Velkommen til årsmøte

Foto: Voksen kirke

Oslo Elveforum avholder årsmøte 17. april 2023 kl. 17:00

Sted: Kirkestua i Voksen kirke, Jarbakken 7, Oslo.

Kollektivtrafikk: Buss 45 og 46 fra Majorstuen til Jarbakken. Deretter ca. 7 min. til Voksen kirke.

Bil: Innkjøring vis-a-vis Rema 1000 til Jarbakken, forbi Voksen flerbrukshall og videre ca. 300 m. til Voksen kirke.

Det er Mærradalsbekkens venner som er vertskap for årsmøtet.

Påmelding til post@osloelveforum.no

Program:

Kl. 15:45:

Tilbud om vandring fra Radiumhospitalet og opp Mærradalen til Voksen kirke. Turen er på 3,6 km. i lett oppoverbakke og tar ca. 1 time. Værforbehold. Oppmøte ved bekken utenfor Radiumhospitalet.

Kl. 17:00: 

Velkommen til Kirkestua.

Bevertning.

Kl. 17:30:

Før vanlige årsmøtesaker vil Ida Fossum Tønnessen orientere om situasjonen langs øverste del av Mærradalsbekken. Leder for Røa Vel, Anne Bjørnebye Vik, vil gi en kommentar.

Kl. 17:45:

Terje Laskemoen, avdelingsdirektør for natur og forurensing i Bymiljøetaten, innleder om «Forvaltning av vassdragene i byggesonen».

Kl. 18:45:

Årsmøtesaker.

Kl. 20:00

Avslutning.

Merk: Det kan bli forskyvninger i programmet.

Forslag til saksliste for årsmøtet:

 1. Konstituering
  A. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  B. Valg av møteleder og sekretær.
  C. Valg av to personer til å underskrive årsmøteprotokollen.
 2. Årsberetning for 2022.
 3. Regnskap for 2022, herunder revisors rapport.
 4. Budsjett 2023.
 5. Valg.
  A. Valgkomiteen legger fram sin innstilling på leder, styremedlemmer, varamedlemmer og rådgivere.
  B. Valg av valgkomite.

Velkommen!

Skrevet i Arrangementer | Legg igjen en kommentar

Amund Kveim tildeles St. Hallvard-medaljen 2023

Amund Kveim

Amund Kveim tildeles St. Hallvard-medaljen 2023 for sin utrettelige kamp for å bevare naturen rundt Østensjøvannet.

Siden år 2000 har Amund Kveim ledet Østensjøvannets Venner. I løpet av hans 23 år lange lederperiode har han vært en viktig stemme for lokalt miljøengasjement og et stort forbilde for mange frivillige. Dette skriver ordføreren i sin begrunnelse for tildelingen.

Videre heter det i begrunnelsen: Østensjøvannets Venner er en viktig aktør i lokalpolitikken, både i bydel Østensjø, inn mot politiske grupper i bystyret og overfor etater og statlige myndigheter. Foreningen har blant annet arbeidet sterkt mot utbygging i randsonene og annet som vil forringe områdets verdier.

Foreningen var en pådriver for at Østensjøvannet ble fredet som naturreservat i 1992 og
opprettelsen av Østensjøområdet miljøpark i 2002.

Kveim har vært særlig opptatt av å gi beslutningstakerne innsikt i betydningen av å ta vare på naturområder i urbane strøk, og spesielt det unike kultur- og naturlandskapet rundt
Østensjøvannet med sitt store biologiske mangfold. Østensjøvannets Venner består nå av rundt 3000 medlemmer. Frivillige utfører et omfattende skjøtselsarbeid i området, blant annet ved å slå enger, rydde vegetasjon og bekjempe fremmede arter. Arbeidet gjøres i samråd med Bymiljøetaten og Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Foreningen står også bak etableringen av Besøkssenter våtmark Oslo der opptil 15 000 barn årlig får en dag med undervisning og opplevelser ved vannet.

Kveim fremstår som en imponerende inspirator, både med sitt miljøengasjement og med sin mangeårige frivillige innsats i lokalsamfunnet.

Amund Kveim blir hedret av ordfører Marianne Borgen med lunsj i Rådhuset 15. mai.

Oslo Elveforum gratulerer!

St. Hallvard-medaljen ble innstiftet i 1950, men utdelt første gang i 1956, og er hovedstadens spesielle heder til personer som har gjort en verdifull innsats for Oslo kommune eller på annen måte gjort seg fortjent til byens påskjønnelse. Medaljen er Oslo bys høyeste utmerkelse, og navnet er hentet fra byens skytshelgen, St. Hallvard (ca. 1020 – 1048).

Se tidligere vinnere.

Skrevet i Østensjøvannet | Legg igjen en kommentar

En blågrønn visjon for byens vassdrag

Oslo Elveforum har lagt fram sin visjon for byens vassdrag i et hefte på 116 sider. Med dette dokumentet ønsker vi å presentere visjoner for en robust blågrønn politikk:

 • Våre prioriterte gjenåpningsprosjekter
 • Våre forslag til bedre vern av vassdragene
 • Oppdatert informasjon om vassdragene i byggesonen
 • Oppdatert informasjon om Oslo Elveforum og våre grupper.

Vi ønsker å nå ut til byens befolkning, men særlig til byens politikere, slik at de får et bedre grunnlag for sine beslutninger.

Gi oss gjerne tilbakemeldinger, ris og ros, både på heftet og på arbeidet vårt.

Skrevet i Elve- og bekkeåpning, Ukategorisert | Merket med | Legg igjen en kommentar

God jul og godt nytt år

Foto: Erik Østlyngen

Vi ønsker alle elve- og bekkevenner en god jul og et godt nytt år!

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Nytt styringsdokument for gjenåpning av elver og bekker

Vann- og avløpsetaten i Oslo har nylig offentliggjort et nytt styringsdokument for gjenåpning av elver og bekker. Den første utgaven ble utgitt i 2015. Det nye styringsdokumentet gir fyldig informasjon om de fleste problemstillinger som dukker opp når gjenåpning står på dagsorden, og vil være et nyttig verktøy for utbyggere, politikere og kommunale etater.

Dokumentet er utarbeidet av den tverretatlige gruppen for gjenåpning av vassdrag, som ble etablert i 2017 etter oppdrag fra etatslederforumet Grøntteknisk forum som ledes av Plan- og bygningsetaten. Gruppen har deltakere fra VAV, BYM, PBE, EBY og Klimaetaten (KLI).

Listen over mulige bekkeåpningsprosjekter som fulgte med styringsdokumentet fra 2015 er ikke en del av dette styringsdokumentet. Forslag til elve- og bekkestrekninger som bør gjenåpnes skal behandles gjennom arbeidet med kommuneplanens arealdel.

Les styringsdokumentet her.

Skrevet i Elve- og bekkeåpning, Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Åpen møte: Laksefiske i Akerselva

Miljøforeningen Akerselvas Venner inviterer til åpent møte:

LAKSEFISKE I AKERSELVA

og andre Oslo-elver

Tirsdag 27. september 2022 kl. 18-20

Sagene Samfunnshus (Kaysalen), Kristiansands gate 2 (like ved Sagene kirke).

Program:

Freddy Wingeng, styreleder i Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA):
«OFAs kultivering av Akerselva og Marka-vannene»


Jan Arhaug, administrator / leder for Akerselva Sportsfiskerforening: «Laksefiske i Akerselva»

Bjørg Einan, Vann- og Avløpsetaten i Oslo (VAV):
«Regulering av vannføring i Akerselva»

Anders Høilund, styremedlem i Lysakerelvas Fiskerforening:
«Laksefiske i Lysakerelva»

Finn Stenersen, leder for Fiskerutvalget i OJFF:
«Fiske i Gjersjøelva»

Det blir anledning til å stille spørsmål.

Møteleder: Per Østvold

Møtet er åpent for alle interesserte.

Kollektivtransport til Sagene Samfunnshus:
Buss 37 til holdeplass Sagene i Kierschows gate.
Buss 54 til holdeplass Sagene Kierschows gate.
Buss 34 til holdeplass Sagene i Uelands gate.  

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Klasserom i friluft åpnet langs Ljanselva

Sunniva Holmås Eidsvoll, byråd for oppvekst og kunnskap (SV) åpnet i dag (15/9-22) “Klasserom i friluft” langs Ljanselva. Det er Miljøprosjekt Ljanselva som har tatt initiativet og betalt det meste av kostnadene. Klasserom i friluft er satt opp på Ole Bjørns plass, og er et tilbud til skoler og barnehager i området.

Byråden ble møtt av barnehage- og skolebarn som sang “Jeg gikk en tur på stien”. Trine Johnsen ønsket velkommen til Ole Bjørns plass. Byråden klippet deretter av den røde snoren og takket Miljøprosjekt Ljanselva for et flott initiativ.

Leder i Oslo Elveforum, Per Østvold, overrakte blomster til Trine Johnsen og takket ildsjelene i Miljøprosjekt Ljanselva for godt arbeid.

De som har stått bak prosjekteter er Trine Johnsen, Leif Bertnes, Sverre Samuelsen, Arne Lunde, Tore Sætre, Kjell Hatteland og Ida Hvoslef fra Miljøprosjekt Ljanselva med god hjelp fra Nordstrand kirkes barnehage ved Bente Meier og Sigrid Tjelle.

Over: Barnehage- og skolebarn sang “Jeg gikk en tur på stien”.
Under: Trine Johnsen og Sunniva Holmås Eidvoll.

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Bli med på en vandring langs Oslos elver og bekker

Foto: Aslak Malmåsen

Friluftslivets uke har som mål å få flere ut i naturen, ha det gøy og skape flest mulig gode minner! Det er Norsk Friluftsliv og de norske friluftslivsorganisasjonene som står bak. Oslo Elveforum og våre elve- og bekkegrupper er med og arrangerer guidede turer langs Oslos elver og bekker. Ingen deltakeravgift, men noen av turene har skriftlig påmelding.

Lørdag 3. september kl. 21:30: “Natt i naturen langs Alna”
Bli med på kveldstur langs Alna for å lyse etter fisk.
Oppmøte på Grorud t- bane stasjon med lykt og støvler. Vi regner med at turen tar 2 timer.
Mer info på facebook-siden til Alnaelvas Venner.
Arrangør: Alnaelvas Venner.

Søndag 4. september kl. 13.00: Tur langs Lysakerelva: “Langs oppgraderte stier”
Oppmøte ved Svingen bru/ Ekraveien T-banestasjon.
Turen går tur-retur Lysejordet på begge sider av elva. Servering halveis.
Arrangører: Lysakervassdragets venner/Røa Vel.
Mer info: John Tibballs, 46924123, styret@lvv.no

Tirsdag 6. september kl. 18:00: “Biologisk mangfold langs Akerselva
Oppmøte: På elvesiden ved Nydalen t-banestasjon.
Turen går nedstrøms Akerselva i 1,5 timer.
Turguide er Erik Østlyngen, leder i Miljøforeningen Akerselvas Venner.
HUSK påmelding. Send en e-post til: akerselvasvenner@gmail.com 
Maks 20 deltakere.
Arrangør: Miljøforeningen Akerselvas Venner

Onsdag 7. september kl. 17:00: “Biologisk mangfold i Svartdalen
Oppmøte på brua på Brynseng t- banestasjon.
Bli med Helge Braathen på tur i Svartdalen. Underveis viser vi frem  det biologiske mangfoldet langs Alna med fokus på sopp og slimsopp.
Arrangør: Alnaelvas Venner.

Fredag 9. september kl. 11:00: “Tur for bevegelseshemmede langs Hovinbekken
Oppmøte: Hasle torg ved Hasle t-banestasjon.
Turen går i langsomt tempo og er egnet også for rullestolbrukere.
Påmelding: Mari Bilben, Bydel Ullern, tlf. 917 41 425.
Arrangører: Hoffvassdragets venner og Bydel Ullern.

Lørdag 10. september kl. 11:00: “Vandring i våtmarksområdet og langs stranden ved Lilløyplassen, Fornebu”
Oppmøte: Lilløyplassen, Fornebu.
Mer info og påmelding: Øyvind Brådalen, 90093062
Arrangører: Hoffvassdragets venner og Besøkssenteret.

Lørdag 10. september kl. 12:00: “Tur fra Grorud til Kværnerbyen”
Oppmøte på Grorud t -banestasjon.
Bli med Vidar Berget på historisk tur fra Grorud til Kværnerbyen. Det blir flere stopp underveis med informasjon om historiske begivenheter og hva som planlegges for fremtiden. Ta med matpakke og noe å drikke.
Arrangør: Alnaelvas Venner.

Søndag 11. september kl. 13:00: “Elvevandring langs Ljanselva med tema sopp”
Oppmøte: Ljabru Hovedgård (nær Hauketo)
Turen går på ujevne stier og turveier. Ta på gode sko! Turen avsluttes på Sagstua nær Skullerudkrysset med mulighet for vafler og drikke.
Åpent for alle.
Mer info: Trine Johnsen, 986 69 253
Arrangør: Miljøprosjekt Ljanselva.

Søndag 11. september kl. 11:00: “Seniortur langs Akerselva”
Oppmøte ved Kjelsåstrikkens endeholdeplass  (ikke jernbanestasjonen!) kl. 11:00.
Maks. 25 deltakere.
Per Østvold, leder for Oslo Elveforum, guider nedstrøms elva fra Kjelsås til Mathallen på Grünerløkka. Ca. 8 km. Turen tar 3-4 timer. Kaffepause i Nydalen.
Maks 25 deltakere.
HUSK påmelding. Send en e-post til: akerselvasvenner@gmail-com
Arrangør: Miljøforeningen Akerselvas Venner.

Søndag 1. september kl. 12:00 – 15:00: “Østensjødagen på Bakkehavn gård
Velkommen til åpen dag på Besøkssenter våtmark Oslo. Møt sauene. Gjeterhundoppvisning. Gratis ridning for barn. Østensjø Historielag viser bilder. BirdLife Oslo og Akershus viser ringmerking av fugl. Stek pinnebrød med speiderne fra Bryn. Fuglekassesnekring (en kasse pr. husstand). Underholdning og aktiviteter for barn. Åpen utstilling. Østensjø Husflidslag demonstrerer farging av garn med planter fra området og serverer kaffe og sveler. Salg av strikkemønsteret «Østensjøvotten».
Adkomst fra Enebakkveien (nr. 278) eller følg skilting fra sørenden av vannet. OBS, ingen parkering på gården.
Arrangør: Østensjøvannets Venner.

Vi anbefaler også:

Søndag 4. september kl. 11:00: “Tur langs Gjersjøelva”
Oppmøte: Parkeringsplassen ved Hvervenbukta.
Turen starter i Hvervenbukta og går gjennom barokkhagen. Deretter forbi Langbygningen og ned til Gjersjøelva, og fortsetter oppover elva. Fra Gjersjøelva følger vi naturstien. Deretter båthavna for å se om det står laks og venter på flom så den kan komme opp i elva for å gyte. Harald Lundstedt forteller om Ljansgodsets historie. Turen tar ca. 5 timer. Ta med mat og drikke.
Kontaktinfo: Tore Stensrud, tlf. 926 45 646 eller Harald Lundstedt, tlf. 970 70 430.
Arrangører: Nordre Follo turlag og Oppegård historielag.

Søndag 4. september kl. 13:00 (merk klokkeslettet!): “Akerselva, du rene og blå”.
Oppmøte ved Vaterland bru.
Akerselva-maraton fra Vaterland bru med velkomsttale, musikk og allsang. Turen går motstrøms opp til Nedre Foss med flere taler og underholdning underveis inntil Sissel Rønbeck helt til slutt avduker et nytt blått skilt en eller annen gang mellom kl. 14 og 15.
Alle er velkomne.
Arrangementskomiteen: Gro Røde (Oslo Museum / Arbeidermuseet), Dag Andreassen (Norsk Teknisk Museum) og Leif Gjerland (vandringsleder).Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Fraråder nytt sykehus på Gaustad

Nytt sykehus Gaustad
Illustrasjon i planforslaget 2020.

Helse- og omsorgsdepartementet har lagt Helse Sør-Øst RHF sitt reviderte planforslag for Nytt sykehus på Gaustad ut på offentlig ettersyn og høring. I en fellesuttalelse datert 1. juli 2022 fraråder Oslo Elveforum og Frognervassdragets Venner på det sterkeste planforslaget pga. de negative konsekvenser byggeprosjektet kan få for Sognsvannsbekken og Frognervassdragets miljøkvaliteter og biologiske mangfold på kort og lang sikt.

Unni Eriksen har vært Oslo Elveforums og Frognervassdragets venners saksbehandler.

Saksinnsyn.

Skrevet i Frognerelva, Uttalelser | Legg igjen en kommentar

Alnaelvas Venner feiret 20 år

Fra mottakelsen i Rådhuset. Sidsel Andersen overrekker blomster til Helén Svensson. Foto: Kari Dogger.

Alnaelvas Venner feiret sitt 20-årsjubileum i Oslo Rådhus den 14. juni 2002. Ordfører Marianne Borgen inviterte til mottakelse i det vakre Munchrommet.

Ordføreren ønsket velkommen, gratulerte og takket for innsatsen så langt. Helén Svensson som nylig har overtatt som leder i Alnaelvas Venner, takket pionerene, ikke minst Vidar Berget, som har ledet Alnaelvas Venner de siste 12 årene.

Sidsel Andersen, nestleder i Oslo Elveforum, gratulerte jubilanten og overrrakte blomster. Tone Buberg, som var med på å stifte Alnaelvas Vener, fortalte om begynnelsen – med kampen for Hølaløkka og Leirfossen.

Skrevet i Alnaelva, Arrangementer | Legg igjen en kommentar