Oslo kan få ti flotte elveparker

Foto av Akerselva ved Frysja
Bildet er tatt ved Akerselva

Det rødgrønne byrådet i Oslo må sørge for at miljøhovedstadsåret munner ut i en konkret handlingsplan for utvikling av Oslos elver og bekker. Dette skriver Oslo Elveforum i et brev til de rødgrønne byrådspartiene i Oslo, dvs. Arbeiderpartiet, MDG og SV. Partiene forhandler i disse dager om en byrådserklæring for perioden 2019-2023.

Oslo kan få Akerselva x 10

Oslo har ti elver og bekker i byggesonen som alle kan utvikles til gode friluftsområder med rent vann og fisk, naturlig kantvegetasjon, biologisk mangfold, badeplasser, tur- og naturstier og grøntområder. Samtidig vil dette bli attraktive naboer for smarte, grønne og klimarobuste byområder.

“Vi kan få flotte elveparker og
sammenhengende turveier
langs alle ti vassdrag.”

I innspillsbrevet til byrådspartiene holder Oslo Elveforum fram Akerselva miljøpark som et eksempel på hva som er mulig å få til når det satses målbevisst. Alle elsker Akerselva. Men Oslo har ni andre elver og bekker i byggesonen som alle kan bli like bra – hvis det satses. Vi kan få flotte elveparker og sammenhengende turveier langs alle ti vassdrag med muligheter for friluftsliv og fysisk aktivitet. Dette vil bidra til både fysisk og psykisk helse, livskvalitet og folkehelse.

Samtidig vet vi at klimaendringer vil føre til våtere vær og større fare for flom og vannskader. Gjenåpning av lukkede elve- og bekkestrekninger vil bidra positivt ved å ta unna store vannmengder og spare samfunnet og den enkelte for kostnader. I nye byutviklingsområder bør lukkede bekker åpnes og overvann ledes ut i bekkene.

Handlingsplan for gjenåpning

Fortsatt er en fjerdedel av de ti hovedvassdragene lukket. Oslo Elveforum foreslår at byrådet intensiverer arbeidet med å gjenåpne lukkede elve- og bekkestrekninger og lager en handlingsplan for gjenåpning.

Oslo Elveforum vil peke på fem strekninger som bør prioriteres i denne bystyreperioden:

  • Alnaelva fra Kværner til Middelaldervannspeilet
  • Hovinbekken over Økern og fra Jordal over Klosterenga ned til strandlinjen i middelalderen
  • Akerselva fra Schweigaards gate til nordsiden av jernbanens sporområde
  • Frognerelva fra Drammensveien til Frognerkilen
  • Hoffselva fra Drammensveien til Bestumkilen.

Byggegrenser må respekteres

Elver og bekker er utsatt for stort press ved utbygging av boliger og næringsarealer. Byrådet vil håndheve strengt kommuneplanens anbefaling om at det ikke skal bygges nærmere elver og bekker enn 20 og 12 meter.

Dette er Oslo Elveforums konkretet forslag til byrådserklæringen

Byrådet vil:

  • Lage en ambisiøs handlingsplan for utvikling av gode friluftsområder langs Oslos ti elver og bekker i byggesonen. Handlingsplanen skal inkludere vannkvalitet og fisk, turstier, mulige badeplasser, gode kantsoner og grøntområder, biologisk mangfold, skilting og framtidig forvaltning. Dette gjelder vassdragene Lysakerelva, Mærradalsbekken, Hoffselva, Frognerelva, Akerselva, Hovinbekken, Alnaelva, Ljanselva, Gjersjøelva og Ellingsrudelva.
  • Lage en handlingsplan for gjenåpning av lukkede elve- og bekkestrekninger.
  • Følge opp KDP Alna miljøpark og styrke forvaltningen av miljøparken ved kunnskapssammenstilling og miljøoppgradering i samarbeid med statlige myndigheter og frivillige organisasjoner.
  • Håndheve det anbefalte byggeforbudet i kommuneplanen innenfor elvenes og bekkenes 20- og 12-metersgrenser.
Dette innlegget ble publisert i Uttalelser. Bokmerk permalenken.