– Vår visjon er en sammenhengende tursti langs Frognerelva og Sognvannsbekken, fra Frognerkilen til Sognsvann.

Illustrasjonen viser en gjenåpnet elv mellom Drammensveien 116 og 118.

Forslag til områderegulering for Skøyen har nylig vært på nytt offentlig ettersyn. I et grundig merknadsbrev fra Oslo Elveforum (OE) og Frognervassdragets Venner (FVV) datert 15. januar 2020 påpeker de to foreningene at områdereguleringsplanen gir en historisk mulighet til å ta viktige grep med hensyn til bydelens blågrønne struktur.

En gjenåpning av Frognerelva gjør det mulig å etablere en turforbindelse mellom Frognerparken og Frognerkilen. For befolkningen og for turister og andre besøkende åpnes det for en sjelden mulighet til å kombinere kultur- og naturopplevelser, skriver foreningene.

Forslaget til områderegulering for Skøyen kommer omtrent samtidig med planforslag for Majorstuen knutepunkt. Det er også presentert forslag om tunnel mellom Majorstuen og Blindern T-banestasjon. Dette muliggjør i så fall en gjenåpning av elva også i Frøenområdet. Med gjenåpninger på Skøyen, Majorstuen og Frøen vil Frognerelva kunne bli en felles referanse, en attraksjon og et viktig bindeledd mellom bydelene vest i Oslo. Vår visjon er en sammenhengende tursti langs Frognerelva og Sognvannsbekken, fra Frognerkilen til Sognsvann, uttaler foreningene.

Saksinnsyn.

Skrevet i Frognerelva, Uttalelser | Legg igjen en kommentar

Vinterdag 2. feb. ved Ljanselva

Skrevet i Ljanselva-blogg | Legg igjen en kommentar

Ut i Naturen – NRK – 2002

Oslo Elveforums ildsjeler forteller allerede i 2002 om visjoner for gjenåpning av Oslo-elvene – se nrk-filmen

Skrevet i Elve- og bekkeåpning, Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Vil du bli Oslo Elveforums nye sekretær?

Vår dyktige sekretær, Anna, har funnet nye og spennende oppgaver. Vi søker etter hennes etterfølger.

Dette er en deltids-/fritidsstilling. I tillegg til honorar kan vi tilby engasjerte, morsomme og lærerike timer sammen med folk som gløder og brenner for Oslos elver og bekker.

Sekretæren skal i samarbeid med Oslo Elveforums leder:

 • forberede styremøter og andre arrangementer (8-10 møter per år)
 • skrive møteprotokollene
 • bistå med å skrive årsmeldingen til årsmøtet
 • bistå med å legge ut artikler på vår nettside
 • bistå med informasjonsarbeid på sosiale medier (Facebook og Twitter)
 • ta seg av andre oppgaver etter avtale

Den rette personen kan være ung eller gammel – eller midt i livet. Du kan være en student eller en pensjonist. Viktigst er god skriftlig framføring, samt kunnskaper om bruk av Word-Press og sosiale medier. Og så må du kunne identifisere deg med Oslo Elveforums visjon for byens vassdrag.

Vi kan tilby et honorar på 40.000 kr per år pluss utgiftsdekning.

Hvis du er interessert, sender du en e-post til post@osloelveforum.no.

Søknadsfrist: 1. februar 2020.

Tiltredelse: Slutten av februar 2020.

Oslo Elveforums oppgave er å bidra til vern, rehabilitering og gjenåpning av byens vassdrag i byggesonen. Vi brenner for at byens vassdrag skal være friske og rene, åpne og tilgjengelige for befolkningen.

Oslo Elveforums visjon er levende vassdrag fra Marka til Fjorden.

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Godt nyttår

Skrevet i Ljanselva-blogg, Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Uttalelse til detaljregulering for Økernveien 119-121 og Eikenga 31-33

Sak nr 201906192

Oslo Elveforum er opptatt av at VPOR for Hasle og Valle Hovin blir fulgt opp, der det står:

«Hovinbekken anbefales åpnet nordover mot Økern og samlokaliseres med en gangforbindelse mellom Hasle og Økern.»

Bekkeåpningen er kun skissmessig vist på tegningene så langt. Vi mener det er viktig at det legges opp til en frodig blågrønn trase med god sammenheng med øvrig grøntanlegg i planområdet og videre over Økern. Området trenger frodighet for å kunne bli attraktivt. En bekketrasé med tiltrekkelig bredde og dybde for Hovinbekken og med generøse kantsoner vil bidra til å skape et helt nytt publikumsrettet sted. Dette er et område som lenge har vært helt uten allmenne arealer og attraktive møtesteder. Vann bidrar til å etablere frodighet raskt. Det viser seg også at godt utformet anlegg med vann og vegetasjon gir bebyggelsen økt økonomisk verdi.

Les videre
Skrevet i Hovinbekken | Legg igjen en kommentar

Elveadopsjon i skolen

Her kan du se filmen om det tverrfaglige undervisningsopplegget Elveadopsjon i skolen. Skoler som er med i videoen er Årvoll, Kastellet og Hallagerbakken. Trine Johnsen er med fra Oslo Elveforum og Miljøprosjekt Ljanselva.

Skrevet i Elveadopsjon | Legg igjen en kommentar

– Vannet trenger plass. Vi må ikke gjemme det vekk, men få det opp og fram.

– Vi må få en ny forståelse: Vannet trenger plass. Vi må ikke gjemme det vekk, men få det opp og fram. Dette skriver Hovinbekkgruppa i Oslo Elveforum i en høringsuttalelse til en utvidelse av allerede pågående planområde på Økern S. Det er Sidsel Andersen, nestleder i Oslo Elveforum, som har vært Oslo Elveforums saksbehandler.

Bakgrunnen er at KLP Ulvenveien 75b og Økern utvikling v/ Banenor Eiendom har varslet en utvidelse av allerede pågående planarbeid på Økern S. Formålet med planarbeidet er fremdeles å regulere Økern S til sentrumsformål herunder bolig, kontor, hotell, forretning, bevertning, tjenesteyting, undervisning, kultur mm. I tillegg skal planarbeidet sikre løsninger for ny og endret infrastruktur i området.

Oslo Elveforum ser positivt på at planområdet for Økern syd utvides slik det er foreslått. Slik vi oppfatter det er dette grepet gjort for å kunne sikre gode forbindelser over Ring 3. Økern har tung infrastruktur og har til nå vært vanskelig å krysse, særlig til fots og med sykkel. Utvidelse av planområdet for Økern syd er derfor nødvendig for å kunne sikre tverrforbindelser og få det framtidige byområdet til å henge sammen. Skal Økern bli et levende sted, uansett hvilken sammensetning av funksjoner som blir etablert, så må det være tilgjenglig fra den omkringliggende byen for alle typer trafikantgrupper.

Hovinbekken må opp i dagen

Sidsel Andersen er Oslo Elveforums nestleder

I forbindelse med VPOR for Hasle og Valle Hovin ble det utarbeidet et notat med anbefaling av trasé for Hovinbekken gjennom Økern, utført av Norconsult og Bjørbekk og Lindheim. Oslo Elveforum ga sin tilslutning til den anbefalte traseen.

Å få Hovinbekken opp i dagen gjennom den sentrale delen av Økern med sine hovedveier, T-banen og Alnabanen er per i dag usannsynlig slik vi oppfatter det. Bekken går i kulvert, det er sikringssoner og vannet er forurenset. Oslo Elveforum er likevel opptatt av at det etableres en tydelig, generøs, blågrønn tverrforbindelse mellom Hovinbekken på nordsiden og Hovinbekken på sydsiden der den kommer opp i dagen rett syd for Eikenga 33. Kombinasjon av vegetasjon og overvann kan gi attraktive og funksjonelle løsninger.

En kobling mellom Refstadbekken og Hovinbekken hadde også vært et positivt tilskudd og en mulighet for å få til tverrforbindelser mellom bekkeløp.

Vi gjentar til slutt vår visjon for byutviklingen og identiteten i dette området – at Hovinbekken blir Hovinbyens signatur! skriver Oslo Elveforum i høringsbrevet.

Saksinnsyn

Skrevet i Hovinbekken, Uttalelser | Legg igjen en kommentar

Miljøprosjekt Ljanselva 30 år

Miljøprosjekt Ljanselva feiret sitt 30-årsjubileum på Sagstua mandag 11. november. Trine Johnsen, primus motor i Miljøprosjekt Ljanselva og en av stifterne for 30 år siden, viser stolt fram den gedigne marsipankaken som ble servert til kaffen – etter at gjestene først fikk servert en varmende suppe.

Mange talere hyllet jubilanten. En av dem var Oslo Elveforums leder, Per Østvold, som hilste fra styret og elvegruppene.

Imponert

-Vi er alle sammen imponert over hva dere får til av resultater. Deres innsats har vært helt uvurderlig i 30 år, og vi er mange som er takknemlige, sa Østvold, og fortsatte:

– Når dere har fått gjort så mye, tror jeg det skyldes tre ting: For det første har dere knyttet til dere et nettverk av frivillige entusiaster – av ildsjeler som brenner for saken: bevaring og utvikling av Ljanselva og grøntområdene rundt. For det andre har dere hele tida skjønt at dere må knytte dere opp til og samarbeide tett med aktuelle bydeler og kommunale etater. For det tredje har dere hele tida satset på barn og unge. Skoleadopsjonene har vært imponerende. Ljanselva har vært gjennomadoptert i mange år. Og dere har alltid vært flinke til å lage aktiviteter som er morsomme og spennende for barn.

Disse tre kriteriene – satsing på frivillighet og ildsjeler – tett samarbeid med andre – og satsing på barn og unge – det er dette som er suksesskriteriene.

-To av dere har vært med helt fra starten. Det er Trine Johnsen og Ida Hvoslef – dessuten Tor Holtan-Hartwig som har gått bort. Arne Andersen kom med like etter stiftelsen. Han er også en av veteranene. Men mange har gjort en stor innsats gjennom et par tiår. La meg nevne Sverre Samuelsen, Leif Bertnes og Arne Lunde. Mange andre kunne vært nevnt.

Tor Holtan-Hartwig

Tor Holtan-Hartwig var også en av Oslo Elveforums stiftere, og har skrevet sitt navn inn i vår historie med gullskrift. Oslo Elveforum ble stiftet i 2000. Dere ble altså stiftet 11 år før Oslo Elveforum. I realiteten var det vel langt på vei slik at det var Tor Holtan-Hartwig og dere som dro i gang Oslo Elveforum.

Det første initiativet til Oslo Elveforum ble tatt i 1999 på et møte som stortingsrepresentant Lars Rise tok initiativ til. I den aller første beretningen for Oslo Elveforum står det at på dette møtet i 1999 innledet Tor Holtan-Hartwig fra Miljøprosjekt Ljanselva om statens vernebestemmelser for Oslovassdragene, om Oslo kommunes politikk på dette område og om det konstruktive samarbeid som var etablert med kommunen og bydelene.

Deretter ble Oslo Elveforum formelt stiftet i år 2000 med Tor Holtan-Hartwig som den første leder. Vi må derfor se på dere som vår pionerforening, sa Per Østvold. Han overrakte deretter Miljøprosjekt Ljanselva en gavesjekk på fem tusen kroner.


Se bilder fra festen

Skrevet i Arrangementer, Ljanselva | Legg igjen en kommentar

– Gjenåpning av elver og bekker går for sakte

Fra venstre ser vi utvalgsleder Sirin Stav (MDG) i bystyrets samferdsels- og miljøutvalg, deretter Hassan Nawaz (Høyre), Andreas Halse (Ap), Siavash Mobasheri, (Rødt), Kristin Dubland Marken (Venstre) og Ingrid Wergeland (SV).

– Vi er veldig fornøyd med løftene i den rødgrønne byrådserklæringen om å satse på natur og friluftsliv og nye grøntområder. Spesielt er vi glade i formuleringen «Byrådet vil ikke tillate nye bygg i de byggefrie beltene på 20 meter langs hovedvassdrag og 12 meter langs sidevassdrag». Som utvalgets medlemmer vet, står det i dag en «bør-regel» i kommuneplanens juridiske del. Den har gitt mange unntak gjennom årenes løp, og er årsaken til at nye bygg stjeler av vårt felles blågrønne arvegods.

Dette sa tre representanter for Oslo Elveforum under en deputasjon til bystyrets samferdsels- og miljøutvalg i dag. De som møtte fra Oslo Elveforum var leder Per Østvold, nestleder Sidsel Andersen og rådgiver Ida Fossum Tønnessen. Møtet ble holdt i den ærverdige formannskapssalen i Oslo rådhus.

Fra venstre: Per Østvold, Ida Fossum Tønnessen og Sidsel Andersen – alle fra Oslo Elveforum.

Budskapet fra Oslo Elveforum fortsatte slik:

Vi er også glade for at byrådserklæringen slår fast at byrådet vil:

 • Utvide og styrke vernet av Østensjøområdet miljøpark,
 • Styrke vernet av Akerselva miljøpark
 • Utrede opprettelsen av Ljanselva miljøpark
 • Og lage en handlingsplan for realisering av Alnaelva miljøpark.

Alnaelva

Det siste punktet passer godt sammen med at Miljødirektoratet har fått i oppdrag «å sammenstille en kunnskaps- og mulighetsstudie for å forbedre miljøtilstanden i Alnaelva», og som skal være klar i mai 2020. Oslo Elveforum deltar i referansegruppa.

Viktigst er å få renere vann i Alnaelva. Men samtidig må vi sørge for at nærliggende grøntområder utvikles og at det lages sammenhengende turstier langs hele Alnaelva. Men dette forutsetter at byrådet finner penger til å gjøre dette. Og det kan det være at byrådet trenger hjelp til. Vi er helt sikre på at «nye» Alnaelva vil bli en berikelse for hele Groruddalen. I denne sammenhengen vil vi minne om at det bor 150.000 mennesker i Groruddalen som har Alnaelva i sitt nærområde. De fortjener at Alnaelva utvikles til et attraktivt rekreasjonsområde.

Samtidig vil vi understreke at det er vårt inntrykk at etatene ikke får nok midler til vedlikehold av grøntområdene langs de ti hovedvassdragene.

Vi er ikke fornøyd med farten på gjenåpning av lukkede elver og bekker.

Fortsatt er en fjerdedel av de ti hovedvassdragene lukket. Og det går sakte framover.

I 2020 har bystyret satt av penger til gjenåpning av Hovinbekken over Jordal og ned til Galgeberg, og videre over Klosterenga. Samtidig skal skulpturparken settes istand.

Dette er to store, kostnadskrevende og veldig bra prosjekter, som er svært viktige for befolkningen i denne delen av Oslo øst.

I tillegg til disse to prosjektene skal den øvre delen av Mærradalsbekken gjenåpnes neste år. Samtidig jobbes det med regnbed og overvannshåndtering i Iladalen og ned til Akerselva.

Alt dette er bra. Men vi synes dette går for smått.

Fem prioriterte gjenåpningsprosjekter

Oslo Elveforum har spilt inn til byrådet et forslag om fem gjenåpningsprosjekter i denne bystyreperioden:

 • Alnaelva fra Kværner til Middelaldervannspeilet,
 • Hovinbekken over Økern og fra Jordal over Klosterenga ned til strandlinjen i middelalderen,
 • Akerselva fra Schweigaards gate til nordsiden av jernbanens sporområde,
 • Frognerelva fra Drammensveien til Frognerkilen og
 • Hoffselva fra Drammensveien til Bestumkilen.

Oslo har et styringsdokument som heter «Prinsipper for gjenåpning av elver og bekker» som ble laget i 2015 gjennom et etatsovergripende samarbeid. Dette dokumentet har aldri vært behandlet i bystyret, og kanskje heller ikke i denne komiteen.

Oslo Elveforum ønsker en klarere politisk bestilling på mulige gjenåpningsprosjekter.

Parkopprøret

Til slutt vil Oslo Elveforum gi sin støtte til parkopprøret. Oslos økende befolkning trenger flere grøntområder.

Sukkerbiten må ikke bebygges. Bestumkilen på Skøyen bør utvikles til et fantastisk flott rekreasjonsområde på Skøyen. Nydalen må få et stort parkområde. Samtidig bør man gjenåpne to historiske bekker som gikk over det aktuelle området og ned til Akerselva, nemlig Heilobekken og Bråtenbekken. Ensjø trenger også en park. Dette for å nevne noen av flere områder.

Vi ønsker samferdsels- og miljøutvalget lykke til med viktig arbeid.

Skrevet i Uttalelser | Legg igjen en kommentar