Fisk og fiske i Oslo

Fisker i Lysakerelva. Foto: John Tibballs

Visste du at Oslo har ti elver og bekker i byggesonen, og at det er laks i tre av dem?

Av Per Østvold, leder i Oslo Elveforum

De fleste har fått med seg at det er mulig å fiske laks i Akerselva. Mange vet også at det går stor og flott laks opp i Lysakerelva – grenseelva mellom Oslo og Bærum. Færre vet at Gjersjøelva, som renner helt sørøst i Oslo og delvis er grenseelv mellom Oslo og Nordre Follo, også har fin laks.

Men ikke nok med det. I tillegg til disse tre har Oslo sju andre vassdrag med fisk i det som kalles byggesonen (indre og ytre by). I tillegg kommer hele Oslomarka med hundrevis av fiskevann. Og så må vi ikke glemme at mange har Oslofjorden rett utenfor stuedøra. Hvis du er glad i friluftsliv, vann og fiske, har du som Oslo-innbygger en uendelighet av muligheter. 

Men hvor og når er det lov å fiske? Hva slags fisk kan du få? Er den spiselig? Og hvor må du ha fiskekort? Spørsmålene er mange, og de er ikke alltid like enkle å svare på.

Denne artikkelen handler først og fremst om de ti vassdragene i byggesonen, som skal gjennomgås fra vest til sørøst. Vi skal også innom Østensjøvannet og Oslomarka. Men aller først må det sies noe ganske kort om lover og forskrifter.

Fiske etter laks og sjøørret er strengt regulert

Det er flere lover og forskrifter som regulerer innenlandsfiske i Norge. Viktigst er naturmangfoldsloven som i § 16 bestemmer at «Høsting kan bare tillates når best tilgjengelig dokumentasjon tilsier at arten produserer et høstingsverdig overskudd». Bestemmelsen omfatter både fisk og vilt. Og for fiske betyr ordlyden ganske enkelt at det ikke skal fiskes mer enn det som bestanden tåler.

Mer detaljerte regler gis i lakse- og innlandsfiskloven. I denne lovens § 16 finner vi en svært viktig bestemmelse: «I vassdrag har grunneieren enerett til fiske etter anadrome laksefisk». Den påfølgende § 17 gir grunneieren «enerett til fiske etter innlandsfisk i vassdrag slik det har vært fra gammelt av så langt hans grunn går».

Før vi begynner å fiske, må vi altså finne ut hvem som er grunneier, og på hvilke vilkår grunneieren eventuelt tillater fiske.

Anadrom laksefisk

Begrepet «anadrom laksefisk» må forklares: Anadrom laksefisk er ikke bare laks, men også sjøørret og sjørøye. I noen av Oslo-elvene er det både laks og sjøørret. Sjørøye finnes bare i de nordligste fylkene og på Svalbard, og må ikke forveksles med ferskvannsrøye som finnes i noen av vannene i Oslomarka.

At fisken er anadrom, betyr at den beiter i havet og vandrer opp i elvene for å gyte. Laks eller atlanterhavslaks vandrer ut i Nord-Atlanteren, mens sjøørret og sjørøye stort sett bare benytter seg av fjordene. Eggene til anadrom laksefisk kan bare klekkes og utvikles i ferskvann. Og de gyter som regel, men ikke alltid, i samme elv som de ble født.

Det er Statsforvalteren som fastsetter grensa for anadrom strekning i det enkelte vassdrag. Strekningen skal være like lang som anadrome fiskeslag klarer å svømme opp i elva eller bekken. Som oftest er dette opp til en stor foss eller en annen hindring som anadrom laksefisk ikke klarer å forsere. 

Fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag er regulert i en egen forskrift. Forskriften gjelder kun for den delen av vassdragene som har anadrome laksefisk.

Det er denne forskriften som fastsetter fisketider etter laks og ørret i de tre Oslo-vassdragene Lysakerelva, Akerselva og Gjersjøelva. Og den samme forskriften har en oversikt over vassdrag med anadrome laksefisk som ikke er åpnet for fiske etter anadrome laksefisk. I Oslo gjelder dette Hoffselva og Ljanselva.

Til slutt må nevnes at det finnes en egen forskrift for innlandsfiske i Oslo og Akershus. Forskriften gjelder ikke for Oslofjorden. Og den gjelder heller ikke i de anadrome områdene av vassdragene, som har egne regler.

Fredningstider

Forskrift for innlandsfiske i Oslo og Akershus har en viktig bestemmelse i § 1: «I bekker og elver er alt fiske forbudt i oktober måned. Forbudet gjelder også for ospartier». Fredningstiden gjelder for alle elver og bekker i Oslos byggesone, unntatt Akerselva og anadrome soner.

Oslomarkas Fiskeadministrasjon, som blant forvalter Akerselva og flere hundre innsjøer og vann i Oslomarka, har egen fredningstid, som omfatter elver, bekker og os i perioden 15. september – 15. november.

Til slutt må det nevnes at det kun er tillatt å fiske anadrome laksefisk i de periodene som er fastsatt i forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag.

Lysakerelva

Lysakerelva har en lengde på 7,7 km og et fall på 145 meter fra Bogstadvannet til utløpet i Oslofjorden ved Lysaker. Lysaker- og Sørkedalsvassdraget ligger i og på begge sider av grensa mellom kommunene Bærum og Oslo. Elva har turstier langs hele lengden og er et yndet turmål.

Takket være laksetrappa ved Møllefossen – den nederste fossen i Lysakerelva – kan man fiske laks helt opp til Fåbrofossen. Laksetrappa sto ferdig i 1991. Fiskerne ser gjerne at det også kommer en fisketrapp ved Fåbro. I så fall vil den anadrome strekningen bli forlenget.

I dag vandrer sjøørret og laks opp til, og gyter under Fåbrofossen. Ovenfor Fåbro finnes det ørret, ørekyte og mort av mindre størrelse. Abbor og gjedde tas i Bogstadvannet. Ål er utbredt langs hele vassdraget. Spesielt ovenfor Grinidammen er det viktige forekomster av elvemusling.

Den anadromedelen av Lysakerelva (opp til Fåbrofossen) er ca. 1500 m lang. Største grunneier er Mustad Eiendom, men også Olav Thon, DnB og Oslo kommune er grunneiere. Som grunneiere har de en lovbestemt enerett til å fiske etter anadrom laksefisk i vassdraget.

Grunneierne har gått sammen i Lysakerbyen Næringsvel, som forvalter den anadrome elvestrekningen på deres vegne, og som forvalter fisket av anadrom fisk. Etter avtale med grunneierne er det Lysakerelvas Fiskerforening som fører oppsyn, og som kultiverer elva i samarbeid med Sollerudstranda skole og Oslomarkas fiskeadministrasjon (OFA). Fiskekort kan kjøpes på iNatur.no.

Fiskesesongen er fra 1. juli til 15. september. Tidspunktet er fastsatt i forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag, vedlegg 1.

Kamp om årskortene

Laksefisket i den nedre delen av Lysakerelva har blitt svært populært. Her kan du også fiske fin ørret. Etterspørselen på årskortene har blitt så stor at Lysakerelvas Fiskerforening deler dem ut etter loddtrekning. Mellom 1.–31. mai 2021 er det mulig å søke om å kjøpe årskortet på iNatur.no.

Alle, også personer under 18 år, må har fiskekort for å fiske i den anadrome strekningen i Lysakerelva. Alle fra 18 år og oppover må dessuten ha betalt fiskeravgift for inneværende år for å kunne fiske etter anadrom fisk.

På Inatur kan du lese fiskeregler i Lysakerelva  og finne informasjon om fiskekort.

Merk at du må ha fiskekort fra Oslomarkas Fiskeadministrasjon hvis du skal fiske i Bogstadvannet.

Mærradalsbekken

Mærradalsbekken er 5,3 km lang, kommer fra mange små kilder i Holmenkollåsen og Voksenlia, og renner sørover mot Hovseter. I Hovseterdalen og fram til Huseby skole renner bekken i kulvert. Derfra renner bekken stort sett åpen til den møter fjorden ved Bestum. Bekken har ingen tilknytning til innsjøer eller dammer.

I 2014 ble det bygd en fisketrapp i kulverten under Ullernchausseen (Ring 3 ved Radiumhospitalet). Dette gjør det mulig for fisk å vandre videre oppover for å gyte.

Ved undersøkelser er det påvist anadrom sjøørret i vassdraget, men Statsforvalteren har ikke åpnet for fiske i den anadrome delen opp til Bestum.

Ovenfor Bestum er det et langt bekkeløp hvor du må ha grunneiers tillatelse for å kunne fiske. Det er uansett ikke tillatt å fiske i gyteperioden, dvs. i oktober (jf. Forskrift om innlandsfiske, Oslo og Akershus).

Dersom du har grunneiers tillatelse, men ikke skal spise fisken, bør du umiddelbart sette den ut igjen, forutsatt at den ikke er alvorlig skadet. Husk å fukte hendene godt ved berøring av fisk som skal slippes ut. Og det er en selvfølge at du skal behandle all fisk som et levende vesen som kjenner smerte.

Hoffselva

Hoffselvvassdraget har sine kilder i Holmenkollåsen og renner dels ned gjennom Makrellbekken, dels i sidebekken Holmenbekken og videre gjennom Holmendammen, Smestaddammene og Hoffsdammen, til de to bekkene samles til Hoffselva ved den vakre Dronningfossen før den renner ned til Bestumkilen.

I Hoffselvas nederste del – opp til Møllefossen rett over Engebrets vei – går det anadrom fisk av betydelig størrelse. Sjøørret opp til 1,5 kilo er sett. Den kommer seg opp gjennom kulverten på Skøyen og gyter på sandbanker i elva.

Hoffselva er ikke åpnet for fiske etter anadrom fisk, dvs. i området fra Bestumkilen og opp til Møllefossen. Dette framgår av forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag, vedlegg II.

Ovenfor Møllefossen er fiske tillatt dersom du har grunneiers tillatelse, men fisking er også delvis regulert med fiskekort. Av oversiktskartet til Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA) framgår at Holmendammen er innenfor det området hvor OFA selger fiskekort.

Oslo Sportsfiskere har holdt til ved Holmendammen helt siden 1930-årene, og har bygd flotte kastebrygger. Dammen skal tømmes og mudres i løpet av 2021.

Frognerelva

Frognerelvas kilder er flere bekker, tjern og vann i Nordmarka og tilgrensende områder, som Pinabekken fra Store Åklungen til Sognsvann og Risbekken fra Båntjern. Elva får sitt navn ved samløpet mellom Gaustadbekken og Sognsvannsbekken ved Frøen. Frognerelva renner videre sørover i retning Majorstua, Frognerparken og Frognerelvdalen, før den munner ut innerst i Frognerkilen. Elva er lagt i kulvert under Ringveien, ved Majorstua og de siste 550 meterne før Frognerkilen. En populær turvei går fra Sognsvann ned til Frognerparken.

I Sognsvann og øvre deler av vassdraget finnes bekkørret, ørekyte, abbor og gjedde. Bekkørret er observert i alle deler av Frognervassdraget. Dette er fisk som kommer nedover vassdraget i flomperioder, like ned til Frognerelvdalen. Det er lagt inn terskler i kulverten før utløpet i Frognerkilen. Dette gjør det mulig for sjøørret å ta seg oppover elva.

Fra historiske kilder vet vi at det tidligere er blitt fisket både laks og ørret i vassdraget. Nå er sjøørreten tilbake, og det er sett stor fisk i dammene i Frognerparken. Den nedre delen av vassdraget (nedenfor Frognerparken) kan bli definert som anadromt område.

I Frognerparken er det skiltet med fiske forbudt i de to dammene. Begrunnelsen er at fisket kommer i konflikt med fugleliv, turister og solbadere.

Ovenfor Frognerparken må man ha grunneiers tillatelse til å fiske, men husk at det uansett ikke er tillatt å fiske i oktober.

Sognsvann tilhører forvaltningsområdet til Oslomarkas Fiskeadministrasjons (OFA). Her kreves fiskekort.

Akerselva

Akerselva har en lengde på 9,8 km og et fall på 149 meter fra oset i Maridalsvannet til elveoset i Bjørvika. Maridalsvannet er Oslos hoveddrikkevannskilde, er gjerdet inn og har forbud mot fiske hele året.

Klorutslippet i mars 2011 gjorde slutt på nær sagt alt liv i elva. Men Akerselva har igjen blitt en av Oslos beste lakseelver. Her kan du også fiske ørret. Målrettet arbeid fra Bymiljøetaten, Vann- og avløpsetaten, Statsforvalteren, Vannområde Oslo og Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA) gir nå solide, positive utslag. Over tid er det påvist hele 15 fiskearter i elva.

Fisketrapp ved Grønvoldsterkelen. Foto: Per Østvold

Fisketrappa ved Nedre Foss øker utbredelsen av laks og sjøørret, mens fisketrappa ved Grønvoldsterskelen vil bedre kårene for ørreten i øvre del av Akerselva.

OFA setter årlig ut yngel av laks og ørret og regulerer fisket.

Den lakseførende og anadrome strekningen går fra Bjørvika og opp til Øvre Foss (ved Kunsthøgskolen). Fjoråret (2020) innfridde alle forventninger med gode fangster. Den største laksen som ble fanget i 2020, var på 7,5 kg. Ørret kan fiskes i hele elva.

Etter avtale med kommunen forvalter OFA fiskekortordningen for hele Akerselva.

Merk at Akerselva har flere fiskesoner. På OFAs nettside finner du fiskeregler for Akerselva.   

Fiske i den anadrome delen av Akerselva er tillatt fra 1. juli til 15. september og er fastsatt i forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag.

Fiskekort kjøpes på Inatur. Et sesongkort i Akerselva kostet i 2020 kr. 500, mens døgnkort kostet 200. Merk pliktig fangstrapportering.

Hovinbekken

Hovinbekken kommer fra Årvoll- og Grefsenåsen med Kapteinsputten ved Linderudkollen, Øvre Isdam og Trollvann som kildevann. Avstanden fra Kapteinsputten til fjorden er ca. 11 km med et fall på 295 m.

Hovinbekken har lokale bestander av bekkerøye og ørret. I Øvre Isdam er det også karpe. Det langsiktige målet er å få ørret i hele bekkeløpet. Det er observert fisk i Teglverksdammen, men det er få observasjoner av fisk i de nedre delene av bekken.

Bildet over: Bekkerøye i Hovinbekken. Foto: Arin Borgen.

Gjenåpningen av Hovinbekken over Ensjø og Jordalparken, etter hvert også over Klosterenga, gir nye og spennende muligheter for liv i og langs bekken.

Bortsett fra i øvre del har Hovinbekken ikke en vannkvalitet som tilsier at man bør spise fisken.

Kapteinsputten ved Linderudkollen, Øvre Isdam og Trollvann tilhører forvaltningsområdet til Oslomarkas Fiskeadministrasjon. Fiskekort er nødvendig.

Hvis du vil fiske i Hovinbekken, må du ha grunneiers tillatelse, og det er uansett ikke tillatt å fiske i oktober.

Alnaelva

Alna renner fra Alnsjøen i Lillomarka gjennom Groruddalen og bydel Gamle Oslo til fjorden. På Grorud møter Alna Tokerudbekken (også kalt Fossumbekken), som har sine kilder i Gjelleråsen i Nittedal. Det meste av Alna renner åpent. Den nedre delen av elva, fra Enebakkveien ved Kværnerbyen, ble lagt i kulvert og tunnel i 1922. Kulverten går ut i Oslofjorden øst for Hovedøya (Kongshavn).

Av Oslos ti hovedvassdrag er Alna vassdraget med størst lengde innenfor byggesonen. Alna er en naturperle gjennom Norges tettest befolkede område, Groruddalen. Elva har stor verdi for naturmangfold, friluftsliv og folkehelse. Fortsatt er de fleste av sidebekkene til Alna helt eller delvis lukket.

Bildet er er av ørret i Alna. Foto: Arin Borgen.

Det er fisk i Alnaelva, mest ørret og ørekyte. Men vannet kan være forurenset og fiskekvaliteten dårlig. Hovedregelen er at du må ha grunneiers tillatelse til å fiske. Husk at det uansett ikke er tillatt å fiske i oktober.

Alnsjøen er en av Oslos drikkevannskilder, er gjerdet inn og har forbud mot bading og fiske.

På sikt bør Alna gjenåpnes fra Kværnerbyen til vannspeilet i Middelalderparken, med en sammenhengende turvei i hele elvas lengde. Bedres vannkvaliteten i elva, vil dette også gi bedre vannkvalitet i vannspeilet. Og hvis det lages fisketrapp fra Bispekilen opp til vannspeilet, kan laks og sjøørret igjen vandre opp elva.  

I nært samarbeid med sentrale kommunale etater og miljøorganisasjoner fikk Norsk institutt for vannforskning (NIVA) i 2019 i oppdrag av Miljødirektoratet å utarbeide en miljørapport om Alna. Rapporten ble publisert høsten 2020.

Ljanselva

Ljanselva er en spennende byelv som renner fra Lutvann til Nøklevann og videre til Fiskevollen og ut i Bunnefjorden. Vassdraget omfatter flere åpne sidebekker. De største er Gjersrudbekken og Prinsdalsbekken.

Elvelandskapet består av dype kløfter med gammel «urskog» og åpne enger med gammel kulturmark. Mye av elvelandskapet er intakt med usedvanlig rik flora og rikt fugleliv. Grøntbeltet langs elva ble vernet ved et bystyrevedtak i 2003.

Ljanselva har ørret, gjedde, elveniøye og ørekyt. Ørret finnes i hele vassdraget. Historisk har vassdraget også hatt laks, men det har ikke vært noen observasjoner av arten etter at det ble bygd en laksetrapp i den nederste delen i 2000. Derimot går det opp sjøørret.

Merk at det er fiskeforbud i Ljanselva i den anadrome delen som går fra Bunnefjorden og opp til Kruttverksfossen. Fiskeforbudet er fastsatt i forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag, vedlegg II.

Ovenfor Kruttverksfossen og et stykke nordøstover må man ha grunneiers tillatelse til å fiske. Husk at det uansett ikke er tillatt å fiske i oktober.

Merk at øvre del av vassdraget ligger innenfor Markagrensa, hvor Oslomarkas Fiskeadministrasjon forvalter fisket, fastsetter regler og selger fiskekort. For eksempel gjelder dette Sagdammen, Skraperudtjern, Nøklevann og Lutvann.

Gjersjøelva

Gjersjøelva er 2,5 kilometer lang og renner fra Gjersjøen i Nordre Follo kommune og ut i sjøen ved Ljansbruket i Oslo. Elva har spennende kulturminner, ikke minst oppgangssaga som er bygd etter en gammel modell. I den gamle arbeiderboligen på Ljansbruket, Langbygningen, er det laget et lokalhistorisk museum. Like ved elvemunningen ligger noen av Oslos beste badestrender. På en strekning på 1,5 km er Gjersjøelva grenseelv mellom Oslo og Nordre Follo.

Elva har i hovedsak private eiere som regulerer fisket. Kommunene Oslo og Nordre Follo eier hver en mindre del. Største grunneier er familien Hallager Juul, som er etterkommere etter Ljansgodset eiere, og som har gitt støtte til det kultiverings- og bioforbedringsarbeidet som Oppegård Jeger- og Fiskerforening (OJFF) har stått for i elva.

I samarbeid med Miljøavdelingen hos Fylkesforvalteren i Viken og Oslo, samt Gjersjøelva Natur- og kulturpark hvor grunneiere, Nordre Follo kommune og andre interesseorganisasjoner er med, er det OJFF som har fått ansvaret for å tilrettelegge og forvalte fisket i Gjersjøelva. Det er kun medlemmer av OJFF som har rett til å fiske. Medlemmer fisker gratis mot å delta i dugnader to ganger i året.

Det er bygd to fisketrapper og laget flere terskler oppover elva for å heve vannstanden for fisken. Det er lagt ut store steiner og stokker for å få mer bevegelse i vannet og ly for fisken. Og det har blitt lagt ut over 120 tonn gytegrus på egnede plasser.

Elva har både laks og sjøørret, men det er ikke åpnet for laksefiske. Av vedlegg 1 i forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag framgår at det kun er åpnet for fiske av sjøørret. Det meste av fisken, og all laks, blir satt ut igjen etter veiing og prøvetaking.

Den største laksen som er fanget i elva i nyere tid, var på 10,3 kg. Denne ble tatt med strømapparat i forskningsøyemed. Den største som er tatt på stang var på 3,4 kg. Dette var en rømt oppdrettslaks. 

Ørretfisket i Gjersjøelva er regulert i forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag. Fisketida er fra 15. juni til 15. september.

Ellingsrudelva

Ellingsrudelva er Oslos grenseelv mot Lørenskog og er den eneste av Osloelvene som renner nordover – fra Nordre Elvåga i Oslo til Langvannet i Lørenskog. Derfra renner elva via Fjellhammerelva (Sagelva) til Øyeren, hvor vassdraget blir en del av Glommavassdraget.

Den populære turveien langs elva fra Ellingsrud til Mariholtet overrasker med flere kulturminner etter sager, teglverk og mølle.

Universitetet i Oslo gjennomførte i 2018 elektrofiske i forskningsøyemed i Ellingsrudelva og Losbyelva. I Ellingsrudelva ble det funnet ørret, ørekyte, abbor, gjedde og mort.

Merk at Elvåga badedam helt nord i Sør-Elvåga tilhører forvaltningsområdet til Oslomarkas Fiskeadministrasjon. Her kreves det fiskekort.

For innlandsstrekningene må du ha grunneiers tillatelse til å fiske. Husk fiskeforbudet i oktober.

Østensjøvannet

Foto: Leif-Dan Birkemoe

Østensjøvannet med omkringliggende våtmarksområder ble vernet som naturreservat i 1992. I 2002 ble Østensjøområdet miljøpark etablert for å verne om et større område rundt Østensjøvannet naturreservat med et unikt natur- og kulturlandskap, plante- og dyreliv. Østensjøvannet regnes som en av Norges rikeste innsjøer på bunndyr. Østensjøvannets Venner har engasjert seg sterkt i vernearbeidet.

I Østensjøvannet er det abbor, gjedde, mort og karuss. Fiske er i henhold til reservatreglene forbudt, men er fullt lovlig fra isen. Vannet er så forurenset at fisk derfra ikke kan spises, men slippes derfor ut igjen.

Det er vanligvis så mye vasspest i vannet at det ofte er vanskelig å fiske. Fra isen setter snøret og krok seg fast i vasspesten. Stadig kan man se død eller skadet fugl viklet inn i snører. Det er nok av vann med langt bedre fiskemuligheter i nærheten, f.eks. Nøklevann.

Østensjøvannet er største vann i vassdraget med kilder i Østmarka med flere tilførselsbekker. Østensjøbekken er eneste naturlige avløpsbekk i tillegg til en kulvert med styrt regulering av vannstanden. Vassdraget inngår i Alnavassdraget.

Østensjøvannet tilhører forvaltningsområdet til Oslomarka Fiskeadministrasjon.

Fiske i Oslomarka

Fra 1943 ble fiskeretten i marka administrert av Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA) etter avtaler med Oslo kommune og Løvenskiold.  OFA har administrert kultiveringen av drøyt 500 vann, tjern og putter rundt Oslo. I tillegg har OFA administrert krepsefiske for Oslo Kommune og har hatt oppsyn med og kultivering av Akerselva.

Tidlig i 2021 trakk Løvenskiold seg fra avtalen med Oslo kommune som gir OFA ansvaret for forvaltning og drift av fiskevannene i Marka. Løvenskiold eier cirka halvparten av området som OFA forvalter i dag. Det forhandles om en ny avtale.

Fiskesesongen i Oslomarka varer hele året, men elver, bekker og os er fredet i perioden 15. september – 15. november.

Innsjøene i Oslomarka dekkes av ett og samme fiskekort fra Oslomarka Fiskeadministrasjon (OFA).

Alle under 18 år fisker gratis i OFAs forvaltningsområde.

Alle fiskere over 18 år plikter å vise fiskekort på forlangende fra legitimert oppsyn.

De største fiskene som, ifølge OFA, er registrert i Oslomarka (ørret):

•          6,8 kg på stang i Bjørnsjøen

•          10 kg (anslått) ved stamfiske i Storflåtan

•          10 kg (anslått) ved stamfiske i Spålselva

•          11,3 kg i garn (fastboende fiskerettighetshaver) i St. Sandungen.

Betaling av fiskeravgift

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i de anadrome strekningene i et vassdrag, må du betale den statlige fiskeravgiften. I tillegg må du kjøpe fiskekort.

Du skal ikke betale fiskeravgift for å fiske etter innlandsfisk og kreps.

Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift.

Informasjon om betaling av fiskeravgift finner du på Miljødirektoratets nettside.

Fiskekortet kjøpes av rettighetshaver (se informasjon over om det enkelte vassdrag).

Rapporteringsplikt fra fiske

Alle som fisker etter laks, skal rapportere om fangsten sin. Det samme gjelder for fiske etter sjøørret og sjørøye.

Informasjon om rapportering finner du på Miljødirektoratets nettside.

Miljøundersøkelser

Oslo kommune har gjennomført en lang rekke undersøkelser av bunnforhold og fisk i byvassdragene. Disse rapportene finnes under «Rapporter og planer» på denne siden. Her vil du bl.a. finne mange miljøgiftsundersøkelser i vassdragene.

Vann- og avløpsetaten utga i 2020 en interessant rapport om «Overvåking av Oslos vassdrag 1980 – 2019, skrevet av Terje Wold. Rapporten er skrevet slik at det skal være enkelt å finne fram til miljøtilstanden og utviklingen over tid i det enkelte vassdrag.

Tilbakemeldinger er velkomne!

Hvis du har kommentarer til denne artikkelen, eller har korrigerende opplysninger, er du velkommen til å sende oss tilbakemeldinger på e-post: post@osloelveforum.no

Eller du kan legge igjen en kommentar nedenfor.

Dette innlegget ble publisert i Akerselva, Alnaelva, Ellingsrudelva, Frognerelva, Gjersjøelva, Hoffselven, Hovinbekken, Ljanselva, Lysakerelva, Mærradalsbekken, Østensjøvannet. Bokmerk permalenken.

1 svar til Fisk og fiske i Oslo

  1. Anders Høilund sier:

    En god og grundig artikkel.
    En utfordring vi støter på i Oslo er at vi i Norge tradisjonelt ser på fiske, også sportsfiske, som matauk. En måte å skaffe seg mat på. Mange ser bort i fra at sportsfiskeren søker naturopplevelser, rekreasjon og mestringsfølelse, også når snøret dyppes i urbane strøk. Mate handles i butikken.
    Mens vi fisker på havet, i fjorden og ute i marka, er det for millioner av mennesker, parken som er stedet for fiske.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.