Verneplan

Ljanselva vernet
fra Østmarka til Fiskevollbukta

Ljanselva er vernet gjennom reguleringsplan vedtatt av Oslo bystyre juni 2003. Grøntområdene på begge sider av Ljanselva fra Skraperudtjern til Bunnefjorden er nå sikret for fremtidige generasjoner, dels som friområde, dels som naturvernområde. Se utskrift av  reguleringsplanen og her ser du kart (fra 2020) med områdene inntegnet.

Hauketo/Ljabruområdet ble unntatt fra vernevedtaket fordi det på dette området ligger tung infrastruktur som er under planlegging.

Naturvernområde: Stor deler nærmest elven er vernet som naturvernområde. Det gjelder både for området fra Skraperudtjern til Sagløkka, Urskogsområdet mellom Leirskallbråten og Hauketo og Liadalen mellom Hauketo og Hallagerbanen.
I naturvernområdene er all oppføring av bygninger og plassering av varige, midlertidige eller transportable konstruksjoner eller anlegg forbudt. Det samme gjelder hogst og vesentlige terrenginngrep, så som fjerning av kantvegetasjonen. Det er heller ikke tillatt å fjerne død ved. Anlegg og nødvendig rydding av stier er tillatt. Det er tillatt med endringer som gir positive natur- og miljøforbedringer mot elven, som for eksempel reetablering av manglende kantvegetasjon. I skogområdet øst for Ljanselva ved Skullerudstua tillates skogsdrift etter lov om skogbruk og skogvern.

Friområde – park: Anslagsvis er 20 – 25% av området regulert til friområde/park. Det gjelder f. eks det store skilek-området ved Skullerudstua, lekeparkområdet ved Leirskallen, Engersbråten gårdsområde, slalåmbakken i Liadalen og området ved Hallagerbanen.

Boligområde: Det bebygde arealet i Leirskallen fram til Leirskallbråten/”Urskogen” er regulert opprettholdt til boligområde, men med visse begrensninger hva gjelder tomteutnyttelse. Det er ikke tillatt å gjøre inngrep som endrer elvens bredde eller dybde. Stedegen vegetasjon skal bevares og utvikles.