Mærradalsbekken

Mærradalsbekken løper fra ovenfor Bogstad Camping ned til sitt utløp i Bestumkilen. Og fra dens øverste del og ned til Ullernchausséen kan man følge bekken hele veien på en opparbeidet sti / turvei.

Mærradalsbekken

Opprinnelsen til navnet Mærradalen er noe usikker, men man antar at enten kommer det fra at folk slapp hestene (mærrene) sine inn den trange dalen her, eller så kommer navnet av Mariadalen (munkene i middelalderen gikk sikkert gjennom dalen inn til sine eiendommer rundt Bogstad).

Mærradalsbekken dannes av mindre bekker fra Voksenlia. Fra oversiden av Bogstad Camping renner den gjennom et koselig skogsområde ned til Røahagan, nedenfor Voksen kirke, der Hovseterdalen begynner. Og nye bekker kommer til hele veien. Det er opparbeidet en natur langs bekken her.

Under utbyggingen av Hovseterområdet på begynnelsen av 1970-tallet ble bekken lagt i rør i Hovseterdalen, en strekning på ca. 900 m. En del av den utgravede massen fra utbyggingen ble fylt oppå og det ble opparbeidet en flott park med opplyst asfaltert turvei. Men dessverre har dette også medført at det ved større nedbørsmengder enkelte steder blir svært fuktig da den naturlige dreneringen ikke fungerer som den skal.

Vi vil arbeide intenst for at Oslo Kommune gjennomtenker den gode gjenåpningsplan som ble utarbeidet i februar 1998. Denne gjenåpningen ser ut til å være på et av de mest egnete steder i Oslo. Vannet vil renne gjennom et parkdrag som kan få en kvalitetshevning ved å ha rennende vann i sin akse.

På sydsiden av Sørkedalsveien blir bekken igjen sluppet ut i det fri og renner i sitt naturlige leie gjennom skogen helt ned til Ullernchausseen ved Radiumhospitalet.Og i denne delen av dalen har man klart å ta vare på urskogen med sjeldne planter som blærestarr, falkebregne og grønnburke. Det er også opparbeidet en gruslagt turvei på denne strekningen.

Fra Ullernchausseen og ned til sitt utløp i Bestumkilen renner bekken også åpent. For det meste i sitt naturlige leie, men her har den bebyggelsen tett innpå seg.
Merradalsbekken er dessverre den verst forurensede av alle elver og bekker i Oslo. Dette skyldes først og fremst feil på avløpsnettet, både i form av feilkoblinger, ødelagte rør og for liten kapasitet.

Offentlige etater og folk flest får etter hvert øynene mer og mer opp for behovet for å ta vare på våre bekker og elver. Og for at naturen skal klare seg selv må vi legge forholdene til rette for at dyrene skal klare seg, enten det gjelder insekter, fisker, fugler eller andre dyr. Under Sjølystveien er det laget en kulvert for bekken. Men denne er laget med flat bunn som gjør at den nesten bestandig er for grunn til at fisken skal kunne slippe inn. Dessuten har Vann- og avløpsetaten en målestasjon på innsiden av Sjølystveien som gjør det helt umulig for fisk å komme inn i de nedre deler av bekken.

Les Ida Fossum Tønnessens turguide.

Levende vassdrag

Levende Vassdrag er utviklet i samarbeid med Oslo Elveforum, Bærum Elveforum, Asker Elveforum og Oslofjordens Friluftsråd.

Levende Vassdrag omfatter aktiviteter om vann og vassdrag for grunnskoler og videregående skoler. På Levende vassdrags nettside finner du undervisningsopplegg knyttet til feltundersøkelser og forskningsoppgaver, og informasjon om elveadopsjon.

Gå til Levende vassdrag.

Kommuneplan 2015 – Oslo mot 2030

Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske styringsdokument for den videre utviklingen i byen.

Et utkast til kommuneplan ble lagt ut til offentlig ettersyn 11.02.2014. Det kom til sammen inn 241 uttalelser til planutkastet, fra statlige og kommunale virksomheter, frivillige organisasjoner, interessegrupper og enkeltpersoner. Byrådet la frem forslag til kommuneplan for Oslo 15.04.2015. Foreliggende kommuneplan for Oslo ble vedtatt av Oslo bystyre 23.09.2015 (sak 262).

Les del 1 av planen her.

Strategikart mot 2030.

Strategikart mot 2050.

Les del 2 av planen her – juridisk arealdel.

Plan- og temakart i tilknytning til planen.

Turstien i Liadalen fornyes

Det er følgende arbeider som skal utføres på deler av strekningen mellom Storåsveien og Hallager IdrettsPark:

· Oppbygging av nytt bærelag slik at turstien blir mer fremkommelig på alle årstider, også etter større nedbørsmengder. Vil samtidig gjøre turstien kjøresterk (ifm. brøyting og annen drift).

· Nytt toppdekke med 0-20 subbus (grus).

· Rehabilitering av eksisterende dreneringspunkt, samt nyetablering av noen dreneringspunkt for å lede overvann bort fra turstien. Gjelder totalt ca. 12 dreneringspunkter.

· Beskjæring langs turstien. Herunder åpning av lyspunkter, samt kantbeskjæring langs turstien for å åpne opp for lys og luft. Vil også gjøre den videre driften av turstien enklere. Inkluderer også felling av enkelte trær som vil legges igjen i terrenget pga. hensyn til biologisk mangfold.

· Opprensking av døde trær, grener og søppel i elveløpet. For å sikre at det eksisterende elveløpet ikke tettes igjen, samt at søppel ikke samles opp på slike punkter, vil vi fjerne flere hindringer.  Vi vil her ta noen av de punktene som er mest kritiske og som er tilgjengelige med maskin. Men det vil fortsatt være flere steder/punkter som vi ikke får tatt pga. tilgjengelighet/kapasitet.

· Bymiljøetatens lysseksjon vil også foreta en fullstendig oppgradering av lysanlegget på strekningen så snart turstien er fremkommelig etter våre arbeider.

· Vann– og avløpsetaten har også tettet en (eller muligens flere) lekkasje(r) i en overvannskum langs turstien.

Det er BYMiljøetaten som «eier» og drifter området langs Ljanselva.

Prinsipper for gjenåpning av bekker og elver i Oslo 2015

Det er en politisk målsetning å gjenåpne flest mulig av Oslos lukkede bekke- og elvestrekninger. Dette er viktig for å kunne håndtere klimaendringene med mer og kraftigere nedbør, og gjøre Oslo til en attraktiv, blågrønn by. Ved gjenåpninger vil en rekke kommunale og private aktører være involverte og dette dokumentet angir prinsipper og prioriteringskriterier for gjenåpningsarbeidet.

Prinsippene er utarbeidet gjennom et etatsovergripende samarbeid mellom Bymiljøetaten (BYM), Plan- og bygningsetaten (PBE), Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) og Vann- og avløpsetaten (VAV). Arbeidet startet opp medio 2013, og ble sluttført i september 2015.

Les prinsippene her: Prinsipper for gjenåpning av bekker og elver i Oslo 2015

Se kart over Oslos historiske elver og bekker.