Den manglende ganglenken langs Akerselvas østside på Sagene

Den vakre gangveien i friområdet fra Ivan Bjørndals gate via damkrona til øya i Akerselva ender i dag ute på øya, uten noen forbindelse videre.

Den vakre gangveien i friområdet fra Ivan Bjørndals gate via damkrona til øya i Akerselva ender i dag ute på øya, uten noen forbindelse videre.

– Det å sikre at det etableres gode gangforbindelser langs Akerselvas østside fra Myren-området nedenfor Bentsebrua opp til Jerusalem bru har vært forsømt ved alle viktige korsveier helt siden KDP Akerselva miljøpark ble vedtatt i 1990, skriver Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner i et felles brev til Byrådsavdeling for byutvikling av 28. oktober 2018.

I kommunedelplanen ble det lagt inn en sammenhengende gang- og sykkelvei langs østsiden av Akerselva fra Vøyenbrua opp til Lilleborg-området. Jf. plankartet for KDP Akerselva miljøpark som vi gjengir under.

Etter at reguleringsplanen for Myren-området ble vedtatt i 1999, ble det anlagt gang- og sykkelvei på østsiden av elva fra Vøyenbrua opp til NRK Østlandssendingen ved Myrabrua, men forbindelsen ble ikke ført videre på østsiden av Akerselva opp til Bentsebrua og under denne, og er heller ikke blitt opparbeidet oppstrøms brua på elvesiden av Bentsebrugata 13 F-J. Her ga Plan- og bygningsetaten i september 2018 utbygger tillatelse til å bygge på eksisterende bygning i høyden, uten engang å stille krav om å etablere selv en enkel gangforbindelse i det regulerte friområdet mellom Bentsebrugata 13 F-J og Akerselva.

PBE har ikke stilt krav …

I planforslaget for Sandakerveien 52 som nå ligger til behandling hos byrådet, har Plan- og bygningsetaten heller ikke stilt noe krav til utbygger om å opparbeide noen gangforbindelse på elvesiden av eiendommen. I brevet til byrådsavdelingen skriver de to foreningene at det å få etablert en sammenhengende gangforbindelse langs østsiden av Akerselva er det aller viktigste tiltaket i forbindelse med plansaken for Sandakerveien 52, og at etableringen av ei bru fra Akerselvas østbredd ut til øya i elva helt klart er den beste løsningen. Fra øya eksisterer det allerede en gangvei videre nordover til Lilleborg-området via damkrona på damanlegget i elva.

… og har heller ikke fulgt opp tidligere krav

Da reguleringsplanen for Lilleborg-området ble vedtatt i 1999, ble det stilt krav til utbygger om å etablere en gangforbindelse fra Sagene brannstasjon ned til Lilleborg, men den er ennå ikke kommet på plass nesten 20 år senere, selv om beboerne på Lilleborg har sagt seg villige til å bekoste vedlikeholdet av den for all fremtid. Forhåpentligvis vil det bli bygd ei trapp fra østsiden av Jerusalem bru ned til Akerselva, med gangforbindelse videre ned langs elva til Lilleborg, i løpet av et par års tid.

I brevet til Byrådsavdeling for byutvikling kommenterer de to foreningene også selve byggeprosjektet i Sandakerveien 52:

– For at det nye bygget i Sandakerveien 52 skal innordne seg de dominerende høydene i området, og for å begrense byggets skyggevirkning for den fremtidige skolegården i Treschows gate 16, bør maksimal byggehøyde reduseres til kote 94 eller lavere og maksimalt bruksareal for ny bebyggelse reduseres til 3 200 m2 eller mindre.

Du kan lese hele brevet til byrådsavdelingen her.

Saksinnsyn

Innlegget er skrevet av Are Eriksen. 

Dette innlegget ble publisert i Akerselva. Bokmerk permalenken.