Læringsarena + Undervisning + Adopsjon

Læringsarena

I vårt turguidehefte har vi 6 sider med Ljanselva som “læringsarena“.

Fra Utdanningsdirektoratets læreplan med kompetansemål har vi funnet fram det “beste”.

Vann- og avløpsetaten har en overvåkningsrapport for 1980-2019 for effekten av tiltak på ledningsnettet, miljøtilstanden og tilførsler til fjorden – se Ljanselva her.

“Vanndetektivene”

Miljødetektiv

Skal klassen ha undervisning i friluft og ønsker tips til oppgaver dere kan gjøre?

Praktisk gjennomføring av undervisning ved elv og vann:

Benytt undervisningsopplegget Vanndetektivene med basis i nærmiljøet! Opplegget kan brukes av alle. Det følger mål fra Kunnskapsløftet – Forskerspiren etter 7. årstrinn.

Hvert av forskningsoppdragene er på 2 A4-sider og vi anbefaler å plastlaminere dem slik at de er greie å ta med ut.

Forskningsoppdragene omhandler:

1) Bunndyr og forurensing
2) Vannmåling
3) Planter i og langs vann og vassdrag
4) Dyreliv i og langs elva
5) Kulturminner langs vassdrag
6) Måling av strømfart, erosjon og sedimentavsetning

Her kan du finne hjelpeark: 1.1.Bunndyratlas, 1.2.Økologisk vannkvalitet, 1.3.Bunndyr, 2.1.Konduktivitetsmåler, 2.2.Prøvetaking, 2.3.Registrering, 2.4.Vannkvalitetstabell, 4.1.Fisk-anatomi. Mer stoff finnes på levendevassdrag.no.  Se Faktaark.

Gjennom Kunnskapsløftet og hovedemnet forskerspiren, blir naturvitenskapelig metode vektlagt som en viktig del av undervisningen. Oslo Elveforum har i samarbeid med Bærum kommune laget undervisningsopplegget for å styrke skolenes kompetanse innenfor feltet.

Takk til lektor, cand scient i limnologi (UiO) Camilla Mathisen, som hovedsaklig har utviklet de 4 første emnene. Hun ledet i 2007 elever fra Kastellet skole til seier i Norsk Juniorvannpris. Takk også til forlagsredaktør Frithjof Funder som har skrevet ”Kulturminner langs vassdrag.”

Læringsarena

Myrerbekken i Gjersrudvassdraget er interessant forskningsbekk.

Forskercamp uke 49 – 2012

på Lambertseter med vannmåling i kulde.

Oslo Elveforum/Miljøprosjekt Ljanselva deltok med oppgaver og oppfølging av 12 elever på forskningsdagene på Lambertseter videregående skole 3. – 6. desember. Elevene ble kjent med deler av Lambertseterbekken, Røssedalsbekken og Krystallbekken som alle fører til Ljanselva, men som hovedsaklig ligger i rør under bakken og er “gjemt, men ikke glemt”.

Elevene leverte tre fine besvarelser, men som juryen hovedsaklig på grunn av oppgavens form ikke kunne gi finaleplass. Den praktiske forskningen ble tøffere enn vanlig for “våre” elever: Vannmåling i 17 graders kulde står det respekt av og alle elvene deltok! God hjelp fra Vann- og avløpsetaten med åpning av kumlokk og sjekking av vannkvalitet, førte til oppdagelse av et kloakkstopp i bakken nedenfor Munkelia T-bane som ble rettet opp i etterkant. Dette ble læring på utradisjonelt vis.

Forskercamp uke 11 – 2010

Skolene Lambertseter vgs og Kastellet gs følger opp tidligere praksis med å arrangere en forskercamp for unge forskere i samarbeid med en rekke institusjoner. Miljøprosjekt Ljanselva har lovet å bidra på samme måten som tidligere.

Se rapport fra elevene ved Kastellet skole.

Forskercamp uke 12 – 2009

Oslo Elveforum deltok sammen med Ungt Entreprenørskap, Lambertseter vgs., Kastellet gs. Vann- og avløpsetaten m.fl. I alt 27 lag sammensatt av fra tre til åtte elever konkurrerte om å bli beste forskningslag. To lag fra hver av skolene gikk helt til topps i konkurransen.
Sett fra et ”vanndetektivperskpetiv” merket vi oss særlig oppgaven ”Forurensning av Myrerbekken”. Den nådde opp til finalen blant ni andre lag. Cecilie Prestrud ved Kastellet skole sto for presentasjonen av oppgaven.
Gruppen påviste at det rene vannet fra Myrerbekken ble ganske sterkt forurenset av oppløste ioner når den passerte Åsland pukkverk og spesielt når den mottok vann fra Åsland snødeponi. Interesserte vil nok kunne få tilgang til oppgaven ved å vende seg til Kastellet skole.

Vannmåling i Gjersrudvassdraget

Gjersrudvassdraget som fører mye vann til Ljanselva, er omgitt av en rekke potensielle forurensningskilder som det kan være nyttig å observere. Det er Europaveien, Ljabruveien/Enebakkveien, Åsland pukkverk, Åsland snødeponi, Klemetsrud forbrennignsanlegg og Grønmo miljøstasjon. Vi utfordrer skolen i distriktet til å holde øye med vannkvaliteten i hovedbekken og sidebekkene.

Liste over aktuelle målepunkter

Følgende måles med angivelse av tidspunkt: Foruten ledningsevne (konduktivitet), måles surhetsgrad/pH, temperatur, oksygeninnhold og  kanskje også turbiditet/gjennomskinnelighet/klarhet.

 • Grønmobekken
  • Langbråtbekken, kulverten på nordsiden av veien et par hundre meter ovenfor turparkeringsplassen ved Grønmo.
  • Ved broen/røret i  Gønmoveien  øst for Se-Opp.
 • Stensrudbekken
  • Ved utløpet av Stensrudtjern
  • Umiddelbart nedstrøms saga i Maurtueveien
 • Myrerbekken
  • Myrertjern nord-vest
  • Umiddelbart nedstrøms Åsland pukkverk
  • Umiddelbart oppstrøms samløpet med Stensrudbekken
  • Nedstrøms samløpet med Stensrudbekken
 • Brennabekken/Sørlibekken
  • Brennabekken umiddelbart oppstøms samløpet med Sørlibekken
  • Sørlibekken umiddelbart oppstrøms samløpet med Brennabekken
  • Brennabrekken umiddelbart nedstrøms samløpet med Sørlibekken
 • Gjersrudbekken
  • Under Motorveibroen for E6/E18
  • Umiddelbart oppstrøms møte med Bjørndalbekken
  • Umiddelbart nedstrøms møte med Bjørndalbekken
  • Ved Bjørnerudveien
  • Umiddelbart oppstøms samløpet med Ljanselva
 • Ljanselva
  • Umiddelbart oppstrøms samløpet med Gjersrudbekken
  • Nedstrøms samløpet med Gjersrudbekken nedenfor steinhvelvbroen

Skolene adopterer Ljanselva

– ”lokalt eierskap”.

Skolenes interesse og engasjement for Ljanselva gjennom de senere år videreføres nå i form av en adopsjonsordning der den enkelte skole tar et spesielt ansvar for en nærmere avtalt elve- eller bekkestrekning. Skolene lover å verne vassdraget ved å

 • oppleve og bli kjent med natur- og kulturverdiene
 • ta hensyn til planter, dyr og kulturminner,
 • melde fra om ulovlig forurensning og holde vann- og strandkanter fri for søppel.

19 skoler i distriktet  har adoptert hver sin del av Ljanselvvassdraget.
Skolene får adopsjonsbrev underskrevet av Oslos ordfører.

Ti velforeninger/boligsameier langs vassdraget støtter opp om adopsjonsskolene moralsk og på annen måte. Langs Ljanselvvassdraget har vi nå så godt som heldekkende tilslutning og støtte også fra vel/boligsameier. Du finner lister over skoler og områder under Rydding.

Oslo Elveforum søker å utbre tanken om ”lokalt eierskap” i forhold til skoler og boligsameier/ velforeninger langs alle Oslos vassdrag. Her kommer erfaringene fra Ljanselva til god nytte.

Trine Johnsen e-postadr.: johnsen.trine@gmail.com / m: 986 69 253 kan gi nærmere opplysninger om elveadopsjon mv.


Canon Norge inngår samarbeidsavtale med Hallagerbakken skole.

Hallagerbakken skole som i mange år har hatt en høy nærmiljøprofil – ikke minst med relasjon til Ljanselva – bekreftet på et møte hos firmaet den 26. mars 2007 – der også representanter for Oslo Elveforum var til stede – sin interesse for å gå inn i et nærmere samrbeid med Canon Norge. Hensikten er å styrke miljøarbeidet langs Ljanselva. Canon Norge er innstilt på ulike måter å støtte opp om skolens miljøarbeid/elvedaopsjon og gjerne også delta med praktisk arbeid langs elva i forbindelse med årets miljødugnad. Innholdet i samarbeidet vil bli utformet nærmere etter initiativ fra skolens rektor Merete Mohn og etter drøftinger i et nytt møte. På en tilstelning i skolen den 25. april 2007 vil Hallagerbakken skole få tildelt sitt adopsjonsbrev samtidig som samarbeidet med Canon Norge vil bli omtalt.