Grunneier pålagt å fjerne gjerde ved Hoffselven

Eivind Bødtker står ved gjerdet som stenger turstien ved Hoffselven.

Fylkesmannen har gitt Hoffselvens Venner og Bymiljøetaten medhold i et krav om å fjerne skilt og stengsel ved Hovfaret 13 på Skøyen. Det er grunneier, Urbania Eiendom på vegne av Hovfaret 13 AS, som har stengt av turstien langs elven med forbudsskilt og gjerde.

Eivind Bødtker, leder for Hoffselvens Venner, forteller at foreningen tok saken opp med Bymiljøetaten allerede tidlig i 2018 Det har altså tatt to år før man har klart å få til en endelig avgjørelse. Forhåpentligvis er dette siste skritt i saken, slik at gjerdet tas ned.

Uakseptabelt å ta seg til rette

— Det er uakseptabelt at private eiere tar seg til rette og stenger av en tursti langs elven som har vært i bruk i årtier, sier Bødtker. Han er svært fornøyd med Fylkesmannens vedtak, og forventer at gjerde og skilt blir fjernet straks.

Etter klage fra Hoffselvens Venner anmodet Bymiljøetaten i januar 2019 Hovfaret 13 AS om en redegjørelse for «oppføring av privatiserende tiltak i utmark på eiendommen».  Bymiljøetaten fulgte dette opp i mai 2019. Urbania Eiendom AS ble pålagt å fjerne gjerder og skilt som stengte av gangstien ved Hoffselven. Grunneier fikk en frist til 1. juni 2019. Dersom stengslene ikke ble fjernet innen denne dato ville det påløpe en tvangsmulkt på kr 1000 per virkedag, som ville bli økt til kr. 2000 pr. virkedag fra august 2019, og deretter til kr. 4000 fra september 2019.

Vedtaket i Bymiljøetaten ble påklaget av Hovfaret 13 AS den 22.5.2019. Bymiljøetaten avviste klagen, men brukte 5 måneder på å behandle saken før de sendte saken til Fylkesmannen som igjen brukte 5 måneder på å komme med sin avgjørelse. Sen saksbehandling har med andre ord bidratt til å skape frustrasjon.

Stenger for almenhetens ferdselsrett

I vedtaket datert 27. mars 2020 uttaler Fylkesmannen at «Oppførte gjerder og skilt stenger for almenhetens ferdselsrett langs elven. Vi kan ikke se at grunneier har en akseptabel interesse i det, sett i lys av at ferdselsretten ikke hindrer eller vanskeliggjør bruken av kontorbygget. Tiltakene som stenger for ferdsel, er ikke tilstrekkelig nødvendig for eiendommens bruk. Fylkesmannen mener derfor at hensynet til almenhetens ferdsel veier tyngre enn grunneiers interesser i å stenge for ferdselen.

Fylkesmannen konkluderer i likhet med kommunen med at oppførte gjerder på tvers av sti og skilt er i strid med forbudet i fril. § 13 første ledd. Kommunens pålegg om fjerning av gjerder og skilt er i samsvar med fril. § 40 annet ledd.»

Ny frist

Fylkesmannens konklusjon er at kommunens vedtak fra mai 2019 stadfestes, dog slik at det skal fastsettes ny dato for iverksettelsen. Ny frist for fjerning av skilt og gjerde og tidspunkt for når tvangsmulktene begynner å løpe, fastsettes av Bymiljøetaten.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.

Dette innlegget ble publisert i Hoffselven. Bokmerk permalenken.