Hovinbekken bør gjenåpnes ut til strandlinjen år 1300

Det er svært uheldig at byråd Hanna E. Marcussen støtter Bane NORs planer om å bygge en hall for redningstog på busstomta i Schweigaards gate 35–51.

Her bør Hovinbekken gjenåpnes i bekkens historiske trasé fra Klosterenga til strandlinjen år 1300. En gjenåpnet bekk med et lite vannspeil ved bekkeoset er nøkkelen til å kunne formidle også denne delen av historien om Middelalderbyen Oslo.

En hall for redningstog kan plasseres flere steder. Det er derimot kun én lokalisering som er historisk korrekt for Hovinbekkens nedre løp og bekkeos år 1300: Schweigaards gate 35–51. Dette skriver Oslo Elveforum i et mernadsbrev av 13. mars 2020 til Plan- og bygningsetaten.

Les hele merknadsbrevet her.

Bakgrunn

Middelalderbyen Oslo var en by omgitt av vann, avgrenset av Bjørvika mot vest, Alna mot sørøst og Hovinbekken mot nord. I 2015 presenterte Oslo Elveforum en visjon for Middelalderbyen Oslo, med gjenåpning av Alna og Hovinbekken ut til strandlinjen år 1300 som et helt sentralt historiefortellende element (bildet over).

I 2017 ønsket Bane NOR Eiendom å bygge ca. 20 000 m2 med næringslokaler på busstomta i Schweigaards gate 35–51, og benytte den søndre delen av planområdet til jernbane- og driftsområde. Oslo Elveforum foreslo da å redusere utbyggingsvolumet til ca. 7 000 m2 og regulere resten av planområdet til grønnstruktur.

Oslo Elveforum anbefalte å gjenåpne Hovinbekken i dens historiske trasé fra Klosterenga til strandlinjen år 1300 og etablere et vannspeil ved bekkeoset som illuderer litt av sjøen i middelalderen. Dette er nøkkelen til å kunne formidle også denne delen av historien om Middelalderbyen Oslo. Jf. at vannspeilet som ble anlagt i år 2000 ved Alnas os, følger strandlinjen år 1300 nordover til Bispegata og illuderer sjøen i middelalderen langs søndre del av Middelalderbyen Oslo. Vi illustrerte forslaget om å gjenåpne Hovinbekken på følgende måte:

Da Plan- og bygningsetaten (PBE) i desember 2017 oversendte planprogrammet for Schweigaards gate 35–51 til Byrådsavdeling for byutvikling for stadfestelse, ble Bane NORs forslag (planalternativ 1) supplert av et forslag fra PBE (planalternativ 2) om å utvikle den søndre delen av planområdet til en buffersone mot sporområdet på Oslo S i form av et grønt landskapsrom med mulighet for gjenåpning av Hovinbekken.

Ettersom byrådet vurderte Schweigaards gate 35–51 som et aktuelt sted å plassere ny Sentrum brannstasjon, ble forslaget til planprogram liggende hos byråd Hanna E. Marcussen i to år inntil det ble konkludert med at brannstasjonen burde legges i Festningsallmenningen.

Byutviklingsbyråden instruerte i november 2019 PBE om å revidere planalternativ 2 slik at den søndre delen av planområdet avsettes til jernbane- og driftsområde, og ikke til grønnstruktur slik PBE og Oslo Elveforum ønsker. Byråden viste til at det er nødvendig for Bane NOR å etablere en hall for redningstog her.

PBE fant det da nødvendig å utrede et tredje forslag (planalternativ 3), med grønnstruktur i den nordre i stedet for den søndre delen av planområdet, og la dette inn i planprogrammet.

Byrådsavdelingen krevde etter dette ny høring av planprogrammet. Det reviderte forslaget til planprogram ble lagt ut til offentlig ettersyn i februar 2020.

I merknadsbrev av 13. mars 2020 viser Oslo Elveforum til at en hall for redningstog i utgangspunktet kan lokaliseres flere steder, mens det kun er én lokalisering som er historisk korrekt for Hovinbekkens nedre løp og bekkeos år 1300: Schweigaards gate 35–51.

Vi påpeker at det ikke er dokumentert at det er nødvendig å legge hallen for redningstog til Schweigaards gate 35–51, foreslår alternative lokaliseringer og ber PBE fremskaffe alt materiale om de ulike alternativene som Bane NOR har vurdert. Siden dokumentasjonen ikke foreligger, anbefaler vi at planalternativ 1 og 2 tilleggsutredes med regulering til grønnstruktur i den søndre delen av planområdet.

Vi understreker samtidig viktigheten av å utrede et fjerde planalternativ med grønnstruktur i den sørøstre delen av planområdet og jernbane- og driftsområde i den nordvestre delen av planområdet, dvs. nordvest for Hovinbekken og det lille vannspeilet på vår illustrasjon fra juni 2017, i tilfelle hallen for redningstog til syvende og sist likevel skulle ende opp innenfor planområdet for Schweigaards gate 35–51.

Se saken på Saksinnsyn

Les tidligere merknadsbrev fra Oslo Elveforum om denne saken:

Dette innlegget ble publisert i Elve- og bekkeåpning, Hovinbekken, Uttalelser. Bokmerk permalenken.