Ljanselv-planer og ønsker

Våre planer og ønsker finner du her.

Skrevet i Ljanselva-blogg | Legg igjen en kommentar

Kommuneplanens arealdel

Oslo Elveforum har utarbeidet et fyldig høringssvar på Oslo kommunes utkast til kommuneplanens arealdel. Høringsfristen er satt til 22. desember 2023.

I høringssvaret heter det blant annet:

Oslo Elveforum støtter helhjertet bestemmelsen i pkt. 17.1 c om at det ikke tillates nye tiltak i en sone på minimum 20 meter fra vannkant for hovedvassdrag og dammer, og minimum 12 meter fra vannkant for sidevassdrag langs vassdrag i byggesonen. Målene skal oppfattes som minimumsavstand.

I denne sonen skal naturlig vegetasjon bevares, og det skal tilrettelegges for reetablering av naturlig vegetasjon der dette ikke finnes.

Som det fremgår av veiledningen til arealdelen av kommuneplanen, skal «tiltak» i pkt. 17.1 c forstås som «alle tiltak etter plan- og bygningsloven § 1-6, dvs. også tiltak som ikke er søknadspliktige». Det er viktig at begrepet «tiltak» beholdes i denne bestemmelsen, og ikke erstattes med «nye bygg» e.l. Jf. her også bruken av termen «tiltak» i plan- og bygningsloven § 1-8 Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag.

Les mer om utkastet til arealplan.

Skrevet i Uttalelser | Legg igjen en kommentar

De døde trær

Mange lurer på hvorfor døde trær og busker blir liggende igjen langs stier og veier. Her er en forklaring. Miljøprosjekt Ljanselva vil sette opp noen slike plakater langs Ljanselva.

Skrevet i Ljanselva-blogg | Legg igjen en kommentar

Kulturpris til Eivind Bødtker

Foto: Per Østvold

På et arrangement i Hoffvassdragets Venner torsdag 7. september fikk Eivind Bødtker Ullern bydels kulturpris 2023. Prisen består av kr. 10.000, samt diplom og blomster. Eivind er leder for Hoffvassdragets Venner og en ildsjel i flere organisasjoner.

Det var Inger Hopp, nestleder i Ullern bydelsutvalg, som overrakte prisen. Hun pekte på at Eivind gjennom et langt og aktivt liv har inspirert mange rundt seg og skapt endring gjennom ulike lokale organisasjoner som forening Skøyen Vel og Oslo Vellenes Foreningsorganisasjoner. Bydelsutvalgsleder Carl Oscar Pedersen har ofte omtalt Eivind som Vellenes Vel.

– Ikke minst har han de siste årene markert seg stort i sitt arbeid for Skøyen og for Bestumkilen, gjennom sitt engasjement i Skøyen miljøforum og i Hoffvassdragets venner.

– Ullern Bydelsutvalg var enstemmige om at årets kulturpris skal gå til Eivind Bødtker for hans arbeid for å skape kulturrom og møteplasser både for dagens og fremtidige generasjoner, fortalte Inger Hopp. – Eivinds arbeid for Bestumkilen har vært og er helt avgjørende for Bestumkilens fremtid. Han er en ildsjel som brenner for sakene som engasjerer ham.

Inger Hopp påpekte at bydelsutvalget også verdsetter en annen arena høyt: Eivinds engasjement for Frivillighetssentralen og organiseringen av Frivilligdagen. I tillegg Eivinds arbeid for norsk språktrening for flyktninger som har bidratt til at flere kan ta del i lokalsamfunnet og kulturtilbudene i bydelen.

Ny elvebrosjyre

Kulturprisen ble delt ut under Hoffvassdragets Venners lansering av en ny elveguide med 30-40 personer til stede i Oslo Motorbåtforenings lokaler i Bestumkilen. Per Østvold, leder i Oslo Elveforum, gratulerte med en flunkende ny og flott brosjyre, og overrakte blomster til Eivind Bødtker.

Foto: Per Østvold
Skrevet i Arrangementer, Hoffselven | Merket med , | Legg igjen en kommentar

Bli med på en elvevandring

Langs Alnaelva. Foto: Aslak Malmåsen

Under Friluftslivets uke 2.-11. september 2023 kan du bli med på flere arrangementer langs Oslos byvassdrag.

Lørdag 2. september kl. 21.30:
Natt i naturen – Bli med å lyse etter fisk i Alnaelva

Møt opp på Grorud T-banestasjon. Buss 79 til Grorud, eller linje 4 og 5 til Grorud T-banestasjon.

I Alna finner vi ørret og ørekyte. Bli med på tur etter mørkets frembrudd for å lyse etter fisk. Det passer for alle. Kle deg etter vær å ha på deg godt fottøy. Vi teller fisk fra Grorud T banestasjon og helt ned til Hølaløkka. Turen tar 2 timer.

Se også Alnaelvas Venner på Facebook.

Arr: Alnaelvas Venner.

Søndag 3. september kl. 11.00:
Vandring langs Akerselva

Ta trikk 11 eller 12 til Kjelsås og gå av på siste holdeplass ved Trikkehallen. Der møtes turdeltakerne kl. 11:00. Alternativt kan man ta buss 54 eller lokaltog til Kjelsås stasjon og gå ca. 200 meter nordøst til Trikkehallen i Midtoddveien. Hvis du ikke finner oss eller blir forsinket, kan du varsle turleder Per Østvold på tlf. 916 94 130.

Miljøforeningen Akerselvas Venner inviterer til en guidet vandring langs Akerselva. Tema er Akerselvas kultur- og industrihistorie og naturverdier. Oppmøte ved Kjelsås-trikkens endeholdeplass (200 meter fra Kjelsås jernbanestasjon) søndag 3. september 2023 kl. 11:00.

Turen går først ned til Maridalsvannet og elveoset. Deretter følger vi Akerselva ned til Vulkan / Mathallen, hvor turen avsluttes. Underveis blir det 30 minutters pause i Nydalen, hvor det er mulig å kjøpe mat og drikke. Ta gjerne med matpakke. Per Østvold er guide på den første delen. Fra Nydalen og ned til Bjølsenfossen overtar Erik Østlyngen som guide. Han vil fortelle om fugleliv, trær og planter langs elva. Deretter guider Per Østvold ned til Hønse-Lovisas Hus og videre til Mathallen / Vulkan-området, hvor turen avsluttes. I dette området er det mange serveringssteder.

Turen er på 8 km på god tursti, tar ca. 3,5 timer inkl. pauser, og passer for alle aldre. Påmelding til: post@akerselvasvenner.no
Maks 30 deltakere.

Arr. Miljøforeningen Akerselvas Venner.

Søndag 3. september. MERK: kl. 13.00:
Istid og datid langs Lysakerelva

Oppmøte: På Svingen bru over Grinidammen. Østeråsbanen til Ekraveien T GPS koordinater: sone 32, N 6647125, E 0591275

I samarbeid med Røa Vel leder Lysakervassdragets venner en vandring langs Lysakerelva fra Svingen bru ved Grinidammen til Bogstadvannets osdemning og tilbake langs motsatt elvebredden. Turen, som går på bra turveier med én kort stigning, tar noe over 2 timer i rolig tempo.

Arr.: Lysakervassdragets venner/Røa Vel

Tirsdag 5. september kl. 11.00:
Kulturhistorisk vandring langs Alna på dagtid – fra Grorud til Kværnerbyen

Bli med på kulturhistorisk tur langs Oslos lengste elv. Oppmøte på Grorud T- banestasjon. Det blir flere stopp underveis med informasjon om mulige bekke- og elveåpninger samt informasjon om elvas historie. Passer best for dem som liker natur og historie. Turen tar 3 til 4 timer.

Se også Alnaelvas Venner på Facebook.

Arr.: Alnaelvas Venner.

Tirsdag 5. september kl. 18.00:
Natur- og kulturhistorisk vandring i Ljanselvas nedre del

Tog L2 til Ljan stasjon, gå langs Ljabruveien til Herregårdsveien. Buss 81 til Herregårdsveien. Oppmøte ved Joker Ljan, Von Ødkens vei 1, Oslo (øverst i Herregårdsveien).

Natur og kulturhistorisk guidet vandring langs Ljanselvas nedre del med mye historie i vakre Liadalen. Vi følger turveien som er forholdsvis lett å gå helt til utløpet i Fiskevollbukta. De som vil, kan ta turveien videre langs Nedre Ljanskollen til Hvervenbukta. Mye av traseen er skiltet med informasjon om natur og kultur, men vi stopper enkelte steder og forteller mer og svarer på spørsmål. Passer best for dem som er interessert i natur og historie, men alle er velkommen uansett alder! Gode sko og klær etter vær!

Oppmøte ved Joker Ljan, Von Ødkens vei 1, Oslo (øverst i Herregårdsveien).

Ingen påmelding. Velkommen til en trivelig kveldstur – varighet ca. 2 timer.

Onsdag 6. september kl. 16.30:
Tur langs Alna – Bli bedre kjent med urskogen midt i Oslo

Møt opp på broen på Brynseng t – banestasjon. Vi anbefaler å ta kollektivt.

Passer for alle. Vi følger Alna fra Bryn nedover igjennom urskogen til Svardalsparken der elva går ned i kulvert. Urskogspreget kommer av at her får skogen lov til å stelle seg selv. I elveskogen finnes det trær i alle aldre med innslag av død ved. Både stående og liggende (gadd og låg). Sopp er med på å bryte ned død ved. Dette fører til et rikt liv av både insekter og fugler. Kle deg etter vær og ha på deg gode sko. Turen tar 2 timer.

Se også Alnaelvas Venner på Facebook.

Arr: Alnaelvas Venner

Lørdag 9. september kl. 11.00:
Lanseringsvandring langs Hoffvassdraget

Hoffvassdragets Venner inviterer til vandring. Vi går med vårt nye turveiskart med oppmøte på følgende steder lørdag 9. september kl. 11.00: 

Midtstuen t-banestasjon

Holmen t-banestasjon.

Fra begge steder skal vi følge vassdragene nedover til de (og vi) møtes ved Dronningfossen nærmere Hoff. Deretter går vi ned til Bestumkilen.

Begge turer er guidet og alle vil få vårt nye turveiskart til bruk under turen.

De som ønsker det, kan forkorte turen. Flere steder underveis finnes busser og t-banestasjoner (Smestad/Hoff/Skøyen).

Mer info: Send en e-post til: Gerd.Lindeberg@gmail.com

Arr.: Hoffvassdragets Venner.

Skrevet i Arrangementer | Legg igjen en kommentar

Vannprisseminaret 2023: Urbane vassdrag – byenes skattekiste

Akerselva. Foto: Per Østvold
Urbane vassdrag er som pulsårer igjennom byer. De yrer av liv og er viktige for fiskene, dyrene og menneskene. Men hvordan tar vi vare på disse vassdragene?
Vannprisen 2023 går i år til Bo Wingård, leder for Bærum Elveforum. 

Årets vannprisseminar fokuserer derfor spesielt på hvordan elveforum driver opplæring og formidling, påvirker politisk, og får til samarbeid med og mellom kommunale etater og grunneiere. Arrangør er Norsk Vannforening.

Dato: Onsdag 20. september 2023 kl. 09-16

Sted: Miljødirektoratet Oslo, Grensesvingen 7, 0661 Oslo.

Du kan delta fysisk eller digitalt.
Påmeldingsavgift.

Se programmet her.

Påmelding og påmeldingsavgifter.


Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Endelig blir det byggeforbud langs byvassdragene

Gullhaug torg

Tekst og foto: Per Østvold

Kommuneplanens arealdel som ble sendt ut på høring før sommeren, inneholder et viktig forslag for byvassdragene i Oslo. Oslo kommune har lenge hatt retningslinjer om at det ikke bør tillates nye tiltak i en sone på 20 m langs hovedvassdrag og 12 m langs sidevassdrag. Men «bør»-regelen har vært for svak og har åpnet for mange unntak.

Nå foreslår det rødgrønne byrådet at byggegrensen skal gjøres strengere, ved at den tas inn som en bestemmelse, en «skal»-regel. Avvik fra byggegrensen blir derfor vanskeligere. K0nkret foreslås følgende bestemmelse:

«Langs vassdrag i byggesonen tillates ikke nye tiltak i en sone på minimum 20 meter fra vannkant for hovedvassdrag og dammer, og minimum 12 meter fra vannkant for sidevassdrag. I denne sonen skal naturlig vegetasjon bevares, og det skal tilrettelegges for reetablering av naturlig vegetasjon der dette ikke finnes. Vanlig skjøtsel tillates.»

Formålet med kommuneplanens arealdel

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Til sammen skal de to dokumentene peke ut den langsiktige utviklingen og vise retning for kommunen, uten å gå i detalj på alle områder.  

Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet. Oslo kommune vedtok en ny samfunnsdel med byutviklingsstrategi i januar 2019.

Kommuneplanens arealdel skal vise sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk, og angi hovedtrekkene i hvordan arealene skal brukes for å nå kommunens mål.  Arealdelen skal gi rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, og hvilke viktige hensyn som må ivaretas. Arealdelen er juridisk bindende for påfølgende planer og byggetiltak.

Planforslaget som er sendt ut på høring, består av følgende dokumenter:

  • plankart og temakart
  • bestemmelser og retningslinjer
  • planbeskrivelse
  • konsekvensutredning
  • risiko- og sårbarhetsanalyse.

I forslaget til arealdel foreslås å styrke tilgangen til rekreasjonsområder gjennom å sikre sjø, vassdrag og øvrig grønnstruktur som skogsområder og parker. Det stilles krav til klimahensyn ved nye utbyggingsprosjekter og ved rehabilitering.

På Oslo kommunes nettside om kommuneplanens arealdel, www.oslo.kommune.no/kpa ligger det lenke til en gjennomgang av hovedtrekkene i planforslaget, med kart og illustrasjoner (kartfortelling).

Oslo Elveforum vil uttale seg om høringsutkastet. Høringsfristen er 22. desember 2023.

Skrevet i Akerselva, Uttalelser | Merket med | Legg igjen en kommentar

Speaking with Alna

Speaking With Alna er en serie arrangementer med kontemplasjoner rundt Alnaelva som skjer denne våren, sommeren og høsten 2023. Alle arrangementer er gratis og for alle.

Søndag 2. juli 17.00 – 20.00
Kulturhus Kruttverket


Vi inviterer til en aften for å feire, ‘snakke med’ og lytte til Alnaelva gjennom en tur, en utstilling og en forestilling. Inkludert åpne samtaler med Alna-entusiaster for å snakke om de bedre måtene å ivareta elven og dens unike økosystemet, vannet og hvordan man skal forholde seg til urskogen – Svartdalen.

PROGRAM:
17.00 

Historisk tur fra Bryn til Kruttverket – Claes Lampi 
Gjennom en vandring langs Alnaelva vil Lampi ta oss med på en historisk reise gjennom Oslos største teglverk og vise hvordan teglindustrien her har vært en viktig faktor i byens utvikling og vekst.

Turen starter ved Kristiania teglverk, et av svært få nedlagte teglverk i Norden hvor bygningen med ringovn står intakt igjen. Bebyggelsen har høy kulturhistorisk verdi, både lokalt og nasjonalt. Turen beveger seg nedover Alnaelven, og vi vil også høre historier fra de andre store teglverkene i området: Høyenhall teglverk, Bryn teglverk og Nygaard teglverk.
Turen ender ved Kulturhuset Kruttverket ved Nygårdsfossen. Oppmøte ved Brynseng T-banestasjon.

Lampi har i over 10 år drevet med formidling av norsk teglindustrihistorie. På nettsiden teglverk.no har han samlet informasjon om norske teglverks historie og skapt et forum for kunnskapsdeling. Lampi har også holdt en rekke foredrag om temaet for å øke bevisstheten om teglindustriens betydning og bidrag til samfunnet.

18.30

Utstillingsåpning
“Under Wonder”- Xueting Yang & Helge Braathen
Et samarbeid mellom kunstner Xueting Yang og styremedlem i Alnaelvas Venner, Helge Braathen. 

Gjennom visuelle fortellinger om lokale habitater og måten alle ting følger sin gang på, hva vet vi og hva vet vi ikke om dem?

Om utstillere:
Xueting Yang er en kinesisk tegneserieskaper, illustratør og forfatter bosatt i Oslo. Hun har gitt ut sin andre tegneserie “Kjøkkenet” i år, som vant Gull i Årets Vakreste Bøker.
Juryens kommentar til “Kjøkkenet”:

“[…] Dette er en stillfaren og observerende bok. Bildene er frosset midt i en bevegelse, i en ladet situasjon, hvor vi aner at det har skjedd noe både før og etter. Tegningene fanger bevegelser, som fotografi gjør. Bildeutsnitt, komposisjon og fargevalg underbygger stemning som balanserer på grensen mellom det ubehagelige og vakre. […] ”
For “Under Wonder”, skaper Xueting visuelle fortellinger med inspirasjoner fra både samtalene med Helge Braathen og Alnaelva og dens omgivelser.

Helge Braathen er en naturelsker, naturaktivist, fotograf, hobbymykolog, slimsoppentusiast og biologisk mangfoldansvarlig i Alnaelvas venner. Han tilbringer mye tid langs Alna og tar bilder av kjuker, sopp og slimsopp. På utstillingen “Under Wonder” finner du bilder fra Alnaelvas elveskoger gjennom året. De fleste er fra Svartdalen.

Utstillingen er kuratert av Danee Feng.

18.50

Kort presentasjon

“Hvorfor trenger vi å åpne elva” – Vidar Berget

19.00

Kollaborativ Kunst Forestilling med:

Jean-Baptiste Soulard (stemme/gitar)

Brooke Sharkey (stemme/ gitar/ eksperimentell)

Katja Schia (Live visuals) venter på bekreftelse

Fra 1-times møte med Alna, 3 kunstnere fra ulike kunstformer skaper en forestilling etter et 2-dagers samarbeid. Målet er å reflektere og tolke deres opplevelse knyttet til hverandre og miljøet ved Alnaelva, med følelser i fokus.

20.00

Åpen diskusjon

Gjennom denne serien ønsker vi å bringe lokale innbyggere sammen gjennom improvisert og medskapende kunst. Å oppmuntre og legge til rette for at folk kan finne flere måter de kan bidra til å bruke, bevare og forbedre miljøet rundt Alna.

Prosjektet er initiert av kunstner Brooke Sharkey og Kulturhus Kruttverket.
Støttet av Bydel Gamle Oslo, Alnaelvas Venner, Oslo Elveforum og Etterstad Vel.
I samarbeid med Kampen Kaffe & Bar, Kampen Menighetshuset og Nordic Black Theatre.

Skrevet i Alnaelva, Arrangementer | Legg igjen en kommentar

Gratulerer med Klosterenga park

Hovinbekken kommer opp som en underjordisk vannåre ved Galgeberg.
Foto: Per Østvold

Lørdag 10. juni 2023 ble Klosterenga skulpturpark offisielt åpnet, og alle elve- og bekkevenner gleder seg. Dette har blitt en fantastisk flott skulpturpark med en gjenåpnet Hovinbekk som bærende element.

Klosterenga skulpturpark er basert på en kunstnerisk visjon, skapt av en av Nordens ledende billedhuggere, Bård Breivik og Kristian Blystad. Parken er ikke bare et kunstprosjekt. Hovinbekken, som er gjenåpnet gjennom skulpturparken, gir kunsten en ekstra dimensjon.

Hovinbekken har fått beplantede bredder med kortreiste stauder, busker og trær i et blågrønt grep og skaper en vakker og frodig oase midt i byen. Dette er det største skulptur-parkprosjektet i Oslo etter Vigelandsanlegget. Vi gratulerer Oslo kommune, Klosterengas Venner, Gamlebyen Beboerforening og alle elve- og bekkevenner med resultatet. Dette er østkantens svar på Vigelandsanlegget!

Mye gjenstår

Når parken åpnes, er det likevel mye som gjenstår. Den nederste halvdelen av parken, langs Botsen, er ikke fullført. Dermed gjenstår åpningen av bekken ned mot Grønland. I den nedre del av parken skal kunstverket «konglen» stå. Den vil bli et landemerke sett fra Grønlandsleiret, og vil lede inn mot kunstverket «sluttsluket», og videre opp langs bekken og skulpturparken.

Hovinbekken må åpnes videre ned mot den såkalte Busstomta i Schweigaardsgate og ut til fjorden. I middelalderen gikk strandlinja over det som i dag kalles for Busstomta i Schweigaardsgate.  Når bekken en dag åpnes opp her, må det skje i kombinasjon med en grønn park som kan berike denne delen av Oslo.

Les mer om Busstomta her.

Nedenfor kan du se noen bilder fra Klosterenga. Alle foto er tatt av Per Østvold.

Bekken fortsetter i det som kalles vaskebrettet, utført i granitt fra Fujian-provinsen i Kina.
Muren på “Den flerkulturelle plassen” har mørk labradorstein hentet fra den såkalte “Tyske bestilling”.
Shiva Lingam er en symbolsk presentasjon av Shivas fruktbarhetskraft der den mannlige krafen Lingam forenes med den kvinnelige Yoni.
“Armhulen” er inspirert av endestykket på en bambusstang som brukes når elvebåter stakes i en kinesisk elv.
“Slipset” er en 80 meter lang renne i granitt fra Fujian-provinsen i Kina. Langs slipset ligger bølgebenken, laget av en steinsort fra Yantai i Kina – en sebrastripet sandkvartsitt. Nedenfor ligger “portalen” i rødlig svensk granitt.
Bekken renner videre mot Grønland. I løpet av sommeren vil planter og busker dekke breddene.
“Grotten” er et av hovdverkene i parken og er en 1,5 m høy vannskulptur. Bekken renner over taket. Inne i grotten kommer flere skulpturer.
“Fylkessteinene” var en gave til Oslo by fra landsets fylker og Svalbard.
Bekken fortsetter mot Grønland.
Her ender den åpne bekken i et sluk.
“Spiralen” er foreløpig siste skulptur.
Når vil bekken gjenåpnes ned mot Schweigaards gate?

Skrevet i Hovinbekken | Merket med , , | Legg igjen en kommentar

Leif Bertnes fikk Nordstrandprisen 2023

Leif Bertnes (til venstre) og BU-leder Knut Falchenberg. Foto: Per Østvold

Leif Bertnes fra Miljøprosjekt Ljanselva fikk i dag, 9. juni 2023, Nordstrandprisen. Prisen ble delt ut under Nordstranddagene, og består av et litografi og 10.000 kroner. Vi gratulerer!

Bydel Nordstrand deler årlig ut Nordstrandprisen. Av statuttene framgår det at prisen kan gis til enkeltpersoner, lag eller foreninger i bydel Nordstrand som «… har bidratt til å profilere bydel Nordstrand på en positiv måte innenfor områdene humanitære aktiviteter, idrett, kunst, kultur, friluftsliv og annen frivillig innsats».

BU-leder Knut Falchenberg sa under prisoverrekkelsen at Leif Bertnes fikk prisen for sin mangeårige innsats i Miljøprosjekt Ljanselva, hvor han har tatt initiativ til vandringer, skilting, aktiviteter for barn og mye annen frivillig innsats, og har stimulert mange til å delta i friluftslivet. Leif er en ildsjel, sa BU-lederen.

Sammen med Sverre Samuelsen har Leif satt opp store informasjonsskilter langs de fleste av Oslovassdragene.

Både Miljøprosjekt Ljanselva og Oslo Elveforum er stolte og glade på Leifs vegne.

Skrevet i Ljanselva | Legg igjen en kommentar