Møte i “nye” SaFoVa

Fra venstre: Terje Laskemoen (BYM), Lynn Rosentrater (PBE), Annie Metter Riis (EBY), Ida Fossum Tønnessen, Per Østvold og Sidsel Anderssen (alle fra Oslo Elveforum), Marit Carlsen og Tharan Fergus (begge fra VAV). Fraværende: Hans-Petter Aas (Oslo og Omland Friluftsråd) og Anne Britt Lindsøe (MOS).

I et møte i Samarbeidsforum for vassdrag (SaFoVa) den 27. juni ble et nytt mandat for forumet godkjent. I det nye mandatet er det lagt vekt på at forumet skal være en arena for gjensidig informasjonsutveksling.

Det nye mandatet er blant annet formulert slik: «Forumet skal være en møteplass mellom etater i Oslo kommune og interessesammenslutninger for informasjonsutveksling om den blågrønne strukturen og åpning av elver og bekker i Oslos byggesone. Forumet skal synliggjøre den blågrønne strukturens betydning for trivsel, biologisk mangfold, forebyggende klimatiltak og overvannshåndtering. Forumet skal bidra til utvikling av arbeidet med gjenåpning av elver og bekker i Oslo kommune.»

Mandatet er godkjent av byrådsavdeling for miljø og samferdsel, og er forankret i styringsdokumentet «Prinsipper for gjenåpning av bekker og elver i Oslo».

Deltakere i forumet er Oslo Elveforum, Oslo og Omland Friluftsråd, Vann- og avløpsetaten (VAV), Bymiljøetaten (BYM), Plan- og bygningsetaten (PBE), Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) og Byrådsavdeling for miljø og samferdsel (MOS).

I dagens møte ble pågående og planlagte gjenåpningsprosjekter for elver og bekker gjennomgått og diskutert, og Oslo Elveforum informerte om sin virksomhet.

Etablert i 2001

SaFoVa ble etablert allerede i 2001 som et samarbeid mellom Oslo Elveforum og Oslo kommune. I det første mandatet for forumet, som ble utarbeidet i 2002, stod det blant annet: «Forumet skal være en tverrfaglig møteplass for informasjon og diskusjon om forvaltningen av elver, bekker, vann og dammer i byggesonen i Oslo. Forumet kan gi råd til og ta initiativ overfor byrådet og berørte etater.»

Mandatet hadde som hovedmål å bevare og styrke Oslos blå-grønne struktur og biologiske mangfold. Mandatet inneholdt videre flere delmål og konkrete oppgaver. L

Les styringsdokumentet for gjenåpning av elver og bekker (2015)


Oslo Elveforums innspill i 2017 til revidering av styringsdokumentet

Dette innlegget ble publisert i Elve- og bekkeåpning, SaFoVa. Bokmerk permalenken.