Endelig blir det byggeforbud langs byvassdragene

Gullhaug torg

Tekst og foto: Per Østvold

Kommuneplanens arealdel som ble sendt ut på høring før sommeren, inneholder et viktig forslag for byvassdragene i Oslo. Oslo kommune har lenge hatt retningslinjer om at det ikke bør tillates nye tiltak i en sone på 20 m langs hovedvassdrag og 12 m langs sidevassdrag. Men «bør»-regelen har vært for svak og har åpnet for mange unntak.

Nå foreslår det rødgrønne byrådet at byggegrensen skal gjøres strengere, ved at den tas inn som en bestemmelse, en «skal»-regel. Avvik fra byggegrensen blir derfor vanskeligere. K0nkret foreslås følgende bestemmelse:

«Langs vassdrag i byggesonen tillates ikke nye tiltak i en sone på minimum 20 meter fra vannkant for hovedvassdrag og dammer, og minimum 12 meter fra vannkant for sidevassdrag. I denne sonen skal naturlig vegetasjon bevares, og det skal tilrettelegges for reetablering av naturlig vegetasjon der dette ikke finnes. Vanlig skjøtsel tillates.»

Formålet med kommuneplanens arealdel

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Til sammen skal de to dokumentene peke ut den langsiktige utviklingen og vise retning for kommunen, uten å gå i detalj på alle områder.  

Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet. Oslo kommune vedtok en ny samfunnsdel med byutviklingsstrategi i januar 2019.

Kommuneplanens arealdel skal vise sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk, og angi hovedtrekkene i hvordan arealene skal brukes for å nå kommunens mål.  Arealdelen skal gi rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, og hvilke viktige hensyn som må ivaretas. Arealdelen er juridisk bindende for påfølgende planer og byggetiltak.

Planforslaget som er sendt ut på høring, består av følgende dokumenter:

  • plankart og temakart
  • bestemmelser og retningslinjer
  • planbeskrivelse
  • konsekvensutredning
  • risiko- og sårbarhetsanalyse.

I forslaget til arealdel foreslås å styrke tilgangen til rekreasjonsområder gjennom å sikre sjø, vassdrag og øvrig grønnstruktur som skogsområder og parker. Det stilles krav til klimahensyn ved nye utbyggingsprosjekter og ved rehabilitering.

På Oslo kommunes nettside om kommuneplanens arealdel, www.oslo.kommune.no/kpa ligger det lenke til en gjennomgang av hovedtrekkene i planforslaget, med kart og illustrasjoner (kartfortelling).

Oslo Elveforum vil uttale seg om høringsutkastet. Høringsfristen er 22. desember 2023.

Dette innlegget ble publisert i Akerselva, Uttalelser og merket med . Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.