SaFoVa

Samarbeidsforum for vassdrag (SaFoVa) ble opprettet i 2001 etter initiativ fra daværende byråd for miljø og samferdsel, Hilde Barstad.

Mandat for SaFoVa

Forumet skal være en møteplass mellom etater i Oslo kommune og interessesammenslutninger for informasjonsutveksling om den blågrønne strukturen og åpning av elver og bekker i Oslos byggesone. Forumet skal synliggjøre den blågrønne strukturens betydning for trivsel, biologisk mangfold, forebyggende klimatiltak og overvannshåndtering. Forumet skal bidra til utvikling av arbeidet med gjenåpning av elver og bekker i Oslo kommune.

Mål

Forumets mål er forankret i styringsdokumentet «Prinsipper for gjenåpning av bekker og elver i Oslo». Vi vil videreutvikle og styrke Oslos blågrønne struktur for å oppnå:

  • god tilpasning til et endret klima
  • bedre vannmiljø og styrket byøkologi
  • økt mulighet for friluftsliv og bedre folkehelse

Forankring

Forumet i sin nåværende form ble nedsatt i 2001 av byråden for samferdsel og miljø i brev av 9. mai 2001

Oslo kommune etterstreber en åpen, sannferdig og relevant informasjon om sine prosjekter og ønsker en god dialog med berørte grupper. Mål (i prioritert rekkefølge):

  • Ivareta informasjonsplikten som følger av bygge- og anleggsvirksomhet.
  • Bygge omdømme og skape interesse for Oslo kommune.
  • Sikre medvirkning fra berørte parter

Sammensetning

Kommunen

Fra kommunen deltar representanter for MOS, VAV, PBE, EBY og BYM. Etatene møter med én representant hver, med unntak av etaten, som har sekretariatsfunksjon og kan stille med 2 representanter.

Interessesammenslutninger

Oslo Elveforum og Oslo og Omland Friluftsråd.
Organisasjonene møter samlet med inntil fire representanter.
SaFoVa møtet behandler forespørsler om deltakelse fra evt. andre interessesammenslutninger.

Rammer og oppgave

Forumet møtes fast to ganger i året, og for øvrig ved behov.

Møtene gjennomføres ordinært innenfor en tidsramme på to timer.

Forumet skal være en arena for gjensidig utveksling av informasjon om åpning av bekker og elver og den blågrønne strukturen i Oslo kommune. Forumet skal bidra til utvikling av arbeidet med gjenåpning av elver og bekker og til å videreutvikle styringsdokumentet «Prinsipper for gjenåpning av bekker og elver i Oslo».

SaFoVa gjennomgår sitt arbeide og mandatet hvert 4. år og reviderer mandatet dersom det er behov for det.

Arbeidsform

Saksliste til møtene settes opp av sekretær for SaFoVa etter innspill fra medlemmene. Innkalling med saksliste sendes til deltakere senest to uker før møtet.

Etatene er sekretariat for SaFoVa for ett år av gangen. Saksliste og referater skal være offentlig tilgjengelig. Forumet behandler ikke saker og fatter ikke vedtak.