Om Ellingsrudelva

Ellingsrudelva har sitt utspring i Elvåga, innsjø nord i Østmarka. Elva renner i nordlig retning, og danner grense til Lørenskog. Ved Stasjonskrysset ved Lørenskog stasjon svinger den i spiss vinkel inn i Lørenskog og til Langvannet, videre i Sagdalen frem til Nitelva og Øyeren. I forbindelse med drikkevannsregulering i 1960-årene ble Nordre og Søndre Elvåga demmet opp til ett stort magasin, og 9/10 av vannet ledet syd til Skullerud. Ellingsrudelva er derfor i dag for en bekk å regne sett opp mot den mektige elv den var – en elv som kunne drive møller, sagbruk og teglverk. Gjennomstrømningen er regulert i vintervannføring og sommervannføring, diktert av Norges Vassdrags- og energivesen. Lørenskog kommune har uttrykt behov for større gjennomstrømning i det grunne Langvannet.

Etter at Ellingsrudelvas Venner fikk ryddet og målt opp mølleruinene fra 1795 ved Nuggerud, og rekonstruert mølla på papiret, har vi sørget for et visst vedlikehold. En tilpasset trapp av stein fra terrenget og en trebro med rekkverk, som ble anlagt samtidig med hjelp av pensjonistgruppa ØX, blir rimelig vedlikeholdt. Broen binder også Mariholtveien på Oslosiden sammen med gammel kjerrevei på Lørenskogsiden. Vi har søkt om bedre opplysningsskilting oppe ved Mariholtveien med midler fra skiltprosjektet.

Samarbeid med Lørenskog om turveier og elvestell

Sammen med medlemmer av det nyetablerte Lørenskog Elveforum (20. september 2016) har vi gått opp begge elvebreddene på grensestrekningen, og diskutert anlegg av turvei og/eller tursti på begge sider med benker, nennsom rydding av kratt, og tilrettelegging for fiske.

Vannundersøkelser i læringsøyemed

En gruppe elever fra Stasjonsfjellet skole med valgfag naturfag foretok vannundersøkelser ved Tangerudbekkens utløp i Ellingsrudelva. Dette var initiert av lærer Tore Sætre. Målingene ble foretatt årlig under hans ledelse, med Vann og avløpsetaten som takknemlig mottager. Dette ble sist gjort på vårparten 2016. Dessverre har han nå sluttet uten å lykkes i å få en etterfølger.

Beveren

Både beverens hytter og naturlige virksomhet er etter hvert blitt merkbare, og gir nå en ny og uvant naturopplevelse for store og små. Men det fører med seg at et hundretalls døde bjerketrær står under vann. Det gjelder mye av terrenget rundt den stilleflytende elvestrekningen mellom utløpet av Frielvåga og strykene ved Nuggerud. Ellingsrudelvas Venner har anmodet om at disse trærne ryddes bort av estetiske grunner. Vi har tatt opp saken med Bymiljøetaten og Samarbeidsforumet for vassdrag (SaFoVa).

Kornmølla

De flere meter høye steinfundamentene etter mølla og mølledammen er godt synlige nede langs elven. Ingen elv i Oslo eller Akershus har så vel bevarte og omfattende rester etter møllevirksomheten på 1700- og 1800-tallet. I Mølleråsen ovenfor på Lørenskogsiden er også tilbringerveien delvis godt synlig i terrenget. Veien dannet en rundkjøring i åsen hvor kornet kunne leveres øverst i anlegget, og det malte melet lavere nede. Og trafikken var regulert med enveiskjøring!

Du kan lese mer om Ellingsrudelva hos miljolare.no.