Nordstrandprisen 2007

 
ble torsdag 31. Januar 2008 tildelt Oslo Elveforums leder
Tor Holtan-Hartwig.
Prisen fra barn, ungdom og kulturkomiteen (BUK) ble overrakt av BU-leder for bydel Nordstrand, Sigbjørn Odden (H), for Tors mangeårig innsats ved Ljanselva og for arbeid i Oslo Elveforum.
Ved pristildelingen sa Sigbjørn Odden bl.a.: ”Ljanselvprosjektet har gjort elveløpet åpent for fisk. Artsmangfoldet er ivaretatt og prosjektet har aktivisert frivillige og skoler langs elveløpet i mange år. Tor Holtan-Hartwigs uegennyttige innsats er verdsatt av mange i Oslo”.
Tor Holtan-Hartwig: Uttalelse i anledning mottagelse av Nordstrandprisen  2007 den 31.01.2008 fra Barn-, ungdom- og kulturkomiteen (BUK)
____________________________________________________________________________________
Først en stor takk for den interesse bydelens folk har vist i tilknytning til vårt lokale vannmiljø i Ljanselva – også ved denne anledning. Det har vært en god støtte i mange sammenhenger.
Kanskje ikke alle vet at Miljøprosjekt Ljanselva i sin tid ble til på initiativ fra bydelsutvalget på Nordstrand sammen med representanter fra Nordstrand menighet og Østmarkas Venner.
En uheldig episode i en bedrift ved Gjersrudbekken på slutten av 1980-tallet, førte til at bydelsutvalget ba om at det måtte opprettes et frivillig utvalg med oppgave å følge opp Ljanselvvassdraget. Bydelens kultursekretær Eva Gulbrandsen/Haugen – som var en allsidig og engasjert medarbeider – tok utfordringen. Et utvalg kom på bena og det ble starten på en sammenhengende virksomhet fra slutten av 1980 tallet til i dag. I de første årene fungerte hun som en aktiv sekretær som en del av jobben. Senere har vi stått på egne ben med moralsk og praktisk hjelp fra bydelen. Vi har fungert som en forlenget arm for bydelen(e).
Miljøprosjekt Ljanselva har hatt mange gode og trofaste medarbeidere: Jeg nevner spesielt nåværende prosjektleder i Oslo Elveforum Trine Johnsen, lektor ved Hauketo skole Asle Andresen, limnolog Arne Andersen og våre eksterne kontakter fiskeforvalter Hjalmar Eide og landskapsarkitekt Ida Elisabeth Hvoslef. De har stått ”stand by” hele tiden! Bjørg Rasmussen, lærer ved Hallagerbakken skole og mangeårig medlem av bydelsutvalget har vært med størstedelen av tiden, mens Nordstrand- rotaryaner Leif Bertnes har kommet sterkt inn de senere år sammen med Nordstrand Vel-motoren Sverre Samuelsen og Ljans Vel-senioren Just Muus-Falck.
Vi gleder oss spesielt sammen med folk her i søndre del av byen over den store verneplanen som – ikke minst etter godt politisk håndverk lokalt – ble vedtatt av Oslo bystyre juni 2003.
Et ca 200 meters grønt naturbelte med Ljanselva i midten fra Østmarka til Bunnefjorden representerer en rikdom også for kommende generasjoner.
Fisketrappen øverst i kulverten ved Hallagerbanen åpner for sjøørreten etter et halvt århundres utestengning. Ljanselva var i sin tid en av byens beste fiskeelver.
Den restaurerte 1800-talls Sagstua i kulturlandskapet på Sagløkka – opprinnelig bolig for sagmesteren ved Skullerudsaga – er gjenreist og fungerer som lærings og opplevelsessted for barn og unge. Takk til Oslo kommune Friluftsetaten for sterk medvirkning.  Stua nyttes nesten en gang hver uke gjennom hele året som ”hytte” for barnehagebarn på tur.
Vi ser fremover.
Nå ser vi fremover mot et fungerende og aktivt ”lokalt eierskap” til disse herligheter. I alt 18 skoler har adoptert hver sin del av vassdraget som de nå besøker for å gjøre seg kjent med naturen og som de satser på å holde fri for søppel.
Våre tre viktigste fremtidhåp er (1) at tilliggende velforeninger, boligsameier, bedrifter og institusjoner vil stå aktivt bak skolene med ulike former for moralsk og praktisk støtte, slik at ”det lokale eierskap” blir en tung realitet, (2) at skolene vil bruke vassdraget som en læringsarena idet de satser på kunnskapshevning om vann og biologisk mangfold ved at de bla tar i bruk undervisningsopplegget ”Vanndetektivene” – gjerne i et skolenettverk for overvåking av vannkvaliteten i vassdraget og (3) at turveien mellom Hauketo/Ljabru og Skullerud snart blir en realitet!
Dette innlegget ble publisert i Ljanselva-blogg. Bokmerk permalenken.