Tur langs Ljanselva

Skrevet i Ljanselva-blogg | Legg igjen en kommentar

Ny turvei i Leirskallen

BYM har laget ny turvei langs Ljanselva gjennom Leirskallen. Snart skal vi ha «åpning». Bildene sier sitt om en flott turvei.

Benker, bord og uværsskur ved de gamle tuftene.
Her har de virkelig investert.
Skrevet i Ljanselva-blogg | Legg igjen en kommentar

Har satt opp 18 informasjonstavler langs elver og bekker

Sverre Samuelsen og Leif Bertnes er avbildet ved ved den siste av 18 informasjonstavler som er satt opp. Denne står ved Maridalsvannet der turstien langs Akerselva starter.

Oslo Elveforum (OE) har i samarbeid med lokale elvegrupper satt opp 18 informasjonstavler langs Oslos elver og bekker. De tre siste ble satt opp ved Akerselva i juli i år og er plassert henholdsvis ved Oset ved Maridalsvannet (der turstien starter), i Nydalen og på Nedre Foss. Formålet er å gi informasjon om Akerselva Miljøparks historie, turveier, dyre- og fugleliv, fisking mm.

Totalt beløper kostnadene seg til 360.000 kroner og er dekket gjennom bevilgninger fra GjensidigeStiftelsen og Bymiljøetaten. Det er de lokale elve- og bekkegruppene som har bestemt tekst og bilder.

Ansvarlige for OEs skiltprosjekt har vært Leif Bertnes og Sverre Samuelsen (bildet). Dette er to ildsjeler som gjennom flere år har gjort en stor innsats for å stimulere flere til å bruke Oslos blågrønne årenett.

De 18 informasjonstavlene fordeler seg slik:
Hoffselven                  2
Mærradalsbekken     1
Frognerelven              2
Hovinbekken              2
Akerselva                    3
Alna                             5
Ljanselva                     2
Ellingsrudelva            1    

Hjelp oss med å fjerne tagging

Oslo Elveforums lokale elve- og bekkegrupper har tatt på seg ansvaret for å vedlikeholde informasjonstavlene. Det vil være til stor hjelp hvis du sender oss en melding om tagging eller andre problemer. Kontakt lokal elve- eller bekkegruppe eller sende en e-post til post@osloelveforum.no.

Slik ser de tre tavlene langs Akerselva ut (trykk på bildet for større tekst)

Tekst og bilder på en informasjonstavle om Akerselva.

Kart som viser plasseringen av de 18 tavlene

De grønne markeringene er tavler satt opp av Miljøprosjekt Ljanselva i samarbeid med Oslo Elveforum. De røde markeringene er tavler satt opp av Oslo Elveforum i samarbeid med lokale elve- og bekkegrupper.
Skrevet i Informasjonstavler | Legg igjen en kommentar

Ljanselva – ny turvei gjennom Leirskallen

BYM har de siste månedene oppgradert stien langs Ljanselva gjennom Leirskallen. Det har tatt noen måneder lengre tid enn beregnet – men snart er de vel ferdige. I dag ser det slik ut.

1: Gangbroen – nå skal det stor flom til før denne ikke kan benyttes.
2: Gangstien snor seg fint mellom trærne.
3: Broen snart ferdig?
4: mange fine stikk-renner.
5: flere bord/benker – her ved Vestre Leirskallen
6: hva bygges her? «Gapahuk»? ved Vestre Leirskallen.
7: flere fine hvile-benker langs gangveien.

Skrevet i Ljanselva-blogg | Legg igjen en kommentar

«Urskogen» mer urskog enn noen gang.

Stien gjennom «Urskogen» langs Ljanselva er mer frodig enn noen gang.

Veltede trær (øverst til venstre) bidrar godt.

Skrevet i Ljanselva-blogg | Legg igjen en kommentar

Møte i «nye» SaFoVa

Fra venstre: Terje Laskemoen (BYM), Lynn Rosentrater (PBE), Annie Metter Riis (EBY), Ida Fossum Tønnessen, Per Østvold og Sidsel Anderssen (alle fra Oslo Elveforum), Marit Carlsen og Tharan Fergus (begge fra VAV). Fraværende: Hans-Petter Aas (Oslo og Omland Friluftsråd) og Anne Britt Lindsøe (MOS).

I et møte i Samarbeidsforum for vassdrag (SaFoVa) den 27. juni ble et nytt mandat for forumet godkjent. I det nye mandatet er det lagt vekt på at forumet skal være en arena for gjensidig informasjonsutveksling.

Det nye mandatet er blant annet formulert slik: «Forumet skal være en møteplass mellom etater i Oslo kommune og interessesammenslutninger for informasjonsutveksling om den blågrønne strukturen og åpning av elver og bekker i Oslos byggesone. Forumet skal synliggjøre den blågrønne strukturens betydning for trivsel, biologisk mangfold, forebyggende klimatiltak og overvannshåndtering. Forumet skal bidra til utvikling av arbeidet med gjenåpning av elver og bekker i Oslo kommune.»

Mandatet er godkjent av byrådsavdeling for miljø og samferdsel, og er forankret i styringsdokumentet «Prinsipper for gjenåpning av bekker og elver i Oslo».

Deltakere i forumet er Oslo Elveforum, Oslo og Omland Friluftsråd, Vann- og avløpsetaten (VAV), Bymiljøetaten (BYM), Plan- og bygningsetaten (PBE), Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) og Byrådsavdeling for miljø og samferdsel (MOS).

I dagens møte ble pågående og planlagte gjenåpningsprosjekter for elver og bekker gjennomgått og diskutert, og Oslo Elveforum informerte om sin virksomhet.

Etablert i 2001

SaFoVa ble etablert allerede i 2001 som et samarbeid mellom Oslo Elveforum og Oslo kommune. I det første mandatet for forumet, som ble utarbeidet i 2002, stod det blant annet: «Forumet skal være en tverrfaglig møteplass for informasjon og diskusjon om forvaltningen av elver, bekker, vann og dammer i byggesonen i Oslo. Forumet kan gi råd til og ta initiativ overfor byrådet og berørte etater.»

Mandatet hadde som hovedmål å bevare og styrke Oslos blå-grønne struktur og biologiske mangfold. Mandatet inneholdt videre flere delmål og konkrete oppgaver. L

Les styringsdokumentet for gjenåpning av elver og bekker (2015)


Oslo Elveforums innspill i 2017 til revidering av styringsdokumentet

Skrevet i Elve- og bekkeåpning, SaFoVa | Legg igjen en kommentar

Blikket må løftes og Hovinbekken må synliggjøres

Utbyggers illustrasjon i plandokument

I en fellesuttalelse datert 11. juni gir Hovinbekkgruppa og Oslo Elveforum sterk støtte til Vann- og avløpsetatens (VAV) uttalelse om utbygging av Skedsmogata 12 på Ensjø. VAV uttalte bl.a. følgende:

«Hovinbekken renner i rør gjennom planområdet, men vi håper man kan få til en visuell og grønne forlengelse av bekkeåpningen i Gladengveien i retning mot bekkeåpning ved Jordal, antakelig ved en 90 graders sving vest for planområdets vestre hjørne.» 

I uttalelsen fra Hovinbekkgruppa og Oslo Elveforum pekes det på at Hovinbekken går i kulvert dypt under t-banelinjene på Ensjø. Her er det med andre ord umulig å gjenåpne bekken. De to foreningene mener likevel at det er viktig at det blir mulig å følge bekkeløpet visuelt med vegetasjon og innslag av vann der bekken ikke er synlig. Dette gjelder for strekningen mellom Ensjø torg fram til øverst i landskapsrommet ved Jordal Amfi, der Hovinbekken nå er under gjenåpning. Når det gjelder reguleringsplanen for Skedsmogata 25 dreier det seg spesifikt om utformingen av byrommet fra hjørnet i nord mot T-baneperrongen til hjørnet i syd der Rolf Hofmoes gate går under Gjøvikbanen.

Rødgrønne elementer

Foreningene skriver videre: «Vi tror det her gjelder å utnytte overvannets naturlige fall i samspill med bruk av vegetasjon. Bygningsmassen er høy og tett, det blir harde flater overalt, både i bygulvet og veggene i byrommet, i tillegg til at planområdet ligger mellom toglinje og T-bane. Utformingen av de blå og grønne elementene blir svært viktig. Overvannet må uansett håndteres. Kan det utformes slik at folk naturlig ledes gjennom området langs en tydelig blågrønn trasé? Kanskje kan et vannspeil (overvann) legges i det nederste området? Her møtes alle framtidige gangveier før Rolf Hofmoes gate går under Gjøvikbanen.

Vi merker oss at både Plan- og bygningsetaten og utbygger avfeier disse aspektene i sine tilsvar til uttalelsen fra VAV. Vi oppfordrer sterkt til at blikket løftes og at også de store linjene i bylandskapet, herunder bekken som byrom, tas med i den videre detaljplanleggingen», skriver foreningene.

Saksinnsyn

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Hoffselven med tilgang for rullestol/rullator/barnevogn eller ev. bil

Hoffselvens Venner har laget en veiledning for besøkende til Hoffselven med tilgang for rullestol/rullator/barnevogn eller eventuelt bil. Se vedlagte PDF. Guiden er laget med et folkehelseperspektiv. Elvegruppen har et samarbeid med bydelen om dette. Flest mulig i alle aldre gis anledning til å  oppleve den fine elva og omgivelsene. Veiledningen viser til  plasser der en kan komme inn til elva, også ved bruk at hjelpemidler. Den tar utgangspunkt fra Holmendammen, nedstrøms til Bestumkilen, for å lette adkomsten. Den har også fokus på plasser og veier der man kan trille og/eller sette seg ned.

Skrevet i Hoffselven | Legg igjen en kommentar

Holmendammen trenger mudring

Holmendammen

Holmendammen er Bjørn Wangens hjertebarn. Han leder Holmendammens Venner, og har kjempet i flere tiår for at Oslo kommune skal mudre og vedlikeholde dammen. Men MDGs miljøbyråd kan ikke love at noe blir gjort.

Holmendammen er en av flere perler langs Hoffselvenvassdraget. Det er Holmenbekken som gir dammen vann. Først etter Smedstaddammen og Bjørnebodammen som ligger lenger sør, skifter bekken navn til Hoffselven. Og går du langs elven et stykke til mot fjorden, finner du en fjerde dam: Hoffsdammen. Fire perler på rad!

Holmendammen har sitt navn etter gården Holmen – Vestre Holmen etter en deling av gården i 1820. Den var én av mange isdammer i Oslo. Gårdene skar is om vinteren, lagret den i sagmugg og kunne kjøle ned melkeprodukter hele sommeren. I 1898 var Norge verdens største iseksportør ifølge Store Norske Leksikon. Oslo kommune kjøpte Holmendammen og området rundt til parkanlegg i 1938, men har vært en dårlig eier og forvalter.

Bjørn Wangen illustrerer hvor grunt det har blitt i nordenden av Holmendammen.
Bjørn Wangen illustrerer hvor grunt det har blitt i Holmendammen. Foto: Vidar Bakken i Akersposten.

– De siste 25 årene har jeg gang på gang mast på kommunen og påpekt at dammen må mudres. Opprinnelig hadde dammen tre små øyer i nord som var flotte hekkeområder for svaner og andre fuglearter som holder til her. For noen tiår siden var det en fin badeplass her. Og mine barn har lært å svømme i dammen. Men nå har området grodd helt til, forteller Bjørn Wangen.

For å få fortgang i saken, skaffet han tretti tusen til prøvetaking av sedimenter i dammen. Oslo Elveforum bevilget halvparten. Resultatene foreligger, og er oversendt Bymiljøetaten (BYM). Samtidig har Vann- og avløpsetaten (VAV) søkt om å få senke vannet ned med tre meter i høst for å undersøke og reparere demningen. I en søknad til Fylkesmannen har VAV påpekt at det er mulig å mudre samtidig som demningen repareres. Fylkesmannen vil ikke motsette seg vannsenking, men har påpekt at det må tas hensyn til vannlevende innsekter, fisk og dyr.

Fra venstre: Per Østvold, Bjørn Wangen og Eivind Bødtker. Bildet er tatt utenfor rådhuset etter et besøk hos byråd Arild Hermstad. Foto: Wen Ge.

Onsdag 30. mai troppet en delegasjon fra Oslo Elveforum opp hos Arild Hermstad, fungerende Oslobyråd for samferdsel og miljø. Men Hermstad kunne ikke love at han ville finne penger til mudring i år. Og selv om VAV skal tappe ned vannet for å reparere demningen, er det BYM som har ansvaret for vedlikehold av selve dammen. Det er to forskjellige etater, og to forskjellige budsjetter. Byråden er riktignok øverste politiske leder for begge etater, men så er det dette med pengene og budsjettene. Han kunne ikke love noe, men var veldig positiv til selve saken. Det understreket han flere ganger.

Bjørn Wangen har engasjert seg i Holmendammen i 46 år. Men nå er tålmodigheten tynnslitt.

– Allerede i 1993 stod Holmendammen på kommunens saneringsplan. Da sa en representant fra VAV at «så snart vi har en plan, og penger til å gjennomføre planen, kan kvaliteten på dammen og området forbedres». Nå har det gått 26 år, men jeg håper fortsatt at det skjer noe i min levetid, sier Wangen. For å få fart på saken, foreslår han at Oslo Elveforum tar opp mudring som en valgkampsak. Kanskje må partiene utfordres til å ta vare på Holmendammen?

Eivind Bødtker er leder i Hoffselvens Venner. Han er enig i at byrådet må utfordres: – Det er slik med dammer, at hvis de ikke skjøttes og holdes åpne, tar naturen områdene tilbake. Men det kan vi rett og slett ikke tillate. Hoffselven og dammene langs elven er svært viktige rekreasjonsområder for mange tusen som bor i området. Nå må byrådet ta ansvar, understreker Eivind Bødtker, og får full støtte fra Per Østvold, leder i Oslo Elveforum.

Skrevet i Hoffselven | Legg igjen en kommentar

St.Hallvard-medaljen til to elvevoktere

Fra venstre: Ordfører Marianne Borgen, Ida Fossum Tønnessen og Sissel Rønbeck.

St.Hallvard-medaljen ble under en høytidelighet i Oslo Rådhus i dag tildelt Sissel Rønbeck og Ida Fossum Tønnessen.

Ida Fossum Tønnessen har gjennom mange år utført en utrettelige innsats for byens elver og bekker. En innsats som har gitt formidable resultater de siste årene. Hun har arbeidet for å åpne de mange elvene som på sin veg til sjøen har blitt lagt i rør. Hun har vært styreleder for Oslo Elveforum, før dette mangeårig medlem og nestleder. Fossum Tønnessen er fortsatt aktiv som rådgiver for Oslo Elveforum. Fra 1985 – 2001 var hun direktør for kommunens Park- og idrettsvesen.

Sissel Rønbeck er Akerselva Miljøparks gudmor. Som miljøvernminister i 1986 – 1989 satte Rønbeck av statlige midler til Akerselva Miljøpark og Kulturminneprosjekt Akerselva, – og var en entusiastisk pådriver for miljøparken. Målet med handlingsplanen i 1986 var å bevare miljøets kulturhistoriske verdier med vekt på industri og arbeiderhistorie, og ferdigstille en sammenhengende elvepark med en levende laksestamme i en renset elv.

I sine takketaler påpekte begge at de ville dele æren med de mange som har vært aktive elvevoktere. Begge påpekte også at kampen slett ikke er vunnet. Fortsatt bygges det tett inntil elver og bekker – av og til også over.

– Vi må være på vakt og følge med. Og bystyrepolitikere må være like tøffe i dag som den gang Sissel Rønbeck skar igjennom og etablerte miljøparken, påpekte Fossum Tønnessen i sin takketale.

Nåværende og tidligere mottakere av St.Hallvard-medaljen
Skrevet i Arrangementer | Legg igjen en kommentar