Blikket må løftes og Hovinbekken må synliggjøres

Utbyggers illustrasjon i plandokument

I en fellesuttalelse datert 11. juni gir Hovinbekkgruppa og Oslo Elveforum sterk støtte til Vann- og avløpsetatens (VAV) uttalelse om utbygging av Skedsmogata 12 på Ensjø. VAV uttalte bl.a. følgende:

«Hovinbekken renner i rør gjennom planområdet, men vi håper man kan få til en visuell og grønne forlengelse av bekkeåpningen i Gladengveien i retning mot bekkeåpning ved Jordal, antakelig ved en 90 graders sving vest for planområdets vestre hjørne.» 

I uttalelsen fra Hovinbekkgruppa og Oslo Elveforum pekes det på at Hovinbekken går i kulvert dypt under t-banelinjene på Ensjø. Her er det med andre ord umulig å gjenåpne bekken. De to foreningene mener likevel at det er viktig at det blir mulig å følge bekkeløpet visuelt med vegetasjon og innslag av vann der bekken ikke er synlig. Dette gjelder for strekningen mellom Ensjø torg fram til øverst i landskapsrommet ved Jordal Amfi, der Hovinbekken nå er under gjenåpning. Når det gjelder reguleringsplanen for Skedsmogata 25 dreier det seg spesifikt om utformingen av byrommet fra hjørnet i nord mot T-baneperrongen til hjørnet i syd der Rolf Hofmoes gate går under Gjøvikbanen.

Rødgrønne elementer

Foreningene skriver videre: «Vi tror det her gjelder å utnytte overvannets naturlige fall i samspill med bruk av vegetasjon. Bygningsmassen er høy og tett, det blir harde flater overalt, både i bygulvet og veggene i byrommet, i tillegg til at planområdet ligger mellom toglinje og T-bane. Utformingen av de blå og grønne elementene blir svært viktig. Overvannet må uansett håndteres. Kan det utformes slik at folk naturlig ledes gjennom området langs en tydelig blågrønn trasé? Kanskje kan et vannspeil (overvann) legges i det nederste området? Her møtes alle framtidige gangveier før Rolf Hofmoes gate går under Gjøvikbanen.

Vi merker oss at både Plan- og bygningsetaten og utbygger avfeier disse aspektene i sine tilsvar til uttalelsen fra VAV. Vi oppfordrer sterkt til at blikket løftes og at også de store linjene i bylandskapet, herunder bekken som byrom, tas med i den videre detaljplanleggingen», skriver foreningene.

Saksinnsyn

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Hoffselven med tilgang for rullestol/rullator/barnevogn eller ev. bil

Hoffselvens Venner har laget en veiledning for besøkende til Hoffselven med tilgang for rullestol/rullator/barnevogn eller eventuelt bil. Se vedlagte PDF. Guiden er laget med et folkehelseperspektiv. Elvegruppen har et samarbeid med bydelen om dette. Flest mulig i alle aldre gis anledning til å  oppleve den fine elva og omgivelsene. Veiledningen viser til  plasser der en kan komme inn til elva, også ved bruk at hjelpemidler. Den tar utgangspunkt fra Holmendammen, nedstrøms til Bestumkilen, for å lette adkomsten. Den har også fokus på plasser og veier der man kan trille og/eller sette seg ned.

Skrevet i Hoffselven | Legg igjen en kommentar

Holmendammen trenger mudring

Holmendammen

Holmendammen er Bjørn Wangens hjertebarn. Han leder Holmendammens Venner, og har kjempet i flere tiår for at Oslo kommune skal mudre og vedlikeholde dammen. Men MDGs miljøbyråd kan ikke love at noe blir gjort.

Holmendammen er en av flere perler langs Hoffselvenvassdraget. Det er Holmenbekken som gir dammen vann. Først etter Smedstaddammen og Bjørnebodammen som ligger lenger sør, skifter bekken navn til Hoffselven. Og går du langs elven et stykke til mot fjorden, finner du en fjerde dam: Hoffsdammen. Fire perler på rad!

Holmendammen har sitt navn etter gården Holmen – Vestre Holmen etter en deling av gården i 1820. Den var én av mange isdammer i Oslo. Gårdene skar is om vinteren, lagret den i sagmugg og kunne kjøle ned melkeprodukter hele sommeren. I 1898 var Norge verdens største iseksportør ifølge Store Norske Leksikon. Oslo kommune kjøpte Holmendammen og området rundt til parkanlegg i 1938, men har vært en dårlig eier og forvalter.

Bjørn Wangen illustrerer hvor grunt det har blitt i nordenden av Holmendammen.
Bjørn Wangen illustrerer hvor grunt det har blitt i Holmendammen. Foto: Vidar Bakken i Akersposten.

– De siste 25 årene har jeg gang på gang mast på kommunen og påpekt at dammen må mudres. Opprinnelig hadde dammen tre små øyer i nord som var flotte hekkeområder for svaner og andre fuglearter som holder til her. For noen tiår siden var det en fin badeplass her. Og mine barn har lært å svømme i dammen. Men nå har området grodd helt til, forteller Bjørn Wangen.

For å få fortgang i saken, skaffet han tretti tusen til prøvetaking av sedimenter i dammen. Oslo Elveforum bevilget halvparten. Resultatene foreligger, og er oversendt Bymiljøetaten (BYM). Samtidig har Vann- og avløpsetaten (VAV) søkt om å få senke vannet ned med tre meter i høst for å undersøke og reparere demningen. I en søknad til Fylkesmannen har VAV påpekt at det er mulig å mudre samtidig som demningen repareres. Fylkesmannen vil ikke motsette seg vannsenking, men har påpekt at det må tas hensyn til vannlevende innsekter, fisk og dyr.

Fra venstre: Per Østvold, Bjørn Wangen og Eivind Bødtker. Bildet er tatt utenfor rådhuset etter et besøk hos byråd Arild Hermstad. Foto: Wen Ge.

Onsdag 30. mai troppet en delegasjon fra Oslo Elveforum opp hos Arild Hermstad, fungerende Oslobyråd for samferdsel og miljø. Men Hermstad kunne ikke love at han ville finne penger til mudring i år. Og selv om VAV skal tappe ned vannet for å reparere demningen, er det BYM som har ansvaret for vedlikehold av selve dammen. Det er to forskjellige etater, og to forskjellige budsjetter. Byråden er riktignok øverste politiske leder for begge etater, men så er det dette med pengene og budsjettene. Han kunne ikke love noe, men var veldig positiv til selve saken. Det understreket han flere ganger.

Bjørn Wangen har engasjert seg i Holmendammen i 46 år. Men nå er tålmodigheten tynnslitt.

– Allerede i 1993 stod Holmendammen på kommunens saneringsplan. Da sa en representant fra VAV at «så snart vi har en plan, og penger til å gjennomføre planen, kan kvaliteten på dammen og området forbedres». Nå har det gått 26 år, men jeg håper fortsatt at det skjer noe i min levetid, sier Wangen. For å få fart på saken, foreslår han at Oslo Elveforum tar opp mudring som en valgkampsak. Kanskje må partiene utfordres til å ta vare på Holmendammen?

Eivind Bødtker er leder i Hoffselvens Venner. Han er enig i at byrådet må utfordres: – Det er slik med dammer, at hvis de ikke skjøttes og holdes åpne, tar naturen områdene tilbake. Men det kan vi rett og slett ikke tillate. Hoffselven og dammene langs elven er svært viktige rekreasjonsområder for mange tusen som bor i området. Nå må byrådet ta ansvar, understreker Eivind Bødtker, og får full støtte fra Per Østvold, leder i Oslo Elveforum.

Skrevet i Hoffselven | Legg igjen en kommentar

St.Hallvard-medaljen til to elvevoktere

Fra venstre: Ordfører Marianne Borgen, Ida Fossum Tønnessen og Sissel Rønbeck.

St.Hallvard-medaljen ble under en høytidelighet i Oslo Rådhus i dag tildelt Sissel Rønbeck og Ida Fossum Tønnessen.

Ida Fossum Tønnessen har gjennom mange år utført en utrettelige innsats for byens elver og bekker. En innsats som har gitt formidable resultater de siste årene. Hun har arbeidet for å åpne de mange elvene som på sin veg til sjøen har blitt lagt i rør. Hun har vært styreleder for Oslo Elveforum, før dette mangeårig medlem og nestleder. Fossum Tønnessen er fortsatt aktiv som rådgiver for Oslo Elveforum. Fra 1985 – 2001 var hun direktør for kommunens Park- og idrettsvesen.

Sissel Rønbeck er Akerselva Miljøparks gudmor. Som miljøvernminister i 1986 – 1989 satte Rønbeck av statlige midler til Akerselva Miljøpark og Kulturminneprosjekt Akerselva, – og var en entusiastisk pådriver for miljøparken. Målet med handlingsplanen i 1986 var å bevare miljøets kulturhistoriske verdier med vekt på industri og arbeiderhistorie, og ferdigstille en sammenhengende elvepark med en levende laksestamme i en renset elv.

I sine takketaler påpekte begge at de ville dele æren med de mange som har vært aktive elvevoktere. Begge påpekte også at kampen slett ikke er vunnet. Fortsatt bygges det tett inntil elver og bekker – av og til også over.

– Vi må være på vakt og følge med. Og bystyrepolitikere må være like tøffe i dag som den gang Sissel Rønbeck skar igjennom og etablerte miljøparken, påpekte Fossum Tønnessen i sin takketale.

Nåværende og tidligere mottakere av St.Hallvard-medaljen
Skrevet i Arrangementer | Legg igjen en kommentar

Bli med på elvevandringer i mai

5/5: Elvevandring langs Gaustadbekken og Frognerelven

Turen går søndag 5. mai kl. 13-15.

Oppmøte ved Forskningsparken T-banestasjon/trikkestopp. Trikkestoppet ligger rett under T-banestasjonen.

Hovedtema for turen er gjenåpning. Du får høre om hvilke sosiale og politiske prosesser som førte fram til realisering av det blågrønne anlegget ved Forskningsparken. Ved slutten av vandringen får du vite om planene for gjenåpning av Frognerelvas nedre del. Du blir orientert ved flere steder langs elva om vassdragets mangfoldige biologi og mangslungne historie. Turen avsluttes ved Frognerelvas utløp i Frognerkilen.

Arrangør: Frognerelvens Venner.


7/5: Elvevandring langs Ljanselva og opplev våren


9/5: Møt våren langs Akerselva

Miljøforeningen Akerselvas Venner inviterer til en guidet vår-vandring langs den nedre delen av Akerselva. Frammøte ved Sagene kirke torsdag 9. mai kl. 18.00.

Turen går nedover elva så langt vi kommer på to timer, og går uansett hvordan været er. Turfører: Gard Espeland. Ingen påmelding.

For de som ønsker det, kan turen avsluttes med en øl på det nye Ringnes Brygghus – så langt det er plass. Det blir også gitt en kort orientering om driften av brygghuset.

Turen arrangeres i samarbeid med Akerselvaakademiet, og er en del av miljøhovedstads-programmet.


15/5: Fugletittetur langs Ljanselva med vårbrus og fuglesang

Dato: Onsdag 15. mai. Oppmøte kl. 18:00 ved kiosken ved Ljabru Hovedgård-stoppet.

Bli med å oppdag fuglelivet langs Ljanselva! Turen går til Sagstua ved Skulleruddumpa der kaffe og vafler venter. Turen varer i omtrent to timer og er et samarbeid med Naturvernforbundet Oslo Sør.

Arrangør: Miljøprosjekt Ljanselva.


21/5: Elvevandring fra Bestumkilen og oppover til Holmendammen

Tirsdag 21. mai kl 18.00 – 20.30.

Vi møtes på broen over Hoffselven på båtopplaget i Bestumkilen, og gjør som sjøørreten, følger vassdraget oppover. Bli med og gjør deg kjent med forvandlingen av Skøyen, med gamle Sofienlund og 17 etasjers Orklabygget, opp til gamle Hoff gård og den flotte og «hemmelige» Dronningfossen med 11 meters fall, til de gamle isdammene ved Smestad gård. Vi passerer hjertet av Smestad som kanskje skal bli en liten by i byen, går flotte hellelagte veien oppover fra Smestadkrysset helt til vi når Holmendammen og ser Holmenkollhoppet, som er rester etter de to stor gårdene Østre og Vestre Holmen.

Intet værforbehold. Gratis! Joggesko anbefales, en del asfalt og noe vandring i natur. Atkomst med kollektivtransport: Buss 20, 31 til Skøyen, nr 30 til Frognerkilen, tog til Skøyen stasjon. Retur fra Holmendammen: buss 45 eller 46.

Arrangør: Hoffselvens Venner.

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Vi gratulerer to av byens elvevoktere med St. Hallvard!

Oslo bys høyeste utmerkelse, St. Hallvard-medaljen, er tildelt Ida Fossum Tønnessen og Sissel Rønbeck. Medaljen deles ut årlig, og er hovedstadens spesielle heder til personer som har gjort en verdifull innsats for Oslo kommune.

Ida Fossum Tønnessen – Oslo Elveforums Grand Old Lady

I begrunnelsen for tildelingen heter det om Ida Fossum Tønnessen at hun hedres for et mangeårige engasjement og utrettelige innsats for byens elver og bekker. En innsats som har gitt formidable resultater på 10 år.

Ida Fossum Tønnessen har kjempet for Oslos vassdrag. Hun har arbeidet for å åpne de mange elvene som på sin veg til sjøen er blitt dekket av betong, eller lagt i rør. Hun har vært styreleder for Oslo Elveforum fra 2008 – 2016, før dette mangeårig medlem og nestleder. Fossum Tønnessen er fortsatt aktiv som rådgiver for Oslo Elveforum.

Fra 1985 – 2001 var Ida Fossum Tønnessen direktør for kommunens Park- og idrettsvesen.

For sitt mangeårige engasjement og store innsats for byens elver og bekker får Ida Fossum Tønnessen St. Hallvardmedaljen. Les hele begrunnelsen.

-Håndslag til alle ildsjeler

-Dette var en veldig hyggelig beskjed å få. Dette at arbeidet med byens vassdrag settes på kartet på denne måten i året hvor Oslo er Europeisk miljøhovedstad, er  et kraftig håndslag til alle ildsjelene i Oslo Elveforum for alt det flotte arbeidet som utføres hver dag. Jeg er stolt og glad for å være på dette laget, sier Ida Fossum Tønnessen.

Sissel Rønbeck – Akerselva Miljøparks gudmor

I begrunnelsen for tildelingen heter det om Sissel Rønbeck at hun hedres for initiativet til et omfattende handlingsprogram for området langs Akerselva. Som miljøvernminister i 1986 – 1989 satte Rønbeck av statlige midler til Akerselva Miljøpark og Kulturminneprosjekt Akerselva, – og var en entusiastisk pådriver for prosjektet. Målet med handlingsplanen i 1986 var å bevare miljøets kulturhistoriske verdier med vekt på industri og arbeiderhistorie, og ferdigstille en sammenhengende elvepark med en levende laksestamme i en renset elv.

I dag er Akerselva Miljøpark mye brukt av både turister og befolkningen i Oslo. Området byr på grøntområder og rekreasjon, men også industrihistorie, – noe som er med på å gjøre en vandring langs Akerselva til en spennende opplevelse i harmoni mellom by og natur.

For sitt engasjement og store innsats for Akerselva Miljøpark og Kulturminneprosjekt Akerselva får Sissel Rønbeck St. Hallvard-medaljen. Les hele begrunnelsen.

Vi gratulerer!

– På vegne av oss alle gratulerer jeg de to prisvinnerne, sier Per Østvold, leder i Oslo Elveforum.

– Dette er vel fortjent. Og prisen hedrer ikke bare disse to, men alt arbeidet som er lagt ned gjennom de siste 20 årene for bevaring av elveparker og gjenåpning av elver og bekker.

St. Hallvard-medaljen 2019 deles ut av ordfører Marianne Borgen i Oslo rådhus tirsdag 14. mai.

Skrevet i Arrangementer | Legg igjen en kommentar

Vellykket årsmøte i Oslo Elveforum

Årsmøtet ble holdt i ærverdige Havesalen på Frogner Hovedgård. Se flere bilder nederst.

Oslo Elveforum avholdt årsmøte onsdag 13. mars 2019 med vel 30 deltakere fra de ti elvegruppene og fra Østensjøvannets Venner.

Før årsmøtet inviterte Frognerelvens Venner til en guidet vandring fra tidligere Thunes Mek. Værksted i Drammensveien og opp Frognerelvdalen til Frognerparken. Frognerelvens Venner jobber iherdig for å få gjenåpnet også den nederste delen av elven, dvs. ned til Frognerkilen.

Årsmøtet gikk gjennom de ordinære årsmøtesakene, slik som årsberetning, regnskap, budsjett og valg.

Per Østvold (Akerselva) ble gjenvalgt som leder, mens Sidsel Andersen (Hovin) ble valgt som ny nestleder. Tidligere nestleder Julie M. Løddesøl stilte ikke til gjenvalg.

Etter årsmøtet består styret av følgende:

Per Østvold, leder – Akerselva

Sidsel Andersen, nestleder – Hovinbekken

Ellen Jacobsen, kasserer – Mærradalsbekken

Amund Kveim – Østensjøvannet

Trine Johnsen – Ljanselva

Vidar Berget, Alnaelva

John Tibballs – Lysakerelva

Bo Wingård – Lysakerelva og Bærum Elveforum

Varamedlemmer

  1. vara: Øyvind Fjeld – Frognerelven

2. vara: Frithjof Funder – Ellingsrudelva – gjenvalg

3. vara: Gerd Harriet Lindeberg – Hoffselvens

4. vara: Harald Lundstedt- Gjersjøelven. – gjenvalg

Rådgivergruppe med møterett

Karsten Sølve Nilsen – Hovinbekken

Are Eriksen- Akerselva, Hovinbekken og Alna

Ida Fossum Tønnessen – Mærradalsbekken

Leif Dan Birkemo – Østensjøvannet

Unni Eriksen – Frognerelven

Leif Bertnes – Ljanselva

Ulf Fredriksen

Kontakter:

Fiskeinteressene: Hjalmar Eide og Knut Vadholm

Velkontakter: Eivind Bødtker

Valgkomite:

Leif Bertnes

Bo Wingård

Sidsel Andersen

Årsmøteoppnevnt sekretær:

Anna Birkeland Olerud

Revisor:

BDO A/S

Skrevet i Arrangementer | Legg igjen en kommentar

– Dette er vår markagrense!

Demonstrasjon ved Gullhaug torg

– Den 20 meter brede byggefrie sonen langs våre elver er alle elvevenners «markagrense». Og på samme strenge måte som Oslo kommune håndhever forbudet mot bygge- og anleggstiltak i Oslomarka, må kommunen også håndheve kommuneplanens klare anbefaling om et byggefritt belte på minst 20 meter langs våre elver.  Dette sa Per Østvold, leder i Oslo Elveforum, i sin appell på Gullhaug torg i Nydalen i dag.

Vel 70 personer hadde møtt opp på Gullhaug torg klokka 12 i dag etter at Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner hadde inviterte til en demonstrasjon mot eiendomsselskapet Avantors planer om å bygge en 70 meters høyblokk helt inntil og delvis over elva.

La elva leve!

– Det kan da ikke være et høyhus oppå Akerselva Oslo skal skryte av i miljøhovedstadsåret? spurte Østvold – og fikk svar fra demonstrantene som taktfast ropte «la elva leve!». Flere av demonstrantene hadde symbolsk lenket seg med kjettinger for å vise at i denne saken vil det bli satt hardt mot hardt.

Leder i Miljøforeningen Akerselvas Venner, Are Eriksen, fulgte opp i sin appell:

– Avantors forslag om å bygge på Gullhaug torg er et stort skritt i feil retning. Planforslaget, som nå ligger til politisk behandling hos byrådet, vil gjøre det umulig å gjenåpne denne delen av Akerselva. Mesteparten av høyhuset legges innenfor det 20 meter brede byggefrie beltet langs Akerselva, og deler av bygget havner oppå Akerselva.

Delvis over elva

Eriksen poengterte flere ganger at bygget delvis vil bli lagt over elva:

– Planforslaget tillater at høyhuset krager hele 6,0 meter ut over kulverten (4,9 meter i snitt), mens Avantor har vist en utkraging over kulverten på 2,5 meter på sin illustrasjon. Dette er uansett helt uakseptabelt, ikke minst fordi bygget vil gjøre det umulig å gjenåpne Akerselva i elvas historiske løp på stedet.

Are Eriksen understreket at planforslaget er i strid med kommuneplanens retningslinje om at bebyggelse ikke skal plasseres nærmere enn 20 meter til Akerselva, og at det vil bli umulig å gjenåpne Akerselva i elvas historiske løp dersom høyhuset bygges. Utrolig nok har Plan- og bygningsetaten likevel anbefalt planforslaget.

Byrådet må si nei

– Dessverre er det mer regelen enn unntaket at Plan- og bygningsetaten anbefaler planforslag som bryter med kommuneplanens retningslinje om en byggefri sone på minimum 20 meter langs Akerselva, sa Eriksen. – Men nå forventer vi at det rødgrønne byrådet sier nei til etatens anbefaling.

MDG avgjør

Saken ligger nå hos MDGs byutviklingsbyråd Hanna E. Markussen. En av hennes byrådssekretærer, Rasmus Reinvang (MDG), som observerte dagens demonstrasjon, sa på spørsmål fra media at byrådet ikke har konkludert i saken, og at man nå skal ta seg god tid til å sette seg inn i den.

Flere MDGere fra bydelene Nordre Aker og Sagene var blant dagens demonstranter. I begge bydeler har bydelsutvalgene uttalt seg negativt til byggeplanene.

Les mer:

Byrådet bør forkaste Avantors planer for Gullhaug torg 

Ta vare på Akerselva (bydelspolitikere i Ap til Nordre Aker Budstikke)

Med kjettinger mot Akerselva-planene (Nordre Aker Budstikke)

Er det er høyhus oppå Akerselva Oslo skal skryte av i miljøhovedstadsåret? (Vårt Oslo)

Blir dette vedtatt, vil vi ikke bare rasle med lenkene! (Vårt Oslo)

 

Skrevet i Akerselva, Arrangementer | Legg igjen en kommentar

Uttalelse om knutepunkt Majorstuen

I planprogrammet er fem alternativer lagt ut til offentlig ettersyn. I denne uttalelsen skriver Frognerelvens venner at det er svært positivt at samtlige av disse legger opp til at en gjenåpnet Frognerelv renner gjennom området. De peker også på viktige momenter angående turvei, avstand mellom elv og bebyggelse, og flom/overvann. Les hele uttalelsen under.

Les videre
Skrevet i Frognerelva | Legg igjen en kommentar

La Akerselva leve!

– Er det et høyhus oppå Akerselva som Oslo skal skryte av i miljøhovedstadsåret?

Da Oslo ble kåret til Europas miljøhovedstad 2019, berømmet EU-kommisjonen Oslo «for å arbeide systematisk for å gjenåpne lukkede elver og bekker». Rosen er vel fortjent. Faktisk er det gjennomført 14 elve- og bekkeåpningsprosjekter i Oslo siden 2004. Flere står foran gjennomføring eller er under utredning. Om noen år ser vi for oss at det skal gå gode turstier langs samtlige 10 hovedelver og -bekker, og at parkområdene langs elvene skal være blant Oslos viktigste rekreasjonsområder.

Akerselva Miljøpark er én av Oslos naturperler; elsket av Oslos befolkning og et berømt turistmål. På denne bakgrunn er det helt uforståelig at Plan- og bygningsetaten (PBE) har anbefalt et nybygg som ligger helt inntil og delvis over elva; i strid med kommuneplanens retningslinje om en byggefri sone på minimum 20 meter langs elvene.

70 meter høy bygning

Det er eiendomsselskapet Avantor som ønsker å bygge en 70 meter høy bygning på Gullhaug torg i Nydalen. Det vi kan være enige om, er at Nydalen egner seg godt til fortetting. Og det er ikke vanskelig å forstå at mange ønsker seg en leilighet med utsikt over Akerselva. Men når store deler av bygningen skal ligge innenfor 20-metersgrensen, og deler av den planlegges lagt oppå Akerselva, er det grunn til å reagere. Planforslaget, som nå ligger til politisk behandling hos byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG), vil gjøre det umulig å gjenåpne Akerselva på dette stedet. I tillegg stjeler en slik utbygging av vårt felles rekreasjonsområde langs elva.

I strid med 20-metersregelen

PBE har selv påpekt at «planforslaget er i strid med kommuneplanens retningslinje om at bebyggelse ikke skal plasseres nærmere enn 20 meter til Akerselva», og at det vil bli umulig å gjenåpne Akerselva i elvas historiske løp dersom høyhuset bygges. PBE kunne ha lagt til at planforslaget er i strid med kommunens mål om å «gjenåpne flest mulig av Oslos lukkede bekke- og elvestrekninger for å kunne håndtere klimaendringene med mer og kraftigere regn, og gjøre Oslo til en attraktiv, blågrønn by». Utrolig nok har PBE likevel anbefalt planforslaget.

Dessverre er det mer regelen enn unntaket at PBE anbefaler planforslag som bryter med kommuneplanens retningslinje om en byggefri sone på minimum 20 meter langs elvene. Men et så alvorlig brudd på retningslinjen som dette, har vi tidligere ikke opplevd.

Mange er kritiske

En rekke tunge høringsinstanser har vært sterkt kritiske til at planforslaget bryter med 20-metersregelen, blant annet Bydel Nordre Aker, Bydel Sagene, Byantikvaren, Vann- og avløpsetaten og Bymiljøetaten. Sistnevnte «fraråder foreslått utbygging både fordi det planlegges å bygge svært nærme Akerselva, og videre fordi det søkes om påslipp av store mengder overvann til elva».

Pinlig sak

Denne plansaken kan bli en pinlig sak for byrådet under feiringen av miljøhovedstadsåret. Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner har på det innstendigste oppfordret byrådet til ikke å følge PBEs anbefaling i denne saken. Det rødgrønne byrådet må forkaste Avantors planforslag, slik at vi også i fortsettelsen kan heve fanen som Europas miljøhovedstad.

Torsdag 7. mars kl. 12.00-12.45 arrangerer Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner en demonstrasjon på Gullhaug torg i Nydalen mot byggeplanene.

Alle er velkomne til å delta. 

Gullhaug torg 2 a
Illustrasjon i plandokument
Skrevet i Akerselva, Arrangementer | Legg igjen en kommentar