En bussterminal over Oslo S bør ikke få bussatkomst fra Nylandsbrua

Ruters alternativ 1 for ny bussterminal på Oslo S - uten tilleggsarealer
Ruters alternativ 1 – uten tilleggsarealer

– En eventuell ny bussterminal over Oslo S bør ikke få bussatkomst fra Nylandsbrua ettersom dette gjør det umulig å rive Nylandsbrua på strekningen fra Schweigaards gate til Dronning Eufemias gate, noe som i sin tur blokkerer mulighetene for å gjenåpne Akerselvas tvillingkulvert både nord for og sør for jernbanens sporområde.
Dette skriver Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) i en fellesuttalelse til Plan- og bygningsetaten (PBE) datert 14. februar 2018.

Det er Ruter som har foreslått å etablere en ny bussterminal over perrongområdet på Oslo S. Planforslaget med bussterminal på tvers av sporområdet baserer seg på Områdeprogrammet for Oslo S og hovedanbefalingen i rapport fra Plansamarbeidet for kollektivknutepunktet Oslo S.

Rapporten konkluderte med at et kompakt knutepunkt hvor Oslo S blir utvidet med bussterminal er det beste for de reisende, samtidig som det var betydelig usikkerhet knyttet til fundamentering og
trafikale konsekvenser i anleggsperioden. KVU Oslo-Navet anbefaler at det bygges nye bussterminaler på Lysaker og Bryn, og
at regionbussene får endeholdeplass der.

Bane NOR har fremmet innsigelser til deler av Ruters planforslag, blant annet fordi det vil føre til svært store ulemper for togpassasjerene i byggeperioden.

Les hele uttalelsen fra OE og MAV

Saksinnsyn

Les artikkel i Aftenposten: Den nye bussterminalen gjør det vanskeligere å gjenåpne Akerselva. 

– Hovinbekken må bli den nye Hovinbyens signatur!

Illustrasjon planprogram Ensjø
Redigert illustrasjon fra planprogram Ensjø – Valle Hovin

Plan- og bygningsetaten (PBE) i Oslo la i desember 2017 fram Planprogrammet med veiledende plan for offentlige rom (VPOR) for Hasle og Valle Hovin.  Planprogrammet skal gi anbefalinger for bl.a. bystruktur, arealbruk og utnyttelse for etterfølgende detaljplaner.

I en uttalelse til planen datert 12. februar 2018 viser Hovinbekkgruppa til Oslo Elveforums merknader til Strategisk plan for Hovinbyen fra 18 mars 2016. Oslo Elveforum var svært positive til de hovedgrepene som ble lagt i denne planen, med Hovinbekken som et tydelig element gjennom hele området. Ikke minst la planen vekt på Hovinbekken som en sammenhengende blågrønn korridor fra marka til fjorden:

«Hovinbekken skal gjenåpnes og danne en ny byøkologisk korridor mellom Oslofjorden og Lillomarka.»

«Det skal skapes en fullstendig blågrønn forbindelse mellom Marka og Fjorden».

Sidsel Andersen

– Vi følger med spenning det videre arbeidet. Gjenåpning av Hovinbekken i en flott og  tilgjengelig trasé blir en nøkkel for å gjennomføre de gode intensjonene i den strategiske planen for Hovinbyen. Oslo Elveforum gleder seg, sammen med byens befolkning, over at Hovinbekken nå blir åpnet på mange strekninger. Dette blir også lagt merke til langt utover byens grenser.

– Hovinbekken må bli den nye Hovinbyens signatur, avslutter brevet fra Hovinbekkgruppa, som er undertegnet av Sidsel Andersen (bildet).

Les hele brevet fra Hovinbekkgruppa

Saksinnsyn hos PBE 

Seminar om forvaltning av urbane vassdrag

Asker, Bærum og Oslo Elveforum arrangerer vassdragsseminar torsdag 19. april. Målet med seminaret er få frem kunnskap og erfaringer om modeller for praktisk samarbeid for å bedre forvaltningen av våre urbane vassdrag.

Torsdag 19. april 2018 kl. 0830 – 1630

CIENS Forum, Forskningsparken – Oslo Science Park,
Gaustadalléen 21, 0349 Oslo

Asker, Bærum og Oslo kommuner har mange vassdrag som renner gjennom bymessig bebyggelse. Disse urbane vassdragene utsettes for påvirkning fra mange brukere. Dette kan føre til redusert opplevelsesverdi, tap av biologisk mangfold og forurensning.

Mye godt arbeid gjøres for å bedre forholdene. Mange aktører er involvert: kommuner, miljømyndigheter i stat og fylke, grunneiere og utbyggere, og ideelle organisasjoner som våre tre elvefora. Godt samarbeid er et nøkkelen for å lykkes!

Seminaret tar for seg ansvarsfordelingen og fokuserer på praktisk forvaltning i de tre kommunene: Hvordan forvalter Asker, Bærum og Oslo sine vassdrag? Hva kan vi lære av restaureringer og tiltak som er gjennomført? Hvilke gode eksempler har vi på praktisk samarbeide mellom kommuner, utbyggere, grunneiere og idéelle organisasjoner?

Påmelding sendes på epost til ida.fossum@getmail.no 
Oppgi navn, adresse, telefonnummer og epost-adresse.

Last opp programmet for seminaret (pdf)

Seminarkomité

Ida Fossum Tønnessen, rådgiver Oslo Elveforum
Unn Orstein, leder Asker Elveforum
John Tibballs, leder Lysakervassdragets Venner
Haakon Thaulow, sivilingeniør Thaulow Consult
Bo Wingård, leder Bærum Elveforum  

 

– VPOR Lysakerbyen ikke god nok!

Lysakerbyen
Lysakerbyen

 

– Vår hovedkonklusjon at plandokumentet i sin nåværende form er for upålitelig vassdragsfaglig sett til å kunne være retningsgivende for bindende vedtak fra kommunenes side, skriver Lysakervassdragets Venner i et merknadsbrev til Veiledende plan for offentlig rom (VPOR) Lysakerbyen datert 19. januar.

Lysakervassdragets venner fått ansvar for å gjennomgå planforslaget på vegne av Bærum Elveforum og Oslo Elveforum.

VPOR Lysakerbyen

Bærum og Oslo har i fellesskap utarbeidet en overordnet plan for offentlige rom på Lysaker – Lilleaker, kalt VPOR Lysakerbyen. Planen inngår som en av flere større planer for byutvikling langs fjorden, kalt Fjordbyen vest. VPOR Lysakerbyen er retningsgivende for arealer i begge kommuner og gir et felles overordnet grunnlag for å utvikle området som by, lokalsenter og knutepunkt.

Mangel på innsyn underveis

John Tibballs, styreleder i Lysakervassdragets Venner, har vært elveforumenes saksbehandler.

– Dessverre har det faktum at arbeid har foregått i fellesskap mellom kommunene, blitt brukt som begrunnelse for å unnta planen offentlighet frem til høring, forteller John Tibballs.

– Ved flere anledninger har vi forsøkt å få innsyn i planprosessen. Siden 2015 er det blitt lansert flere nye, omfattende prosjekter og løsningen for Fornebubanen er blitt konkretisert på en måte som totalt har endret forutsetningene for utviklingen av byrommet i det planområdet. At det siden 2015 ikke er blitt innkalt til ny rådslaging med  lokalbefolkningen og interesseorganisasjoner, er en svakhet ved planarbeid som har slått ut i kvaliteten på planen som nå er lagt frem, understreker Tibballs.

Les hele merknadsbrevet fra foreningene.

Planinnsyn.

 

Vil ha blågrønn trase som forbinder Østensjøområdet med Alna miljøpark

Østensjøvannet
Østensjøvannet

Østensjøvannets Venner har uttalt seg om planene som Sporveien AS har lagt fram om å oppgradere Østensjøbanen på strekningen mellom Etterstad og Hellerud.

– Det er ønskelig å tilrettelegge for en blågrønn trase som forbinder Østensjøområdet miljøpark med Alna miljøpark. En slik trase forutsetter etablering av turvei og hel eller delvis åpning av
Østensjøbekken som krysser planområdet, uttaler Østensjøvannets Venner i et brev av 15. januar 2018 til COWI.

Foreningen skriver at den i utgangspunktet har en viss forståelse for at Sporveien ikke anser bekkeåpning og etablering av turvei som liggende innenfor sitt ansvarsområde. Men påpeker at dagens sporveistrase er en av de viktigste hindringene for en fremtidig bekkeåpning.

– En forutsetning for å kunne lykkes med å få bekken opp i dagen er således at man ved ethvert prosjekt som berører traseen legger til rette for at dette i fremtiden blir gjennomførbart. Det er med andre ord ikke nok at tiltaket ikke forverrer mulighetene. Av denne årsak har vi derfor tatt opp denne saken i forbindelse med alle
reguleringssaker som direkte eller indirekte påvirker mulighetene for fremtidig bekkeåpning, uttaler foreningen.

Også Alnaelvas Venner har uttalt seg til fordel for gjenåpning av Østensjøbekken.

Les hele brevet fra Østensjøvannets Venner

Saksinnsyn 

 

Østensjøbekken bør gjenåpnes

Illustrasjon av Østensjøbekken
Illustrasjon av Østensjøbekken

I forbindelse med at Sporveien AS har lagt fram planer om å oppgradere Østensjøbanen på strekningen mellom Etterstad og Hellerud, har Alnaelvas Venner uttalt seg om forslaget til detaljregulering.

I et brev til rådgivingsselskapet COWI datert 14. januar 2018 viser foreningen til at den allerede i 2011 ba Plan- og bygningsetaten om å ivareta et viktig poeng i KDP Alna Miljøpark, nemlig gjenåpning av Østensjøbekken.

– Planarbeidet som nå pågår gir en mulighet til å tilrettelegge for gjenåpning som ikke vil komme igjen i vår levetid, skriver leder Vidr Berget i Alnaelvas Venner.

Foreningen påpeker at en bekkeåpning må utredes, og være et
premiss for arbeid med broer og banelegeme gjennom området.

Les hele brevet fra Alnaelvas Venner

Les innspillet fra 2011 om Østensjøbekken

Saksinnsyn

 

 

 

Damregister for Oslo

Karpedammen på Akershus festning

Lars-Evan Pettersson, pensjonert ingeniør fra NVE og aktiv i Miljøprosjekt Ljanselva, påtok seg i 2017 å oppjustere Oslo Elveforums damregister.

Bakgrunnen er at Ida Hvoslef i Oslo Elveforum for en del år siden laget et register over alle dammer (vannflater) i Oslos bydeler. Hun sendte ballen videre til Petterson, som med sin hydrologbakgrunn syntes dette var interessant.

Lars-Evan Petterson har valgt å gå gjennom hele det eksisterende registeret for å komplettere med nye dammer, endre status på tdammer som har forsvunnet siste ti år, og generelt vurdere all informasjon.

I tillegg har han komplettert med en del ny informasjon (damlengde, høyde over havet, beliggenhet i forhold til det nasjonale vassdragsregisteret, nedbørfeltareal, eventuell demning).

Dette er en svært interessant oversikt som vi gjerne vil dele med andre.

– Hvis lokalkjente kan komplettere/korrigere beskrivelsen av dammene, er jeg takknemlig for det, sier Petterson.

Last opp damregisteret her.

 

Hovinbekken bør gjenåpnes i sin historiske trasé fram til strandlinjen år 1300

Illustrasjon Schweigaards

I brev av 5. juni 2017 kom Oslo Elveforum med innspill til oppstart av detaljregulering og forslag til planprogram for Schweigaards gate 35–51 mfl. Sentrale punkter i brevet er bl.a. at:

 • Hovinbekken bør gjenåpnes i sin historiske trasé fram til strandlinjen år 1300 hvor det etableres et middelaldervannspeil
 • Det bør etableres gang- og sykkelforbindelse fra Klosterenga til Akerselva via planområdet
 • En bør prioritere et bredt landskapsrom og et stort vannspeil fremfor høy tomteutnyttelse
 • Planprogrammet bør konsekvensutrede løsninger med vannspeil og redusert bruksareal.

Punktene ble fulgt opp i brev til Plan- og bygnings-etaten (PBE) av 19. september 2017. I brevet konkluderte Oslo Elveforum slik:

 • Ved fastsettelsen av planprogrammet bør PBE legge inn «Etablering av middelaldervannspeil ved Hovinbekkens os» som et eget undertema under «Håndtering av vann», slik både bydelen og vi har bedt om. Føringer må sikre at temaet utredes grundig, og ikke kun i det omfang som forslagsstiller selv anser som relevant.
 • Ved fastsettelsen av planprogrammet bør PBE kreve at det utredes en løsning med ca. 7 000 m2 BRA, slik Oslo Elveforum har bedt om, eventuelt at det også utredes en løsning med ca.
  10 000 m2 BRA. Dette er helt nødvendig for at konsekvensutredningen skal ha noen reell verdi, dvs. for at den kommende plansaken skal bli tilstrekkelig opplyst.

I et brev til Byrådsavdeling for byutvikling datert 5. januar 2018 følges dette ytterligere opp:

 • Oslo Elveforum anmoder Byrådsavdeling for byutvikling om å legge inn undertemaet «Eventuell reetablering av et middelaldervannspeil» som andre undertema under det planfaglige temaet «Håndtering vann» i planprogrammet, dvs. etter undertemaet «Evt. gjenåpning av Hovinbekken».
 • Byrådsavdelingen bør be PBE sikre i planprogrammet at forslagsstiller må konsekvensutrede minst ett alternativ med
  7 000 – 10 000 m2 BRA ny bebyggelse.
 • Oslo Elveforum håper en lykkes med å finne en annen midlertidig tomt for Sentrum brannstasjon enn Schweigaards gate 35–51 mfl.

Les brevet av 5.1.2018

Les brev av 19.9.2017

Les brev av 5.6.2017

Saksinnsyn