Laksesafari langs Akerselva

17. september deltok omtrent 120 personer på laksesafari langs Akerselva. Turen gikk fra Vaterlandsparken til Øvre Foss, der det også er stopp for laksen og elvas anadrome sone. Underveis fikk vi innlegg om laksens liv i elva, forvaltning, forurensing, m.m. Turen ble ledet av Terje Laskemoen i Bymiljøetaten, med innslag fra fra NIVA, Oslo Fiskeadministrasjon (OFA), Rusken, Miljøforeningen Akerselvas Venner og Oslo Elveforum. Arrangementet var en del av AkerselvaAkademiet og tilknyttet Oslo europeisk miljøhovedstad 2019.

Oslo Fiskeadministrasjon (OFA) melder at det nå er hele 5 m3/sek vannføring i Akerselva, og at det vil bli trappet ytterligere opp mot helgen igjen. Det ryktes at man nå har sett flere fisk på 8 – 10 kg i elva. Skitt fiske!

Neste arrangement i AkerselvaAkademiet er en forelesning tirsdag 22. oktober i Avantorbygget i Nydalen, med tema «Elvebreddene og den grønne infrastrukturens betydning for Akerselvas miljøtilstand»: https://www.niva.no/arrangementer/akerselvaakademiet

Klikk «les videre» for fler bilder.

Les videre
Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Oslo kan få ti flotte elveparker

Foto av Akerselva ved Frysja
Bildet er tatt ved Akerselva

Det rødgrønne byrådet i Oslo må sørge for at miljøhovedstadsåret munner ut i en konkret handlingsplan for utvikling av Oslos elver og bekker. Dette skriver Oslo Elveforum i et brev til de rødgrønne byrådspartiene i Oslo, dvs. Arbeiderpartiet, MDG og SV. Partiene forhandler i disse dager om en byrådserklæring for perioden 2019-2023.

Oslo kan få Akerselva x 10

Oslo har ti elver og bekker i byggesonen som alle kan utvikles til gode friluftsområder med rent vann og fisk, naturlig kantvegetasjon, biologisk mangfold, badeplasser, tur- og naturstier og grøntområder. Samtidig vil dette bli attraktive naboer for smarte, grønne og klimarobuste byområder.

«Vi kan få flotte elveparker og
sammenhengende turveier
langs alle ti vassdrag.»

I innspillsbrevet til byrådspartiene holder Oslo Elveforum fram Akerselva miljøpark som et eksempel på hva som er mulig å få til når det satses målbevisst. Alle elsker Akerselva. Men Oslo har ni andre elver og bekker i byggesonen som alle kan bli like bra – hvis det satses. Vi kan få flotte elveparker og sammenhengende turveier langs alle ti vassdrag med muligheter for friluftsliv og fysisk aktivitet. Dette vil bidra til både fysisk og psykisk helse, livskvalitet og folkehelse.

Samtidig vet vi at klimaendringer vil føre til våtere vær og større fare for flom og vannskader. Gjenåpning av lukkede elve- og bekkestrekninger vil bidra positivt ved å ta unna store vannmengder og spare samfunnet og den enkelte for kostnader. I nye byutviklingsområder bør lukkede bekker åpnes og overvann ledes ut i bekkene.

Handlingsplan for gjenåpning

Fortsatt er en fjerdedel av de ti hovedvassdragene lukket. Oslo Elveforum foreslår at byrådet intensiverer arbeidet med å gjenåpne lukkede elve- og bekkestrekninger og lager en handlingsplan for gjenåpning.

Oslo Elveforum vil peke på fem strekninger som bør prioriteres i denne bystyreperioden:

  • Alnaelva fra Kværner til Middelaldervannspeilet
  • Hovinbekken over Økern og fra Jordal over Klosterenga ned til strandlinjen i middelalderen
  • Akerselva fra Schweigaards gate til nordsiden av jernbanens sporområde
  • Frognerelva fra Drammensveien til Frognerkilen
  • Hoffselva fra Drammensveien til Bestumkilen.

Byggegrenser må respekteres

Elver og bekker er utsatt for stort press ved utbygging av boliger og næringsarealer. Byrådet vil håndheve strengt kommuneplanens anbefaling om at det ikke skal bygges nærmere elver og bekker enn 20 og 12 meter.

Dette er Oslo Elveforums konkretet forslag til byrådserklæringen

Byrådet vil:

  • Lage en ambisiøs handlingsplan for utvikling av gode friluftsområder langs Oslos ti elver og bekker i byggesonen. Handlingsplanen skal inkludere vannkvalitet og fisk, turstier, mulige badeplasser, gode kantsoner og grøntområder, biologisk mangfold, skilting og framtidig forvaltning. Dette gjelder vassdragene Lysakerelva, Mærradalsbekken, Hoffselva, Frognerelva, Akerselva, Hovinbekken, Alnaelva, Ljanselva, Gjersjøelva og Ellingsrudelva.
  • Lage en handlingsplan for gjenåpning av lukkede elve- og bekkestrekninger.
  • Følge opp KDP Alna miljøpark og styrke forvaltningen av miljøparken ved kunnskapssammenstilling og miljøoppgradering i samarbeid med statlige myndigheter og frivillige organisasjoner.
  • Håndheve det anbefalte byggeforbudet i kommuneplanen innenfor elvenes og bekkenes 20- og 12-metersgrenser.
Skrevet i Uttalelser | Legg igjen en kommentar

Munkerud skole adopterer Ljanselva

Munkerud skole er «ny» og har fått nye adopsjonsbrev. Her fra OleBjørns plass der bydelsdirektøren, rektor og Ljanselvlederen underskriver.

Skolens 4.klasser åpner den nye turveien gjennom Leirskallen sammen med BUs leder. Senere fikk skolen sitt adopsjonsbrev for «Urskogen» ved den nye gapahuken.

Skrevet i Ljanselva-blogg | Legg igjen en kommentar

Oslo kan få ti blågrønne miljøparker!

Bildet er tatt ved Hovinbekken

Oslo har mulighet til å få ti miljøparker gjennom byggesonen – med vann, fisk, turstier, grøntområder og fantastiske friluftsmuligheter. I tillegg vil gjenåpning av lukkede elve- og bekkestrekninger ha enormt mye å si for Oslos mulighet til å håndtere våtere og villere vær. Etter vår mening har ikke Oslo råd til å la være å utvikle områdene langs elver og bekker i byggesonen. Dette skriver Oslo Elveforum i et innspill som er sendt Bymiljøetaten (BYM) i forbindelse med revidering av Behovsplanen for idrett og friluftsliv.

Oslo har ti vassdrag i byggesonen. Akerselva Miljøpark, som mange mener er Oslos nest viktigste byrom, er et glitrende eksempel på hva som er mulig å få til – forutsatt at det satses målbevisst. I tillegg til at svært mange Oslo-folk bruker miljøparken hver eneste dag, er Akerselva også et av Oslos mest besøkte turistmål. Elva har gode turstier (med unntak for Oslo S-området), store grøntområder, rent vann (i alle fall nord for Øvre Foss) og mange badeplasser, fisk, fugl og dyreliv.

Oslo Elveforum mener at det er fullt mulig å utvikle sammenhengende og gode turstier og grøntområder også ved de ni andre vassdragene i byggesonen, forutsatt at det satses målbevisst. En del er allerede på plass, men mye gjenstår.

I innspillsbrevet fremmer Oslo Elveforum 33 konkretet forslag til utbedring av turstiene langs elver og bekker i byggesonen.

Skrevet i Uttalelser | Legg igjen en kommentar

Friluftlivets dag på Isdammen

Isdammen øverst på Årvoll er et av kildevannene til Hovinbekken. Dammen ble kjøpt av Oslo kommune for 10 år siden. Dette ble markert søndag 1.september. Oslo Elveforum bidro til at kjøpet gikk i orden. Vår mann Karsten Sølve Nilsen ble nevnt spesielt. Stedet er blitt en svært populær møteplass hele året, og flere hundre møter opp på Aktivitetsdagen som arrangeres hvert år i forbindelse med Friluftslivets uke. Det er et samarbeid mellom Bjerke Storvel, Lillomarkas Venner, Oslo 7 speidergruppe, Oslo Elveforum og Bydel Bjerke. Rappellering, kanotur på vannet, natursti og quiz, pølser, vafler, kaker og bålkaffe skapte stemning!

Se flere bilder ved å klikke «Les videre».
Les videre
Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Akerselva bør gjenåpnes i full bredde fra Schweigaards gate til jernbaneområdet på Oslo S


KLP Eiendom har selv dokumentert at også vestre elvekulvert kan åpnes uten å rive Nylandsbrua.
Noen kabler og en vannledning må imidlertid flyttes.

KLP Eiendom AS foreslår å omregulere Postterminalen i Biskop Gunnerus’ gate 14 B. De vil rive den gamle postterminalen og erstatte bygningen med to høyhus, ett som er hele 135 m høyt, lagt ut mot Akerselva i øst (kontor), og ett på 76 meter litt lenger vest (hotell med ca. 400 rom). KLP Eiendom har også utarbeidet et alternativ 2 med kun ett høyhus og litt lavere byggehøyder (110 m / 42 m), men med en mer kompakt bygningsmasse for å unngå at byggevolumet reduseres nevneverdig.

Plan- og bygningsetaten (PBE) har utarbeidet et eget alternativ 3 med et noe slankere høyhus, en stor åpning i bygningsmassen og en vesentlig reduksjon i samlet byggevolum, men med samme høyder som i alternativ 2 (110 m / 42 m). Byantikvaren (BYA) fremmer et alternativ 4 med reduserte høyder (80 m / 51 m), mindre byggevolum og større avstand til Akerselva.

I strid med 20-metersgrensa

I et omfattende merknadsbrev fra Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) datert 23. august 2019 påpekes det at alle de fire alternativene er i strid med retningslinja i § 13.3 i Kommuneplan 2015 om avstand til elvenes hovedløp. Av § 13.3 fremgår det at innenfor en sone på minimum 20 meter fra Akerselvas vannkant «bør det ikke oppføres ny bebyggelse, nye anlegg eller gjøres vesentlige terrenginngrep».

I merknadsbrevet minner de to foreningene om at en enstemmig komite under byutviklingskomiteens behandling av «Oslo S – områdeprogram» den 12. september 2012 (sak 124) i en merknad ga uttrykk for at «hensynet til åpningen av Akerselva og en bred byggefri korridor må prioriteres», mens komiteens flertall, medlemmene fra A, SV, MDG, V og H, bemerket at «Akerselva med grønnstruktur må gis tilstrekkelig plass fra Vaterlandsparken til sporområdet». Dette er ikke fulgt opp verken i KLP Eiendoms alternativ 1 og 2 eller i PBEs alternativ 3 for Biskop Gunnerus’ gate 14 B, og heller ikke i tilstrekkelig grad i BYAs alternativ 4.

De to foreningene mener at BYAs alternativ 4 tross alt er best, og at dette alternativet lett kan justeres slik at det blir et bredt parkdrag langs vestsiden av Akerselva.

Akerselva må gjenåpnes i full bredde

Før Akerselvas nedre del i 1964–1969 ble lukket ved å bli lagt i en tvillingkulvert med en innvendig bredde på 7,5 meter i hver av kulvertene, dvs. i alt 15 meter, var Akerselva 20–26 meter bred på hele den 70 meter lange strekningen fra Biskop Gunnerus’ gate / Schweigaards gate ned til nordsiden av dagens sporområde på Oslo S.

Av plankartene for alternativ 1 og 2 fremgår det at ikke en eneste meter av den vestre kulverten skal åpnes, og at kun ca. 25 meter av den østre kulverten skal åpnes. KLP Eiendom planlegger å åpne under 1/5 av Akerselva. Dette er helt uakseptabelt.

I PBEs alternativ 3 og BYAs alternativ 4 åpnes mesteparten av den østre kulverten, men ingenting av den vestre kulverten, til tross for at det utredningsarbeidet som har vært gjort i forbindelse med utarbeidelsen av planforslaget, viser at det lar seg gjøre å åpne også vestre kulvert, selv uten å rive Nylandsbrua.

Each time consumers go shopping iHerb U.S.A., they benefit from the cutting-edge GMP center located in California. The vitamins and herbs shipped from there represent some of the best worldwide deals found anywhere https://herbcoupon.net/! With prices that run only 60-70% of what the majority of health outlets charge, it’s finest to stockpile your cart. For bulk orders or global iHerb shipping to Norway, the exact same discounts get all customers. Utilize your one-time promo code to store over 40,000 fresh items.

De to foreningene krever at Akerselva gjenåpnes i full bredde fra Schweigaards gate til nordsiden av sporområdet i forbindelse med utbyggingen av Biskop Gunnerus’ gate 14 B.

Det er likevel først når Nylandsbrua rives at Akerselva vil fremstå i all sin prakt. Jf. at bruas bæresøyler er fundamentert på veggene i Akerselvas tvillingkulvert, slik at brua ligger som et skyggefullt lokk over elva.

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner oppfordrer PBE til å legge til side alternativ 3 og i stedet anbefale en justert versjon av BYAs alternativ 4.

Les hele merknadsbrevet

Saksinnsyn

Skrevet i Akerselva, Uttalelser | Merket med | Legg igjen en kommentar

Flott tur langs Ljanselvas nedre del

Sverre Samuelsen guidet ned elva
Sverre Samuelsen (i midten) var en engasjert guide på turen.

I vakkert sommervær deltok vel 20 deltakere på en guidet tur ned Ljanselva søndag 25. august. Turen gikk fra Ljabru Hovedgård ned Liadalen til Fiskevollbukta. Arrangør var Miljøprosjekt Ljanselva.

Sverre Samuelsen var engasjert og kunnskapsrik guide på turen – assistert av Trine Johnsen og Arne Lunde. Alle tre er blant ildsjelene i Miljøprosjekt Ljanselva, en elvegruppe som ble startet allerede i 1989. Trine Johnsen er leder for gruppa.

Imponerende resultater

Trine Johnsen

Miljøprosjekt Ljanselva kan vise til imponerende resultater etter 30 års drift. Gruppa, som kun består av frivillige, leier og drifter Sagstua, arrangerer guidede vandringer, fuglekassesnekring, dugnader og mye mer. Hvert eneste år arrangeres det møter med politikere og administrasjon i bydelen – og bydel og bymiljøetaten inviteres til befaringer og diskusjoner.

Et svært viktig arbeidsområde er å promotere nye turveier eller utvidelse og forbedring av grøntområdene langs elva. Et stort antall skoler har dessuten adoptert sin elvestrekning, noe som bidrar til flott miljøengasjement bant skoleelevene.

Hvis du har lyst til å engasjere deg i Miljøprosjekt Ljanselva, kan du sende en epost til johnsen.trine@gmail.com.

Benken på et stilleområde langs Ljanselva, er satt opp av Ljanselva Miljøpark.
Miljøprosjekt Ljanselva har satt opp informasjonsskilter ved alle kulturminner.

Takk for turen!

Skrevet i Ljanselva | Legg igjen en kommentar

Tur langs Ljanselva

Skrevet i Ljanselva-blogg | Legg igjen en kommentar

Ny turvei i Leirskallen

BYM har laget ny turvei langs Ljanselva gjennom Leirskallen. Snart skal vi ha «åpning». Bildene sier sitt om en flott turvei.

Benker, bord og uværsskur ved de gamle tuftene.
Her har de virkelig investert.
Skrevet i Ljanselva-blogg | Legg igjen en kommentar

Har satt opp 18 informasjonstavler langs elver og bekker

Sverre Samuelsen og Leif Bertnes er avbildet ved ved den siste av 18 informasjonstavler som er satt opp. Denne står ved Maridalsvannet der turstien langs Akerselva starter.

Oslo Elveforum (OE) har i samarbeid med lokale elvegrupper satt opp 18 informasjonstavler langs Oslos elver og bekker. De tre siste ble satt opp ved Akerselva i juli i år og er plassert henholdsvis ved Oset ved Maridalsvannet (der turstien starter), i Nydalen og på Nedre Foss. Formålet er å gi informasjon om Akerselva Miljøparks historie, turveier, dyre- og fugleliv, fisking mm.

Totalt beløper kostnadene seg til 360.000 kroner og er dekket gjennom bevilgninger fra GjensidigeStiftelsen og Bymiljøetaten. Det er de lokale elve- og bekkegruppene som har bestemt tekst og bilder.

Ansvarlige for OEs skiltprosjekt har vært Leif Bertnes og Sverre Samuelsen (bildet). Dette er to ildsjeler som gjennom flere år har gjort en stor innsats for å stimulere flere til å bruke Oslos blågrønne årenett.

De 18 informasjonstavlene fordeler seg slik:
Hoffselven                  2
Mærradalsbekken     1
Frognerelven              2
Hovinbekken              2
Akerselva                    3
Alna                             5
Ljanselva                     2
Ellingsrudelva            1    

Hjelp oss med å fjerne tagging

Oslo Elveforums lokale elve- og bekkegrupper har tatt på seg ansvaret for å vedlikeholde informasjonstavlene. Det vil være til stor hjelp hvis du sender oss en melding om tagging eller andre problemer. Kontakt lokal elve- eller bekkegruppe eller sende en e-post til post@osloelveforum.no.

Slik ser de tre tavlene langs Akerselva ut (trykk på bildet for større tekst)

Tekst og bilder på en informasjonstavle om Akerselva.

Kart som viser plasseringen av de 18 tavlene

De grønne markeringene er tavler satt opp av Miljøprosjekt Ljanselva i samarbeid med Oslo Elveforum. De røde markeringene er tavler satt opp av Oslo Elveforum i samarbeid med lokale elve- og bekkegrupper.
Skrevet i Informasjonstavler | Legg igjen en kommentar