Protesterer på byggesak ved Voksenåsbekken

Nils Colletts Vogs vei 8
Foto fra byggesøknad

Oslo Elveforum og Mærradalsbekkens Venner har i en fellesuttalelse av 21/12 2017  lagt inn protest mot en byggesak i Nils Collets Vogts vei 8 D. På nevnte adresse er det søkt om tillatelse til  oppføring av tomannsbolig på eiendom som i dag er bebygd med en enebolig, to uthus og to garasjer. Avstanden til Voksenåsbekken mot vest er kun på 10 meter.

Bymiljøetaten har i en uttalelse vist til gjeldende Kommuneplan av 23.09.2015, som gir retningslinjer for byggefrie belter på 20 og 12 meter til hhv. hoved- og sidevassdrag.  Bymiljøetaten viser også til at bekken er lukket under garasjene som ligger helt inntil hverandre på aktuell eiendom og naboeiendommen. Slike bekkelukkinger er erfaringsmessig utsatt for stor risiko ved hendelser med kraftig regnvær.

På tross av at Bymiljøetaten fraråder omsøkte plassering med avstand til Voksenåsbekken, har Plan- og bygningsetaten valgt å godkjenne byggesøknaden.

– Vi tør minne om hva som skjedde litt lenger ned i Voksenåsbekken i august 2016, hvor store deler av gangveien ble skyllet bort av de store nedbørsmengdene som falt den gang, grunnet rør under gangvei, hvor rørene var for trange. Den samme situasjonen kan oppstå her, skriver de to foreningene.

Les hele brevet her.

Saksinnsyn

 

.

 

Vil bruke friområdet langs Akerselva som skolegård

Oslo kommune har kjøpt den østre delen av Frysjaveien 31, dvs. den delen av Frysjaveien 31 som ligger ut mot Akerselva. Undervisningsbygg har planer om å bygge en barneskole (Frysja skole) for 840 elever på eiendommen. For å få tilstrekkelig med utearealer for elevene har Undervisningsbygg foreslått å regulere ca. 2 500 m2 av grøntarealene langs Akerselva til bebyggelse og anlegg og bruke området som skolegård for elevene.

Forslaget er i strid både med reguleringen til friområde i Kommunedelplan Akerselva miljøpark (1990) og med arealformålet elvepark i den veiledende planen for offentlige rom på Frysja som bystyret vedtok i sommer. Jf. det brede grønne beltet langs vestsiden av Akerselva på kartskissen ovenfor.

Det er det rødskraverte området på kartskissen nedenfor som Undervisningsbygg ønsker å endre fra grøntområde til skolegård.

I et felles brev av 27. november 2017 har Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner protestert på planene. Vi har foreslått at kommunen også kjøper den vestre delen av Frysjaveien 31, slik at utearealene for elevene blir store nok selv uten å ta av grøntområdene langs Akerselva. Den vestre delen av Frysjaveien 31 (det hvite området merket 59/726 på kartskissen) er ubebygd og brukes i dag som parkeringsplass for biler.

Også Plan- og bygningsetaten anbefaler å utvide tomta vestover mot Frysjaveien i stedet for å legge beslag på grøntområdene langs elva for å øke skolegårdens størrelse.

Les hele uttalelsen

Saksinnsyn

Uakseptabelt planforslag i Brenneriveien 11

Foto av planforslag Brenneriveien 11
SIOs planforslag for Brenneriveien 11

I Brenneriveien 11 (ved Grünerbrua) ønsker Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SIO) å bygge 311 studentboliger i 6-13 etasjer. Eksisterende bebyggelse skal rives. Planforslaget er i strid med kommuneplanen 2015, og har vakt sterke reaksjoner i lokalmiljøet.

Plan- og bygningsetaten (PBE) mener foreslåtte byggehøyder vil gi svært negative konsekvenser for opplevelsen av landskapsrommet, kulturminneverdiene og grøntarealene langs Akerselva miljøpark og anbefaler ikke SIOs forslag.

Plan- og bygningsetaten fremmer et alternativt forslag (planalternativ 2) som er noe mer i tråd med kommuneplanens høydebestemmelser og kommunedelplanen for Akerselva, og som tar hensyn til natur- og kulturminneverdier. Begge alternativer er lagt ut til offentlig ettersyn.

– Florerer av feil

Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) har i et merknadsbrev datert 24. november 2017 framført sterk kritikk av PBEs kvalitetssikring av planforslaget, og påviser at det florerer av feil i illustrasjonene, reguleringsbestemmelsene og plankartene.

Bredden på det byggefrie beltet mot Akerselva er i strid med Kommuneplan 2015. Planforslaget er dessuten mangelfullt illustrert.

OEs og MAVs konklusjon er at planforslaget bør legges ut til nytt offentlig ettersyn.

Kan ikke anbefales

– Vi vil ikke under noen omstendighet kunne anbefale PBEs alternativ 2 før bygningsmassen er trukket betydelig lenger tilbake fra Akerselva. Jf. at det ikke er noen forskjell mellom alternativ 1 og alternativ 2 hva gjelder byggegrensen mot granittmuren/Akerselva. Det byggefrie beltet langs elva er altfor smalt. Ikke minst gjelder dette for partiet mellom bygg F og Akerselva, fastslår de to foreningene i sin uttalelse.

Les hele uttalelsen.

Saksinnsyn

 

Mærradalen må skånes

Radiumhospitalet - utvidet plangrense
Radiumhospitalet – utvidet plangrense

I forbindelse med planlagt utbygging av Radiumhospitalet har Plan- og bygningsetaten (PBE)  foreslått å utvide planområdet slik at det også omfatter deler av Mærradalen, som er regulert til spesialområde naturvernområde.

I en uttalelse datert 25. november 2017 sier Oslo Elveforum at foreningen  ikke kan støtte at den søndre delen av det arealet som i S-4856 er regulert til spesialområde naturvernområde, benyttes som midlertidig trafikkområde. Dette ville innebære et kraftig og irreversibelt inngrep i et vernet område. Et naturvernområde med store nasjonale verdier knyttet til landskap og biologisk mangfold lar seg ikke istandsette etter at det har vært benyttet som trafikkområde.

Oslo Elveforum viser blant annet til uttalelsene ved oppstart fra Fylkesmannen, Bymiljøetaten og Norsk Ornitologisk Forening om de store verneverdiene og det viktige naturmangfoldet i Mærradalen. Med litt smidighet må trafikkutfordringene, etter Oslo Elveforums syn, kunne løses innenfor de plangrensene som ble oppstartsvarslet 6. september 2017.

Les hele uttalelsen fra Oslo Elveforum

Saksinnsyn

 

Frognerelva – ny blågrønn korridor fram til Frognerkilen?

Gråhegre med brunørret i nebbet. Brunørretten kommer fra øvre del av vassdraget. En gjenåpning vil legge bedre til rette for at menyen kan økes med sjøørret fra Oslofjorden.
Bildet tatt november 2017. Fotograf: Risto Heinonen.

Den 12. juni 2017 kan bli en merkedag for alle venner av Frognerelva. Da la Plan- og bygningsetaten fram områdereguleringsplan for Skøyen, og blant forslagene i det 165 sider store dokumentet var også en framtidig gjenåpning av Frognerelvas nedre del. Flere kart viser en blågrønn korridor som krysser både Drammensveien, jernbanelinja og E18. Slike kart har vi i og for seg sett før – i forbindelse med kommuneplanen som ble lagt fram i 2015. Det nye i år er at det som var en skisse i kommuneplanen nå blir tatt mer på alvor. En gjenåpning av elva er faktisk vurdert i egen delrapport, utarbeidet av konsulentfirmaet COWI.

Fortsett å lese Frognerelva – ny blågrønn korridor fram til Frognerkilen?

Åpningsfest for Gaustadbekken

Foto av Gaustadbekken og glade elvevenner
Glade elvevenner ved Gaustadbekken. Fra v.: Kari Dogger (Frognerelven), Ida Fossum Tønnessen (Mærradalsbekken), Trine Johnsen (Ljanselva), Ellen B-I Jacobsen (Mærradalsbekken), Per Østvold (leder for Oslo Elveforum), Øyvind Fjeld (Frognerelven) og Leif Bertnes (Ljanselva)

Gjenåpning av Gaustadbekken ble markert fredag 10. november.  Mange elvevenner, representanter for kommunale etater og
prosjektledere hadde møtt opp i Forskningsparkens lokaler på Blindern for å feire gjenåpningen med taler, blomsteroverrekkelser og bespisning.

Unni Eriksen fikk blomster som takk for sin innsats.
Unni Eriksen fikk blomster som takk for sin innsats.

Unni Eriksen, rådgiver i Oslo Elveforum, var en av talerne. Sammen med Oslo Elveforums første leder, Sigurd Tønsberg, var hun en av pådriverne for gjenåpning av Gaustadbekken.

 

Fortsett å lese Åpningsfest for Gaustadbekken

Ønsker parkdrag langs Ljanselva

Planforslag Skulleruddumpa parkdragMiljøprosjekt Ljanselva ønsker parkdrag langs Ljanselva ved Nordstrandsveien 125 og 127

Tomtene er regulert til friområde ifølge stadfestet plan for Ljanselva.

Området brukes til lastebilverksted og lagringsplass for diverse. Dette er ikke bra for Ljanselva og heller ikke hyggelig for folk som vil Planforslag Skulleruddumpa parkdragfølge turvei E9 langs elva inn i Østmarka.

Miljøprosjekt Ljanselva ønsker at kommunen kjøper tomtene og lager et vakkert parkdrag til beste for Ljanselva og allmennheten.

Saksmappen til Bydel Nordstrand om parkdraget ligger her.

 

Fortsett å lese Ønsker parkdrag langs Ljanselva

Planprogram for ny t-banetunnel – innspill og merknader

Planleggingen av en ny T-banetunnel fra Majorstuen til Tøyen med mulig forlengelse til Bryn, er i gang. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for ny T-banetunnel og nye stasjoner for å møte befolkningsveksten i Oslo og Akershus.

Oslo Elveforum arbeider for å gjenåpne lukkede elve- og bekkestrekninger og gjøre byens vassdrag friske og rene, og for at det etableres grønne parkdrag med turveier og stier langs elver og bekker.

I vårt merknadsbrev til KVU Oslo-Navet trakk vi fram en rekke potensielle konflikter mellom blågrønn infrastruktur og regiontog, S-bane, T-bane og trikk, og fant det i den forbindelse naturlig også å kommentere trasévalget for ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum.

Våre kommentarer til forslag til planprogram for ny T-banetunnel er dermed en oppfølging av vårt høringsinnspill til KVU Oslo-Navet.

Les merknadsbrevet fra Oslo Elveforum datert 26.10.2017

Les høringssvaret fra Oslo Elveforum datert 13.5.2016

Saksinnsyn

Ruter: Ny t-banetunnel gjennom Oslo sentrum 

 

 

Vellykket forummøte

Are Eriksen peker mot plassen for det planlagte høyhuset på Gullhaug torg.

Oslo Elveforum avholdt et vellykket forummøte torsdag 26. oktober 2017 med vel 20 deltakere fra elvegruppene.

Før møtet var det befaring i Nydalen hvor Are Eriksen og Gard Espeland redegjorde for byggeplanene på Gullhaug torg og Redskapsfabrikken.

Les også:

Er det et høyhus over Akerselva vi skal vise fram i 2019?

Rasmus Reinvang

Redskapsfabrikken i Nydalen må bevares.

Byrådssekretær for byutvikling, Rasmus Reinvang (MDG), innledet til debatt på det etterfølgende forummøtet, som ble avholdt i lokalene til Ensliges Forening i Grefsenveien 28. Byggefritt belte og byggehøyder langs byens vassdrag var hovedtemaene.

Are Eriksen

Are Eriksen, leder for Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) og rådgiver i Oslo Elveforum gikk deretter gjennom

Gard Espeland

Oslo kommunes høyhusstrategi.

Les også: Are Eriksen: Høyhus og byggefritt belte langs vassdrag.

 

Eivind Bødtker

Eivind Bødtker, Hoffselvens Venner og Øyvind Fjeld, Frognerelvens Venner, ga deretter en orientering om «Skøyen – byfortetning med høyhus, trafikknutepunkt og åpning av Frognerelven».

Øyvind Fjeld

(Trykk på bildene for å få opp større utgaver.)

 

To veteraner i Oslo Elveforum: Trine Johnsen og Ida Fossum Tønnessen