Hovinbekken

En før og nå-vandring langs det gamle bekkefaret fra fjorden til marka

Av Karsten Sølve Nilsen

Vannveiene har til alle tider vært viktige årer for kulturhistorisk utvikling i landskapene.

For Hovinbekken kan dette spores fra meget tidlig i Oslo-områdets historie. Langs bekken finner vi  gudehov (Hovin) og gårder med norrøne navn (Økern, Hasle), og i senere tid, storindustri med alle teglverkene i leira rundt bekkeleiet. Bekken ga også grunnlag for andre aktiviteter som vi skal komme tilbake til, men først litt om Hovinbekkens plass i Oslos vannveibilde.

På et gammelt elve- og bekkekart for Oslo kan vi finne ca. 70 navn som gjennom tidene har vært i bruk som navn på elver og bekker blant byens beboere. Dette viser at Oslo opprinnelig har vært et område hvor vannveiene i høy grad preget landskapet og hvor vannet var en del av det daglige livet i byen. I dag er det aller meste av vannet borte fra bybildet, delvis fordi det kom i veien for utbyggingen, og også fordi elvene og bekkene ble brukt til kloakkering og ble gravet ned og overlukket. Hvor har det for eksempel blitt av Tøyenbekken ?  Sammen med de fleste av bekkene i det gamle Oslo er den borte og glemt av Oslofolk i dag.

For Hovinbekken gikk det heldigvis ikke fullt så galt. Fra kildene i Årvoll/Grefsen-marka og helt ned til nedre Risløkka ligger den fremdeles åpen i store partier. Men nedenfor ligger den fremdeles i rør. Lukkingen følger stort sett det gamle elveleie, men munningen mot fjorden er avskåret ved Grønlandsleiret og bekken er ført i  rør ut i Akerselva. Heldigvis er det nå håp om at mye av dette kan rettes på, bl. a. i forbindelse med gjenåpning av bekken i skulpturparken på Klosterenga,  i den en nye boligbyen som bygges på Ensjø, og på Teglverkstomta på Hasle.

Les hele artikkelen her

Skrevet i Hovinbekken | Legg igjen en kommentar

Frognerelva

Foto: Trine Johnsen

Frognerbekken/Sognsvannsbekken kommer fra Sognsvann via Frognerparken til Frognerkilen. Vassdraget har et nedbørsfelt på 2 kvadratkilometer med Åklungene, Svartkulp, Sognsvann, Blanksjøene og Båntjern som større vannkilder. Sognsvannsbekken og Frognerelven er hovedløpet i det 7 km lange vassdraget fra Sognsvann til Frognerkilen. To viktige sidebekker er Risbekken og Gaustadbekken.

Les mer i Ida Fossum Tønnessens artikkel i St. Hallvard

Skrevet i Frognerelva | Legg igjen en kommentar

Ellingsrudelva

Ellingsrudelva har sitt utspring i Elvåga, innsjø nord i Østmarka. Elva renner i nordlig retning, og danner grense til Lørenskog. Ved Stasjonskrysset ved Lørenskog stasjon svinger den i spiss vinkel inn i Lørenskog og til Langvannet, videre i Sagdalen frem til Nitelva og Øyeren. I forbindelse med drikkevannsregulering i 1960-årene ble Nordre og Søndre Elvåga demmet opp til ett stort magasin, og 9/10 av vannet ledet syd til Skullerud. Ellingsrudelva er derfor i dag for en bekk å regne sett opp mot den mektige elv den var – en elv som kunne drive møller, sagbruk og teglverk. Gjennomstrømningen er regulert i vintervannføring og sommervannføring, diktert av Norges Vassdrags- og energivesen. Lørenskog kommune har uttrykt behov for større gjennomstrømning i det grunne Langvannet.

Etter at Ellingsrudelvas Venner fikk ryddet og målt opp mølleruinene fra 1795 ved Nuggerud, og rekonstruert mølla på papiret, har vi sørget for et visst vedlikehold. En tilpasset trapp av stein fra terrenget og en trebro med rekkverk, som ble anlagt samtidig med hjelp av pensjonistgruppa ØX, blir rimelig vedlikeholdt. Broen binder også Mariholtveien på Oslosiden sammen med gammel kjerrevei på Lørenskogsiden. Vi har søkt om bedre opplysningsskilting oppe ved Mariholtveien med midler fra skiltprosjektet.

Samarbeid med Lørenskog om turveier og elvestell

Sammen med medlemmer av det nyetablerte Lørenskog Elveforum (20. september 2016) har vi gått opp begge elvebreddene på grensestrekningen, og diskutert anlegg av turvei og/eller tursti på begge sider med benker, nennsom rydding av kratt, og tilrettelegging for fiske.

Vannundersøkelser i læringsøyemed

En gruppe elever fra Stasjonsfjellet skole med valgfag naturfag foretok vannundersøkelser ved Tangerudbekkens utløp i Ellingsrudelva. Dette var initiert av lærer Tore Sætre. Målingene ble foretatt årlig under hans ledelse, med Vann og avløpsetaten som takknemlig mottager. Dette ble sist gjort på vårparten 2016. Dessverre har han nå sluttet uten å lykkes i å få en etterfølger.

Beveren

Både beverens hytter og naturlige virksomhet er etter hvert blitt merkbare, og gir nå en ny og uvant naturopplevelse for store og små. Men det fører med seg at et hundretalls døde bjerketrær står under vann. Det gjelder mye av terrenget rundt den stilleflytende elvestrekningen mellom utløpet av Frielvåga og strykene ved Nuggerud. Ellingsrudelvas Venner har anmodet om at disse trærne ryddes bort av estetiske grunner. Vi har tatt opp saken med Bymiljøetaten og Samarbeidsforumet for vassdrag (SaFoVa).

Kornmølla

De flere meter høye steinfundamentene etter mølla og mølledammen er godt synlige nede langs elven. Ingen elv i Oslo eller Akershus har så vel bevarte og omfattende rester etter møllevirksomheten på 1700- og 1800-tallet. I Mølleråsen ovenfor på Lørenskogsiden er også tilbringerveien delvis godt synlig i terrenget. Veien dannet en rundkjøring i åsen hvor kornet kunne leveres øverst i anlegget, og det malte melet lavere nede. Og trafikken var regulert med enveiskjøring!

Du kan lese mer om Ellingsrudelva hos miljolare.no.

Skrevet i Ellingsrudelva | Legg igjen en kommentar

Hauketo park

Mens utbyggere planlegger større bebyggelse ved broen ved Hauketo har MiLja laget forslag om park og turvei.

Skrevet i Ljanselva-blogg | Legg igjen en kommentar

Dugnad ved Mærradalsbekken

2016 dugnad Mærradalsbekken

Dugnaden ble holdt 5. september 2016 i regi av Oslo Elveforum, Røa vel, Bymiljøetaten og Etat for Eiendom og utbygging. Mærradalen mannskor international sang for oss, og leder Røa vel stillte med kaffe og boller, Ida F. Tønnessen var dugnadsleder. 20 glade mennesker med sakser, river og motorsager stillte opp og gjorde en kjempeinnsats. Humøret på topp, og tilbakemeldinger fra publikum er fornøyde brukere. Bildene taler sitt tydelige språk. God omtale i lokalpressen.

2015 dugnad Mærradalsbekken

2015: et samarbeidsprosjekt mellom Oslo Elveforum, Røa vel og Bymiljøetaten, noe sponset av Statnett. Dugnaden var støttet av Voksen skole som stillte med juniorkorps til glede og underholdning, Voksenspeiderne, Frivillighetssentralen. 15 stykker jobbet aktivt på mandag og 7 stk samt 8 gutter i Voksenspeidern jobbet godt, slik at mye ble gjort til glede for oss alle. Forbipasserende turgåere ga uttykk for begeistring og glede over ryddeaksjonen. Området ble ryddet uten motorisert hjelp på grunn av hekkesesongen for et rikt fugleliv. Mye ble gjort og humøret – tross regnet – var på topp

Skrevet i Mærradalsbekken | Legg igjen en kommentar

Frognerelvas Venner

Øyvind Fjeld

Frognerelvas Venner er en arbeidsgruppe med aktive vassdragsvenner og elvevoktere.

Vi arbeider for at Frognervassdraget skal være et levende vassdrag, like fra Sognsvann til Frognerkilen. Vi står også for tiltak i egen regi, som elvevandringer og samarbeid med skoler.

Ta kontakt hvis du ønsker å bidra.

Kontaktperson
Øyvind Fjeld, e-post: shrg@online.no

Du finner oss også på Facebook.

Skrevet i Frognerelva | Legg igjen en kommentar

Gjersjøelva

Gjersjøelva renner fra nordenden av Gjersjøen, ved Gjersjø bru, og ut i Bunnefjorden langs med Oppegård båthavn. I over 400 år har man skipet ut trelast fra Gjersjøelvas munning, og fortsatt kan vi i dag se ruiner etter omfattende virksomhet langs elven. Her er rester etter demninger, rørledninger, brofundamenter, hustufter, veifar, samt fundamenter til møller, sager, kraftverk og salpeterverk.

Les mer på dette nettstedet om Oppegård kommune.

Les Ida Fossum Tønnessens artikkel om Gjersjøelva i St. Halvard 3+4/2010.

Gurisaga ved Gjersjøelva, rekonstruert i 2001

Skrevet i Gjersjøelva | Legg igjen en kommentar

Lille Niagara, Lilleborg og Akerselvallmenningen

I et møte med utviklingsbyråd Hanna E. Marcussen den 24. juni 2016 la Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner fram denne presentasjonen:

Presentasjon for byutviklingsbyråden 24.06.2016

Skrevet i Akerselva | Merket med | Legg igjen en kommentar

Mærradalsbekkens Venner

Mærradalsbekkens Venner er en arbeidsgruppe med aktive vassdragsvenner og elvevoktere.

Ta kontakt hvis du ønsker å bidra.

Kontaktperson
Ida Fossum Tønnessen,
m: 907 75 123
e-post: ida.fossum@getmail.no

Skrevet i Mærradalsbekken | Legg igjen en kommentar

Vil rekonstruere skjult skatt

Frithjof Funder fotografert av groruddalen.no

I 1795 ble det bygd en mølle i Ellingsrudelva. I dag er det bare ruiner som står igjen. Nå jobber Oslo Elveforum for å få historien gjenreist på en eller annen måte.

Les mer på groruddalen.no

Skrevet i Ellingsrudelva | Legg igjen en kommentar