Revidert forvaltningsplan for Østensjøområdet miljøpark

Østensjøvannet

Revidert forvaltningsplan for Østensjøområdet miljøpark har vært på høring. Oslo Elveforum sende et høringssvar datert 13. februar 2020. Våre merknader:

Oslo Elveforum er godt fornøyd med at Forvaltningsplanen nå er revidert og lagt ut til høring. Oppbyggingen og inndelingen er fornuftig, og det er en styrke at planen ønskes politisk vedtatt.

Oslo Elveforum slutter seg til de merknadene som framgår av høringsbrevet av 12. februar d.å. fra Østensjøvannets Venner, men vil spesielt framheve:

  • Ved konflikt mellom idretts- og rekreasjonshensyn på den ene siden og naturhensyn på den andre må det være sistnevnte som skal være avgjørende.
  • Etter at reguleringsplanen ble vedtatt, er samlet areal redusert i flere omganger, og det er i tillegg gjort mange inngrep og etablert faste installasjoner i miljøparken, slik som f.eks. kunstgressbaner. Det er derfor et stort behov for å legge inn betydelige randsoner i verneområdene.
  • Det er ønskelig at all forvaltning og skjøtsel foretas enhetlig for hele området.
  • Det er viktig at kommunen avstår fra parkifisering, aktivitetsområder og ytterligere turveier og annet som i et lengere perspektiv vil forringe områdets kjerneverdier.
  • Vi savner henvisning til det omfattende arbeidet som nylig er blitt gjennomført for å kartlegge og klassifisere friuftslivsverdier i bydel Østensjø.
  • Vi støtter planen om etablering av et nytt besøkssenter. Dagens løsning fungerer bare delvis rent bygningsmessig, og plasseringen er uheldig med tanke på å nå de mange som benytter turveinettet rundt vannet.
  • Det haster med å få utarbeidet en plan for fremtidige bekkeåpninger. • Det er behov for en strengere regime for brøyting, snødeponering og salting i og rundt miljøparken, særlig der det er direkte avrenning til vannet eller tilførselsbekkene.
Dette innlegget ble publisert i Østensjøvannet. Bokmerk permalenken.