Hovinbekken bør gjenåpnes i sin historiske trasé fram til strandlinjen år 1300

Illustrasjon Schweigaards

I brev av 5. juni 2017 kom Oslo Elveforum med innspill til oppstart av detaljregulering og forslag til planprogram for Schweigaards gate 35–51 mfl. Sentrale punkter i brevet er bl.a. at:

 • Hovinbekken bør gjenåpnes i sin historiske trasé fram til strandlinjen år 1300 hvor det etableres et middelaldervannspeil
 • Det bør etableres gang- og sykkelforbindelse fra Klosterenga til Akerselva via planområdet
 • En bør prioritere et bredt landskapsrom og et stort vannspeil fremfor høy tomteutnyttelse
 • Planprogrammet bør konsekvensutrede løsninger med vannspeil og redusert bruksareal.

Punktene ble fulgt opp i brev til Plan- og bygnings-etaten (PBE) av 19. september 2017. I brevet konkluderte Oslo Elveforum slik:

 • Ved fastsettelsen av planprogrammet bør PBE legge inn «Etablering av middelaldervannspeil ved Hovinbekkens os» som et eget undertema under «Håndtering av vann», slik både bydelen og vi har bedt om. Føringer må sikre at temaet utredes grundig, og ikke kun i det omfang som forslagsstiller selv anser som relevant.
 • Ved fastsettelsen av planprogrammet bør PBE kreve at det utredes en løsning med ca. 7 000 m2 BRA, slik Oslo Elveforum har bedt om, eventuelt at det også utredes en løsning med ca.
  10 000 m2 BRA. Dette er helt nødvendig for at konsekvensutredningen skal ha noen reell verdi, dvs. for at den kommende plansaken skal bli tilstrekkelig opplyst.

I et brev til Byrådsavdeling for byutvikling datert 5. januar 2018 følges dette ytterligere opp:

 • Oslo Elveforum anmoder Byrådsavdeling for byutvikling om å legge inn undertemaet «Eventuell reetablering av et middelaldervannspeil» som andre undertema under det planfaglige temaet «Håndtering vann» i planprogrammet, dvs. etter undertemaet «Evt. gjenåpning av Hovinbekken».
 • Byrådsavdelingen bør be PBE sikre i planprogrammet at forslagsstiller må konsekvensutrede minst ett alternativ med
  7 000 – 10 000 m2 BRA ny bebyggelse.
 • Oslo Elveforum håper en lykkes med å finne en annen midlertidig tomt for Sentrum brannstasjon enn Schweigaards gate 35–51 mfl.

Les brevet av 5.1.2018

Les brev av 19.9.2017

Les brev av 5.6.2017

Saksinnsyn

 

Dette innlegget ble publisert i Hovinbekken, Uttalelser. Bokmerk permalenken.