Ljanselva – ny turvei gjennom Leirskallen

BYM har de siste månedene oppgradert stien langs Ljanselva gjennom Leirskallen. Det har tatt noen måneder lengre tid enn beregnet – men snart er de vel ferdige. I dag ser det slik ut.

1: Gangbroen – nå skal det stor flom til før denne ikke kan benyttes.
2: Gangstien snor seg fint mellom trærne.
3: Broen snart ferdig?
4: mange fine stikk-renner.
5: flere bord/benker – her ved Vestre Leirskallen
6: hva bygges her? «Gapahuk»? ved Vestre Leirskallen.
7: flere fine hvile-benker langs gangveien.

Skrevet i Ljanselva-blogg | Legg igjen en kommentar

«Urskogen» mer urskog enn noen gang.

Stien gjennom «Urskogen» langs Ljanselva er mer frodig enn noen gang.

Veltede trær (øverst til venstre) bidrar godt.

Skrevet i Ljanselva-blogg | Legg igjen en kommentar

Møte i «nye» SaFoVa

Fra venstre: Terje Laskemoen (BYM), Lynn Rosentrater (PBE), Annie Metter Riis (EBY), Ida Fossum Tønnessen, Per Østvold og Sidsel Anderssen (alle fra Oslo Elveforum), Marit Carlsen og Tharan Fergus (begge fra VAV). Fraværende: Hans-Petter Aas (Oslo og Omland Friluftsråd) og Anne Britt Lindsøe (MOS).

I et møte i Samarbeidsforum for vassdrag (SaFoVa) den 27. juni ble et nytt mandat for forumet godkjent. I det nye mandatet er det lagt vekt på at forumet skal være en arena for gjensidig informasjonsutveksling.

Det nye mandatet er blant annet formulert slik: «Forumet skal være en møteplass mellom etater i Oslo kommune og interessesammenslutninger for informasjonsutveksling om den blågrønne strukturen og åpning av elver og bekker i Oslos byggesone. Forumet skal synliggjøre den blågrønne strukturens betydning for trivsel, biologisk mangfold, forebyggende klimatiltak og overvannshåndtering. Forumet skal bidra til utvikling av arbeidet med gjenåpning av elver og bekker i Oslo kommune.»

Mandatet er godkjent av byrådsavdeling for miljø og samferdsel, og er forankret i styringsdokumentet «Prinsipper for gjenåpning av bekker og elver i Oslo».

Deltakere i forumet er Oslo Elveforum, Oslo og Omland Friluftsråd, Vann- og avløpsetaten (VAV), Bymiljøetaten (BYM), Plan- og bygningsetaten (PBE), Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) og Byrådsavdeling for miljø og samferdsel (MOS).

I dagens møte ble pågående og planlagte gjenåpningsprosjekter for elver og bekker gjennomgått og diskutert, og Oslo Elveforum informerte om sin virksomhet.

Etablert i 2001

SaFoVa ble etablert allerede i 2001 som et samarbeid mellom Oslo Elveforum og Oslo kommune. I det første mandatet for forumet, som ble utarbeidet i 2002, stod det blant annet: «Forumet skal være en tverrfaglig møteplass for informasjon og diskusjon om forvaltningen av elver, bekker, vann og dammer i byggesonen i Oslo. Forumet kan gi råd til og ta initiativ overfor byrådet og berørte etater.»

Mandatet hadde som hovedmål å bevare og styrke Oslos blå-grønne struktur og biologiske mangfold. Mandatet inneholdt videre flere delmål og konkrete oppgaver. L

Les styringsdokumentet for gjenåpning av elver og bekker (2015)


Oslo Elveforums innspill i 2017 til revidering av styringsdokumentet

Skrevet i Elve- og bekkeåpning, SaFoVa | Legg igjen en kommentar

Blikket må løftes og Hovinbekken må synliggjøres

Utbyggers illustrasjon i plandokument

I en fellesuttalelse datert 11. juni gir Hovinbekkgruppa og Oslo Elveforum sterk støtte til Vann- og avløpsetatens (VAV) uttalelse om utbygging av Skedsmogata 12 på Ensjø. VAV uttalte bl.a. følgende:

«Hovinbekken renner i rør gjennom planområdet, men vi håper man kan få til en visuell og grønne forlengelse av bekkeåpningen i Gladengveien i retning mot bekkeåpning ved Jordal, antakelig ved en 90 graders sving vest for planområdets vestre hjørne.» 

I uttalelsen fra Hovinbekkgruppa og Oslo Elveforum pekes det på at Hovinbekken går i kulvert dypt under t-banelinjene på Ensjø. Her er det med andre ord umulig å gjenåpne bekken. De to foreningene mener likevel at det er viktig at det blir mulig å følge bekkeløpet visuelt med vegetasjon og innslag av vann der bekken ikke er synlig. Dette gjelder for strekningen mellom Ensjø torg fram til øverst i landskapsrommet ved Jordal Amfi, der Hovinbekken nå er under gjenåpning. Når det gjelder reguleringsplanen for Skedsmogata 25 dreier det seg spesifikt om utformingen av byrommet fra hjørnet i nord mot T-baneperrongen til hjørnet i syd der Rolf Hofmoes gate går under Gjøvikbanen.

Rødgrønne elementer

Foreningene skriver videre: «Vi tror det her gjelder å utnytte overvannets naturlige fall i samspill med bruk av vegetasjon. Bygningsmassen er høy og tett, det blir harde flater overalt, både i bygulvet og veggene i byrommet, i tillegg til at planområdet ligger mellom toglinje og T-bane. Utformingen av de blå og grønne elementene blir svært viktig. Overvannet må uansett håndteres. Kan det utformes slik at folk naturlig ledes gjennom området langs en tydelig blågrønn trasé? Kanskje kan et vannspeil (overvann) legges i det nederste området? Her møtes alle framtidige gangveier før Rolf Hofmoes gate går under Gjøvikbanen.

Vi merker oss at både Plan- og bygningsetaten og utbygger avfeier disse aspektene i sine tilsvar til uttalelsen fra VAV. Vi oppfordrer sterkt til at blikket løftes og at også de store linjene i bylandskapet, herunder bekken som byrom, tas med i den videre detaljplanleggingen», skriver foreningene.

Saksinnsyn

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Hoffselven med tilgang for rullestol/rullator/barnevogn eller ev. bil

Hoffselvens Venner har laget en veiledning for besøkende til Hoffselven med tilgang for rullestol/rullator/barnevogn eller eventuelt bil. Se vedlagte PDF. Guiden er laget med et folkehelseperspektiv. Elvegruppen har et samarbeid med bydelen om dette. Flest mulig i alle aldre gis anledning til å  oppleve den fine elva og omgivelsene. Veiledningen viser til  plasser der en kan komme inn til elva, også ved bruk at hjelpemidler. Den tar utgangspunkt fra Holmendammen, nedstrøms til Bestumkilen, for å lette adkomsten. Den har også fokus på plasser og veier der man kan trille og/eller sette seg ned.

Skrevet i Hoffselven | Legg igjen en kommentar

Holmendammen trenger mudring

Holmendammen

Holmendammen er Bjørn Wangens hjertebarn. Han leder Holmendammens Venner, og har kjempet i flere tiår for at Oslo kommune skal mudre og vedlikeholde dammen. Men MDGs miljøbyråd kan ikke love at noe blir gjort.

Holmendammen er en av flere perler langs Hoffselvenvassdraget. Det er Holmenbekken som gir dammen vann. Først etter Smedstaddammen og Bjørnebodammen som ligger lenger sør, skifter bekken navn til Hoffselven. Og går du langs elven et stykke til mot fjorden, finner du en fjerde dam: Hoffsdammen. Fire perler på rad!

Holmendammen har sitt navn etter gården Holmen – Vestre Holmen etter en deling av gården i 1820. Den var én av mange isdammer i Oslo. Gårdene skar is om vinteren, lagret den i sagmugg og kunne kjøle ned melkeprodukter hele sommeren. I 1898 var Norge verdens største iseksportør ifølge Store Norske Leksikon. Oslo kommune kjøpte Holmendammen og området rundt til parkanlegg i 1938, men har vært en dårlig eier og forvalter.

Bjørn Wangen illustrerer hvor grunt det har blitt i nordenden av Holmendammen.
Bjørn Wangen illustrerer hvor grunt det har blitt i Holmendammen. Foto: Vidar Bakken i Akersposten.

– De siste 25 årene har jeg gang på gang mast på kommunen og påpekt at dammen må mudres. Opprinnelig hadde dammen tre små øyer i nord som var flotte hekkeområder for svaner og andre fuglearter som holder til her. For noen tiår siden var det en fin badeplass her. Og mine barn har lært å svømme i dammen. Men nå har området grodd helt til, forteller Bjørn Wangen.

For å få fortgang i saken, skaffet han tretti tusen til prøvetaking av sedimenter i dammen. Oslo Elveforum bevilget halvparten. Resultatene foreligger, og er oversendt Bymiljøetaten (BYM). Samtidig har Vann- og avløpsetaten (VAV) søkt om å få senke vannet ned med tre meter i høst for å undersøke og reparere demningen. I en søknad til Fylkesmannen har VAV påpekt at det er mulig å mudre samtidig som demningen repareres. Fylkesmannen vil ikke motsette seg vannsenking, men har påpekt at det må tas hensyn til vannlevende innsekter, fisk og dyr.

Fra venstre: Per Østvold, Bjørn Wangen og Eivind Bødtker. Bildet er tatt utenfor rådhuset etter et besøk hos byråd Arild Hermstad. Foto: Wen Ge.

Onsdag 30. mai troppet en delegasjon fra Oslo Elveforum opp hos Arild Hermstad, fungerende Oslobyråd for samferdsel og miljø. Men Hermstad kunne ikke love at han ville finne penger til mudring i år. Og selv om VAV skal tappe ned vannet for å reparere demningen, er det BYM som har ansvaret for vedlikehold av selve dammen. Det er to forskjellige etater, og to forskjellige budsjetter. Byråden er riktignok øverste politiske leder for begge etater, men så er det dette med pengene og budsjettene. Han kunne ikke love noe, men var veldig positiv til selve saken. Det understreket han flere ganger.

Bjørn Wangen har engasjert seg i Holmendammen i 46 år. Men nå er tålmodigheten tynnslitt.

– Allerede i 1993 stod Holmendammen på kommunens saneringsplan. Da sa en representant fra VAV at «så snart vi har en plan, og penger til å gjennomføre planen, kan kvaliteten på dammen og området forbedres». Nå har det gått 26 år, men jeg håper fortsatt at det skjer noe i min levetid, sier Wangen. For å få fart på saken, foreslår han at Oslo Elveforum tar opp mudring som en valgkampsak. Kanskje må partiene utfordres til å ta vare på Holmendammen?

Eivind Bødtker er leder i Hoffselvens Venner. Han er enig i at byrådet må utfordres: – Det er slik med dammer, at hvis de ikke skjøttes og holdes åpne, tar naturen områdene tilbake. Men det kan vi rett og slett ikke tillate. Hoffselven og dammene langs elven er svært viktige rekreasjonsområder for mange tusen som bor i området. Nå må byrådet ta ansvar, understreker Eivind Bødtker, og får full støtte fra Per Østvold, leder i Oslo Elveforum.

Skrevet i Hoffselven | Legg igjen en kommentar

St.Hallvard-medaljen til to elvevoktere

Fra venstre: Ordfører Marianne Borgen, Ida Fossum Tønnessen og Sissel Rønbeck.

St.Hallvard-medaljen ble under en høytidelighet i Oslo Rådhus i dag tildelt Sissel Rønbeck og Ida Fossum Tønnessen.

Ida Fossum Tønnessen har gjennom mange år utført en utrettelige innsats for byens elver og bekker. En innsats som har gitt formidable resultater de siste årene. Hun har arbeidet for å åpne de mange elvene som på sin veg til sjøen har blitt lagt i rør. Hun har vært styreleder for Oslo Elveforum, før dette mangeårig medlem og nestleder. Fossum Tønnessen er fortsatt aktiv som rådgiver for Oslo Elveforum. Fra 1985 – 2001 var hun direktør for kommunens Park- og idrettsvesen.

Sissel Rønbeck er Akerselva Miljøparks gudmor. Som miljøvernminister i 1986 – 1989 satte Rønbeck av statlige midler til Akerselva Miljøpark og Kulturminneprosjekt Akerselva, – og var en entusiastisk pådriver for miljøparken. Målet med handlingsplanen i 1986 var å bevare miljøets kulturhistoriske verdier med vekt på industri og arbeiderhistorie, og ferdigstille en sammenhengende elvepark med en levende laksestamme i en renset elv.

I sine takketaler påpekte begge at de ville dele æren med de mange som har vært aktive elvevoktere. Begge påpekte også at kampen slett ikke er vunnet. Fortsatt bygges det tett inntil elver og bekker – av og til også over.

– Vi må være på vakt og følge med. Og bystyrepolitikere må være like tøffe i dag som den gang Sissel Rønbeck skar igjennom og etablerte miljøparken, påpekte Fossum Tønnessen i sin takketale.

Nåværende og tidligere mottakere av St.Hallvard-medaljen
Skrevet i Arrangementer | Legg igjen en kommentar

Bli med på elvevandringer i mai

5/5: Elvevandring langs Gaustadbekken og Frognerelven

Turen går søndag 5. mai kl. 13-15.

Oppmøte ved Forskningsparken T-banestasjon/trikkestopp. Trikkestoppet ligger rett under T-banestasjonen.

Hovedtema for turen er gjenåpning. Du får høre om hvilke sosiale og politiske prosesser som førte fram til realisering av det blågrønne anlegget ved Forskningsparken. Ved slutten av vandringen får du vite om planene for gjenåpning av Frognerelvas nedre del. Du blir orientert ved flere steder langs elva om vassdragets mangfoldige biologi og mangslungne historie. Turen avsluttes ved Frognerelvas utløp i Frognerkilen.

Arrangør: Frognerelvens Venner.


7/5: Elvevandring langs Ljanselva og opplev våren


9/5: Møt våren langs Akerselva

Miljøforeningen Akerselvas Venner inviterer til en guidet vår-vandring langs den nedre delen av Akerselva. Frammøte ved Sagene kirke torsdag 9. mai kl. 18.00.

Turen går nedover elva så langt vi kommer på to timer, og går uansett hvordan været er. Turfører: Gard Espeland. Ingen påmelding.

For de som ønsker det, kan turen avsluttes med en øl på det nye Ringnes Brygghus – så langt det er plass. Det blir også gitt en kort orientering om driften av brygghuset.

Turen arrangeres i samarbeid med Akerselvaakademiet, og er en del av miljøhovedstads-programmet.


15/5: Fugletittetur langs Ljanselva med vårbrus og fuglesang

Dato: Onsdag 15. mai. Oppmøte kl. 18:00 ved kiosken ved Ljabru Hovedgård-stoppet.

Bli med å oppdag fuglelivet langs Ljanselva! Turen går til Sagstua ved Skulleruddumpa der kaffe og vafler venter. Turen varer i omtrent to timer og er et samarbeid med Naturvernforbundet Oslo Sør.

Arrangør: Miljøprosjekt Ljanselva.


21/5: Elvevandring fra Bestumkilen og oppover til Holmendammen

Tirsdag 21. mai kl 18.00 – 20.30.

Vi møtes på broen over Hoffselven på båtopplaget i Bestumkilen, og gjør som sjøørreten, følger vassdraget oppover. Bli med og gjør deg kjent med forvandlingen av Skøyen, med gamle Sofienlund og 17 etasjers Orklabygget, opp til gamle Hoff gård og den flotte og «hemmelige» Dronningfossen med 11 meters fall, til de gamle isdammene ved Smestad gård. Vi passerer hjertet av Smestad som kanskje skal bli en liten by i byen, går flotte hellelagte veien oppover fra Smestadkrysset helt til vi når Holmendammen og ser Holmenkollhoppet, som er rester etter de to stor gårdene Østre og Vestre Holmen.

Intet værforbehold. Gratis! Joggesko anbefales, en del asfalt og noe vandring i natur. Atkomst med kollektivtransport: Buss 20, 31 til Skøyen, nr 30 til Frognerkilen, tog til Skøyen stasjon. Retur fra Holmendammen: buss 45 eller 46.

Arrangør: Hoffselvens Venner.

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Vi gratulerer to av byens elvevoktere med St. Hallvard!

Oslo bys høyeste utmerkelse, St. Hallvard-medaljen, er tildelt Ida Fossum Tønnessen og Sissel Rønbeck. Medaljen deles ut årlig, og er hovedstadens spesielle heder til personer som har gjort en verdifull innsats for Oslo kommune.

Ida Fossum Tønnessen – Oslo Elveforums Grand Old Lady

I begrunnelsen for tildelingen heter det om Ida Fossum Tønnessen at hun hedres for et mangeårige engasjement og utrettelige innsats for byens elver og bekker. En innsats som har gitt formidable resultater på 10 år.

Ida Fossum Tønnessen har kjempet for Oslos vassdrag. Hun har arbeidet for å åpne de mange elvene som på sin veg til sjøen er blitt dekket av betong, eller lagt i rør. Hun har vært styreleder for Oslo Elveforum fra 2008 – 2016, før dette mangeårig medlem og nestleder. Fossum Tønnessen er fortsatt aktiv som rådgiver for Oslo Elveforum.

Fra 1985 – 2001 var Ida Fossum Tønnessen direktør for kommunens Park- og idrettsvesen.

For sitt mangeårige engasjement og store innsats for byens elver og bekker får Ida Fossum Tønnessen St. Hallvardmedaljen. Les hele begrunnelsen.

-Håndslag til alle ildsjeler

-Dette var en veldig hyggelig beskjed å få. Dette at arbeidet med byens vassdrag settes på kartet på denne måten i året hvor Oslo er Europeisk miljøhovedstad, er  et kraftig håndslag til alle ildsjelene i Oslo Elveforum for alt det flotte arbeidet som utføres hver dag. Jeg er stolt og glad for å være på dette laget, sier Ida Fossum Tønnessen.

Sissel Rønbeck – Akerselva Miljøparks gudmor

I begrunnelsen for tildelingen heter det om Sissel Rønbeck at hun hedres for initiativet til et omfattende handlingsprogram for området langs Akerselva. Som miljøvernminister i 1986 – 1989 satte Rønbeck av statlige midler til Akerselva Miljøpark og Kulturminneprosjekt Akerselva, – og var en entusiastisk pådriver for prosjektet. Målet med handlingsplanen i 1986 var å bevare miljøets kulturhistoriske verdier med vekt på industri og arbeiderhistorie, og ferdigstille en sammenhengende elvepark med en levende laksestamme i en renset elv.

I dag er Akerselva Miljøpark mye brukt av både turister og befolkningen i Oslo. Området byr på grøntområder og rekreasjon, men også industrihistorie, – noe som er med på å gjøre en vandring langs Akerselva til en spennende opplevelse i harmoni mellom by og natur.

For sitt engasjement og store innsats for Akerselva Miljøpark og Kulturminneprosjekt Akerselva får Sissel Rønbeck St. Hallvard-medaljen. Les hele begrunnelsen.

Vi gratulerer!

– På vegne av oss alle gratulerer jeg de to prisvinnerne, sier Per Østvold, leder i Oslo Elveforum.

– Dette er vel fortjent. Og prisen hedrer ikke bare disse to, men alt arbeidet som er lagt ned gjennom de siste 20 årene for bevaring av elveparker og gjenåpning av elver og bekker.

St. Hallvard-medaljen 2019 deles ut av ordfører Marianne Borgen i Oslo rådhus tirsdag 14. mai.

Skrevet i Arrangementer | Legg igjen en kommentar

Vellykket årsmøte i Oslo Elveforum

Årsmøtet ble holdt i ærverdige Havesalen på Frogner Hovedgård. Se flere bilder nederst.

Oslo Elveforum avholdt årsmøte onsdag 13. mars 2019 med vel 30 deltakere fra de ti elvegruppene og fra Østensjøvannets Venner.

Før årsmøtet inviterte Frognerelvens Venner til en guidet vandring fra tidligere Thunes Mek. Værksted i Drammensveien og opp Frognerelvdalen til Frognerparken. Frognerelvens Venner jobber iherdig for å få gjenåpnet også den nederste delen av elven, dvs. ned til Frognerkilen.

Trello is a collective organization application that can be used to buy a gift from a mutual friend, organize a surprise party or to make a presentation or a file to many. With this application, you will be able, from your smartphone or tablet, create tables grouping «cards» for each task that you need to accomplish and you could look here to check it on plagiarism and share them with your classmates or your working pair. Checklists for where you are working, comments for communicating with your classmates (with quick answers from the notifications bar), and even photos and videos can be added to your different maps. Google Drive is the most famous tool, but certainly the most complete in terms of collaborative work. The application, preinstalled on all Android devices linked to a Gmail account, allows you to create and share documents (Docs), tables (Sheets) or presentations (Slides). Each participant, if the creator of the file allows it, can make changes, but also annotate, all on mobile or web browser. The changes appear in real-time and the documents can benefit from offline access, but also export to various formats. An indispensable, free and multiplatform.

Årsmøtet gikk gjennom de ordinære årsmøtesakene, slik som årsberetning, regnskap, budsjett og valg.

Per Østvold (Akerselva) ble gjenvalgt som leder, mens Sidsel Andersen (Hovin) ble valgt som ny nestleder. Tidligere nestleder Julie M. Løddesøl stilte ikke til gjenvalg.

Etter årsmøtet består styret av følgende:

Per Østvold, leder – Akerselva

Sidsel Andersen, nestleder – Hovinbekken

Ellen Jacobsen, kasserer – Mærradalsbekken

Amund Kveim – Østensjøvannet

Trine Johnsen – Ljanselva

Vidar Berget, Alnaelva

John Tibballs – Lysakerelva

Bo Wingård – Lysakerelva og Bærum Elveforum

Varamedlemmer

  1. vara: Øyvind Fjeld – Frognerelven

2. vara: Frithjof Funder – Ellingsrudelva – gjenvalg

3. vara: Gerd Harriet Lindeberg – Hoffselvens

4. vara: Harald Lundstedt- Gjersjøelven. – gjenvalg

Rådgivergruppe med møterett

Karsten Sølve Nilsen – Hovinbekken

Are Eriksen- Akerselva, Hovinbekken og Alna

Ida Fossum Tønnessen – Mærradalsbekken

Leif Dan Birkemo – Østensjøvannet

Unni Eriksen – Frognerelven

Leif Bertnes – Ljanselva

Ulf Fredriksen

Kontakter:

Fiskeinteressene: Hjalmar Eide og Knut Vadholm

Velkontakter: Eivind Bødtker

Valgkomite:

Leif Bertnes

Bo Wingård

Sidsel Andersen

Årsmøteoppnevnt sekretær:

Anna Birkeland Olerud

Revisor:

BDO A/S

Skrevet i Arrangementer | Legg igjen en kommentar