Kommuneplanens arealdel

Oslo Elveforum har utarbeidet et fyldig høringssvar på Oslo kommunes utkast til kommuneplanens arealdel. Høringsfristen er satt til 22. desember 2023.

I høringssvaret heter det blant annet:

Oslo Elveforum støtter helhjertet bestemmelsen i pkt. 17.1 c om at det ikke tillates nye tiltak i en sone på minimum 20 meter fra vannkant for hovedvassdrag og dammer, og minimum 12 meter fra vannkant for sidevassdrag langs vassdrag i byggesonen. Målene skal oppfattes som minimumsavstand.

I denne sonen skal naturlig vegetasjon bevares, og det skal tilrettelegges for reetablering av naturlig vegetasjon der dette ikke finnes.

Som det fremgår av veiledningen til arealdelen av kommuneplanen, skal «tiltak» i pkt. 17.1 c forstås som «alle tiltak etter plan- og bygningsloven § 1-6, dvs. også tiltak som ikke er søknadspliktige». Det er viktig at begrepet «tiltak» beholdes i denne bestemmelsen, og ikke erstattes med «nye bygg» e.l. Jf. her også bruken av termen «tiltak» i plan- og bygningsloven § 1-8 Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag.

Les mer om utkastet til arealplan.

Dette innlegget ble publisert i Uttalelser. Bokmerk permalenken.