Vassdragene må få et sterkere vern i kommuneplanen

Byen med de ti elver

I et brev til byrådet i Oslo foreslår Oslo Elveforum at vassdragene må få et sterkere vern i kommuneplanen når den nå skal revideres.

Vår erfaring fra de drøyt to og et halvt årene som er gått siden kommuneplanen ble vedtatt, er at det er mer regelen enn unntaket at Plan- og bygningsetaten (PBE) anbefaler planforslag som bryter med retningslinjen om byggefrie belter på minimum 20 meter fra vannkant for hovedløp og minimum 12 meter fra vannkant for sideløp. Ofte omtales ikke engang retningslinjen i planforslaget, eller først etter at temaet er tatt opp i innspillsbrev ved planoppstart eller merknadsbrev ved offentlig ettersyn. Dette skriver Oslo Elveforum i brevet som er datert 14. mai 2018.

«Bør» er for svakt

Det er kommuneplanens § 13.3 som regulerer bygging langs Oslos elver og bekker. Dagens retningslinje fastsetter at «Innenfor en sone på minimum 20 meter fra vannkant for hovedløp og minimum 12 meter fra vannkant for sideløp bør det ikke oppføres ny bebyggelse, nye anlegg eller gjøres vesentlige terrenginngrep.» Ordet «bør» er for svakt, og må erstattes med «skal», foreslår Oslo Elveforum, og ber om at retningslinjen omgjøres til en bestemmelse. Samtidig fremmes en lang rekke andre forslag til forbedret vern av byens vassdrag.

– Praktiseringen av kommuneplanens § 13.3 Vassdrag har vist at det er behov for å styrke denne paragrafen i forbindelse med revisjonen av kommuneplanen.

100-årsperspektiv

Are Eriksen

Are Eriksen

I forvaltningen av byens vassdrag må vi tenke i et 100-årsperspektiv, skriver Oslo Elveforum. Oslos blågrønne årenett fra Marka til fjorden skal være rekreasjonsområder for en raskt voksende befolkning – ikke bare i vår tid, men i mange generasjoner fremover. Samtidig må vi i all planlegging ta høyde for klimaendringer og behovet for å ta unna enorme mengder med regnvann.

Skal vi klare dette, er det viktig at vassdragsregimet i § 13.3 ikke uthules bit for bit. En forutsetning for å unngå dette er at tiltak som er i strid med § 13.3 ikke behandles som byggesak, men synliggjøres for offentligheten i form av plansak slik at befolkningen og byens folkevalgte selv får mulighet til å ta stilling til om det virkelig skal gis dispensasjon fra kommuneplanens vassdragsbestemmelser i den aktuelle saken.

Are Eriksen (bildet) har vært Oslo Elveforums utreder i saken.

Les hele innspillsbrevet her

Les kommuneplanens juridiske arealdel

Dette innlegget ble publisert i Uttalelser, Vassdragsforvaltning. Bokmerk permalenken.