Styret

Leder: Per Østvold (Akerselva), m: 916 94 130, e-post: ostvold.per@gmail.com
Nestleder: Julie M. Løddesøl (Hoffselven), m: 916 04 131, e-post: julie.marianne.loddesol@gmail.com
Kasserer: Ellen Jacobsen (Mærradalsbekken), e-post: ellen.bl.jacobsen@gmail.com

Styremedlemmmer:
Vidar Berget (Alna), m: 906 55 823, e-post: post@alnaelva.no
Leif-Dan Birkemoe (Østensjøvannet), p: 22 27 51 93, m: 901 25 523, e-post: dbirkemo@online.no
Trine Johnsen (Ljanselva), m: 986 69 253, e-post: johnsen.trine@gmail.com
John Tibballs (Lysakerelva), m: 469 24 125, e-post: jetibballs@hotmail.com
Bo Wingård (Bærum Elveforum, Lysakerelva)

Varamedlemmer:
Sidsel Andersen (Hovinbekken), e-post: sidsel.ark@gmail.com
Øyvind Fjeld (Frognerelven), e-post: shrg@online.no
Frithjof Funder (Ellingsrudelva/turveier), p: 22 21 14 71, m: 909 61 265, e-post: hfunder@online.no
Hans Fredrik Horn (Hoffselven), m: 419 03 674, e-post: hans.fredrik.horn@gmail.com
Harald Lundstedt (Gjersjøelva), p: 66 99 42 27, m: 970 70 430, e-post: hlundste@online.no

Sekretær: Rune Bille Rørvik, m: 948 40 676, e-post: runebille@gmail.com

Skrevet i Om oss | Kommentarer er skrudd av for Styret

Bekymringsmelding om Gjersrudtjern

Miljøprosjekt Ljanselva sendte den 25. november 2016 en bekymringsmelding til  Vann- og avløpsetaten m.fl.. I brevet heter det bl.a. at vi «… har først via Østlandssendingens NRK-nyheter 19. nov. fått vite at Gjersrudtjern er blitt forurenset med nitrogenforbindelser som nitrat og ammonium – i forbindelse med en større sprengsteinsfylling fra Jernbaneverkets tunneldrift på Åsland. Dette har gitt høye PH-verdier. »

Les mer: Bekymringsmelding Gjersrudtjern 25.211.2016.

Skrevet i Ljanselva, Ljanselva-blogg, Uttalelser | Legg igjen en kommentar

Ellingsrudelvas Venner

Ellingsrudelvas Venner er en arbeidsgruppe av frivillige personer som er aktive elvevenner og elvevoktere. Vi er opptatt av skilting, rydding, restaurering av kulturminner, tilgjengelighet og vannkvalitet.

Vi er medlem av Oslo Elveforum og samarbeider med Lørenskog Elveforum.

Ta kontakt hvis du ønsker å bidra.

Kontaktperson

Frithjof Funder – p: 22 21 14 71, m: 909 61 265, e-post: hfunder@online.no

Skrevet i Ellingsrudelva | Legg igjen en kommentar

Langs Frognerelven i fakkellys

Uranienborg skole, som har adoptert Frognerelven, bidro med stort miljøengasjement og dans langs elven i fakkellys torsdag 10. november 2016.

Arrangementet startet med tale av rektor Randi Tallaksen fra Uranienborg skole, som takket alle medvirkende og sponsorer: Oslo Elveforum, Frognerelvens Venner, Bymuseet, Frognerparkens Venner, Oslo kommune, Rusken og Sparebankstiftelsen DNB.

Så lød fanfare (elever som spilte) fra Bymuseet og minner fra fortiden med ball på Frogner Hovedgård hos familien Anker, ble presentert av husholdersken og kjøkkenjenta som brøytet seg fram gjennom tilskuerne i gammeldagse klær og fremførte et skuespill der det også gikk frem at vasking foregikk i elven!

Langs den fakkelbelyste elven viste elevene stor danseglede og miljøengasjement. Det var elever i demonstrasjonstog, innholdsrike plakater med miljøbudskap,  elvequiz – og mange vannhjul i ulike størrelser var plassert i elven – det var så flott!

Over tusen personer fikk oppleve Frognerelven i fakkellys! Og i etterkant hjalp elever, sammen med Ruskenpatruljen, å rydde opp.

Bymiljøetaten hadde gruset gangveien på forhånd. Litt snø og kuldegrader ga fin stemning ved elven i fakkellys. Mange gode hjelpere gjorde at arrangementet ble vellykket.

Skrevet i Arrangementer, Frognerelva | Legg igjen en kommentar

KVU Hovinbekken – Årvolldammen

Oslo Elveforum ved Hovinbekkgruppa sendte den 10. november 2016 et merknadsbrev til Oslo kommune om KVU Hovinbekken. I brevet heter det bl.a. at «Hovinbekken er fremdeles den av de ti prioriterte bekkene i byen som er mest lukket og som derfor har størst potensial for åpning. Målet for Hovinbekken er at den blir en sammenhengende blågrønn korridor fra Marka til Fjorden, mest mulig tilgjengelig og integrert i turveinettet og at gjenåpnet bekk i størst mulig grad følger Hovinbekkens historiske løp. Området rundt og ovenfor Årvolldammen ligger spesielt godt til rette for åpning.»

Les hele brevet her: Merknadsbrev om KVU-Hovinbekken 10.11.2016

Skrevet i Hovinbekken, Uttalelser | Legg igjen en kommentar

Hovinbekken

En før og nå-vandring langs det gamle bekkefaret fra fjorden til marka

Av Karsten Sølve Nilsen

Vannveiene har til alle tider vært viktige årer for kulturhistorisk utvikling i landskapene.

For Hovinbekken kan dette spores fra meget tidlig i Oslo-områdets historie. Langs bekken finner vi  gudehov (Hovin) og gårder med norrøne navn (Økern, Hasle), og i senere tid, storindustri med alle teglverkene i leira rundt bekkeleiet. Bekken ga også grunnlag for andre aktiviteter som vi skal komme tilbake til, men først litt om Hovinbekkens plass i Oslos vannveibilde.

På et gammelt elve- og bekkekart for Oslo kan vi finne ca. 70 navn som gjennom tidene har vært i bruk som navn på elver og bekker blant byens beboere. Dette viser at Oslo opprinnelig har vært et område hvor vannveiene i høy grad preget landskapet og hvor vannet var en del av det daglige livet i byen. I dag er det aller meste av vannet borte fra bybildet, delvis fordi det kom i veien for utbyggingen, og også fordi elvene og bekkene ble brukt til kloakkering og ble gravet ned og overlukket. Hvor har det for eksempel blitt av Tøyenbekken ?  Sammen med de fleste av bekkene i det gamle Oslo er den borte og glemt av Oslofolk i dag.

For Hovinbekken gikk det heldigvis ikke fullt så galt. Fra kildene i Årvoll/Grefsen-marka og helt ned til nedre Risløkka ligger den fremdeles åpen i store partier. Men nedenfor ligger den fremdeles i rør. Lukkingen følger stort sett det gamle elveleie, men munningen mot fjorden er avskåret ved Grønlandsleiret og bekken er ført i  rør ut i Akerselva. Heldigvis er det nå håp om at mye av dette kan rettes på, bl. a. i forbindelse med gjenåpning av bekken i skulpturparken på Klosterenga,  i den en nye boligbyen som bygges på Ensjø, og på Teglverkstomta på Hasle.

Les hele artikkelen her

Skrevet i Hovinbekken | Legg igjen en kommentar

Frognerelva

Foto: Trine Johnsen

Frognerbekken/Sognsvannsbekken kommer fra Sognsvann via Frognerparken til Frognerkilen. Vassdraget har et nedbørsfelt på 2 kvadratkilometer med Åklungene, Svartkulp, Sognsvann, Blanksjøene og Båntjern som større vannkilder. Sognsvannsbekken og Frognerelven er hovedløpet i det 7 km lange vassdraget fra Sognsvann til Frognerkilen. To viktige sidebekker er Risbekken og Gaustadbekken.

Les mer i Ida Fossum Tønnessens artikkel i St. Hallvard

Skrevet i Frognerelva | Legg igjen en kommentar

Ellingsrudelva

Ellingsrudelva har sitt utspring i Elvåga, innsjø nord i Østmarka. Elva renner i nordlig retning, og danner grense til Lørenskog. Ved Stasjonskrysset ved Lørenskog stasjon svinger den i spiss vinkel inn i Lørenskog og til Langvannet, videre i Sagdalen frem til Nitelva og Øyeren. I forbindelse med drikkevannsregulering i 1960-årene ble Nordre og Søndre Elvåga demmet opp til ett stort magasin, og 9/10 av vannet ledet syd til Skullerud. Ellingsrudelva er derfor i dag for en bekk å regne sett opp mot den mektige elv den var – en elv som kunne drive møller, sagbruk og teglverk. Gjennomstrømningen er regulert i vintervannføring og sommervannføring, diktert av Norges Vassdrags- og energivesen. Lørenskog kommune har uttrykt behov for større gjennomstrømning i det grunne Langvannet.

Etter at Ellingsrudelvas Venner fikk ryddet og målt opp mølleruinene fra 1795 ved Nuggerud, og rekonstruert mølla på papiret, har vi sørget for et visst vedlikehold. En tilpasset trapp av stein fra terrenget og en trebro med rekkverk, som ble anlagt samtidig med hjelp av pensjonistgruppa ØX, blir rimelig vedlikeholdt. Broen binder også Mariholtveien på Oslosiden sammen med gammel kjerrevei på Lørenskogsiden. Vi har søkt om bedre opplysningsskilting oppe ved Mariholtveien med midler fra skiltprosjektet.

Samarbeid med Lørenskog om turveier og elvestell

Sammen med medlemmer av det nyetablerte Lørenskog Elveforum (20. september 2016) har vi gått opp begge elvebreddene på grensestrekningen, og diskutert anlegg av turvei og/eller tursti på begge sider med benker, nennsom rydding av kratt, og tilrettelegging for fiske.

Vannundersøkelser i læringsøyemed

En gruppe elever fra Stasjonsfjellet skole med valgfag naturfag foretok vannundersøkelser ved Tangerudbekkens utløp i Ellingsrudelva. Dette var initiert av lærer Tore Sætre. Målingene ble foretatt årlig under hans ledelse, med Vann og avløpsetaten som takknemlig mottager. Dette ble sist gjort på vårparten 2016. Dessverre har han nå sluttet uten å lykkes i å få en etterfølger.

Beveren

Både beverens hytter og naturlige virksomhet er etter hvert blitt merkbare, og gir nå en ny og uvant naturopplevelse for store og små. Men det fører med seg at et hundretalls døde bjerketrær står under vann. Det gjelder mye av terrenget rundt den stilleflytende elvestrekningen mellom utløpet av Frielvåga og strykene ved Nuggerud. Ellingsrudelvas Venner har anmodet om at disse trærne ryddes bort av estetiske grunner. Vi har tatt opp saken med Bymiljøetaten og Samarbeidsforumet for vassdrag (SaFoVa).

Kornmølla

De flere meter høye steinfundamentene etter mølla og mølledammen er godt synlige nede langs elven. Ingen elv i Oslo eller Akershus har så vel bevarte og omfattende rester etter møllevirksomheten på 1700- og 1800-tallet. I Mølleråsen ovenfor på Lørenskogsiden er også tilbringerveien delvis godt synlig i terrenget. Veien dannet en rundkjøring i åsen hvor kornet kunne leveres øverst i anlegget, og det malte melet lavere nede. Og trafikken var regulert med enveiskjøring!

Du kan lese mer om Ellingsrudelva hos miljolare.no.

Skrevet i Ellingsrudelva | Legg igjen en kommentar

Hauketo park

Mens utbyggere planlegger større bebyggelse ved broen ved Hauketo har MiLja laget forslag om park og turvei.

Skrevet i Ljanselva-blogg | Legg igjen en kommentar

Dugnad ved Mærradalsbekken

2016 dugnad Mærradalsbekken

Dugnaden ble holdt 5. september 2016 i regi av Oslo Elveforum, Røa vel, Bymiljøetaten og Etat for Eiendom og utbygging. Mærradalen mannskor international sang for oss, og leder Røa vel stillte med kaffe og boller, Ida F. Tønnessen var dugnadsleder. 20 glade mennesker med sakser, river og motorsager stillte opp og gjorde en kjempeinnsats. Humøret på topp, og tilbakemeldinger fra publikum er fornøyde brukere. Bildene taler sitt tydelige språk. God omtale i lokalpressen.

2015 dugnad Mærradalsbekken

2015: et samarbeidsprosjekt mellom Oslo Elveforum, Røa vel og Bymiljøetaten, noe sponset av Statnett. Dugnaden var støttet av Voksen skole som stillte med juniorkorps til glede og underholdning, Voksenspeiderne, Frivillighetssentralen. 15 stykker jobbet aktivt på mandag og 7 stk samt 8 gutter i Voksenspeidern jobbet godt, slik at mye ble gjort til glede for oss alle. Forbipasserende turgåere ga uttykk for begeistring og glede over ryddeaksjonen. Området ble ryddet uten motorisert hjelp på grunn av hekkesesongen for et rikt fugleliv. Mye ble gjort og humøret – tross regnet – var på topp

Skrevet i Mærradalsbekken | Legg igjen en kommentar