Bli med langs vakre Ellingsrudelva 16. juni

Plakat med invitsjon til tur langs Ellingsrudelva 16. juni
Skrevet i Arrangementer, Ellingsrudelva | Merket med , | Legg igjen en kommentar

Naturrestaurering er løsningen for Oslos mest forurensede elv

Industri og tidligere tiders avfallshåndtering gjorde den til Oslos mest forurensede elv. Nå jobber forskere med å forstå mer om Alnaelva, og finne løsninger for å få den frisk. Dette skriver Norsk institutt for vannforskning (NIVA) i en artikkel på sin nettside.

Les hele artikkelen her.

Skrevet i Alnaelva | Legg igjen en kommentar

Invitasjon til seminar «Levende vassdrag fra Marka til Fjorden»

Akerselva. Foto: Erik Østlyngen

Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) arbeider for friske og rene Oslo-vassdrag som er åpne og tilgjengelige for befolkningen. Med dette seminaret ønsker vi å stimulere til forsterket innsats for byvassdragene og naturen rundt.

Tid: Onsdag 29. mai 2024 kl. 10.00 – 15.00

Sted: Kaysalen, Sagene Samfunnshus, Kristiansands gate 2. Inngang gjennom Nazar Café.

Kollektivtransport: Buss 37, 20, 54 eller 34 til Sagene holdeplass.

Påmelding innen 20 mai her.

Program:

Fra 09.30: Registrering og kaffe.

10.00: Velkommen ved Helén Svensson, leder i Oslo Elveforum.

10.05: Blågrønne visjoner for byens vassdragMarit Vea, byråd for miljø og samferdsel.

10.20: Diskusjon og spørsmål.

10.40: Slik gjenåpner vi byens vassdrag Tharan Fergus, prosjektutvikler/ byutviklingskoordinator i Vann- og avløpsetaten (VAV).

11.30: Hvordan gjenskape biologisk mangfold i kantsoner? Førsteamanuensis Jonathan Edward Colman, Seksjon for økologi og naturforvaltning, NMBU 

12:15: Lunsj.

12.45: Hvordan forvaltes byvassdragene i dag? Terje Laskemoen, avdelingsdirektør i Bymiljøetaten (BYM).

13.30: Slik kan friområdet ved Bjølsenfossen i Akerselva åpnes for befolkningen. Erik Østlyngen, leder i Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV).

14.15Oppsummerende debatt og avslutning.

Møteleder: Per Østvold

Det er åpent for spørsmål og kort diskusjon etter hvert foredrag.

Påmelding innen 20 mai her. 

Arrangørene byr på en enkel lunsj.

Velkommen!

Skrevet i Arrangementer, Vassdragsforvaltning | Legg igjen en kommentar

Helén Svensson skal lede Oslo Elveforum

Helén Svensson. Foto: Per Østvold

På et godt besøkt årsmøte på Nordstrand bydelshus mandag 15. april 2024 ble Helén Svensson valgt som ny leder i Oslo Elveforum. Hun overtar etter Per Østvold, som har ledet organisasjonen de siste sju årene. Østvold fortsetter som rådgiver for styret.

Helén Svensson er også leder for Alnaelvas Venner og jobber som daglig leder for Årvoll gård.

Miljøprosjekt Ljanselva var vertskap for årsmøtet. Før konstituering og åpning viste Sverre Samuelsen en interessant PP-presentasjon om Ljanselva.

Årsmøtet behandlet tradisjonelle årsmøtesaker og godkjente beretning, regnskap og budsjett.

Les beretningen for 2023 her.


Fra årsmøtesalen. Foto: Per Østvold

Trine Johnsen fortalte om etableringen av Miljøprosjekt Ljanselva. Foto: Per Østvold

Skrevet i Arrangementer | Merket med | Legg igjen en kommentar

Årsmøte i Oslo Elveforum 15. april 2024

Årsmøtet 2023. Ida Fossum Tønnesen på talerstolen.

Tid: Mandag 15. april kl. 18:00

Sted: Nordstrand bydelshus, Langbølgen 1.

Vertskap: Miljøprosjekt Ljanselva.

Kollektivtransport: T-bane 1 eller 4 til Lambertseter. Deretter to min. gange.

Møtet starter med enkelt servering. Deretter vil Sverre Samuelsen holde et foredrag om Ljanselva.

I tillegg til styret og rådgivere kan lokale elve- og bekkegrupper ha med seg 1-3 personer (eller flere etter avtale). Påmelding via elve- og bekkegruppene.

Saksliste for årsmøtet:

 1. Konstituering
  A. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  B. Valg av møteleder og sekretær.
  C. Valg av to personer til å underskrive årsmøteprotokollen.
 2. Årsberetning for 2023.
 3. Regnskap for 2023, herunder revisors rapport.
 4. Budsjett 2024.
 5. Valg.
  A. Valgkomiteen legger fram sin innstilling på leder, styremedlemmer, varamedlemmer og rådgivere.
  B. Valg av valgkomite.

Velkommen!

Skrevet i Arrangementer | Merket med | Legg igjen en kommentar

Ljanselv-planer og ønsker

Våre planer og ønsker finner du her.

Skrevet i Ljanselva-blogg | Legg igjen en kommentar

Kommuneplanens arealdel

Oslo Elveforum har utarbeidet et fyldig høringssvar på Oslo kommunes utkast til kommuneplanens arealdel. Høringsfristen er satt til 22. desember 2023.

I høringssvaret heter det blant annet:

Oslo Elveforum støtter helhjertet bestemmelsen i pkt. 17.1 c om at det ikke tillates nye tiltak i en sone på minimum 20 meter fra vannkant for hovedvassdrag og dammer, og minimum 12 meter fra vannkant for sidevassdrag langs vassdrag i byggesonen. Målene skal oppfattes som minimumsavstand.

I denne sonen skal naturlig vegetasjon bevares, og det skal tilrettelegges for reetablering av naturlig vegetasjon der dette ikke finnes.

Som det fremgår av veiledningen til arealdelen av kommuneplanen, skal «tiltak» i pkt. 17.1 c forstås som «alle tiltak etter plan- og bygningsloven § 1-6, dvs. også tiltak som ikke er søknadspliktige». Det er viktig at begrepet «tiltak» beholdes i denne bestemmelsen, og ikke erstattes med «nye bygg» e.l. Jf. her også bruken av termen «tiltak» i plan- og bygningsloven § 1-8 Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag.

Les mer om utkastet til arealplan.

Skrevet i Uttalelser | Legg igjen en kommentar

De døde trær

Mange lurer på hvorfor døde trær og busker blir liggende igjen langs stier og veier. Her er en forklaring. Miljøprosjekt Ljanselva vil sette opp noen slike plakater langs Ljanselva.

Skrevet i Ljanselva-blogg | Legg igjen en kommentar

Kulturpris til Eivind Bødtker

Foto: Per Østvold

På et arrangement i Hoffvassdragets Venner torsdag 7. september fikk Eivind Bødtker Ullern bydels kulturpris 2023. Prisen består av kr. 10.000, samt diplom og blomster. Eivind er leder for Hoffvassdragets Venner og en ildsjel i flere organisasjoner.

Det var Inger Hopp, nestleder i Ullern bydelsutvalg, som overrakte prisen. Hun pekte på at Eivind gjennom et langt og aktivt liv har inspirert mange rundt seg og skapt endring gjennom ulike lokale organisasjoner som forening Skøyen Vel og Oslo Vellenes Foreningsorganisasjoner. Bydelsutvalgsleder Carl Oscar Pedersen har ofte omtalt Eivind som Vellenes Vel.

– Ikke minst har han de siste årene markert seg stort i sitt arbeid for Skøyen og for Bestumkilen, gjennom sitt engasjement i Skøyen miljøforum og i Hoffvassdragets venner.

– Ullern Bydelsutvalg var enstemmige om at årets kulturpris skal gå til Eivind Bødtker for hans arbeid for å skape kulturrom og møteplasser både for dagens og fremtidige generasjoner, fortalte Inger Hopp. – Eivinds arbeid for Bestumkilen har vært og er helt avgjørende for Bestumkilens fremtid. Han er en ildsjel som brenner for sakene som engasjerer ham.

Inger Hopp påpekte at bydelsutvalget også verdsetter en annen arena høyt: Eivinds engasjement for Frivillighetssentralen og organiseringen av Frivilligdagen. I tillegg Eivinds arbeid for norsk språktrening for flyktninger som har bidratt til at flere kan ta del i lokalsamfunnet og kulturtilbudene i bydelen.

Ny elvebrosjyre

Kulturprisen ble delt ut under Hoffvassdragets Venners lansering av en ny elveguide med 30-40 personer til stede i Oslo Motorbåtforenings lokaler i Bestumkilen. Per Østvold, leder i Oslo Elveforum, gratulerte med en flunkende ny og flott brosjyre, og overrakte blomster til Eivind Bødtker.

Foto: Per Østvold
Skrevet i Arrangementer, Hoffselven | Merket med , | Legg igjen en kommentar

Bli med på en elvevandring

Langs Alnaelva. Foto: Aslak Malmåsen

Under Friluftslivets uke 2.-11. september 2023 kan du bli med på flere arrangementer langs Oslos byvassdrag.

Lørdag 2. september kl. 21.30:
Natt i naturen – Bli med å lyse etter fisk i Alnaelva

Møt opp på Grorud T-banestasjon. Buss 79 til Grorud, eller linje 4 og 5 til Grorud T-banestasjon.

I Alna finner vi ørret og ørekyte. Bli med på tur etter mørkets frembrudd for å lyse etter fisk. Det passer for alle. Kle deg etter vær å ha på deg godt fottøy. Vi teller fisk fra Grorud T banestasjon og helt ned til Hølaløkka. Turen tar 2 timer.

Se også Alnaelvas Venner på Facebook.

Arr: Alnaelvas Venner.

Søndag 3. september kl. 11.00:
Vandring langs Akerselva

Ta trikk 11 eller 12 til Kjelsås og gå av på siste holdeplass ved Trikkehallen. Der møtes turdeltakerne kl. 11:00. Alternativt kan man ta buss 54 eller lokaltog til Kjelsås stasjon og gå ca. 200 meter nordøst til Trikkehallen i Midtoddveien. Hvis du ikke finner oss eller blir forsinket, kan du varsle turleder Per Østvold på tlf. 916 94 130.

Miljøforeningen Akerselvas Venner inviterer til en guidet vandring langs Akerselva. Tema er Akerselvas kultur- og industrihistorie og naturverdier. Oppmøte ved Kjelsås-trikkens endeholdeplass (200 meter fra Kjelsås jernbanestasjon) søndag 3. september 2023 kl. 11:00.

Turen går først ned til Maridalsvannet og elveoset. Deretter følger vi Akerselva ned til Vulkan / Mathallen, hvor turen avsluttes. Underveis blir det 30 minutters pause i Nydalen, hvor det er mulig å kjøpe mat og drikke. Ta gjerne med matpakke. Per Østvold er guide på den første delen. Fra Nydalen og ned til Bjølsenfossen overtar Erik Østlyngen som guide. Han vil fortelle om fugleliv, trær og planter langs elva. Deretter guider Per Østvold ned til Hønse-Lovisas Hus og videre til Mathallen / Vulkan-området, hvor turen avsluttes. I dette området er det mange serveringssteder.

Turen er på 8 km på god tursti, tar ca. 3,5 timer inkl. pauser, og passer for alle aldre. Påmelding til: post@akerselvasvenner.no
Maks 30 deltakere.

Arr. Miljøforeningen Akerselvas Venner.

Søndag 3. september. MERK: kl. 13.00:
Istid og datid langs Lysakerelva

Oppmøte: På Svingen bru over Grinidammen. Østeråsbanen til Ekraveien T GPS koordinater: sone 32, N 6647125, E 0591275

I samarbeid med Røa Vel leder Lysakervassdragets venner en vandring langs Lysakerelva fra Svingen bru ved Grinidammen til Bogstadvannets osdemning og tilbake langs motsatt elvebredden. Turen, som går på bra turveier med én kort stigning, tar noe over 2 timer i rolig tempo.

Arr.: Lysakervassdragets venner/Røa Vel

Tirsdag 5. september kl. 11.00:
Kulturhistorisk vandring langs Alna på dagtid – fra Grorud til Kværnerbyen

Bli med på kulturhistorisk tur langs Oslos lengste elv. Oppmøte på Grorud T- banestasjon. Det blir flere stopp underveis med informasjon om mulige bekke- og elveåpninger samt informasjon om elvas historie. Passer best for dem som liker natur og historie. Turen tar 3 til 4 timer.

Se også Alnaelvas Venner på Facebook.

Arr.: Alnaelvas Venner.

Tirsdag 5. september kl. 18.00:
Natur- og kulturhistorisk vandring i Ljanselvas nedre del

Tog L2 til Ljan stasjon, gå langs Ljabruveien til Herregårdsveien. Buss 81 til Herregårdsveien. Oppmøte ved Joker Ljan, Von Ødkens vei 1, Oslo (øverst i Herregårdsveien).

Natur og kulturhistorisk guidet vandring langs Ljanselvas nedre del med mye historie i vakre Liadalen. Vi følger turveien som er forholdsvis lett å gå helt til utløpet i Fiskevollbukta. De som vil, kan ta turveien videre langs Nedre Ljanskollen til Hvervenbukta. Mye av traseen er skiltet med informasjon om natur og kultur, men vi stopper enkelte steder og forteller mer og svarer på spørsmål. Passer best for dem som er interessert i natur og historie, men alle er velkommen uansett alder! Gode sko og klær etter vær!

Oppmøte ved Joker Ljan, Von Ødkens vei 1, Oslo (øverst i Herregårdsveien).

Ingen påmelding. Velkommen til en trivelig kveldstur – varighet ca. 2 timer.

Onsdag 6. september kl. 16.30:
Tur langs Alna – Bli bedre kjent med urskogen midt i Oslo

Møt opp på broen på Brynseng t – banestasjon. Vi anbefaler å ta kollektivt.

Passer for alle. Vi følger Alna fra Bryn nedover igjennom urskogen til Svardalsparken der elva går ned i kulvert. Urskogspreget kommer av at her får skogen lov til å stelle seg selv. I elveskogen finnes det trær i alle aldre med innslag av død ved. Både stående og liggende (gadd og låg). Sopp er med på å bryte ned død ved. Dette fører til et rikt liv av både insekter og fugler. Kle deg etter vær og ha på deg gode sko. Turen tar 2 timer.

Se også Alnaelvas Venner på Facebook.

Arr: Alnaelvas Venner

Lørdag 9. september kl. 11.00:
Lanseringsvandring langs Hoffvassdraget

Hoffvassdragets Venner inviterer til vandring. Vi går med vårt nye turveiskart med oppmøte på følgende steder lørdag 9. september kl. 11.00: 

Midtstuen t-banestasjon

Holmen t-banestasjon.

Fra begge steder skal vi følge vassdragene nedover til de (og vi) møtes ved Dronningfossen nærmere Hoff. Deretter går vi ned til Bestumkilen.

Begge turer er guidet og alle vil få vårt nye turveiskart til bruk under turen.

De som ønsker det, kan forkorte turen. Flere steder underveis finnes busser og t-banestasjoner (Smestad/Hoff/Skøyen).

Mer info: Send en e-post til: Gerd.Lindeberg@gmail.com

Arr.: Hoffvassdragets Venner.

Skrevet i Arrangementer | Legg igjen en kommentar