Småhusplanen

Oslo Elveforum hovedinntrykk er at forslaget til småhusplan vil føre til en betydelig forbedring. Det å se trær, vegetasjon og vann som en levende sammenheng, er helt nødvendig for å kunne få til en reell bedring av bymiljøet for både mennesker og livet rundt oss.

«§ 9 Bevaring av strandlinje mot sjø og vassdrag

I den gjeldende småhusplanen fastsettes følgende i de tre første leddene i § 9:

Åpne strekninger av bekker, elver, vann, dammer og tjern skal opprettholdes. Der nye tiltak berører lukkede elver eller bekker skal gjenåpning av disse vurderes.

Tiltak må ikke gjennomføres nærmere enn 20 meter fra vannkant mot vassdrags hovedløp eller 12 meter fra vannkant mot vassdrags sideløp. De samme avstandene gjelder også for graving, sprenging og andre fyllingsarbeider. Avstand måles ut fra normal vannstand. Hovedløp og sideløp defineres som i kommende Grøntplan i Oslo.

I områder markert A på plankartet gjelder byggegrense mot bekk som vist på plankartet.»

Oslo Elveforum er enig i at første ledd er en hensiktsmessig bestemmelse som bør videreføres. Også kommuneplanens bestemmelse nr. 13.3 punkt 2 regulerer dette forholdet, og angir at «åpne strekninger av elver, bekker, vann og dammer skal opprettholdes».

For A-områder er byggegrensen påtegnet i kartet, og det er ikke gjort endringer i denne.

Oslo Elveforum er helt uenig når det i planutkastet heter at 12- og 20-meters byggegrenser skal videreføres «målt fra vannkant ved normal vannstand».

Av vannressurslovens § 2 framgår det at «Som vassdrag regnes alt stillestående eller rennende overflatevann med årssikker vannføring, med tilhørende bunn og bredder inntil høyeste vanlige flomvannstand».

Av samme lovs § 3 d framgår det at høyeste vanlige flomvannstand defineres som «vannstand ved den høyeste flom som erfaringsmessig kan påregnes i gjennomsnitt hvert tiende år».

Det er gode grunner til at vassdragets vannkant skal fastlegges ut ifra høyeste vannstand ved tiårsflommen. I hovedvassdragene er det stor forskjell på normal vannstand og høyeste vanlige flomvannstand. For å sikre tilstrekkelige kantsoner, grønne belter, biologisk mangfold og allmennhetens tilgang må vannstand ved tiårsflommen ligge til grunn ved måling av byggegrensene langs vassdragene.

Oslo Elveforum er enig i at siden Grøntplan er en plan som aldri har blitt vedtatt, er det behov for å styrke hjemmelsgrunnlaget for håndheving av byggegrensene på henholdsvis 20 og 12 meter, ved at hovedløp og sideløp defineres i planforslagets bestemmelse nr. 15.15.

I planforslaget heter det:

«Hovedløp: Lysakerelva, Mærradalsbekken, Hoffselva/Holmenbekken, Frognerelva/Sognsvannbekken, Akerselva, Hovinbekken, Alna, Ellingsrudelva,

Ljanselva og Gjersøelva.

Sideløp: Alle andre vassdrag, både åpne og lukkede.»

Gjenåpning av lukkede vassdrag

Dagens bestemmelse nr. 9 angir at «Der nye tiltak berører lukkede elver eller bekker skal gjenåpning av disse vurderes.» Som påpekt i planutkastet, inneholder bestemmelsen ingen krav ut over vurdering. Gjenåpning av korte strekk er ofte ikke hensiktsmessig. På denne bakgrunn foreslås det i planutkastet at denne delen av bestemmelsen skal tas ut i revidert plan.

For Oslo Elveforum er det et mål å gjenåpne lukkede elve- og bekkestrekninger alle steder hvor dette er mulig. Vi er derfor helt uenig i at småhusplanen ikke skal ha bestemmelser som har elve- og bekkeåpning som mål. I alle større byggesaker bør gjenåpning kreves.

Ljanselva

Miljøprosjekt Ljanselva har påpekt at det er uheldig at avstandsbegrensningene bare gjelder der det ikke allerede er satt en avstandsgrense i plankartet. For Ljanselva slår dette uheldig ut der «Urskogen» slutter ved Brattvollveien 1 ved Leirskallen og fram til Nordstrandveien 123. Her gjelder plan S-3986 fra 2003 med klart for kort byggeavstand til elva. Her er det et område med stadige problemer med rasering av kantsoner.

Samme problem kan gjelde flere områder.

Kommentarer til andre bestemmelser

Punkt 5.Vegetasjon, terreng og overvann: Under punkt 5.1 bør det presiseres at bevaring av vegetasjon gjelder også anleggsperioden og en henvisning til punkt 11.1 som omhandler nettopp dette. 

Under punkt 5.3 er «store trær» for upresist.

Under punkt 5.6 er det utmerket at opplegg for lokal fordrøyning presiseres. I den forbindelse bør det understrekes hvor sterkt uheldig det er med tette dekker som asfalt. Stein satt i sand anbefales.

Dette innlegget ble publisert i Uttalelser og merket med . Bokmerk permalenken.