Vil du bli Oslo Elveforums nye sekretær?

Rune, vår gode sekretær gjennom flere år, skal flytte til fjells. Vi søker etter hans etterfølger.

Dette er en deltids-/fritidsstilling. I tillegg til honorar kan vi tilby engasjerte, morsomme og lærerike timer sammen med folk som gløder og brenner for Oslos elver og bekker.

Sekretæren skal i samarbeid med Oslo Elveforums leder:

  • forberede styremøter og andre arrangementer (8-10 møter per år)
  • skrive møteprotokollene
  • bistå med å skrive årsmeldingen til årsmøtet
  • bistå med å legge ut artikler på vår nettside
  • bistå med informasjonsarbeid på sosiale medier (Facebook og Twitter)
  • ta seg av andre oppgaver etter avtale

Den rette personen kan være ung eller gammel – eller midt i livet. Du kan være en student eller en pensjonist. Viktigst er god skriftlig framføring, samt kunnskaper om bruk av Word-Press og sosiale medier. Og så må du kunne identifisere deg med Oslo Elveforums visjon for byens vassdrag.

Vi kan tilby et honorar på 40.000 kr per år pluss utgiftsdekning.

Hvis du er interessert, sender du en e-post til post@osloelveforum.no.

Søknadsfrist: 20. september 2018.

Oslo Elveforums oppgave er å bidra til vern, rehabilitering og gjenåpning av byens vassdrag i byggesonen. Vi brenner for at byens vassdrag skal være friske og rene, åpne og tilgjengelige for befolkningen.

Oslo Elveforums visjon er levende vassdrag fra Marka til Fjorden.

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Bli med på elvevandringer

Lørdag 1. september starter Friluftslivets Uke med en mengde arrangementer i Oslo, hvor vi feirer norsk natur og friluftsliv.

Oslo Elveforums ti medlemsgrupper arrangerer flere elvevandringer som du kan være med på.

Mandag 3/9 kl. 1630: Vandring langs Alna fra Grorud T-banestasjon til Kværner

Det er mulig å hoppe av underveis.
Møt opp på Grorud T-banestasjon ved nederste plattform mot sentrum.
Mer info: Alnaelvas Venner

Tirsdag 4/9 kl. 1700: Vandring langs Lysakerelva fra Øraker stasjon.

En halvannen vandring langs Lysakerelva for å gjenfinne glemte industristeder.
Ta Jartrikken til Øraker stasjon.
Mer info: Lysakervassdragets Venner

Onsdag 5/9 kl. 1800: Vandring fra Hønse-Lovisas Hus rundt gamle Ringnes bryggeri med naboer.

Turen er på ca. 1,5 timer, og avsluttes på Sagene bryggeri med mulighet til å ta en øl.
Guide: Gard Espeland. Ingen værforbehold.
Mer info: Miljøforeningen Akerselvas Venner på Facebook 

Onsdag 5/9 kl. 1800: Vandring fra Ljabru Hovedgård (ved kiosken) på turvei og sti langs «urskogen» til Sagstua.

Ta på gode sko. Turen avsluttes på Sagstua nær Skullerudkrysset (vafler og kaffe).
Mer info: Miljøprosjekt Ljanselva

 Torsdag 6/9 kl. 1700: Vandring langs Lysakerelva fra parken ved Grinidammen til gjemte industristeder (del 2)

En halvannen vandring langs Lysakerelva for å gjenfinne glemte industristeder.
Turen starter i parken ved Grinidammen.
Mer info: Lysakervassdragets Venner

Søndag 9/9 kl. 1200: Fra os til os i Bestumkilen og Frognerkilen

Vet du hvor viktige utløpene av bekkene og elvene er for hele Norges bestand av sjøørret? Vet du at E18 var stengt ved Maritim i 1,5 timer i august 2016 fordi Mærradalsbekken flommet over? Vet du at det jobbes med å få gjenåpnet Frognerelvens nederste del?
I Friluftslivets uke inviterer Mærradalsbekkens venner, Hoffselvens venner og Frognerelvens venner til vandring ved elvemunningene i Bestumkilen og Frognerkilen.
Oppmøte for vandringen på sydsiden av Skøyen stasjon (v/ taxiene) kl 12. Det blir en del vandring på asfalt, og tur uansett vær.
Mer info: Hoffselvens Venner på Facebook. 

Søndag 9/9 kl. 1100: Østensjødagen på Bakkehavn gård.

Årlig familiearrangement med en rekke aktiviteter.
Mer info: Østensjøvannets Venner

Finn informasjon om andre arrangementer på Friluftslivets Uke.

Hjertelig velkommen!

 

Skrevet i Akerselva, Alnaelva, Arrangementer, Frognerelva, Hoffselven, Ljanselva, Lysakerelva, Mærradalsbekken, Østensjøvannet | Legg igjen en kommentar

Ljanselvtur 5.9.

Skrevet i Ljanselva-blogg | Legg igjen en kommentar

Prinsdal

Skrevet i Ljanselva-blogg, Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Riv både Galleri Oslo og Nylandsbrua!

Oslo S-området med Akerselva gjenåpnet

Etatenes forslag om å rive Nylandsbrua fra Hausmanns gate til Oslo Plaza gjør det mulig å anlegge denne flotte parken på østsiden av elva ved Vaterlandsparken, men skal Akerselva kunne åpnes ned til sporområdet, må Nylandsbrua også rives videre sørover. (Foto: Illustrasjon fra plansaken.)

– Forslaget om å rive Galleri Oslo støttes på det varmeste, skriver Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) i et merknadsbrev datert 4. juni 2018 til Plan- og bygningsetaten (PBE). Brevet er en reaksjon på forslaget til tiltaksliste for byrom i Oslo S-området som er utarbeidet av PBE og flere andre etater i Oslo kommune.

De to foreningene er positive til at det er utarbeidet ei tiltaksliste for byrom i Oslo S-området, men anser at mange av byromstiltakene er uheldige og frykter at tiltakslista vil legge for sterke føringer på den fremtidige utformingen av byrommene.

I tillegg til å støtte premisset om å rive Galleri Oslo ønsker de to foreningene å rive hele Nylandsbrua fra Hausmanns gate til Dronning Eufemias gate.

De to hovedgrepene som etatene har valgt – det å legge en ny bussterminal over jernbanesporene og det å beholde Nylandsbrua fra vestre rampe til Dronning Eufemias gate for å kunne legge bussatkomsten til terminalen fra brua – gjør det umulig å gjenåpne Akerselva ned til sporområdet, påpeker foreningene.

Å rive hele Nylandsbrua gir ikke større trafikale utfordringer enn etatenes forslag om å beholde brua fra Oslo Plaza (vestre rampe) og sørover. Valget burde derfor være enkelt. Fjernes hele Nylandsbrua, vil Akerselva kunne åpnes i en bredde på 15–25 meter i et bredt, grønt turdrag både de 210 meterne fra Oslo Plaza ned til nordsiden av sporområdet og de 75 meterne fra Dronning Eufemias gate opp til Trelastgata på sørsiden av sporområdet.

– Vi minner her om at dagens tre byrådspartier A, SV og MDG under byutviklingskomiteens behandling av Områdeprogrammet for Oslo S den 12. september 2012 (sak 124) i en merknad ga uttrykk for at komitemedlemmene fra A, SV og MDG «ønsker at det igangsettes et arbeid for å finne fram til alternative trafikale løsninger for området, slik at riving av Nylandsbrua kan realiseres», skriver de to foreningene i merknadsbrevet.

– En enstemmig komite klargjorde samtidig at «hensynet til åpningen av Akerselva og en bred byggefri korridor må prioriteres», mens komiteens flertall, medlemmene fra A, SV, MDG, V og H, bemerket at «Akerselva med grønnstruktur må gis tilstrekkelig plass fra Vaterlandsparken til sporområdet». Dette er ikke fulgt opp i etatenes forslag til tiltaksliste for byrom i Oslo S-området, påpeker de to foreningene.

Les hele brevet

Saksinnsyn

 

Skrevet i Akerselva, Uttalelser | Legg igjen en kommentar

Majorstuen skole adopterer Frognerelven


Majorstuen skole adopterr Frognerelven
Ved en høytidelighet i skolegården med alle skolelever i 1.-7. klasse til stede fikk Majorstuen skole i dag overlevert adopsjonsbrev fra Oslo Elveforum. Majorstuen skole har adoptert en del av Frognerelven.

På bildet over ser vi fra venstre Marianne Stenberg, rektor ved Majorstuen skole,  Trine Johnsen, styremedlem i Oslo Elveforum, og Marianne Borgen, Oslos ordfører. Foto: Rusken / BYM.

De siste ni årene har Oslo Elveforum bidratt til at 57 skoler har adoptert en elve- eller bekkestrekning (eller et vannmiljø). Skolene forplikter seg til å:

– oppleve og bli kjent med natur- og kulturverdiene

– ta hensyn til planter, dyr og kulturminner

– melde fra om ulovlig forurensning og holde vann og strandkanter fri for søppel.

Adopsjons-skolene skal være aktive, og adopsjons-ordningen skal være forpliktende.


Skrevet i Elveadopsjon | Legg igjen en kommentar

Turguide Ljanselva

Skrevet i Ljanselva-blogg | Legg igjen en kommentar

Turguiden

Små og store, to- og firbente var med på lanseringsturen langs Ljanselva 30. mai.

Skrevet i Ljanselva-blogg | Legg igjen en kommentar

Vassdragene må få et sterkere vern i kommuneplanen

Byen med de ti elver

I et brev til byrådet i Oslo foreslår Oslo Elveforum at vassdragene må få et sterkere vern i kommuneplanen når den nå skal revideres.

Vår erfaring fra de drøyt to og et halvt årene som er gått siden kommuneplanen ble vedtatt, er at det er mer regelen enn unntaket at Plan- og bygningsetaten (PBE) anbefaler planforslag som bryter med retningslinjen om byggefrie belter på minimum 20 meter fra vannkant for hovedløp og minimum 12 meter fra vannkant for sideløp. Ofte omtales ikke engang retningslinjen i planforslaget, eller først etter at temaet er tatt opp i innspillsbrev ved planoppstart eller merknadsbrev ved offentlig ettersyn. Dette skriver Oslo Elveforum i brevet som er datert 14. mai 2018.

«Bør» er for svakt

Det er kommuneplanens § 13.3 som regulerer bygging langs Oslos elver og bekker. Dagens retningslinje fastsetter at «Innenfor en sone på minimum 20 meter fra vannkant for hovedløp og minimum 12 meter fra vannkant for sideløp bør det ikke oppføres ny bebyggelse, nye anlegg eller gjøres vesentlige terrenginngrep.» Ordet «bør» er for svakt, og må erstattes med «skal», foreslår Oslo Elveforum, og ber om at retningslinjen omgjøres til en bestemmelse. Samtidig fremmes en lang rekke andre forslag til forbedret vern av byens vassdrag.

– Praktiseringen av kommuneplanens § 13.3 Vassdrag har vist at det er behov for å styrke denne paragrafen i forbindelse med revisjonen av kommuneplanen.

100-årsperspektiv

Are Eriksen

Are Eriksen

I forvaltningen av byens vassdrag må vi tenke i et 100-årsperspektiv, skriver Oslo Elveforum. Oslos blågrønne årenett fra Marka til fjorden skal være rekreasjonsområder for en raskt voksende befolkning – ikke bare i vår tid, men i mange generasjoner fremover. Samtidig må vi i all planlegging ta høyde for klimaendringer og behovet for å ta unna enorme mengder med regnvann.

Skal vi klare dette, er det viktig at vassdragsregimet i § 13.3 ikke uthules bit for bit. En forutsetning for å unngå dette er at tiltak som er i strid med § 13.3 ikke behandles som byggesak, men synliggjøres for offentligheten i form av plansak slik at befolkningen og byens folkevalgte selv får mulighet til å ta stilling til om det virkelig skal gis dispensasjon fra kommuneplanens vassdragsbestemmelser i den aktuelle saken.

Are Eriksen (bildet) har vært Oslo Elveforums utreder i saken.

Les hele innspillsbrevet her

Les kommuneplanens juridiske arealdel

Skrevet i Uttalelser, Vassdragsforvaltning | Legg igjen en kommentar

Bli med på elvevandring langs Gaustadbekken og Frognerelven

Vinderenfossen

Vinderenfossen

Frognerelvens venner inviterer til elvevandring søndag 6. mai fra klokken 13. Turen starter ved vannspeilet i Forskningsparken, Gaustadalléen 23 B.  For å komme dit, kan du ta t-bane eller trikk til Forskningsparken.

Turen går langs Gaustadbekken og deretter langs Frognerelven til Frognerkilen.

En stolt leder i Frognerelvens Venner, Øyvind Fjeld.

Øyvind Fjeld

– Tema for turen er gjenåpning, forteller Øyvind Fjeld, som er leder i Frognerelvens Venner. Under turen vil vi orienterer nærmere om tre viktige gjenåpningsprosjekter. Det første er gjenåpning av Gaustadbekken ved Forskningsparken. Deretter vil vi se på mulighetene for gjenåpning i Frøenområdet dersom planene om Fornebubanen videreføres. Og det siste store prosjektet som Frognerelvens Venner er opptatt av, er gjenåpning av Frognerelvens nedre del mot Frognerkilen.

– Turen vil vare et par timers tid, litt avhengig av hvor mange vi blir. Vi tilpasser tempoet til de som deltar. Og det er ikke nødvendig å være medlem i Frognerelvens Venner for å delta. Alle er velkomne, og det er ingen påmelding, presiserer Øyvind Fjeld.

Skrevet i Arrangementer, Frognerelva | Legg igjen en kommentar