Kommentarer til utkast til kommuneplan 2018 – Vår by, vår framtid

Av Per Østvold, leder i Oslo Elveforum.
Innlegg på et seminar i regi av bystyrets byutviklingskomite i Oslo den  16.10.2018. 

Byen med de ti elver

Byen med de ti elver

Mange framhever Karl Johans gate mellom Stortinget og Slottet som Oslos viktigste byrom. I så fall er Akerselva Miljøpark Oslos nest viktigste – med et 9,8 kilometer langt blågrønt rekreasjonsområde midt i hovedstaden.

Akerselva – med parkområder og turveier, badeplasser, rikt fugleliv og fisk i elva – er faktisk helt unik.

Men Oslo har ti vassdrag – ti elver og bekker i byggesonen – som alle har lange, åpne partier med grøntområder og turveier. Dessverre finnes det også lange lukkede partier, hvor elva eller bekken går i rør eller kulvert. Fortsatt er vel 25 prosent av de ti hovedvassdragene i Oslo lukket. På lange strekninger mangler tilfredsstillende turveier. Og på noen strekninger er bekkestrekninger i privat eie.

Vi trenger en handlingsplan.
I byrådets sammendrag av høringsuttalelsene sier byrådet at det «… er enig i at gjenåpning av elver og bekker er viktig både for lokal stedskvalitet og som tiltak for overvannshåndtering. Kommuneplanens arealdel viser hvilke vassdrag som særlig er aktuelle å gjenåpne, men det er og gitt bestemmelser om at også andre elver og bekker kan vurderes for gjenåpning.

Kommunen har et tverretatlig samarbeid og jevnlig dialog med interesseorganisasjoner for å ivareta byens vassdrag. En eventuell oppdatering av kartgrunnlaget vil bli gjort i forbindelse med ny arealdel.»

Etter vår oppfatning er dette ikke godt nok. Det tverretatlige samarbeidet er selvsagt viktig og bra. Oppdatering av kartgrunnlaget er en selvfølge.

Men det som blir mer og mer åpenbart, er at Oslo kommune mangler en politisk handlingsplan for gjenåpning av lukkede elve- og bekkestrekninger og for utbygging av parkområder og turveinettet langs elvene.

Hvor mener byrådet og bystyret at det skal gjenåpnes? Hva skal prioriteres? Hvor skal det bygges nye turveier langs elver og bekker? Når skal dette skje? Og hva tror vi at dette vil koste?

Etter vår oppfatning bør byens ti hovedvassdrag åpnes gjennom hele byggesonen, og med sammenhengende turveier i brede, blågrønne belter. Og det skal selvsagt være fisk i alle elver og bekker.

Mangelen på en politisk handlingsplan og prioriteringer gir seg mange utslag. Ett eksempel: Arbeidet med gjenåpning av Hovinbekken gjennom Klosterenga Park – denne parken som er viktig for Gamle Oslo, skulle settes i gang i 2019. Men nå viser byrådets budsjettforslag at det ikke er satt av midler i 2019-budsjettet. Dette er skuffende, og byrådet må finne en løsning.

Styringsdokument
I søknaden til EU om å bli europeisk miljøhovedstad viste byrådet til at byen har et styringsdokument for gjenåpning av 30 strekninger langs elver og bekker. Men ikke et eneste sted i utkastet til ny kommuneplan vises det til dette dokumentet, som heter «Prinsipper for gjenåpning av elver og bekker i Oslo».

Etter vår oppfatning bør styringsdokumentet revideres årlig, suppleres med prioriteringer, tidsplaner og kostnadsoverslag, og legges fram til politisk behandling.

Det rødgrønne byrådet har lagt lista høyt: Oslo skal være en av Europas mest ambisiøse og handlekraftige byer innen miljø og klima.

Når vi da vet hvor viktig elvene, bekkene er i et klimaperspektiv – og hvor viktig de blågrønne lungene er for byens innbyggere – da må vi tenke stort, langsiktig, helhetlig – og vi må ha en plan.

Temakartet må revideres
I Oslo Elveforums høringssvar til samfunnsdelen pekte vi på at temakartet «Torg og møteplasser, grønnstruktur og gang-/sykkelforbindelser» er stemoderlig behandlet i planforslaget, og at dette temakartet må revideres kraftig.

Vi ba eksempelvis om at hele Hovinbekken legges inn som blågrønn korridor på temakartet, og viste til at flere bekkepartier mangler, blant annet ved Økern og fra Ensjø til Jordal, og ikke minst Hovinbekkens historiske trasé fra Klosterenga til bekkens utløp i fjorden i middelalderen. Vi pekte også på at sidebekker til andre vassdrag, sidebekker som er vedtatt åpnet av bystyret, ikke var lagt inn på kartet.

Dette er ikke fulgt opp i det reviderte temakartet, som nå er omdøpt til «Kart 3/3».

Vi ba også om at langt flere turveier og gangforbindelser ble lagt inn på kartet. Heller ikke dette er fulgt opp.

Vassdragene må få et sterkere vern i kommuneplanen
Vår erfaring er at det er mer regelen enn unntaket at Plan- og bygningsetaten (PBE) anbefaler planforslag som bryter med retningslinjen om byggefrie belter på minimum 20 meter fra vannkant for hovedløp og minimum 12 meter fra vannkant for sideløp.

Det er kommuneplanens § 13.3 (i den juridiske arealdelen) som regulerer bygging langs Oslos elver og bekker. Dagens retningslinje fastsetter at «Innenfor en sone på minimum 20 meter fra vannkant for hovedløp og minimum 12 meter fra vannkant for sideløp bør det ikke oppføres ny bebyggelse, nye anlegg eller gjøres vesentlige terrenginngrep.»

Ordet «bør» har vist seg å være for svakt, og må erstattes med «skal». Retningslinjen må endres til en bestemmelse.

I forvaltningen av byens vassdrag må vi tenke i et 100-årsperspektiv. Oslos blågrønne årenett fra Marka til fjorden skal være rekreasjonsområder for en raskt voksende

Per Østvold

befolkning – ikke bare i vår tid, men i mange generasjoner fremover.

Samtidig må vi i all planlegging ta høyde for klimaendringer og behovet for å ta unna enorme mengder med regnvann.

Skal vi klare dette, er det viktig at vassdragsregimet i § 13.3 ikke uthules bit for bit.

Skrevet i Nyheter, Uttalelser | Legg igjen en kommentar

Velkommen til forummøte 20. september

I samarbeid med Klosterengas Venner inviterer Oslo Elveforum til forummøte:

«AHA til Bjørvika» torsdag 20. september kl. 17:00

Alle elvegrupper kan møte med to personer i tillegg til styremedlemmer og rådgivere.

Kl. 17:00: Oppmøte ved Ensjø t-banestasjon

Forummøtet starter med en elvevandring langs Hovinbekken. Oppmøtested: Krysset Hedmarksgata / Rolf Hofmos gate (300 m. fra Ensjø T-banestasjon). Sidsel Andersen (Hovinbekken) vil fortelle om gjenåpning av Hovinbekken over Jordal og tar oss med ned til Åkebergveien.

I Åkebergveien vil Gerd Bånerud (Klosterengas Venner) overta guidingen, og informerer om planene for Klosterenga og gjenåpningen av Hovinbekken.

Are Eriksen (Akerselvas Venner) tar over ved Schweigaards gate 54/56 og guider videre ned langs Hovinbekken til Oslo gate, evt. også ned til Schweigaards gate 35 hvis tida tillater dette – og guider deretter langs gjenåpningstraséen for Alna fra Geitabru ned til Saxegaarden og Middelalderparken.

Vandringen avsluttes klokka 1830 (husk gode sko).

Kl. 18:45: Forummøte i «hagestua» i Oslo Hospitals Kirke i Ekebergveien 1 (trikk 19 til Ljabru). Vi skal inn den doble døra i den hvite bygningen.

Det blir servert rundstykker og kaffe.

Sidsel, Gerd og Are gir mer informasjon om sine guidede biter langs Hovinbekken og viser evt. illustrasjoner. Vidar Berget (Alna) forteller om gjenåpningen av Kværnerfossen. Are forteller om gjenåpning av Alna ned til Middelalderparken, og avslutter med en kort orientering om gjenåpning av Akerselva fra Vaterlandsparken til fjorden.

Møtet avsluttes klokka 2030.

Vennligst send påmeldinger til post@osloelveforum.no innen 18. september. 

Velkommen

Skrevet i Arrangementer | Legg igjen en kommentar

Vil du bli Oslo Elveforums nye sekretær?

Rune, vår gode sekretær gjennom flere år, skal flytte til fjells. Vi søker etter hans etterfølger.

Dette er en deltids-/fritidsstilling. I tillegg til honorar kan vi tilby engasjerte, morsomme og lærerike timer sammen med folk som gløder og brenner for Oslos elver og bekker.

Sekretæren skal i samarbeid med Oslo Elveforums leder:

  • forberede styremøter og andre arrangementer (8-10 møter per år)
  • skrive møteprotokollene
  • bistå med å skrive årsmeldingen til årsmøtet
  • bistå med å legge ut artikler på vår nettside
  • bistå med informasjonsarbeid på sosiale medier (Facebook og Twitter)
  • ta seg av andre oppgaver etter avtale

Den rette personen kan være ung eller gammel – eller midt i livet. Du kan være en student eller en pensjonist. Viktigst er god skriftlig framføring, samt kunnskaper om bruk av Word-Press og sosiale medier. Og så må du kunne identifisere deg med Oslo Elveforums visjon for byens vassdrag.

Vi kan tilby et honorar på 40.000 kr per år pluss utgiftsdekning.

Hvis du er interessert, sender du en e-post til post@osloelveforum.no.

Søknadsfrist: 20. september 2018.

Oslo Elveforums oppgave er å bidra til vern, rehabilitering og gjenåpning av byens vassdrag i byggesonen. Vi brenner for at byens vassdrag skal være friske og rene, åpne og tilgjengelige for befolkningen.

Oslo Elveforums visjon er levende vassdrag fra Marka til Fjorden.

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Bli med på elvevandringer

Lørdag 1. september starter Friluftslivets Uke med en mengde arrangementer i Oslo, hvor vi feirer norsk natur og friluftsliv.

Oslo Elveforums ti medlemsgrupper arrangerer flere elvevandringer som du kan være med på.

Mandag 3/9 kl. 1630: Vandring langs Alna fra Grorud T-banestasjon til Kværner

Det er mulig å hoppe av underveis.
Møt opp på Grorud T-banestasjon ved nederste plattform mot sentrum.
Mer info: Alnaelvas Venner

Tirsdag 4/9 kl. 1700: Vandring langs Lysakerelva fra Øraker stasjon.

En halvannen vandring langs Lysakerelva for å gjenfinne glemte industristeder.
Ta Jartrikken til Øraker stasjon.
Mer info: Lysakervassdragets Venner

Onsdag 5/9 kl. 1800: Vandring fra Hønse-Lovisas Hus rundt gamle Ringnes bryggeri med naboer.

Turen er på ca. 1,5 timer, og avsluttes på Sagene bryggeri med mulighet til å ta en øl.
Guide: Gard Espeland. Ingen værforbehold.
Mer info: Miljøforeningen Akerselvas Venner på Facebook 

Onsdag 5/9 kl. 1800: Vandring fra Ljabru Hovedgård (ved kiosken) på turvei og sti langs «urskogen» til Sagstua.

Ta på gode sko. Turen avsluttes på Sagstua nær Skullerudkrysset (vafler og kaffe).
Mer info: Miljøprosjekt Ljanselva

 Torsdag 6/9 kl. 1700: Vandring langs Lysakerelva fra parken ved Grinidammen til gjemte industristeder (del 2)

En halvannen vandring langs Lysakerelva for å gjenfinne glemte industristeder.
Turen starter i parken ved Grinidammen.
Mer info: Lysakervassdragets Venner

Søndag 9/9 kl. 1200: Fra os til os i Bestumkilen og Frognerkilen

Vet du hvor viktige utløpene av bekkene og elvene er for hele Norges bestand av sjøørret? Vet du at E18 var stengt ved Maritim i 1,5 timer i august 2016 fordi Mærradalsbekken flommet over? Vet du at det jobbes med å få gjenåpnet Frognerelvens nederste del?
I Friluftslivets uke inviterer Mærradalsbekkens venner, Hoffselvens venner og Frognerelvens venner til vandring ved elvemunningene i Bestumkilen og Frognerkilen.
Oppmøte for vandringen på sydsiden av Skøyen stasjon (v/ taxiene) kl 12. Det blir en del vandring på asfalt, og tur uansett vær.
Mer info: Hoffselvens Venner på Facebook. 

Søndag 9/9 kl. 1100: Østensjødagen på Bakkehavn gård.

Årlig familiearrangement med en rekke aktiviteter.
Mer info: Østensjøvannets Venner

Finn informasjon om andre arrangementer på Friluftslivets Uke.

Hjertelig velkommen!

 

Skrevet i Akerselva, Alnaelva, Arrangementer, Frognerelva, Hoffselven, Ljanselva, Lysakerelva, Mærradalsbekken, Østensjøvannet | Legg igjen en kommentar

Ljanselvtur 5.9.

Skrevet i Ljanselva-blogg | Legg igjen en kommentar

Prinsdal

Skrevet i Ljanselva-blogg, Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Riv både Galleri Oslo og Nylandsbrua!

Oslo S-området med Akerselva gjenåpnet

Etatenes forslag om å rive Nylandsbrua fra Hausmanns gate til Oslo Plaza gjør det mulig å anlegge denne flotte parken på østsiden av elva ved Vaterlandsparken, men skal Akerselva kunne åpnes ned til sporområdet, må Nylandsbrua også rives videre sørover. (Foto: Illustrasjon fra plansaken.)

– Forslaget om å rive Galleri Oslo støttes på det varmeste, skriver Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) i et merknadsbrev datert 4. juni 2018 til Plan- og bygningsetaten (PBE). Brevet er en reaksjon på forslaget til tiltaksliste for byrom i Oslo S-området som er utarbeidet av PBE og flere andre etater i Oslo kommune.

De to foreningene er positive til at det er utarbeidet ei tiltaksliste for byrom i Oslo S-området, men anser at mange av byromstiltakene er uheldige og frykter at tiltakslista vil legge for sterke føringer på den fremtidige utformingen av byrommene.

I tillegg til å støtte premisset om å rive Galleri Oslo ønsker de to foreningene å rive hele Nylandsbrua fra Hausmanns gate til Dronning Eufemias gate.

De to hovedgrepene som etatene har valgt – det å legge en ny bussterminal over jernbanesporene og det å beholde Nylandsbrua fra vestre rampe til Dronning Eufemias gate for å kunne legge bussatkomsten til terminalen fra brua – gjør det umulig å gjenåpne Akerselva ned til sporområdet, påpeker foreningene.

Å rive hele Nylandsbrua gir ikke større trafikale utfordringer enn etatenes forslag om å beholde brua fra Oslo Plaza (vestre rampe) og sørover. Valget burde derfor være enkelt. Fjernes hele Nylandsbrua, vil Akerselva kunne åpnes i en bredde på 15–25 meter i et bredt, grønt turdrag både de 210 meterne fra Oslo Plaza ned til nordsiden av sporområdet og de 75 meterne fra Dronning Eufemias gate opp til Trelastgata på sørsiden av sporområdet.

– Vi minner her om at dagens tre byrådspartier A, SV og MDG under byutviklingskomiteens behandling av Områdeprogrammet for Oslo S den 12. september 2012 (sak 124) i en merknad ga uttrykk for at komitemedlemmene fra A, SV og MDG «ønsker at det igangsettes et arbeid for å finne fram til alternative trafikale løsninger for området, slik at riving av Nylandsbrua kan realiseres», skriver de to foreningene i merknadsbrevet.

– En enstemmig komite klargjorde samtidig at «hensynet til åpningen av Akerselva og en bred byggefri korridor må prioriteres», mens komiteens flertall, medlemmene fra A, SV, MDG, V og H, bemerket at «Akerselva med grønnstruktur må gis tilstrekkelig plass fra Vaterlandsparken til sporområdet». Dette er ikke fulgt opp i etatenes forslag til tiltaksliste for byrom i Oslo S-området, påpeker de to foreningene.

Les hele brevet

Saksinnsyn

 

Skrevet i Akerselva, Uttalelser | Legg igjen en kommentar

Majorstuen skole adopterer Frognerelven


Majorstuen skole adopterr Frognerelven
Ved en høytidelighet i skolegården med alle skolelever i 1.-7. klasse til stede fikk Majorstuen skole i dag overlevert adopsjonsbrev fra Oslo Elveforum. Majorstuen skole har adoptert en del av Frognerelven.

På bildet over ser vi fra venstre Marianne Stenberg, rektor ved Majorstuen skole,  Trine Johnsen, styremedlem i Oslo Elveforum, og Marianne Borgen, Oslos ordfører. Foto: Rusken / BYM.

De siste ni årene har Oslo Elveforum bidratt til at 57 skoler har adoptert en elve- eller bekkestrekning (eller et vannmiljø). Skolene forplikter seg til å:

– oppleve og bli kjent med natur- og kulturverdiene

– ta hensyn til planter, dyr og kulturminner

– melde fra om ulovlig forurensning og holde vann og strandkanter fri for søppel.

Adopsjons-skolene skal være aktive, og adopsjons-ordningen skal være forpliktende.


Skrevet i Elveadopsjon | Legg igjen en kommentar

Turguide Ljanselva

Skrevet i Ljanselva-blogg | Legg igjen en kommentar

Turguiden

Små og store, to- og firbente var med på lanseringsturen langs Ljanselva 30. mai.

Skrevet i Ljanselva-blogg | Legg igjen en kommentar