Oslo Elveforum ber byråd instruere PBE om vernesoner langs vassdrag

Hus A legges innenfor vernesonen ved Hoffselven.

I et brev til byråd Hanna E. Marcussen (MDG) av 17. november 2021 ber Oslo Elveforum og Hoffselvens Venner om at byråden instruerer Plan- og bygningsetaten (PBE) om håndhevelse av de byggefrie sonene på 20 og 12 meter langs byens vassdrag. Bakgrunnen er en byggesak langs Hoffselven (Engebrets vei 1).

Byggherren søkte opprinnelig om å få bygge to hus på tomta, som grenser til Hoffselven. Hus B ble senere trukket. Både Bymiljøetaten og Hoffselvens Venner har hatt sterke innvendinger også mot bygging av hus A.

For nær Hoffselven

Bymiljøetaten (BYM) uttalte om hus A at «I nye oversendte dokumenter, så ligger bygget fortsatt for nærme Hoffselva etter vår vurdering. Dette samsvarer ikke med kommuneplanens retningslinjer om 20 meter byggefrie belter langs hovedvassdrag. Byggegropen vil ligge så nærme som 5 meter fra Hoffselva. I denne bratte skråningen stiller vi også spørsmål om hvordan man skal klare å etablere byggegropen kant-ikant med den kartlagte naturtypen, uten å påvirke kantvegetasjonen negativt.»

BYM konkluderer slik: «Bymiljøetaten fraråder at det bygges så nærme Hoffselva som omsøkt i denne saken. Plasseringen av bygget samt anleggsaktiviteten knyttet til oppføring vil klart stride imot kommuneplanens retningslinjer om byggefrie belter langs vassdrag samt vannressurslovens §11 om ivaretakelse av kantvegetasjon.»

Byrådserklæringen

Oslo Elveforum viser til at byrådet i sin siste byrådserklæring uttalte følgende: «Ikke tillate nye bygg i de byggefrie beltene på 20 meter langs hovedvassdrag og 12 meter langs sidevassdrag.» Dette er en politisk erklæring som gir bindende føringer for etatene, og som står langt sterkere enn retningslinjene i kommuneplanen. Hoffselven er et av Oslos hovedvassdrag.

Plan- og bygningsetaten har i brev av 10. november 2021 likevel gitt rammetillatelse.

PBE trenger instruksjon

Dette er ikke første gang at vi registrerer faglig uenighet mellom Bymiljøetaten og Plan- og bygningsetaten, skriver Oslo Elveforum og Hoffselvens Venner i brevet til byråden. Dette er svært uheldig for behandlingen av plan- og byggesaker i Oslo, og skaper usikkerhet blant søkere. På dette grunnlag ber vi byråden instruere Plan- og bygningsetaten om hvordan 20- og 12-metersgrensene skal håndteres i plan- og byggesaker. Etter vår vurdering er det nødvendig å håndtere grensene strengt.

De to foreningene har også andre faglige innvendinger og ber byråden om å gripe inn i saken.

Saksinnsyn


Dette innlegget ble publisert i Hoffselven, Uttalelser. Bokmerk permalenken.