Innlegg for samferdsels- og miljøkomiteen om forslag til kommuneplan for Oslo 2018

Under følger et sammendrag av Oslo Elveforums innlegg på samferdsels- og miljøkomiteens seminar 16.11.2018 om kommuneplan for Oslo 2018, hvor Are Eriksen og Ida Fossum Tønnessen deltok. Innlegget i sin helhet er vedlagt nederst i saken.

Det rødgrønne byrådet har lagt lista høyt: Oslo skal være en av Europas mest ambisiøse og handlekraftige byer innen miljø og klima. Når vi da vet hvor viktig elvene, bekkene og grøntdragene er i et klimaperspektiv – da må vi tenke stort, langsiktig og helhetlig. Byens ti hovedvassdrag og sidebekker bør åpnes gjennom hele byggesonen, og med sammenhengende turveier i brede, blågrønne belter. Og det må være fisk i alle elver og bekker.

Dette er fullt gjennomførbart – forutsatt at bystyret tar grep.

Kommuneplanens kart må revideres

I Oslo Elveforums høringssvar til samfunnsdelen pekte vi på at temakartet «Torg og møteplasser, grønnstruktur og gang- /sykkelforbindelser» er stemoderlig behandlet i planforslaget, og et tilbakeskritt også for vassdragenes del i forhold til gjeldende temakart T7 «Blågrønn struktur i byggesonen» i Kommuneplan 2015. Jf. at temakartet kun viser «et utvalg elementer» fra det juridisk bindende temakartet T7, og derfor bør revideres kraftig.

Dette er ikke blitt fulgt opp på det reviderte temakartet, som nå er omdøpt til «Kart 3». Det er ikke godt nok at byrådet skriver følgende: «En eventuell oppdatering av kartgrunnlaget vil bli gjort i forbindelse med ny arealdel.»

For eksempel bør Hovinbekken legges inn på temakartet i sin historiske trase, slik som på kartet under. Vi pekte også på at sidebekker til andre vassdrag, sidebekker som er vedtatt åpnet av bystyret, ikke var lagt inn på kartet.

Vi trenger en handlingsplan

Det som blir mer og mer åpenbart, er at kommunen mangler en politisk handlingsplan for gjenåpning av lukkede elve- og bekkestrekninger og for utbygging av turveinettet langs elvene.

Hvor mener byrådet og bystyret at det skal gjenåpnes? Hva skal prioriteres? Hvor skal det bygges nye turveier langs elver og bekker? Når skal dette skje? Og hvor mye er bystyret villig til å bevilge til viktige gjenåpningsprosjekter som ikke lar seg finansiere gjennom utbyggingsavtaler?

I søknaden til EU om å bli europeisk miljøhovedstad viste byrådet til at byen har et styringsdokument for gjenåpning av 30 elve- og bekkestrekninger. Men ikke et eneste sted i utkastet til ny kommuneplan vises det til dette dokumentet, som heter «Prinsipper for gjenåpning av elver og bekker i Oslo».

Dette styringsdokumentet ble utarbeidet i 2015 gjennom et etatsovergripende samarbeid, og skulle revideres årlig. Oslo Elveforum spilte inn en rekke forslag til revisjon av dokumentet (brevet vedlegges), men dokumentet er ikke blitt revidert.

Styringsdokumentet for gjenåpning av elver og bekker bør revideres, suppleres med klare prioriteringer, tidsplaner og kostnadsoverslag, og legges fram til politisk behandling.

Alternativet er å behandle hvert enkelt gjenåpningsprosjekt for seg. Da mister politikerne overblikket, og evnen til å prioritere.

Vassdragene må få et sterkere vern i kommuneplanen.

Vår erfaring er at det er mer regelen enn unntaket at PBE anbefaler planforslag som bryter med retningslinjen om byggefrie belter på minimum 20 meter fra vannkant for hovedløp og minimum 12 meter fra vannkant for sideløp.

Dagens retningslinje i § 13.3 Vassdrag lyder: «Innenfor en sone på minimum 20 meter fra vannkant for hovedløp og minimum 12 meter fra vannkant for sideløp bør det ikke oppføres ny bebyggelse, nye anlegg eller gjøres vesentlige terrenginngrep.»

Ordet «bør» har vist seg å være for svakt, og må erstattes med «skal». Retningslinjen må endres til en bestemmelse. (Vårt forslag til ny utforming av § 13.3 Vassdrag, som endres til en bestemmelse, gjengis i vedlegget.)

I forvaltningen av byens vassdrag må vi tenke i et 100-årsperspektiv. Oslos blågrønne årenett skal være rekreasjonsområder i mange generasjoner fremover. Samtidig vi må ta høyde for klimaendringer og behovet for å ta unna enorme mengder med regnvann.

 Skal vi klare dette, er det viktig at vassdragsregimet i § 13.3 ikke uthules bit for bit.

Her kan du lese hele innlegget som ble holdt for SMK den 16.11.2018:  
Innlegget i helhet, med kart

OEs merknader til forslag om ny kommuneplan 29.06.2018

Innspill til byrådets arbeid med planprogrammet for kommuneplanens arealdel 14.05.2018

Innspill til revisjon av styringsdokumentet for gjenåpning av bekker og elver i Oslo – 01.02.2017

Forslag til ny kommuneplan hos Oslo kommune

Forslag til kommuneplan for Oslo 2018 – Vår by, vår framtid. Byrådssak 157/18

Dette innlegget ble publisert i Nyheter. Bokmerk permalenken.