for bystyret sammen med byrådets forslag til budsjett og økonomiplan. Hensikten med behovsplanen er å synliggjøre investeringsbehovet på idretts- og friluftsområdet for de kommende 10 årene. Planen skal sikre bedre sammenheng mellom langtidsplaner, budsjett og bevilgninger.

Les Oslo Elveforums høringssvar

Les bymiljøetatens høringsutkast

 

Skrevet i Uttalelser | Legg igjen en kommentar

Fuglekassesnekring på Sagstua 8.4.

Skrevet i Ljanselva-blogg | Legg igjen en kommentar

Stor interesse for framtidig forvaltning av Lysakerelva

Stor interesse for debattmøte i LVV 21. mars 2018

Stor interesse for debattmøte i LvV

Et trettitalls personer møtte opp på møtet som Lysakervassdragets Venner (LvV) arrangerte onsdag 21. mars på Samfunnshuset Vest på Røa. Temaet for kveldens debatt var framtidig forvaltning av Lysakerelva.

John Tibballs, leder for LvV, innledet til debatt, og tok utgangspunkt i bystyret i Oslo sitt vedtak i juni 2017 om Kommunedelplan for Lysaker- og Sørkedalsvassdraget. I vedtaket blir byrådet i Oslo bedt om å gå i dialog med Bærum kommune for å «finne en god modell for helhetlig forvaltning som sikrer natur- og friluftsinteresser». Videre heter det i vedtaket at «Forvaltningsmodellen bør etterstrebe å trekke lokale krefter og ideelle organisasjoner som er engasjer i Lysakerelven med i planleggingen og gjennomføringen av skjøtselen».

Representanter for flere av partiene representert i bydelsutvalgene i bydelene Ullern og Vestre Aker, en representant for Ap i Bærum og flere velforeninger var invitert til å delta i debatten, og viste stor interesse for kveldens tema. 

Konklusjonen på møtet var at John Tibballs og LvV bør invitere bredt ut blant aktuelle bydelsutvalg i Oslo, politikere i Oslo og Bærum, velforeninger og andre interesserte til et nytt møte for å diskutere hvordan lokale krefter kan dra i gang et fast samarbeid. 

Styret i LvV. Fra venstre: Bo Wingård, Tormod Bønes, Kirsten Tibballs og John Tibballs. Inger Marie Fridhov var ikke til stede. Foto: PØ

Årsmøte i LVV
Forut for debattmøtet var det årsmøte i Lysakervassdragets Venner.

John Tibbals ble gjenvalgt som leder. Med seg i styret har han Bo Wingård, Inger Marie Fridhov, Tormod Bønes og Kirsten Tibballs.

 

 

Skrevet i Arrangementer, Lysakerelva | Legg igjen en kommentar