Oppstart av arbeid med detaljreguleringsplaner for Lohavn

Oslo Elveforum har følgende innspill til oppstart av planarbeid for Loallmenningen og for D-feltene nord og sør for Loallmenningen og indre del av havnebassenget i Lohavn:

  • For å sikre visuell kontakt mellom Middelalderparken og Hovedøya bør Loallmenningen holdes åpen i full regulert bredde uten noen form for bebyggelse eller tekniske innretninger
  • Regulert siktkorridor langs Rostockgata bør ikke blokkeres av den nye skolebygningen
  • Vi er enige med PBE i at regulert byggegrense mot Sørengkaia i felt D2 bør beholdes slik at Sentralparken på Sørenga får tilstrekkelig bredde
  • Vi er enige med PBE i at skoletomta ikke er stor nok til å etablere en skole med 1 170 elever, selv med forslagsstillernes utvidelse av felt D2 mot øst
  • Dersom det skal bygges en skole for hele 1 170 elever, bør felt D2 utvides ytterligere mot øst og Rostockgata forskyves enda lenger østover enn foreslått av UDE, HAV E og BI
  • Dagens gang- og sykkelvei langs østsiden av Kong Håkon 5.s gate bør snarest videreføres på bru over jernbanesporene på Loenga, hengt utvendig på nye Sørenga bru (gamle Sørenga bru bør rives), og føres opp til Kongsveien (og Kongshavn VGS) via Mosseveien 24
  • Når Rostockgatas søndre del skal bygges, bør det samtidig etableres gang- og sykkelvei i Rostockgatas forlengelse over jernbanesporene og Mosseveien og opp til Kongsveien og Kongshavn VGS

Les hele innspillsbrevet.

Dette innlegget ble publisert i Uttalelser og merket med . Bokmerk permalenken.