PULS og Alnaelva

PULS ble startet i 1988 som et samarbeidsprosjekt mellom 11 av de største og ledende klubbene i Groruddalen. Jernbanen trengte flere spor og mer plass – de så til den bortglemte Alnaelva i bånn av Groruddalen: den kan vi legge i rør og få mye ut av! Puls-prosjektet hadde avgjørende betydning for at elva blei redda og fikk miljøaktiviteten opp i klubber og velforeninger i Groruddalen.

Av Arne Bernhardsen

Klubbene som organiserte PULS, var organisert på Fellesmeieriet Oslo, Fabritius, Standard telefon og kabel, Norsk Viftefabrikk, Jernbaneverkstedet på Nyland, Kværner, Jordan m.fl. De representerte flere fagforbund, som Fellesforbundet (FF), Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbundet (NNN), Treindustriarbeiderforbundet (nå i FF), Norsk Jernbaneforbund (NJF) og Grafisk forbund (nå i FF).

PULS-prosjektet fikk støtte fra Miljøverndepartementet i årene 1989-1991. Det førte til at vi kunne ansette og lønne en leder for prosjektet (hovedverneombud på Fabritius). Møter og aktiviteter var i hovedsak på dagtid. Det ble gitt fri til å delta i henhold til Hovedavtalens bestemmelser! Klubbrepresentantene var som regel klubbens leder og hovedverneombud. 

PULS stilte målsettinger på fire hovedområder:

– påvirke LO til å bli den største miljøorganisasjonen i Norge
– rette søkelys på egne bedrifters miljøansvar
– styrke Oslo-industrien
– ta del i lokale miljøutfordringer

Man kan si at PULS-prosjektet var en del av en forsvarskamp for Oslo-industrien, men det ble organisert for noe større enn det; langsiktige prioriteringer av fagbevegelsens arbeid, knytte båndene mellom Groruddalens innbyggere og industrien, bygge broer mellom industri og naturvernorganisasjoner og andre Ngo-er. I tillegg hadde PULS et klart internasjonalt perspektiv; forurensning er ikke nasjonalt problem, det er først og fremst et globalt problem.

I forkant av LO-kongressen tok PULS mange initiativ for å styrke miljøprofilen. På flere seminarer ble det diskutert miljøpolitikk og utarbeidet forslag til kongressen. PULS inviterte forskere og miljøorganisasjoner som Natur og Ungdom, Naturvernforbundet og Bellona til seminarene. I tillegg stilte representanter for venstrepartier til diskusjon. PULS utviklet et manifest for fagbevegelsen med en rekke konkrete handlingspunkter som forslag til kongressen i 1989. Med forbundsvise tillempinger ble det sendt inn som forslag og, ble i det store og hele vedtatt på kongressen. Et av punktene handlet om att verneombudet også skulle bli verneombud for det ytre miljøet, og sikres nødvendig opplæring.

«LO vil:

  • Legge Brundtland-kommisjonens innstilling til grunn for sitt arbeide med miljøpoli¬tikk i framtida.
  • At verneombudene skal ha stansingsrett med hensyn til farlige utslipp til sjø, vann og luft. (På linje med den verneombudene har etter AMLs § 27 (§ 6.3 i dagens lov, vår merknad).
  • At verneombud må få obligatorisk opplæring i problemer knyttet til det ytre miljøet. Opplæringen må være av minst 40 timers varighet.
  • Arbeide for at det ytre miljøet sidestilles med det indre miljøet i lovverket, tariffavta¬ler og overenskomster.»

Oslo-industrien var hardt presset fra midten av 1980-årene. Fra å være den ledende industribyen i landet, ble industri assosiert med uønsket virksomhet, forurensing og støy. Bedrift etter bedrift ble lagt ned eller flyttet ut av byen. PULS brukte mye ressurser og hele sitt kontaktnett til å koble industriene med forskningsmiljøer, i et forsøk på å etablere ny virksomhet basert på miljøteknologi.

Kunnskapsbasen om forurensning, miljø og klima som ble utarbeidet i PULS-prosjektet ble videreutviklet i flere av bedriftene; egne PULS-grupper laget forslag til miljøkartlegging på bedriften. Det ble også lansert miljøkrav i lokale forhandlinger, som kollektive transportløsninger til og fra jobben. Av tiltak som ble vurdert og gjennomført i Puls-bedrifter kan nevnes energigjennomgang, kontroll av utslipp, bedre avfallsbehandling og miljøopplæring. Gjennombruddet kom når PULS tydelig pekte på sammenhengen mellom det gode arbeidsmiljøet og det ytre miljøet; det gikk ikke lenger å flytte bedriftsforurensning til naboen. I ettertid er det lett å se at PULS-prosjektet var i forkant av de nasjonale kravene til internkontroll av helse, miljø og sikkerhet.

Alnaelva på dagsorden

Men den saka som er mest kjent i media og for historia, er arbeidet med Alna-elva, som den gangen rant gjemt og glemt i bånn av Groruddalen.

Langs Alnaelva var det opprettet minst 17 avfallsdeponier, og bedriftene brukte elvebreddene som sin «usynlige» bakgård; her plasserte de utrangert utstyr og maskiner, byggematerialer osv. Skulle oslo-industrien få reddet og økt sitt renomme, måtte man spille på lag med lokalbefolkningen og framtida. PULS lanserte ideen om å «adoptere» elva bit for bit, fra os til os. Fagforeninger og bedrifter kunne i samarbeid med skoler, naturvernforeninger, husmorlag eller hva som fantes, ta ansvar for sin lille eller store bit av elva. Aktivitetene som fulgte av ansvaret kunne bestå av jevnlig oppsyn med kvaliteten, årlige opprydningsaksjoner eller opparbeiding av tursti langs bredden.

Første bedrift ut var NSB. I samarbeid med klubbene og Jeger- og fiskeforeningen i Groruddalen, Hellerud videregående skole og Natur og Ungdom ble 1,2 km elvebredd adoptert. Kristin Hille Valle, miljøminister, deltok i den høytidelige markeringen av adopsjonsløftet og avduket et stort skilt ved Nedre Kalbakkvei hvor tiltaket og samarbeidet ble presentert.

Nå må det også sies at NSB ville ekspropriere breddene ned til elva i nesten hele denne lengden, 1,2 km, og det uten å ta hensyn verken til miljø eller folk. Som de sa; det er jo bare 1,2 km! Ja, omtrent som avstanden mellom Slottet og Oslo Sentralbanestasjon.

Hellerud VGs bidrag var knyttet til byggfagene; hvordan sikre elvebreddene på bærekraftig vis. Seinere ble naturfaglinja involvert i et prosjekt for å overvåke vannkvaliteten i Alna – i tett samarbeid med ingeniører ved STK.

Engasjementet rundt Alna førte til at så godt som samtlige partier i Oslo fikk programpunkter om elva, og de kommunale etatene har prioritert arbeid med turstier, tilrettelegging for universell bruk og ikke minst økt vannkvaliteten. Resultatet er tydelig i dag; Fra oset ved Breisjøen er det anlagt universell tursti, parkanlegg og sittegrupper helt ned til Alfaset. Langs Postens nye anlegg er det rennende vann, men derfra og til Smalvollen er dessverre Alnaelva så godt som utilgjengelig. Langs Smalvollen, forbi Bryn og Svartdalen og ned til Kværner framstår Alnaelva praktfull.

Puls-engasjementet har også hatt klare føringer for hvordan man samarbeidet med de andre elvene i Oslo.

Alna-elva prosjektet var ikke det eneste lokalpolitiske arbeidet PULS gjennomførte. I samarbeid med bl.a. Fossum kirke og Norsk husmorlag arrangerte PULS møter om forbrukermakt; krav til varehandelen om emballasje, transport, ombruk og bærekraftig produksjon. PULS-representanter på Fellesmeieriet gikk også i dialog med naboene for å diskutere mindre belastende transportløsninger, utkjøringstider, stoppunkter mm. Innspillene ble diskutert på allmøte med sjåførene og ble godt tatt imot. På tross av endrede vaner.

Tenke globalt – handle lokalt!

Var dette bare et lokalt prosjekt? Det andre store ressurskrevende prosjektet PULS gjennomførte involverte Arkhangelsk og Kola-halvøya. Til Bergenskonferansen i 1991 (forløperen til Rio 1992) inviterte PULS mer enn ti fagforeningsledere fra Murmansk, Arkhangelsk og Kolahalvøya på 14 dagers opphold i Norge. Russerne kom om bord på Hurtigruta i Kirkenes og det var arrangert møte med lokale fagforeningsfolk langs ruta ned til Bergen. I Bergen var alle innkvartert på feriehjem på Askøy og deltok på mange seminarer og debatter i og rundt Bergen. NSB spanderte nattoget til Oslo, og russerne overnattet hos Puls-aktivister fra deltakerbedriftene. Diskusjonene dreide seg om både de store forholdene som Barentshavet, Nikkelverket og atomkraft i Russland, til hvordan klubbene i Oslo samarbeidet med ledelsen i konkrete miljøspørsmål.

Bedriftene som deltok, forsto at PULS-engasjementet økte omdømmet deres, det var i ei tid hvor det var viktig å vise hensyn. Særlig for Fellesmeieriet som solgte ren norsk melk fra ren norsk kultur, for NSB som konkurrerte mot økt biltrafikk, for Jordan som brukte mye plast til børstene og emballasjen. Men også der ledelsen faktisk var interessert i å beholde arbeidsplassene og vise at industrien tok ansvar.

Jeg var hovedverneombud på Fellesmeieriet (TINE Meieriet Oslo i dag), og jeg tror ikke jeg har vært med på et fagforeningsprosjekt som har fått så mye positiv oppmerksomhet og støtte fra miljøer utenfor LO noen gang. Miljøverndepartementet stilte med prosjektstøtte, vi ble invitert til NHOs årskonferanse, vi fikk innpass hos miljøbevegelsen, vi fikk bruke arbeidstida til aktivitetene, vi fikk bedriftene til å åpne lommeboka og de støttet våre sideprosjekter: nord-kalott-samarbeid, deltakelse på Bergenskonferansen om miljø, adopsjon av Alna-elva, osv. En rekke små og store tiltak.

Den ene etter den andre av industribedriftene som deltok i PULS ble lagt ned eller flyttet ut av Groruddalen. Tilbake sto NSB-verkstedet på Nyland (Mantena) og Fellesmeieriet Oslo. Men prosjektets idé kan man fortsatt se spor av, for eksempel i den brede alliansen som er grunnlaget for suksessen Broen til Framtiden.

Arne Bernhardsen

Arne Bernhardsen (f. 1954) har vært produksjonsarbeider og hovedverneombud på Fellesmeieriet i Oslo, der han arbeidet i 15 år. Han har jobbet med fagopplæring i NHO-systemet, vært saksbehandler på arbeidsmiljø i LO og forlagsredaktør i arbeidslivsredaksjonen i Gyldendal. Han underviser fortsatt om arbeidsmiljørelaterte temaer for organisasjoner og bedrifter.

Skrevet i Alnaelva | Legg igjen en kommentar

Elvearrangementer under Friluftslivets uke

5.-13. september markeres Friluftslivets uke med arrangementer over hele landet. Her kan du selvfølgelig også være med på elvevandringer med ulike elvegrupper.

Her finner du en oversikt over de ulike arrangementene Oslo Elveforum er involvert i. Ingen av arrangementene krever påmelding.

Guidet vandring langs Lysakerelva med Lysakervassdragets Venner / Røa Vel6. sep 13:00.

Oppmøte ved Grinidammen ved Svingen bru. Stasjon Ekraveien på T-banens linje 2
Guidet vandring med elvas industrihistorie fra 1650 til 1930 som ledetråd. Kaffe og kake halvveis (Varmestua på Lysejordet)
Fra 13:00 til 15:30.  
Merk! Fottøy for vanskelig, glatt terreng; evt. gangstaver
Alnaelva fra Grorud til Kværner med Alnaelvas venner7. sep 16:30

Oppmøte ved Grorud T-banestasjon
Guidet vandring langs elva gjennom tre bydeler. Egnet for alle, med litt bistand for rullestol-brukere den siste strekningen. Varighet ca. 3-4 timer + pauser.
Guidet vandring langs Akerselvas nedre del med Miljøforeningen Akerselvas Venner10. sep 16:30

Oppmøte ved Sagene kirke
Klassisk vandring nedover elva med Gard Espeland som guide.
Passer for alle. 
Påmelding: akerselvasvenner@gmail.com
Maks 25 deltakere.
Guidet vandring langs nedre del av Frognerelva med Frognervassdragets venner12. sep 12:00

Oppmøte på broen ved Sinnataggen
Vandring fra Frognerdammene, forbi Frogner Hovedgård og ned Frognerbekkdalen til Drammensveien. Passer for alle. 
Fra Fjell til Fjord med Hoffselvas venner12. sep 11:00

Oppmøte ved Midtstuen T-banestasjon
Guidet vandretur for medlemmer og andre interesserte, fra Midtstuen til Bestumkilen.
Guidet elvevandring langs Ljanselva fra Hauketo til Sagstua med Miljøprosjekt Ljanselva13. sep 13:00

Oppmøte Ljabru Hovedgård v/kiosken
Guidet vandring om biologisk mangfold langs Ljanselva. Ta på gode sko, klær etter vær! Vafler på Sagstua avslutningsvis. To timers varighet.
Skrevet i Akerselva, Alnaelva, Arrangementer, Frognerelva, Hoffselven, Ljanselva | Legg igjen en kommentar

Elvelangs Ljanselva 13.9.

Skrevet i Ljanselva-blogg, Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Innspill til stamnettprosjektet

Stamnettprosjektet omfatter den gule delen på kartet. Illustrasjon: Nordre Aker Budstikke.

Arbeidet med å gi Oslo ny reservedrikkevannforsyning er i gang. Det skal bores nye tunneler for vannforsyning gjennom bydelene Nordre Aker, Sagene, Bjerke og Alna.

I et brev til Vann- og avløpsetaten datert 24. august 2020 har Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner omfattende merknader til oppstart av planarbeidet.

Alnaelvas Vennr har sendt inn en egen uttalelse datert 24. august. I sitt merknadsbrev foreslår Alnaelvas Venner en gjenåpning av Trosterudbekken, og at det tas hensyn til bekker i Østmarka.

Les hele merknadsbrevet fra Alnaelvas Venner her.

Saksinnsyn

Oversiktskart

Skrevet i Ukategorisert | Merket med | Kommentarer er skrudd av for Innspill til stamnettprosjektet

Ljanselva – nye skilt

Vi har satt opp nye skilt langs Ljanselva:

Vi har fått et oppgangssagblad og en planke skåret ved Gjersjøelva av Gjersjøelvfolket. Dette står der Skullerudsaga en gang var, rett nedenfor Sagdammen ved Skullerudkrysset.
Ved Rustadsaga – der Solan og Ludvig var sagarbeidere.
Skrevet i Ljanselva-blogg | Legg igjen en kommentar

Bystyret godkjente høyhus i Akerselvas historiske løp i Nydalen

Utbyggers illustrasjon.

På tross av sterke protester fra Oslo Elveforum, Miljøforeningen Akerselvas Venner og en rekke andre organisasjoner vedtok bystyret den 24. juni å godkjenne Avantors planer for et 70 meter høyt bygg på Gullhaug torg i Nydalen, plassert ute i Akerselvas historiske løp og over den smale kulverten som Akerselva i dag er presset inn i. Beslutningen er i strid med det byrådets egen tiltredelseserklæring fra i fjor høst, om å «Ikke tillate nye bygg i de byggefrie beltene på 20 meter langs hovedvassdrag og 12 meter langs sidevassdrag».

Byrådets (A, MDG og SV) innstilling ble vedtatt med støtte fra Høyre pluss en uavhengig representant. Partiene Rødt, Venstre Sp, KrF, FrP og FNB stemte alle i mot, men det holdt altså ikke til flertall.

Opposisjonen fremmet en rekke endringsforslag, som alle ble nedstemt. Dette gjaldt blant annet et forslag fra Venstre om rekkefølgekrav eller grunneierbidrag som kan sikre medfinansiering til ny, stor park i Nydalen. Heller ikke et forslag fra Rødt om gjenåpning av kulvertene over Gullgaug torg ble vedtatt.

Are Eriksen, som leder Miljøforeningen Akerselvas Venner, er sterkt skuffet over bystyrets vedtak. – Det planlagte høyhuset er et spennende FutureBuilt-bygg. Men det er et bygg plassert på helt feil sted. Bygget vil blokkere muligheten for å gjenåpne Akerselva i elvas historiske løp over Gullhaug torg, sier Eriksen.

Her kan du høre bystyredebatten.

Fra en demonstrasjon mot utbyggingsplanene.
Skrevet i Akerselva | Merket med | Legg igjen en kommentar

Dugnad langs Ljanselva

Fra venstre: Cato, Anker, Trine, Sverre, Arne og Leif (fotograf) deltok i dugnaden.

Ljanselvvassdraget har et spennende elvelandskap som varierer fra rester av enger og beitemarker til dype kløfter med «urskog». Følger du elva, vil du se spor etter møller, sager og kruttverk som ble drevet med elva som drivkraft. Landskapet preges også av en usedvanlig rik flora og et rikt fugle- og dyreliv.

Miljøprosjekt Ljanselva har gjennom årene satset mye på å gi informasjon om alt som kan oppleves på en tur langs elva fra fjorden til marka. Det er gjort ved å montere 8 strategisk plasserte tavler av samme utforming som de vi finner langs de øvrige av Oslo-elvene, og 28 skilter som forteller om planter, dyr, fugler og kulturminner.

Vi skal her vise bilder som ble tatt under en nylig avholdt dugnad. Deltakere på denne dugnaden var Cato, Anker, Trine, Sverre, Arne A., Arne L. og Leif (fotograf).

Over ser du eksempler på informasjonsskilt og -tavler langs elva.

Du vil finne to “stibroer” langs elva. De er laget av våre venner i “Øx-gruppen”.

Det er uvanlig mye rotvelt langs elva. Cato og Arne håndterer saga.

Foto av informasjonsskilt om "urskogen".

“Urskogen” har fått sitt eget informasjonsskilt.

Utsnitt av ny og flott turvei langs Leirskallen på vestsida av elva.

Den røde stua i skogkanten eies av Oslo kommune, men driftes av
Miljøprosjekt Ljanselva. Barnehagebarn fra Bydel Nordstrand er største
brukergruppe.

En av de viktigste oppgavene på nesten alle dugnader:  Rengjøring av tavler og
skilt. De første tavlene ble montert i 2016, og ser like fine ut i dag.

Fra venstre: Leif, Sverre, Arne L., Cato, Anker og Arne A. Trine tok bildet.


Takk til alle som deltar på dugnader!

Brosjyre

Her kan du laste ned en brosjyre om Ljanselva:

Skrevet i Ljanselva | Legg igjen en kommentar

Hemmelig byrådsavtale sikrer høyhus på Gullhaug torg

— Bystyret bør forkaste planforslaget og tydelig signalisere overfor byrådet at bygget må trekkes tilbake fra elvekulverten i et nytt planforslag, sier Are Eriksen i Miljøforeningen Akerselvas Venner. Foto: Erik Østlyngen

14. mai var bystyrets byutviklingsutvalg på befaring i Nydalen i forbindelse med Avantors plan om å bygge et 70 meters høyhus på Gullhaug torg.

Tross sterke protester fra Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner, på tross av protestlister og sterke innvendinger fra flere etater har det rødgrønne byrådet valgt å anbefale plansaken, og tar sikte på å få den vedtatt i bystyret før sommerferien.

Hemmelig avtale

Under befaringen fortalte byrådssekretær Rasmus Reinvang (MDG) at de tre rødgrønne byrådspartiene (A, MDG og SV) allerede under byrådsforhandlingene i fjor høst hadde gjort en avtale om å gå for dette høyhuset.

Fra annet hold har vi fått bekreftet at da den rødgrønne byrådserklæringen fikk en formulering om å «Ikke tillate nye bygg i de byggefrie beltene på 20 meter langs hovedvassdrag og 12 meter langs sidevassdrag», ble byrådspartiene enige om at dette løftet ikke skulle gjelde Avantors plan for Gullhaug torg i Nydalen.

Denne avtalen har vært ukjent fram til nå. Om det er gjort unntak også for andre byggeprosjekter innenfor den byggefrie 20 metersgrensa, er ikke kjent.

De tre rødgrønne byrådspartiene har ikke flertall i bystyret, og vil trenge støtte enten fra Rødt eller fra ett eller flere av de borgerlige partiene.

Plassert på feil sted

Are Eriksen, som leder Miljøforeningen Akerselvas Venner, sa under befaringen i dag at det planlagte høyhuset er et spennende FutureBuilt-bygg.

– Men det er et bygg plassert på helt feil sted. Bygget vil blokkere muligheten for å gjenåpne Akerselva i elvas historiske løp over Gullhaug torg, sa Eriksen.

Are Eriksen minnet forsamlingen om at vi har en kommuneplan som tilsier et byggefritt belte på minimum 20 meter langs Akerselva, og en fersk rødgrønn byrådserklæring som lover at byrådet ikke vil tillate nye bygg som plasseres innenfor en 20-metersgrensa langs våre hovedvassdrag.

På tross av dette anbefaler det rødgrønne byrådet utrolig nok å plassere et 70 meter høyt bygg delvis over den trange kulverten som Akerselva ble presset inn i på Gullhaug torg på 1950-tallet.

— Selv om tunge instanser som NVE, VAV og BYM har anbefalt å trekke bygget 20 meter tilbake fra elva, og advart sterkt mot å bygge så nær elvekulverten som planforslaget legger opp til, har vi likevel ingen illusjoner om at bygget vil bli trukket 20 meter tilbake fra elva. Men hver eneste meter vil bety mye når Akerselva skal gjenåpnes over Gullhaug torg, sa Eriksen.

Lytt til våre motargumenter!

I et brev til bystyrets byutviklingsutvalg datert 12. mai 2020 ber Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner byutviklingsutvalget om å lytte til foreningenes
motargumenter til det nye planforslaget for Gullhaug Torg 2 A.

— Bystyret bør forkaste planforslaget og tydelig signalisere overfor byrådet at bygget må trekkes tilbake fra elvekulverten i et nytt planforslag, sier Are Eriksen.

Les også

Skrevet i Akerselva, blog | Merket med , | Legg igjen en kommentar

Årsmøte i Oslo Elveforum er avholdt

Årsmøtet ble avholdt som telefonkonferanse onsdag 22. april 2020.

Følgende ble valgt til styret eller som rådgivere med møte- og talerett:

Styret
Per Østvold, leder – Akerselva
Sidsel Andersen, nestleder – Hovinbekken
Ellen Jacobsen, kasserer – Mærradalsbekken
Amund Kveim – Østensjøvannet
Trine Johnsen – Ljanselva
Vidar Berget, Alnaelva
John Tibballs – Lysakerelva
Bo Wingård – Lysakerelva og Bærum Elveforum

Varamedlemmer
1. vara: Øyvind Fjeld – Frognerelva
2. vara: Frithjof Funder – Ellingsrudelva
3. vara: Gerd Harriet Lindeberg – Hoffselva
4. vara: Harald Lundstedt- Gjersjøelva

Rådgivergruppe med møterett
Karsten Sølve Nilsen – Hovinbekken
Are Eriksen- Akerselva, Hovinbekken og Alna
Ida Fossum Tønnessen – Mærradalsbekken
Leif Dan Birkemo – Østensjøvannet
Trond G. Rasmussen – Skiltkoordinator
Leif Bertnes – Ljanselva
Ulf Fredriksen
Velkontakter: Eivind Bødtker

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Trine jubilerer 21.4.

Trine J har vært i lederposisjon i Miljøprosjekt Ljanselva i alle dets 30 år og i Oslo Elveforum i alle dets 20 år. GRATULERER med dagen!

Skrevet i Ljanselva-blogg | Legg igjen en kommentar