Bli med på elvevandring langs Gaustadbekken og Frognerelven

Vinderenfossen

Vinderenfossen

Frognerelvens venner inviterer til elvevandring søndag 6. mai fra klokken 13. Turen starter ved vannspeilet i Forskningsparken, Gaustadalléen 23 B.  For å komme dit, kan du ta t-bane eller trikk til Forskningsparken.

Turen går langs Gaustadbekken og deretter langs Frognerelven til Frognerkilen.

En stolt leder i Frognerelvens Venner, Øyvind Fjeld.

Øyvind Fjeld

– Tema for turen er gjenåpning, forteller Øyvind Fjeld, som er leder i Frognerelvens Venner. Under turen vil vi orienterer nærmere om tre viktige gjenåpningsprosjekter. Det første er gjenåpning av Gaustadbekken ved Forskningsparken. Deretter vil vi se på mulighetene for gjenåpning i Frøenområdet dersom planene om Fornebubanen videreføres. Og det siste store prosjektet som Frognerelvens Venner er opptatt av, er gjenåpning av Frognerelvens nedre del mot Frognerkilen.

– Turen vil vare et par timers tid, litt avhengig av hvor mange vi blir. Vi tilpasser tempoet til de som deltar. Og det er ikke nødvendig å være medlem i Frognerelvens Venner for å delta. Alle er velkomne, og det er ingen påmelding, presiserer Øyvind Fjeld.

Skrevet i Arrangementer, Frognerelva | Legg igjen en kommentar

Behovsplan for idrett og friluftsliv

Behovsplan idrett og friluftsliv

Illustrasjon fra Bymiljøetatens høringsdokument

Bymiljøetatens forslag til behovsplan for idrett og friluftsliv 2019-2028 ble sendt ut på høring i mars 2018. Oslo Elveforum har utarbeidet et omfattende høringssvar basert på innspill fra elvegruppene. Saksbehandlere i Oslo Elveforum har vært Leif Bertnes og Frithjof Funder.

Behovsplanen er et styringsverktøy som skal synliggjøre behovet for nye anlegg, arealer, turveier og friluftslivsområder knyttet til idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.

Behovsplanen rulleres annethvert år og fremmes for bystyret sammen med byrådets forslag til budsjett og økonomiplan. Hensikten med behovsplanen er å synliggjøre investeringsbehovet på idretts- og friluftsområdet for de kommende 10 årene. Planen skal sikre bedre sammenheng mellom langtidsplaner, budsjett og bevilgninger.

Les Oslo Elveforums høringssvar

Les bymiljøetatens høringsutkast

 

Skrevet i Uttalelser | Legg igjen en kommentar

Fuglekassesnekring på Sagstua 8.4.

Skrevet i Ljanselva-blogg | Legg igjen en kommentar

Stor interesse for framtidig forvaltning av Lysakerelva

Stor interesse for debattmøte i LVV 21. mars 2018

Stor interesse for debattmøte i LvV

Et trettitalls personer møtte opp på møtet som Lysakervassdragets Venner (LvV) arrangerte onsdag 21. mars på Samfunnshuset Vest på Røa. Temaet for kveldens debatt var framtidig forvaltning av Lysakerelva.

John Tibballs, leder for LvV, innledet til debatt, og tok utgangspunkt i bystyret i Oslo sitt vedtak i juni 2017 om Kommunedelplan for Lysaker- og Sørkedalsvassdraget. I vedtaket blir byrådet i Oslo bedt om å gå i dialog med Bærum kommune for å «finne en god modell for helhetlig forvaltning som sikrer natur- og friluftsinteresser». Videre heter det i vedtaket at «Forvaltningsmodellen bør etterstrebe å trekke lokale krefter og ideelle organisasjoner som er engasjer i Lysakerelven med i planleggingen og gjennomføringen av skjøtselen».

Representanter for flere av partiene representert i bydelsutvalgene i bydelene Ullern og Vestre Aker, en representant for Ap i Bærum og flere velforeninger var invitert til å delta i debatten, og viste stor interesse for kveldens tema. 

Konklusjonen på møtet var at John Tibballs og LvV bør invitere bredt ut blant aktuelle bydelsutvalg i Oslo, politikere i Oslo og Bærum, velforeninger og andre interesserte til et nytt møte for å diskutere hvordan lokale krefter kan dra i gang et fast samarbeid. 

Styret i LvV. Fra venstre: Bo Wingård, Tormod Bønes, Kirsten Tibballs og John Tibballs. Inger Marie Fridhov var ikke til stede. Foto: PØ

Årsmøte i LVV
Forut for debattmøtet var det årsmøte i Lysakervassdragets Venner.

John Tibbals ble gjenvalgt som leder. Med seg i styret har han Bo Wingård, Inger Marie Fridhov, Tormod Bønes og Kirsten Tibballs.

 

 

Skrevet i Arrangementer, Lysakerelva | Legg igjen en kommentar

Velkommen til seminar om forvaltning av urbane vassdrag

Foto: John Tibballs

Torsdag 19. april 2018 kl. 08.30–16.30
CIENS Forum, Forskningsparken – Oslo Science Park, Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Seminaret og lunsj er gratis

Påmelding innen 11. april: tinyurl.com/vassdrag2018 

Les seminarprogram

Målet med seminaret er få frem kunnskap og erfaringer for å forbedre forvaltningen av våre urbane vassdrag.

Asker, Bærum og Oslo kommuner har mange vassdrag som renner gjennom bymessig bebyggelse. De «urbane deler» av vassdragene utsettes for påvirkning fra mange brukere. Redusert opplevelsesverdi, tap av biologisk mangfold og forurensning blir ofte resultatet.

Mye godt arbeid gjøres for å bedre forholdene. Og mange aktører er involvert: kommuner, miljømyndigheter i stat og fylke, grunneiere og utbyggere, beboere og ideelle organisasjoner som de tre elvefora. Godt samarbeid er nøkkelen for å lykkes!

Seminaret tar for seg ansvarsfordelingen og fokuserer på praktisk forvaltning i de tre kommunene: Hvordan forvalter Asker, Bærum og Oslo sine vassdrag? Klarer vi å forene urbane kvaliteter med biologisk mangfold?

Hva kan vi lære av restaureringer og tiltak som er gjennomført? Hvilke gode eksempler har vi på praktisk samarbeide mellom kommuner, utbyggere, grunneiere og ideelle organisasjoner?

 

Skrevet i Arrangementer | Legg igjen en kommentar

Årsmøte i Hoffselvens venner torsdag 15.3.2018

Hoffselvens venner inviterer til åpent årsmøte torsdag 15.3.2018 på Ullern Frivilligsentral i Hoffsveien 29 kl 19.

Møtet åpner med et foredrag fra jordskiftekandidat Magnus Braate i Bymiljøetaten. Han vil snakke om arbeidet med å lage et sammenhengende turvei/turstinett langs byens, og særlig vårt, vassdrag. Alle vi som elsker det rennende vannet, vil jo gjerne dele det med flere! Det er samtidig mange utfordringer med å få øke fremkommeligheten til bekkene og elvene.

Vi merket tursti på vestsiden av Bjørnebodammen/Nedre Smestaddam i 2017

På årsmøtet får du styrets beretning for 2017, regnskap og budsjett med planer for 2018. Det er også valg på enkelte styremedlemmer, deriblant leder. Hoffselvens venner har sterkt behov for ny rekruttering, så om du bare kommer for å se hva dette er, ønskes du hjertelig velkommen.

Hoffselven har både venner, facebookvenner og medlemmer. Alle velkomne. De som har betalt medlemskontingent har stemmerett på årsmøtet. Kontingent kr 100 (eller mer, hvis du ønsker) kan betales på stedet.

Og skulle du ha lyst til å delta på dugnad, er neste mandag 7. mai kl 10.00. Oppmøte ved sittebenken vis a vis Dronningfossen, ved Hoffsveien 29. Ta på arbeidsklær og -hansker, og ta gjerne med hageredskaper.
Først og fremst: velkommen torsdag 15.3. kl 19.00

Skrevet i Arrangementer, Hoffselven | Legg igjen en kommentar

Velkommen til årsmøte

Oslo Elveforum avholder årsmøte onsdag 14. mars 2018
i driftsbygningen på Abildsø gård, Enebakkveien 210, 0680 Oslo

Kollektivt: Buss 70 til Alleen holdeplass eller T-banen (Bergkrystallen) til Ryen eller Manglerud holdeplass. Ca. 3 minutter å gå fra Alleen holdeplass og 15 minutter fra T- bane.

Med bil: Innkjøring fra Plogveien. Parkering på gården. Driftsbygningen ligger ved parkeringsplassen før hovedbygningen.

Tidsplan:

17.00 – 17.45: Amund Kveim, leder i Østensjøvannets Venner, orienterer om Besøkssenter våtmark Oslo – Bakkehavn ved Østensjøvannet og Lilløyplassen ved Storøykilen på Fornebu.  Der land møter vann – utforskning og læring om dyre- og plantelivet i bynær våtmark. Bakgrunn, organisering og aktiviteter.

18.00 – 18.30: Byrådssekretær Daniel Rees (MDG) taler om Oslos miljøutfordringer

18.30 – 19.00: Enkel bevertning.

19.00: Oslo Elveforums leder, Per Østvold, åpner årsmøtet.

Forslag til saksliste for årsmøtet:

  1. Konstituering A. Godkjenning av innkalling og saksliste. B. Valg av møteleder og sekretær. C. Valg av to personer til å underskrive årsmøteprotokollen.
  2. Årsberetning for 2017.
  3. Regnskap for 2017, herunder revisors rapport.
  4. Budsjett 2018.
  5. Valg.
    A. Valgkomiteen legger fram sin innstilling på leder, styremedlemmer og varamedlemmer.
    B. Valg av valgkomite.

Samtlige medlemsgrupper oppfordres til å stille med minst to personer.

Påmelding sendes til: post@osloelveforum.no

Last opp sakspapirene

Velkommen!

Skrevet i Arrangementer | Legg igjen en kommentar

– En stor seier for alle elvevenner

Slik kan Treschows gate 16 bli i 2020

Slik kan Treschows gate 16 bli i 2020

Den langvarige kampen for skole og et bredt grøntdrag langs Akerselva på eiendommen Treschows gate 16 ble kronet med seier under bystyrets behandling av plansaken 28. februar.

Resultatet ble enda bedre enn vi kunne drømt om, sier Are Eriksen, leder i Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV). 

H, V, KrF og F stemte for å sende saken tilbake til byrådet, men fikk ikke noen av de andre partiene med seg på dette.

Byrådspartiene A, MDG og SV trengte støtte fra Rødt (R) for å få flertall for forslaget om skole og et bredt grøntdrag langs elva. R utnyttet sin vippeposisjon og fikk byrådspartiene med på å redusere byggevolumet med 2 500 m2 og byggehøyden med fire meter sammenlignet med byrådets forslag. Les videre

Skrevet i Akerselva, Uttalelser | Legg igjen en kommentar

En bussterminal over Oslo S bør ikke få bussatkomst fra Nylandsbrua

Ruters alternativ 1 for ny bussterminal på Oslo S - uten tilleggsarealer

Ruters alternativ 1 – uten tilleggsarealer

– En eventuell ny bussterminal over Oslo S bør ikke få bussatkomst fra Nylandsbrua ettersom dette gjør det umulig å rive Nylandsbrua på strekningen fra Schweigaards gate til Dronning Eufemias gate, noe som i sin tur blokkerer mulighetene for å gjenåpne Akerselvas tvillingkulvert både nord for og sør for jernbanens sporområde.
Dette skriver Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) i en fellesuttalelse til Plan- og bygningsetaten (PBE) datert 14. februar 2018.

Det er Ruter som har foreslått å etablere en ny bussterminal over perrongområdet på Oslo S. Planforslaget med bussterminal på tvers av sporområdet baserer seg på Områdeprogrammet for Oslo S og hovedanbefalingen i rapport fra Plansamarbeidet for kollektivknutepunktet Oslo S.

Rapporten konkluderte med at et kompakt knutepunkt hvor Oslo S blir utvidet med bussterminal er det beste for de reisende, samtidig som det var betydelig usikkerhet knyttet til fundamentering og trafikale konsekvenser i anleggsperioden. KVU Oslo-Navet anbefaler at det bygges nye bussterminaler på Lysaker og Bryn, og at regionbussene får endeholdeplass der.

Bane NOR har fremmet innsigelser til deler av Ruters planforslag, blant annet fordi det vil føre til svært store ulemper for togpassasjerene i byggeperioden.

Les hele uttalelsen fra OE og MAV

Saksinnsyn

Les artikkel i Aftenposten: Den nye bussterminalen gjør det vanskeligere å gjenåpne Akerselva. 

Skrevet i Akerselva, Uttalelser | Legg igjen en kommentar

Leirskallen – tursti

Kommunen har planlagt å utbedre stien fra Leirskallen til Rådyrveien og lage ny bro i Leirskallhellinga. Det skal komme sitte- og lekeplasser. Rekker de det i 2018?  Se kart.

Skrevet i Ljanselva-blogg | Legg igjen en kommentar