Vellykket årsmøte


Fra årsmøtet på Bånkall gård. Foto: Per Østvold

Oslo Elveforum avholdt årsmøte den 17. mars på Bånkall gård med 25 deltakere fra elve- og bekkegruppene. Alnaelvas Venner var vertskap. Før årsmøtet ble deltakerne invitert til en guidet tur langs Tokerudbekken med oppmøte på Vestli t-banestasjon. Vidar Berget var guide.

Før behandlingen av ordinære årsmøtesaker presenterte Inger Elisabet Røise sitt prosjekt for en vannrensefontene, som hun planlegger oppført som testfontene ved Nitelva i Fjellhammardammen.

Avslutningsvis orinterte Sidsel Andersen og Inger Wold om arbeidet med heftet En blågrønn visjon for Oslo.

Etter årsmøtet består styret av følgende personer:

Per Østvold, leder – Akerselva
Sidsel Andersen, nestleder – Hovinbekken
Ellen Jacobsen, kasserer – Mærradalsbekken
Helén Svensson – Alna (ny)
Trine Johnsen – Ljanselva
John Tibballs – Lysakerelva
Bo Wingård – Lysakerelva og Bærum Elveforum
Amund Kveim – Østensjøvannet

Varamedlemmer:

1. Kari Dogger – Frognerelva
2. Gerd Harriet Lindeberg – Hoffselven
3. Harald Lundstedt – Gjersjøelva
4. John Stensgaard – Ellingsrudelva (ny)

Rådgivergruppa:

Are Eriksen, Ida Fossum Tønnessen, Leif Bertnes, Ulf Fredriksen, Leif-Dan Birkemoe, Unni Eriksen, Eivind Bødtker, Frithjof Funder, Arin Borgen, Terje Wold og Vidar Berget.


Fra årsmøtet. Foto: Per Østvold

Skrevet i Arrangementer | Legg igjen en kommentar

Ny kartbrosjyre for Lysakerelva

Godt frammøte på lanseringsmøtet 9. mars 2022

Den 9. mars på et godt besøkt møte i Samfunnshuset Vest på Røa lanserte Bærum Elveforum og Lysakervassdragets Venner (LvV) en kartbrosjyre for Lysakerelva. Kartet viser turveiene langs hele elva fra Bogstadvannet til redningsselskapets brygge på Sollerud. Det var LvV som var vertskap for møtet. Brosjyren er den fjerde i en serie som Bærum Elveforum har laget.

Her finner du alle fire kartbrosjyrer.

Teksten i den nye brosjyren er skrevet av Solveig Emilsen og Terje Bøhler. Kartverket er tilrettelagt spesielt for denne brosjyren av Håkan Billing. Flere lokale bedrifter har gitt støtte til utgivelsen. Også Oslo Elveforum har støttet utgivelsen med en bevilgning.

Til Akersposten sier John Tibballs at kartets format gjør det greit for turgåeren å kunne bruke det i terrenget. Her finner man detaljer, som viser morsomme avstikkere hvor turgåeren kommer i nærkontakt med elvas spennende løp.

Kartet er distribuert til samtlige Deichman-filialer i Oslo og til Bærumbibliotekets filialer.

Før lanseringen avholdt LvV sitt årsmøte. John Tibballs ble gjenvalgt som leder.

Skrevet i Lysakerelva | Merket med | Legg igjen en kommentar

Løft blikket og se hva som er mulig og ønskelig!

Akerselva. Foto: PØ

– Oslos elver og bekker er under kontinuerlig press, særlig av utbyggingsinteresser. Vi ser at politikere, til tross for sine uttalte gode intensjoner, stadig lar utbyggerinteressene få igjennom prosjekter som bryter avstandsgrensene som skal beskytte vassdragene. Tydelige råd og motstand fra faglige etater, kunnskapsmiljøer, bydeler og befolkning settes til side. Derfor er det fremdeles kritisk nødvendig med økt bevissthet og kunnskap.

Dette skriver Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) og Oslo Elveforum (OE) i et felles høringssvar til det kommunale styringsdokumentet for gjenåpning av elver og bekker. Styringsdokumentet har vært på høring siden november i fjor.

Byutvikling

Høringsdokumentet tydeliggjør at de aller fleste åpningsprosjekter blir mulige å gjennomføre fordi det skal skje annen byutvikling på stedet der elva eller bekken er lukket. Et godt eksempel som nevnes i dokumentet, er gjenåpning av Hovinbekken på Ensjø. Her så man at det var mulighet for å gjenåpne Hovinbekken gjennom området da man skulle transformere området «fra bilby til boligby».

Ulempen ved denne måten å arbeide på, er at det politiske styringssystemet lett kan miste det politiske ansvaret. Manglende reguleringsplanarbeid for et område blir et selvstendig politisk argument for at det ikke er mulig å gjenåpne. Det politiske initiativet kan svekkes, mener de to organisasjonene.

Løft blikket

I sitt felles høringssvar benytter de to organisasjonene anledningen til å peke på noen større gjenåpningsprosjekter som trenger fokus fra de aktuelle etatene hvis gjenåpning skal bli mulig. Vi må løfte blikket over aktuelle byutviklingsplansaker og peke på hva som er mulig og ønskelig, skriver OOF og OE.

Les utkastet tilnytt styringsdokument her.

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Styringsdokument for elve- og bekkeåpninger på høring

Det er en politisk målsetning å gjenåpne lukkede bekke- og elvestrekninger i Oslo kommune der dette er mulig. Dette er viktig for å kunne håndtere klimaendringene med mer og kraftigere nedbør, og gjøre Oslo til en attraktiv, blågrønn by.

Ved gjenåpning av bekker og elver vil en rekke kommunale og private aktører være involvert. Styringsdokumentet som nå er sendt ut på høring, angir mål og krav til arbeidet med gjenåpning av bekker og elver og for de enkelte prosjektene, og angir hvordan disse kan oppnås. Det gis også en historisk oversikt over arbeidet og en kort beskrivelse over hvordan kommunen jobber med dette i dag og hvem som gjør hva.

Dokumentet beskriver også hvordan man kan utforme og dimensjonere gjenåpnede bekker og elver for å oppnå de mål og krav som stilles.

Oslo Elveforum vil i samarbeid med våre elve- og bekkegrupper avgi et fyldig høringssvar.

Svarfrist til Oslo kommune er satt til 31. januar 2022.

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Oslo Elveforum ber byråd instruere PBE om vernesoner langs vassdrag

Hus A legges innenfor vernesonen ved Hoffselven.

I et brev til byråd Hanna E. Marcussen (MDG) av 17. november 2021 ber Oslo Elveforum og Hoffselvens Venner om at byråden instruerer Plan- og bygningsetaten (PBE) om håndhevelse av de byggefrie sonene på 20 og 12 meter langs byens vassdrag. Bakgrunnen er en byggesak langs Hoffselven (Engebrets vei 1).

Byggherren søkte opprinnelig om å få bygge to hus på tomta, som grenser til Hoffselven. Hus B ble senere trukket. Både Bymiljøetaten og Hoffselvens Venner har hatt sterke innvendinger også mot bygging av hus A.

For nær Hoffselven

Bymiljøetaten (BYM) uttalte om hus A at «I nye oversendte dokumenter, så ligger bygget fortsatt for nærme Hoffselva etter vår vurdering. Dette samsvarer ikke med kommuneplanens retningslinjer om 20 meter byggefrie belter langs hovedvassdrag. Byggegropen vil ligge så nærme som 5 meter fra Hoffselva. I denne bratte skråningen stiller vi også spørsmål om hvordan man skal klare å etablere byggegropen kant-ikant med den kartlagte naturtypen, uten å påvirke kantvegetasjonen negativt.»

BYM konkluderer slik: «Bymiljøetaten fraråder at det bygges så nærme Hoffselva som omsøkt i denne saken. Plasseringen av bygget samt anleggsaktiviteten knyttet til oppføring vil klart stride imot kommuneplanens retningslinjer om byggefrie belter langs vassdrag samt vannressurslovens §11 om ivaretakelse av kantvegetasjon.»

Byrådserklæringen

Oslo Elveforum viser til at byrådet i sin siste byrådserklæring uttalte følgende: «Ikke tillate nye bygg i de byggefrie beltene på 20 meter langs hovedvassdrag og 12 meter langs sidevassdrag.» Dette er en politisk erklæring som gir bindende føringer for etatene, og som står langt sterkere enn retningslinjene i kommuneplanen. Hoffselven er et av Oslos hovedvassdrag.

Plan- og bygningsetaten har i brev av 10. november 2021 likevel gitt rammetillatelse.

PBE trenger instruksjon

Dette er ikke første gang at vi registrerer faglig uenighet mellom Bymiljøetaten og Plan- og bygningsetaten, skriver Oslo Elveforum og Hoffselvens Venner i brevet til byråden. Dette er svært uheldig for behandlingen av plan- og byggesaker i Oslo, og skaper usikkerhet blant søkere. På dette grunnlag ber vi byråden instruere Plan- og bygningsetaten om hvordan 20- og 12-metersgrensene skal håndteres i plan- og byggesaker. Etter vår vurdering er det nødvendig å håndtere grensene strengt.

De to foreningene har også andre faglige innvendinger og ber byråden om å gripe inn i saken.

Saksinnsyn


Skrevet i Hoffselven, Uttalelser | Legg igjen en kommentar

Alnas historiske elveløp bør markeres i Loallmenningen

På slutten av 1800-tallet gikk elveløpet for Alna (Loelva) så langt ut i sjøen som det fremgår av
N.S. Krums kart fra 1881.

I høymiddelalderen (1130–1350) hadde Alna sitt utløp i sjøen der hvor Middelaldervannspeilet ble etablert ved siste årtusenskifte. I 2013 vedtok bystyret at Alna skal gjenåpnes fra Kværnerbyen til Middelaldervannspeilet innen 2020, men gjenåpningen av elva lar dessverre vente på seg.

På grunn av landheving, avsetninger av mudder og sagflis fra elva og bevisst utfylling i sjøen har lokaliseringen av Alnas elveos endret seg betydelig siden middelalderen, og ikke minst etter at Oslo i 1624 ble flyttet inn under Akershus festning og skiftet navn til Christiania. Elveløpet er blitt forlenget og oset har havnet stadig lenger ut i sjøen. I en periode på ca. 300 år har Alnas elveløp ligget i det vi i dag kaller Loallmenningen, dvs. i partiet mellom Lohavn og Middelaldervannspeilet.

I forbindelse med behandlingen av Bjørvikaplanen la byrådet og bystyret i 2003, etter ønske fra Oslo Elveforum, inn en sjøvannskanal i Loallmenningen for å markere Alnas historiske løp i den perioden byen het Christiania (1624–1924).

Loallmenningen og Lohavn skal nå detaljreguleres. Forslagsstiller HAV Eiendom og Bjørvika Infrastruktur ønsker ikke å markere Alnas historiske løp med en sjøvannskanal i allmenningen.

I et felles merknadsbrev av 3. oktober 2021 argumenterer Oslo Elveforum og Alnaelvas Venner for at Bjørvika-reguleringen bør følges opp, dvs. at Alnas elveos bør synliggjøres innerst i Lohavn, og at Alnas elveløp bør markeres med en sjøvannskanal i Loallmenningen.

I merknadsbrevet skriver de to foreningene videre at sikten via Loallmenningen fra Middelalderparken til Hovedøya og fjorden ikke bør svekkes. Oslo Elveforum og Alnaelvas Venner viser her til at Byantikvaren har frarådet og Riksantikvaren har reist innsigelse mot bygging av støyvoll og oppføring av havneskur i regulert siktsektor fra Middelalderparken til Hovedøya.

Se saken på PBEs saksinnsyn.

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Kanadagullris

Se her Østensjøvannets Venners beskrivelse av hvordan fjerne Kanadagullris.

Skrevet i Vassdragsforvaltning | Legg igjen en kommentar

Mudringen av Holmendammen må fullføres!

Bjørn Alstad Wangen ved Holmendammen.

– Hvis mudringen stopper opp før jobben er gjort, bør det bli en politisk oppvask, sier Bjørn Alstad Wangen. Han leder Holmendammens Venner, og har kjempet i snart femti år for at Oslo kommune skal mudre og vedlikeholde dammen.

I juni 2020 trodde alle at et flertall i bystyret hadde funnet frem til en løsning. De tre rødgrønne byrådspartiene fikk Frp med på en avtale om revidert budsjett. Til gjengjeld fikk Frp blant annet gjennomslag for et forslag om å bevilge tre millioner til mudring av Holmendammen.

Mudringen ble planlagt til høsten 2021. Samtidig ville Vann- og avløpsetaten utføre reparasjoner på demningen sør i dammen. Men da mudringen startet i august i år, ble det raskt avklart at pengene ikke ville strekke til. Årsaken er at mudderet inneholder så mye miljøgift at det må fraktes til Norsk Gjenvinning i Fredrikstad og behandles som spesialavfall. Dette er sterkt fordyrende.

(Artikkelen fortsetter etter bildet.)

Bjørn Alstad Wangen peker ut over den tørrlagte nordenden av dammen.

– Hittil ha de bare tatt ut omtrent fire hundre tonn, forteller Wangen, og peker ut over den tørrlagte nordenden for å vise hvor mye som gjenstår. Han mener at byrådspartiene og Frp har et ansvar for å skaffe midler til å fullføre arbeidet. – Hvis dammen fylles opp med vann før arbeidet er fullført, vil mudringen sannsynligvis aldri bli gjenopptatt. Wangen anslår at Bymiljøetaten trenger ytterligere 5-6 millioner for å kunne gjøre en akseptabel jobb.

– Politisk oppvask

– Hvis mudringen stopper opp før jobben er gjort, bør det bli en politisk oppvask, understreker Wangen. Han har engasjert seg i Holmendammen i snart 50 år. Etter at han kjøpte hus ved dammen, har han i alle år arbeidet utrettelig for mudring og annet vedlikehold. I desember 2021 fyller han 80 år, og han har så smått begynt å tenke på å pensjonere seg etter flere tiår med hektisk næringsvirksomhet. Men kampen for Holmendammen har han ikke tenkt å gi opp. I tillegg til å lede Holmendammens Venner er Wangen også styremedlem i Hoffselvens Venner, som er tilsluttet Oslo Elveforum.

Dammen var én av mange isdammer i Oslo. Oslo kommune kjøpte Holmendammen og området rundt til parkanlegg i 1938, men har vært en dårlig eier og forvalter, på tross av tinglyst løfte ved kjøpet om «å bevare Holmendammen med sine strandbredder som en naturherlighet».

Opprinnelig hadde dammen tre små øyer i nord som var flotte hekkeområder for svaner og andre fuglearter. For noen tiår siden var dammen også en fin badeplass. Men uten mudring har dammen sakte, men sikkert grodd igjen.

En perle på vestkanten

Holmendammen er en av flere perler langs Hoffselvvassdraget. Det er Holmenbekken som gir dammen vann, og begge har sine navn etter gården Holmen. Først etter Smedstaddammen og Bjørnebodammen som ligger lenger sør, skifter bekken navn til Hoffselven. Og går du langs elven et stykke til mot fjorden, finner du en fjerde dam: Hoffsdammen.

For innbyggere i bydelene Ullern og Vestre Aker er vassdraget og dammene viktige rekreasjonsområder. Men det er slik med dammer, at hvis de ikke skjøttes og holdes åpne, tar naturen områdene tilbake.

Gerd Lindeberg er styremedlem både i Hoffselvens Venner og i Oslo Elveforum. Hun gir sin fulle støtte til at mudringen må fortsette til jobben er gjort.

Skrevet i Hoffselven | Merket med | Legg igjen en kommentar

Blågrønne verdier må få større oppmerksomhet

Foto: PBE

Kulturmiljømeldingen er et bra dokument, men mangler oppmerksomhet om de blågrønne kvalitetene, påpeker Oslo Elveforum i sitt høringssvar av 25. august 2021. Meldingen ble lagt fram av Byantikvaren i mai 2021.

Kulturmiljø er det nye samlebegrepet for kulturminner, kulturmiljø og landskap. I tråd med dette legger denne meldingen mer vekt på naturmiljøet og på gjenbruk/ressursbruk.

– Oslo Elveforum mener dette er positivt med tanke på å gi større plass og legge mer vekt på vassdragenes betydning i bymiljøet. Men både tekst og bildebruk i meldingen gjenspeiler at det fremdeles er bygninger og enkeltobjekter som får mest omtale og oppmerksomhet, heter det i uttalelsen fra Oslo Elveforum.

Savner struktur

Videre heter det i uttalelsen: – Vi savner en struktur som setter de aktuelle saker i sammenheng med geografi og utviklingshistorie. Byens landskapelige forutsetninger er ikke beskrevet som premiss for utvikling av kulturverdier. «Blågrønn struktur» er riktignok nevnt innledningsvis – men uten å beskrive den betydningen elvene har hatt for den historiske utviklingen av Oslo.

– Mangelen på oppmerksomhet om de blågrønne kvalitetene kommer til syne i mange kapitler i meldingen. For eksempel vises det ikke et eneste bilde av noen av de ti elveløpene og det henvises knapt til noen turveier i det hele tatt, (bortsett fra de “fem grønne fingrene”). Enkelte av turveiene er gamle far og stier fra lang tid tilbake. Akerselva miljøpark er nevnt, men bare omtalt i forbindelse med historisk industriutvikling. Øvrige elver og betydningen de har hatt gjennom byhistorien er ikke nevnt (gårdsbrukene, møller, sagbruk, isdammer etc.) Vi tror et slikt perspektiv ville bidratt til å gjøre denne viktige informasjonen lettere tilgjengelig – også for «folk flest», heter det i uttalelsen.

Sidsel Andersen

Sidsel Andersen (bildet), har vært Oslo Elveforums saksbehandler.

Det er 18 år siden forrige kulturmelding ble lagt fram. Siden den gang har Oslo vokst med mer enn 150 000 innbyggere og byen er inne i en rivende utvikling. Det er viktigere enn noen gang å ivareta gode kulturmiljøer i Oslo samtidig som byen vokser.

Les kulturmiljømeldingen her.

Skrevet i Uttalelser | Merket med | Legg igjen en kommentar

Bli med på vandringer langs Oslos elver og bekker

Foto: Aslak Malmåsen

Friluftslivets uke har som mål å få flere ut i naturen, ha det gøy og skape flest mulig gode minner! Det er Norsk Friluftsliv og de norske friluftslivsorganisasjonene som står bak. Oslo Elveforum og våre elve- og bekkegrupper er med og arrangerer guidede turer langs Oslos elver og bekker. Ingen deltakeravgift.

Søndag 5. september:
Geologi og historie langs Lysakerelva
Oppmøte på Svingen bru ved Grinidammen / Ekraveien st. på Østeråsbanen kl. 13:00.
Turen følger bra turveier langs Lysakerelva.
Kontaktperson: John Tibballs 469 24 125 – styret@lvv.no.
Arr.: Lysakervassdragets Venner.

Mandag 6. september:
Guidet tur langs Alnaelva fra Grorud til Hølaløkka

Oppmøte på Grorud t-banestasjon kl. 11:00.
Vandring fra Grorud t-banestasjon til Grorud jernbanestasjon.
Påmelding til post@alnaelva.no.
Kontaktperson: Erik Grønvold 47021578
Arr.: Alnaelvas Venner.

Onsdag 8. september:
Vandring langs Akerselvas nedre del

Oppmøte ved Sagene kirke kl. 17:30.
Vandringen går fra Sagene kirke på kjente og mindre kjente stier nedover langs elva så langt vi kommer på to timer. Vi kan by på gode historier, aktuelle byggesaker og overraskelser. Turen går uansett vær.
Gard Espeland er guide.
Ingen påmelding.
Arr.: Miljøforeningen Akerselvas Venner.

Fredag 10. september :
Pensjonisttur langs Akerselva

Oppmøte på trikkeholdeplassen på Kjelsås kl. 12:00.
Vi går samlet ned til Maridalsvannet og går turstien 7-8 km langs elva og ned til Vulkan / Mathallen. Ta med kaffe og matpakke eller kjøp noe underveis. Ca. 3 timer.
Alternativt kan man møte opp ved elvebredden utenfor Nydalen t-banestasjon kl. 13:00. Da blir turen på 3-4 km.
Per Østvold er guide 916 94 130
Påmelding til akerselvasvenner@gmail.com
Arr.: Miljøforeningen Akerselvas Venner.

Lørdag 11. september:
Vandring langs Frogner-vassdraget fra Gaustad til Frognerparken

Oppmøte på Gaustad t-banestasjon kl. 13:00.
Vandring med vekt på natur og historiske steder. Ha med gode sko.
Maks 30 deltakere.
Kari Dogger er guide. Tlf. 911 89 912
Påmelding til kari.dogger@gmail.com
Arr.: Frognervassdragets Venner.

Lørdag 11. september:
Vandring langs Hoffselva-vassdraget fra Midtstuen til Bestumkilen
Oppmøte på Midtstuen t-banestasjon kl. 11:00.
Alternativ for de som har besvær med å gå: Fra Bakkekroen kl. 12:00.
Vandring med vekt på natur og historiske steder. Ha med gode sko.
Maks 40 deltakere.
Guider: Eivind Bødtker m.fl.
Påmelding: eivind.bodtker@outlook.com Mobil 480 90 686
Arr.: Hoffselvens Venner.

Søndag 12. september:
Guidet vandring langs Ljanselva
Oppmøte på Ljabru hovedgård kl. 13:00.
Tema: Natur og kultur. Vi stopper på Ole Bjørns plass, går gjennom urskogen, ser på hustuftene i Leirskallen og på elvas kantsoner. Vi avslutter ved Sagstua med vafler og drikke – og natursti!
Kontaktperson: Trine Johnsen 986 69 253.
Påmelding: ljanselva@osloelveforum.no
Arr: Miljøprosjekt Ljanselva.

Søndag 12. september:
Ellingsrudelva byr på natur og kultur.

Oppmøte kl. 10:00 på parkeringsplassen i Mariholtveien ved informasjonsskiltet til Oslo Elveforum.
Første stopp blir ved Skansene, så ved Enga, deretter ved mølle- og sagbruksruinene, og så ved ruinene av teglverket. Retur til parkeringsplassen.
Kontaktperson: Frithjof Funder 909 61 265
Ingen påmelding.
Arr: Ellingsrudelvas Venner i samarbeid med Lørenskog Elveforum.

Søndag 12. september:
Sopptur i Svartdalen (Alnaelva)

Oppmøte på Brynseng t-banestasjon kl. 11:00.
Urskogen i Svartdalen er full av sjeldne sopptyper. Benytt anledningen til å lære mer om disse.
Ingen påmelding.
Kontaktperson: Helge Braathen 99228966
Arr.: Alnaelvas Venner.

Les om flere tilbud her.

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar