Vil du bli Oslo Elveforums nye sekretær?

Vår dyktige sekretær, Anna, har funnet nye og spennende oppgaver. Vi søker etter hennes etterfølger.

Dette er en deltids-/fritidsstilling. I tillegg til honorar kan vi tilby engasjerte, morsomme og lærerike timer sammen med folk som gløder og brenner for Oslos elver og bekker.

Sekretæren skal i samarbeid med Oslo Elveforums leder:

 • forberede styremøter og andre arrangementer (8-10 møter per år)
 • skrive møteprotokollene
 • bistå med å skrive årsmeldingen til årsmøtet
 • bistå med å legge ut artikler på vår nettside
 • bistå med informasjonsarbeid på sosiale medier (Facebook og Twitter)
 • ta seg av andre oppgaver etter avtale

Den rette personen kan være ung eller gammel – eller midt i livet. Du kan være en student eller en pensjonist. Viktigst er god skriftlig framføring, samt kunnskaper om bruk av Word-Press og sosiale medier. Og så må du kunne identifisere deg med Oslo Elveforums visjon for byens vassdrag.

Vi kan tilby et honorar på 40.000 kr per år pluss utgiftsdekning.

Hvis du er interessert, sender du en e-post til post@osloelveforum.no.

Søknadsfrist: 1. februar 2020.

Tiltredelse: Slutten av februar 2020.

Oslo Elveforums oppgave er å bidra til vern, rehabilitering og gjenåpning av byens vassdrag i byggesonen. Vi brenner for at byens vassdrag skal være friske og rene, åpne og tilgjengelige for befolkningen.

Oslo Elveforums visjon er levende vassdrag fra Marka til Fjorden.

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Godt nyttår

Skrevet i Ljanselva-blogg, Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Uttalelse til detaljregulering for Økernveien 119-121 og Eikenga 31-33

Sak nr 201906192

Oslo Elveforum er opptatt av at VPOR for Hasle og Valle Hovin blir fulgt opp, der det står:

«Hovinbekken anbefales åpnet nordover mot Økern og samlokaliseres med en gangforbindelse mellom Hasle og Økern.»

Bekkeåpningen er kun skissmessig vist på tegningene så langt. Vi mener det er viktig at det legges opp til en frodig blågrønn trase med god sammenheng med øvrig grøntanlegg i planområdet og videre over Økern. Området trenger frodighet for å kunne bli attraktivt. En bekketrasé med tiltrekkelig bredde og dybde for Hovinbekken og med generøse kantsoner vil bidra til å skape et helt nytt publikumsrettet sted. Dette er et område som lenge har vært helt uten allmenne arealer og attraktive møtesteder. Vann bidrar til å etablere frodighet raskt. Det viser seg også at godt utformet anlegg med vann og vegetasjon gir bebyggelsen økt økonomisk verdi.

Les videre
Skrevet i Hovinbekken | Legg igjen en kommentar

Elveadopsjon i skolen

Her kan du se filmen om det tverrfaglige undervisningsopplegget Elveadopsjon i skolen. Skoler som er med i videoen er Årvoll, Kastellet og Hallagerbakken. Trine Johnsen er med fra Oslo Elveforum og Miljøprosjekt Ljanselva.

Skrevet i Elveadopsjon | Legg igjen en kommentar

– Vannet trenger plass. Vi må ikke gjemme det vekk, men få det opp og fram.

– Vi må få en ny forståelse: Vannet trenger plass. Vi må ikke gjemme det vekk, men få det opp og fram. Dette skriver Hovinbekkgruppa i Oslo Elveforum i en høringsuttalelse til en utvidelse av allerede pågående planområde på Økern S. Det er Sidsel Andersen, nestleder i Oslo Elveforum, som har vært Oslo Elveforums saksbehandler.

Bakgrunnen er at KLP Ulvenveien 75b og Økern utvikling v/ Banenor Eiendom har varslet en utvidelse av allerede pågående planarbeid på Økern S. Formålet med planarbeidet er fremdeles å regulere Økern S til sentrumsformål herunder bolig, kontor, hotell, forretning, bevertning, tjenesteyting, undervisning, kultur mm. I tillegg skal planarbeidet sikre løsninger for ny og endret infrastruktur i området.

Oslo Elveforum ser positivt på at planområdet for Økern syd utvides slik det er foreslått. Slik vi oppfatter det er dette grepet gjort for å kunne sikre gode forbindelser over Ring 3. Økern har tung infrastruktur og har til nå vært vanskelig å krysse, særlig til fots og med sykkel. Utvidelse av planområdet for Økern syd er derfor nødvendig for å kunne sikre tverrforbindelser og få det framtidige byområdet til å henge sammen. Skal Økern bli et levende sted, uansett hvilken sammensetning av funksjoner som blir etablert, så må det være tilgjenglig fra den omkringliggende byen for alle typer trafikantgrupper.

Hovinbekken må opp i dagen

Sidsel Andersen er Oslo Elveforums nestleder

I forbindelse med VPOR for Hasle og Valle Hovin ble det utarbeidet et notat med anbefaling av trasé for Hovinbekken gjennom Økern, utført av Norconsult og Bjørbekk og Lindheim. Oslo Elveforum ga sin tilslutning til den anbefalte traseen.

Å få Hovinbekken opp i dagen gjennom den sentrale delen av Økern med sine hovedveier, T-banen og Alnabanen er per i dag usannsynlig slik vi oppfatter det. Bekken går i kulvert, det er sikringssoner og vannet er forurenset. Oslo Elveforum er likevel opptatt av at det etableres en tydelig, generøs, blågrønn tverrforbindelse mellom Hovinbekken på nordsiden og Hovinbekken på sydsiden der den kommer opp i dagen rett syd for Eikenga 33. Kombinasjon av vegetasjon og overvann kan gi attraktive og funksjonelle løsninger.

En kobling mellom Refstadbekken og Hovinbekken hadde også vært et positivt tilskudd og en mulighet for å få til tverrforbindelser mellom bekkeløp.

Vi gjentar til slutt vår visjon for byutviklingen og identiteten i dette området – at Hovinbekken blir Hovinbyens signatur! skriver Oslo Elveforum i høringsbrevet.

Saksinnsyn

Skrevet i Hovinbekken, Uttalelser | Legg igjen en kommentar

Miljøprosjekt Ljanselva 30 år

Miljøprosjekt Ljanselva feiret sitt 30-årsjubileum på Sagstua mandag 11. november. Trine Johnsen, primus motor i Miljøprosjekt Ljanselva og en av stifterne for 30 år siden, viser stolt fram den gedigne marsipankaken som ble servert til kaffen – etter at gjestene først fikk servert en varmende suppe.

Mange talere hyllet jubilanten. En av dem var Oslo Elveforums leder, Per Østvold, som hilste fra styret og elvegruppene.

Imponert

-Vi er alle sammen imponert over hva dere får til av resultater. Deres innsats har vært helt uvurderlig i 30 år, og vi er mange som er takknemlige, sa Østvold, og fortsatte:

– Når dere har fått gjort så mye, tror jeg det skyldes tre ting: For det første har dere knyttet til dere et nettverk av frivillige entusiaster – av ildsjeler som brenner for saken: bevaring og utvikling av Ljanselva og grøntområdene rundt. For det andre har dere hele tida skjønt at dere må knytte dere opp til og samarbeide tett med aktuelle bydeler og kommunale etater. For det tredje har dere hele tida satset på barn og unge. Skoleadopsjonene har vært imponerende. Ljanselva har vært gjennomadoptert i mange år. Og dere har alltid vært flinke til å lage aktiviteter som er morsomme og spennende for barn.

Disse tre kriteriene – satsing på frivillighet og ildsjeler – tett samarbeid med andre – og satsing på barn og unge – det er dette som er suksesskriteriene.

-To av dere har vært med helt fra starten. Det er Trine Johnsen og Ida Hvoslef – dessuten Tor Holtan-Hartwig som har gått bort. Arne Andersen kom med like etter stiftelsen. Han er også en av veteranene. Men mange har gjort en stor innsats gjennom et par tiår. La meg nevne Sverre Samuelsen, Leif Bertnes og Arne Lunde. Mange andre kunne vært nevnt.

Tor Holtan-Hartwig

Tor Holtan-Hartwig var også en av Oslo Elveforums stiftere, og har skrevet sitt navn inn i vår historie med gullskrift. Oslo Elveforum ble stiftet i 2000. Dere ble altså stiftet 11 år før Oslo Elveforum. I realiteten var det vel langt på vei slik at det var Tor Holtan-Hartwig og dere som dro i gang Oslo Elveforum.

Det første initiativet til Oslo Elveforum ble tatt i 1999 på et møte som stortingsrepresentant Lars Rise tok initiativ til. I den aller første beretningen for Oslo Elveforum står det at på dette møtet i 1999 innledet Tor Holtan-Hartwig fra Miljøprosjekt Ljanselva om statens vernebestemmelser for Oslovassdragene, om Oslo kommunes politikk på dette område og om det konstruktive samarbeid som var etablert med kommunen og bydelene.

Deretter ble Oslo Elveforum formelt stiftet i år 2000 med Tor Holtan-Hartwig som den første leder. Vi må derfor se på dere som vår pionerforening, sa Per Østvold. Han overrakte deretter Miljøprosjekt Ljanselva en gavesjekk på fem tusen kroner.


Se bilder fra festen

Skrevet i Arrangementer, Ljanselva | Legg igjen en kommentar

– Gjenåpning av elver og bekker går for sakte

Fra venstre ser vi utvalgsleder Sirin Stav (MDG) i bystyrets samferdsels- og miljøutvalg, deretter Hassan Nawaz (Høyre), Andreas Halse (Ap), Siavash Mobasheri, (Rødt), Kristin Dubland Marken (Venstre) og Ingrid Wergeland (SV).

– Vi er veldig fornøyd med løftene i den rødgrønne byrådserklæringen om å satse på natur og friluftsliv og nye grøntområder. Spesielt er vi glade i formuleringen «Byrådet vil ikke tillate nye bygg i de byggefrie beltene på 20 meter langs hovedvassdrag og 12 meter langs sidevassdrag». Som utvalgets medlemmer vet, står det i dag en «bør-regel» i kommuneplanens juridiske del. Den har gitt mange unntak gjennom årenes løp, og er årsaken til at nye bygg stjeler av vårt felles blågrønne arvegods.

Dette sa tre representanter for Oslo Elveforum under en deputasjon til bystyrets samferdsels- og miljøutvalg i dag. De som møtte fra Oslo Elveforum var leder Per Østvold, nestleder Sidsel Andersen og rådgiver Ida Fossum Tønnessen. Møtet ble holdt i den ærverdige formannskapssalen i Oslo rådhus.

Fra venstre: Per Østvold, Ida Fossum Tønnessen og Sidsel Andersen – alle fra Oslo Elveforum.

Budskapet fra Oslo Elveforum fortsatte slik:

Vi er også glade for at byrådserklæringen slår fast at byrådet vil:

 • Utvide og styrke vernet av Østensjøområdet miljøpark,
 • Styrke vernet av Akerselva miljøpark
 • Utrede opprettelsen av Ljanselva miljøpark
 • Og lage en handlingsplan for realisering av Alnaelva miljøpark.

Alnaelva

Det siste punktet passer godt sammen med at Miljødirektoratet har fått i oppdrag «å sammenstille en kunnskaps- og mulighetsstudie for å forbedre miljøtilstanden i Alnaelva”, og som skal være klar i mai 2020. Oslo Elveforum deltar i referansegruppa.

Viktigst er å få renere vann i Alnaelva. Men samtidig må vi sørge for at nærliggende grøntområder utvikles og at det lages sammenhengende turstier langs hele Alnaelva. Men dette forutsetter at byrådet finner penger til å gjøre dette. Og det kan det være at byrådet trenger hjelp til. Vi er helt sikre på at «nye» Alnaelva vil bli en berikelse for hele Groruddalen. I denne sammenhengen vil vi minne om at det bor 150.000 mennesker i Groruddalen som har Alnaelva i sitt nærområde. De fortjener at Alnaelva utvikles til et attraktivt rekreasjonsområde.

Samtidig vil vi understreke at det er vårt inntrykk at etatene ikke får nok midler til vedlikehold av grøntområdene langs de ti hovedvassdragene.

Vi er ikke fornøyd med farten på gjenåpning av lukkede elver og bekker.

Fortsatt er en fjerdedel av de ti hovedvassdragene lukket. Og det går sakte framover.

I 2020 har bystyret satt av penger til gjenåpning av Hovinbekken over Jordal og ned til Galgeberg, og videre over Klosterenga. Samtidig skal skulpturparken settes istand.

Dette er to store, kostnadskrevende og veldig bra prosjekter, som er svært viktige for befolkningen i denne delen av Oslo øst.

I tillegg til disse to prosjektene skal den øvre delen av Mærradalsbekken gjenåpnes neste år. Samtidig jobbes det med regnbed og overvannshåndtering i Iladalen og ned til Akerselva.

Alt dette er bra. Men vi synes dette går for smått.

Fem prioriterte gjenåpningsprosjekter

Oslo Elveforum har spilt inn til byrådet et forslag om fem gjenåpningsprosjekter i denne bystyreperioden:

 • Alnaelva fra Kværner til Middelaldervannspeilet,
 • Hovinbekken over Økern og fra Jordal over Klosterenga ned til strandlinjen i middelalderen,
 • Akerselva fra Schweigaards gate til nordsiden av jernbanens sporområde,
 • Frognerelva fra Drammensveien til Frognerkilen og
 • Hoffselva fra Drammensveien til Bestumkilen.

Oslo har et styringsdokument som heter «Prinsipper for gjenåpning av elver og bekker» som ble laget i 2015 gjennom et etatsovergripende samarbeid. Dette dokumentet har aldri vært behandlet i bystyret, og kanskje heller ikke i denne komiteen.

Oslo Elveforum ønsker en klarere politisk bestilling på mulige gjenåpningsprosjekter.

Parkopprøret

Til slutt vil Oslo Elveforum gi sin støtte til parkopprøret. Oslos økende befolkning trenger flere grøntområder.

Sukkerbiten må ikke bebygges. Bestumkilen på Skøyen bør utvikles til et fantastisk flott rekreasjonsområde på Skøyen. Nydalen må få et stort parkområde. Samtidig bør man gjenåpne to historiske bekker som gikk over det aktuelle området og ned til Akerselva, nemlig Heilobekken og Bråtenbekken. Ensjø trenger også en park. Dette for å nevne noen av flere områder.

Vi ønsker samferdsels- og miljøutvalget lykke til med viktig arbeid.

Skrevet i Uttalelser | Legg igjen en kommentar

Nydalen trenger en stor blågrønn park

I merknadsbrev av 23. oktober 2019 har Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) uttalt seg om tiltaksliste for offentlige rom i Nydalen (TOR Nydalen) og om høringen av planforslaget for Sandakerveien 113-119.

Nydalen er sammen med Storo, Lillo og Sandaker i ferd med å bli et av Norges tettest befolkede områder. Området har stort behov for ikke-kommersielle møteplasser og park med store, sammenhengende grøntområder som gir rom for ulike aktiviteter.

I et omfattende og svært grundig merknadsbrev om TOR Nydalen påpeker de to foreningene blant annet:

• TOR Nydalen kommer minst 15 år for sent og fremstår som et nødtiltak.
• Av TOR Nydalens i alt 11 parker, torg og møteplasser foreslås det kun to parker.
• Parkdraget øst–vest i TOR Nydalen er i realiteten stort sett kun en tynn gangstreng.
• Nydalen trenger en større park på 15–20 dekar, det holder ikke med to små parker.
• Parken bør legges til Sandakerveien 113–119 og programmeres for allsidig bruk.
• TOR Nydalen sier ingenting om gjenåpning av Akerselva og lukkede sidebekker.
• Planforslaget for Gullhaug Torg 2 A umuliggjør gjenåpning i elvas historiske løp.

I brevet om høringen av planforslaget for Sandakerveien 113-115 påpeker de to foreningene at hele eiendommen bør reguleres til park, dvs. 15,3 dekar i tillegg til de allerede regulerte 1,5 dekar, dvs. i alt 16,8 dekar.

Foreningene ønsker også at Heilobekken og Bråtenbekken skal gjenåpnes fra det nordøstre til det sørvestre hjørnet av parken med rolige bekkepartier avløst av terskler og små fossestryk, og gjerne med et par større dammer underveis.

Saksinnsyn TOR Nydalen

Saksinnsyn Sandakerveien 113 – 119.

Skrevet i Akerselva, Uttalelser | Legg igjen en kommentar

– Ingen selvfølge at Hovinbekken skulle opp i dagen i det omfanget vi ser i dag

«Den gjenåpnede Hovinbekken er en glitrende strime av håp i det generiske marerittet Ensjøbyen». Dette skriver arkitekt Gaute Brochmann i Morgenbladet 25. oktober. Fotograf Camilla Alexandra Lie har tatt bildene.

Artikkelen kan leses her (bak betalingsmur).

Eller du kan lese artikkelen som pdf her:

Torsdag 31. oktober klokka 13.00 åpnes for øvrig nye Ensjø torg av byråd Hanna Marcussen.

Skrevet i Hovinbekken | Legg igjen en kommentar

- Jubler for ny byrådserklæring i Oslo


– Den rødgrønne byrådserklæringen er godt nytt for Oslos elver og bekker, jubler Per Østvold, leder i Oslo Elveforum.

Det rødgrønne byrådet bestående av Arbeiderpartiet, MDG og SV la i dag fram sin politiske plattform for perioden 2019-2023. Mens de store mediene har satt søkelys på at byrådet vil redusere biltrafikken og satse ytterligere på sykkel, gange og kollektivtrafikk, har Oslos elvevenner ventet i spenning på om det kommer noen løfter om byens blågrønne nett.

Skjerper 20-meters-bestemmelsen

– Her er det faktisk veldig mye bra, sier Østvold etter å ha lest punkt 9 i byrådserklæringen om Natur og friluftsliv. Spesielt framhever han lovnaden om å «Ikke tillate nye bygg i de byggefrie beltene på 20 meter langs hovedvassdrag og 12 meter langs sidevassdrag».

– Dette er et stort framskritt sammenliknet med de vage bestemmelsene som vi i dag har i kommuneplanens juridiske del, framhever han. Men dette må følges opp med en ny instruks til plan- og bygningsetaten i Oslo.

Styrker vernet av miljøparkene

Østvold viser også til punktet om at byrådet vil «Utvide og styrke vernet av Østensjøområdet miljøpark, styrke vernet av Akerselva miljøpark, utrede opprettelse av Ljanselva miljøpark og lage en handlingsplan for realisering av Alnaelva miljøpark».

Også dette er konkretet og ambisiøse løfter, mener Østvold.

Svake gjenåpningsløfter

Han er ikke like fornøyd med byrådserklæringens løfter om gjenåpning av elver og bekker.  I byrådserklæringen sies det slik: «Gjenåpne flere elve- og bekkeløp, og etablere flere turtraseer og naturstier langs elver og turområder i byen». – Dette er lite konkret, mener Østvold. Her hadde vi håpet på at de rødgrønne partiene hadde fulgt opp forslag fra Oslo Elveforum om å satse på konkretet gjenåpningsprosjekter i bystyreperioden.

Parkopprøret har virket

Østvold mener at det er mer å glede seg over i byrådsplattformen. Han nevner at byrådet vil øke andelen areal regulert til grøntområder, og jobbe for nye grøntområder over hele byen blant annet på Filipstad, Skøyen, Veterinærhøyskolen, Nydalen, Hovinbyen og Ensjø. Her mener Østvold at byrådet kommer «parkopprøret» i møte.

Sukkerbiten

Byrådet vil dessuten ha flere sammenhengende turstier og grøntdrag fra Marka og ned til fjorden. Og det vil utrede de juridiske og økonomiske rammene for å kunne gjøre hele Sukkerbiten til et friområde.

100.000 trær

Byrådet vil også ha «en storstilt treplantingsdugnad i samarbeid med innbyggere, utbyggere og næringsliv, med mål om at det plantes 100.000 trær innen 2030.

Samtidig som Østvold roser det rødgrønne byrådets blågrønne satsing, påpeker han at Oslo Elveforum styre og aktive medlemmer dekker hele det politiske spekteret fra venstre til høyre. – Hos oss vil det være uenighet om mye i byrådsplattformen. Men jeg er helt sikker på at alle vil juble over satsingen på elver og bekker og på friluftslivet generelt.

Politisk arbeid lønner seg

Styret i Oslo Elveforum vedtok tidlig i høst hvilke krav som skulle fremmes til de rødgrønne partiene før forhandlingene om en ny byrådserklæring. Kravene ble rettet til partiene Arbeiderpartiet, MDG, SV og Rødt – både skriftlig og muntlig.  

– Vi har vært i møter med Arbeiderpartiet, SV og Rødt og lagt fram våre forslag. Og vi har snakket med MDG og Senterpartiet. Nå ser vi at politisk lobbyarbeid lønner seg. Nå har vi fått uttelling fordi vi har vært aktive og pågående, framhever Østvold.

Les hele byrådserklæringen

Skrevet i Politikk | Legg igjen en kommentar