Lysakervassdragets Venner

Styret i LvV. Fra venstre: Bo Wingård, Tormod Bønes, Kirsten Tibballs og John Tibballs. Inger Marie Fridhov var ikke til stede da bildet ble tatt.

 

Lysakervassdragets Venner (LvV) er en medlemsforening i Oslo Elveforum og i Bærum Natur- og friluftsråd.

LvV er en lokal forening som arbeider for å fremme en helhetlig forvaltning av elvene, bekkene og de grønne kantsonene som drenerer mot Lysakerfjord.

Medlemskap koster kr. 150.

Fem gode grunner til å støtte LvV:

  1. Sikre friområdene og etablere turstier: Breddene langs Lysakerelva, Bogstadvannet,  Sørkedalselva.
  2. Vi er høringsinstans i plan- og reguleringssaker.
  3. Helhetlig forvaltning av hele Lysakervassdraget fra Storflåtan nord i Marka til fjorden for å sikre sunne elver, bekker og vann.
  4. Bygge opp og ivareta  en betydelig kunnskap om vassdragets historie, geografi og natur.
  5. Samarbeid med kommunene  for å bedre forvaltning langs vassdraget: hensynsfull regulering, tilsyn og skjøtsel

Støtt oss ved å bli medlem!

Gå til vårt innmeldingsskjema og meld deg inn.

Kontaktperson

Styreleder John Tibballs,
Kvernveien 24A, 0383 Oslo
tlf: 22 52 32 74 – m: 469 24 125
e-post:  j.e.tibballs@hotmail.com

e-post:  styret@lvv.no

Se våre nettsider www.lvv.no