Frognerelva – ny blågrønn korridor fram til Frognerkilen?

Gråhegre med brunørret i nebbet. Brunørretten kommer fra øvre del av vassdraget. En gjenåpning vil legge bedre til rette for at menyen kan økes med sjøørret fra Oslofjorden.
Bildet tatt november 2017. Fotograf: Risto Heinonen.

Den 12. juni 2017 kan bli en merkedag for alle venner av Frognerelva. Da la Plan- og bygningsetaten fram områdereguleringsplan for Skøyen, og blant forslagene i det 165 sider store dokumentet var også en framtidig gjenåpning av Frognerelvas nedre del. Flere kart viser en blågrønn korridor som krysser både Drammensveien, jernbanelinja og E18. Slike kart har vi i og for seg sett før – i forbindelse med kommuneplanen som ble lagt fram i 2015. Det nye i år er at det som var en skisse i kommuneplanen nå blir tatt mer på alvor. En gjenåpning av elva er faktisk vurdert i egen delrapport, utarbeidet av konsulentfirmaet COWI.

Fortsett å lese Frognerelva – ny blågrønn korridor fram til Frognerkilen?

Åpningsfest for Gaustadbekken

Foto av Gaustadbekken og glade elvevenner
Glade elvevenner ved Gaustadbekken. Fra v.: Kari Dogger (Frognerelven), Ida Fossum Tønnessen (Mærradalsbekken), Trine Johnsen (Ljanselva), Ellen B-I Jacobsen (Mærradalsbekken), Per Østvold (leder for Oslo Elveforum), Øyvind Fjeld (Frognerelven) og Leif Bertnes (Ljanselva)

Gjenåpning av Gaustadbekken ble markert fredag 10. november.  Mange elvevenner, representanter for kommunale etater og
prosjektledere hadde møtt opp i Forskningsparkens lokaler på Blindern for å feire gjenåpningen med taler, blomsteroverrekkelser og bespisning.

Unni Eriksen fikk blomster som takk for sin innsats.
Unni Eriksen fikk blomster som takk for sin innsats.

Unni Eriksen, rådgiver i Oslo Elveforum, var en av talerne. Sammen med Oslo Elveforums første leder, Sigurd Tønsberg, var hun en av pådriverne for gjenåpning av Gaustadbekken.

 

Fortsett å lese Åpningsfest for Gaustadbekken

Ønsker parkdrag langs Ljanselva

Planforslag Skulleruddumpa parkdragMiljøprosjekt Ljanselva ønsker parkdrag langs Ljanselva ved Nordstrandsveien 125 og 127

Tomtene er regulert til friområde ifølge stadfestet plan for Ljanselva.

Området brukes til lastebilverksted og lagringsplass for diverse. Dette er ikke bra for Ljanselva og heller ikke hyggelig for folk som vil følge turvei E9 langs elva inn i Østmarka.

Miljøprosjekt Ljanselva ønsker at kommunen kjøper tomtene og lager et vakkert parkdrag til beste for Ljanselva og allmennheten.

Saksmappen til Bydel Nordstrand om parkdraget ligger her.

 

Fortsett å lese Ønsker parkdrag langs Ljanselva

Planprogram for ny t-banetunnel – innspill og merknader

Planleggingen av en ny T-banetunnel fra Majorstuen til Tøyen med mulig forlengelse til Bryn, er i gang. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for ny T-banetunnel og nye stasjoner for å møte befolkningsveksten i Oslo og Akershus.

Oslo Elveforum arbeider for å gjenåpne lukkede elve- og bekkestrekninger og gjøre byens vassdrag friske og rene, og for at det etableres grønne parkdrag med turveier og stier langs elver og bekker.

I vårt merknadsbrev til KVU Oslo-Navet trakk vi fram en rekke potensielle konflikter mellom blågrønn infrastruktur og regiontog, S-bane, T-bane og trikk, og fant det i den forbindelse naturlig også å kommentere trasévalget for ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum.

Våre kommentarer til forslag til planprogram for ny T-banetunnel er dermed en oppfølging av vårt høringsinnspill til KVU Oslo-Navet.

Les merknadsbrevet fra Oslo Elveforum datert 26.10.2017

Les høringssvaret fra Oslo Elveforum datert 13.5.2016

Saksinnsyn

Ruter: Ny t-banetunnel gjennom Oslo sentrum 

 

 

Vellykket forummøte

Are Eriksen peker mot plassen for det planlagte høyhuset på Gullhaug torg.

Oslo Elveforum avholdt et vellykket forummøte torsdag 26. oktober 2017 med vel 20 deltakere fra elvegruppene.

Før møtet var det befaring i Nydalen hvor Are Eriksen og Gard Espeland redegjorde for byggeplanene på Gullhaug torg og Redskapsfabrikken.

Les også:

Er det et høyhus over Akerselva vi skal vise fram i 2019?

Rasmus Reinvang

Redskapsfabrikken i Nydalen må bevares.

Byrådssekretær for byutvikling, Rasmus Reinvang (MDG), innledet til debatt på det etterfølgende forummøtet, som ble avholdt i lokalene til Ensliges Forening i Grefsenveien 28. Byggefritt belte og byggehøyder langs byens vassdrag var hovedtemaene.

Are Eriksen

Are Eriksen, leder for Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) og rådgiver i Oslo Elveforum gikk deretter gjennom

Gard Espeland

Oslo kommunes høyhusstrategi.

Les også: Are Eriksen: Høyhus og byggefritt belte langs vassdrag.

 

Eivind Bødtker

Eivind Bødtker, Hoffselvens Venner og Øyvind Fjeld, Frognerelvens Venner, ga deretter en orientering om «Skøyen – byfortetning med høyhus, trafikknutepunkt og åpning av Frognerelven».

Øyvind Fjeld

(Trykk på bildene for å få opp større utgaver.)

 

To veteraner i Oslo Elveforum: Trine Johnsen og Ida Fossum Tønnessen

PBE vil overkjøre bystyrets reguleringsplan for Bispekilen

Oslo Elveforum har i et brev av 18. oktober 2017 til Byrådsavdeling for byutvikling påpekt at Plan- og bygningsetaten (PBE) har planer om å overkjøre bystyrets reguleringsplan for Bispekilen.

Oslo Elveforum anbefalte i brev av 15. mai 2017 til byutviklingsbyråden at Bispekilen utformes i samsvar med kart og bestemmelser for S-4724, kun med noen få og små justeringer, i all hovedsak grunnet konstruksjonsmessige forhold.

Fortsett å lese PBE vil overkjøre bystyrets reguleringsplan for Bispekilen

Riving av Brenneriveien 9 er helt uakseptabelt

Illustrasjon fra saksinnsyn hos PBE

Puls Arkitekter har på vegne av Allemanns AS bestilt oppstartsmøte for detaljregulering av Brenneriveien 9, som i dag består av tre bygningsdeler: to teglbygg som ligger med langsiden mot elva, deriblant utestedet BLÅ, og et tverrgående bygg mot nord. Bygget mot nord planlegges revet og erstattet av et nytt bygg med 9 etasjer.

Brenneriveien 9 er en del av den gamle tekstilfabrikken Indigo. Første etasje er i bruk som lager for KEM (Kunstnernes eget materialutsalg), mens resten er i bruk som lydstudio og kontorlokaler for naboen Blå.

Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) reagerer svært negativt på plansaken.

Fortsett å lese Riving av Brenneriveien 9 er helt uakseptabelt

Byggeplanene ved Radiumhospitalet

Oslo Elveforum har i et merknadsbrev av 4. oktober 2017 uttalt seg om Oslo Universitetssykehus’ planer for videre utbygging av Radiumhospitalet.

Planområdet inkluderer deler av Mærradalen for å vurdere løsninger for bru og gangvei mot Ullernåsen T-banestasjon. Første byggetrinn omfatter ikke ny bebyggelse ut mot Mærradalen (S-4586 – naturvernområde, friområde, turvei), kun riving av noe bygningsmasse over kote 64 (bygg E – 3 650 m2 BTA) mot bekkedalen nord i planområdet for å anlegge snuplass for helsebussene og for å etablere en bred åpning i bygningsmassen øst–vest. Andre byggetrinn omfatter både ombygging og riving av eksisterende bygg mot Mærradalen i vest (bygg A, B og C), samt oppføring av ny bebyggelse ut mot Mærradalsbekken.

Her beveger man seg inn i et meget følsomt område med betydelige verneverdier knyttet til landskap, vegetasjon og fisk, påpeker Oslo Elveforum.

Les hele merknadsbrevet her.

Saksinnsyn

Oppstart av arbeid med detaljreguleringsplaner for Lohavn

Oslo Elveforum har følgende innspill til oppstart av planarbeid for Loallmenningen og for D-feltene nord og sør for Loallmenningen og indre del av havnebassenget i Lohavn:

  • For å sikre visuell kontakt mellom Middelalderparken og Hovedøya bør Loallmenningen holdes åpen i full regulert bredde uten noen form for bebyggelse eller tekniske innretninger
  • Regulert siktkorridor langs Rostockgata bør ikke blokkeres av den nye skolebygningen
  • Vi er enige med PBE i at regulert byggegrense mot Sørengkaia i felt D2 bør beholdes slik at Sentralparken på Sørenga får tilstrekkelig bredde
  • Vi er enige med PBE i at skoletomta ikke er stor nok til å etablere en skole med 1 170 elever, selv med forslagsstillernes utvidelse av felt D2 mot øst
  • Dersom det skal bygges en skole for hele 1 170 elever, bør felt D2 utvides ytterligere mot øst og Rostockgata forskyves enda lenger østover enn foreslått av UDE, HAV E og BI
  • Dagens gang- og sykkelvei langs østsiden av Kong Håkon 5.s gate bør snarest videreføres på bru over jernbanesporene på Loenga, hengt utvendig på nye Sørenga bru (gamle Sørenga bru bør rives), og føres opp til Kongsveien (og Kongshavn VGS) via Mosseveien 24
  • Når Rostockgatas søndre del skal bygges, bør det samtidig etableres gang- og sykkelvei i Rostockgatas forlengelse over jernbanesporene og Mosseveien og opp til Kongsveien og Kongshavn VGS

Les hele innspillsbrevet.

Planprogram Schweigaardsgate 35-51

I et brev til Plan- og bygningsetaten (PBE) av 19. september 2017 har Oslo Elveforum uttalt seg om byggeplanene for Schweigaardsgate 35-51. I brevet heter det blant annet:

Det medfører ikke riktighet at et middelaldervannspeil ved Hovinbekkens os «i det alt vesentlige vil bli liggende utenfor planområdet». Verken Oslo Elveforum eller Bydel Gamle Oslo har foreslått å etablere vannspeil utenfor planområdet i forbindelse med utbyggingsplanene for Schweigaards gate 35–51 mfl. Som det fremgår av illustrasjonen på side 5 i Oslo Elveforums uttalelse (dok. 25), ønsker vi at vannspeilet i sin helhet legges innenfor planområdet for Schweigaards gate 35–51 mfl., dvs. der Hovinbekken rant ut i sjøen i middelalderen. Oslo Elveforum kommer ikke til å foreslå noen utvidelse av dette middelaldervannspeilet før jernbanesporene inn mot Oslo S eventuelt senkes eller flyttes en gang langt inn i fremtiden.

Les hele brevet..